بررسی خصوصیات ریخت شناسی و تغییرات فراوانی مدوز کیسه تنان (خانواده هایAequoreidae وDipleurosomatidae ) در سواحل بحرکان (شمال غرب خلیج فارس)

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

گروه زیست شناسی دریا، دانشکدة علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی: 669

چکیده

 این تحقیق به ‌منظور جداسازی و شناسایی مدوز خانواده‌ های Aequoreidae و Dipleurosomatidae در سواحل بحرکان (خلیج فارس) انجام گردید. نمونه ‌های زئوپلانکتونی با استفاده از تور پلانکتونی (300 میکرومتر) از 6 ایستگاه و در تیر، شهریور، آبان، دی و اسفند 1389و اردیبهشت 1390 جمع ‌آوری گردیدند. فاکتورهای محیطی مانند شوری،  pH، دما و اکسیژن محلول اندازه‌ گیری شدند. در این تحقیق 6 گونه مدوز شناسایی گردید. Aequorea forskalea، Aquorea spDipleurosoma sp.1، Dipleurosoma sp.2  وCuvieria sp. برای اولین بار از آب‌ های ایرانی خلیج فارس گزارش گردیدند. بیش ‌ترین تراکم مدوزها در تیر ماه (2/56±60/97 فرد در 10متر مکعب) و کم ‌ترین میزان آن در دی ماه (0/76 ±2/01 فرد در 10 متر مکعب) ثبت شد. نتایج حاصل از آزمون همبستگی نشان داد فاکتور دما مؤثرترین عامل در پراکنش و تراکم مدوزها می ‌باشد  (0/01>P).

کلیدواژه‌ها