بررسی خصوصیات ریخت شناسی و تغییرات فراوانی مدوز کیسه تنان (خانواده هایAequoreidae وDipleurosomatidae ) در سواحل بحرکان (شمال غرب خلیج فارس)

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

گروه زیست شناسی دریا، دانشکدة علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی: 669

چکیده

 این تحقیق به ‌منظور جداسازی و شناسایی مدوز خانواده‌ های Aequoreidae و Dipleurosomatidae در سواحل بحرکان (خلیج فارس) انجام گردید. نمونه ‌های زئوپلانکتونی با استفاده از تور پلانکتونی (300 میکرومتر) از 6 ایستگاه و در تیر، شهریور، آبان، دی و اسفند 1389و اردیبهشت 1390 جمع ‌آوری گردیدند. فاکتورهای محیطی مانند شوری،  pH، دما و اکسیژن محلول اندازه‌ گیری شدند. در این تحقیق 6 گونه مدوز شناسایی گردید. Aequorea forskalea، Aquorea spDipleurosoma sp.1، Dipleurosoma sp.2  وCuvieria sp. برای اولین بار از آب‌ های ایرانی خلیج فارس گزارش گردیدند. بیش ‌ترین تراکم مدوزها در تیر ماه (2/56±60/97 فرد در 10متر مکعب) و کم ‌ترین میزان آن در دی ماه (0/76 ±2/01 فرد در 10 متر مکعب) ثبت شد. نتایج حاصل از آزمون همبستگی نشان داد فاکتور دما مؤثرترین عامل در پراکنش و تراکم مدوزها می ‌باشد  (0/01>P).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Morphology and Density variation of Aequoreidae and Dipleurosomatidae (Cnidaria: Hydromedusae: Conica) in Bahrakan Coasts (North Western Persian Gulf)

نویسندگان [English]

  • Tahmineh Soltani
  • Ahmad Savari
  • Nasrin Sakhaee
  • Babak Doostshenas
  • Abdolmajid Dowraghi
Department of Marine Biology, Faculty of Marine Science, Khorramshahr Marine Science and Technology University, P.O.Box: 669, Khorramshahr, Iran
چکیده [English]

This study was done on Hydromedusae in Bahrakan coasts due to identification and calculated of Hydromedusae density. Zooplankton samples collected by plankton net (300μm) from six stations in July, August, October of 2010 and December, February, April of 2011. Environmental parameters such as salinity, pH, temperature and dissolved oxygen were measured. In this study 6 species were identified. Aequorea forskalea, Aequorea sp., Dipleurosoma sp.1, Dipleurosoma sp.2 and Cuvieria sp. are the first report in the Iranian waters of the Persian Gulf. The medusae density was the highest in July (60.97 ± 2.56 N/10m3) and lowest in August (2.01 ± 0.76 N/10m3). The result of Correlation showed that the distribution of medusaes has more correlated with temperature (P<0.01).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • zooplankton
  • Cnidarian medusa
  • morphology
  • Bahrakan
  • Persian Gulf