اثر جیره های غذایی حاوی سطوح مختلف ویتامین E و C بر شاخص های رشد ماهی فلاورهورن (Cichlosoma sp.)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 386

چکیده

     این مطالعه برای تعیین تاثیر سطوح مختلف ویتامین E و C در شاخص ‌های رشد در ماهیان فلاورهورن در انجام شد. 9 جیره غذایی حاوی ترکیبی از مقادیر 0، 100 و 1000 میلی‌ گرم بر کیلو‌گرم غذا ازویتامین E  و 0، 100 و 1000 میلی‌ گرم بر کیلو‌گرم غذا از ویتامین C در سه تکرار و به‌ مدت 8 هفته در نظر گرفته شد. وزن اولیه بچه ماهیان  3/6 ±15 گرم بود. ماهیان در هر هفته یک‌ بار زیست‌ سنجی ‌شدند و در پایان آزمایش شاخص ‌های رشد آن‌ ها شامل افزایش وزن بدن، درصد افزایش وزن بدن،‌ ضریب رشد ویژه (SGR)،‌ فاکتور وضعیت، کارایی غذا،‌ ضریب تبدیل غذایی مورد ارزیابی قرار گرفتند و معنی ‌دار بودن آن‌ ها به ‌روش One-way ANOVA در نرم ‌افزار 18Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزودن دوزهای مختلف ویتامین E وC در جیره‌ های غذایی ماهیان تاثیر معنی‌ داری را در فاکتورهای رشد به ‌جز فاکتور وضعیت تیمارها ایجاد می‌ کند (0/05>p). بهترین نتایج از نظر مقایسه وزن و طول نهایی، افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی، ضریب رشد ویژه و ضریب کارایی غذا متعلق به تیمار 2 (جیره حاوی 1000میلی‌ گرم ویتامین E و1000 میلی‌ گرم ویتامین C) بود. 

کلیدواژه‌ها