اثر جیره های غذایی حاوی سطوح مختلف ویتامین E و C بر شاخص های رشد ماهی فلاورهورن (Cichlosoma sp.)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 386

چکیده

     این مطالعه برای تعیین تاثیر سطوح مختلف ویتامین E و C در شاخص ‌های رشد در ماهیان فلاورهورن در انجام شد. 9 جیره غذایی حاوی ترکیبی از مقادیر 0، 100 و 1000 میلی‌ گرم بر کیلو‌گرم غذا ازویتامین E  و 0، 100 و 1000 میلی‌ گرم بر کیلو‌گرم غذا از ویتامین C در سه تکرار و به‌ مدت 8 هفته در نظر گرفته شد. وزن اولیه بچه ماهیان  3/6 ±15 گرم بود. ماهیان در هر هفته یک‌ بار زیست‌ سنجی ‌شدند و در پایان آزمایش شاخص ‌های رشد آن‌ ها شامل افزایش وزن بدن، درصد افزایش وزن بدن،‌ ضریب رشد ویژه (SGR)،‌ فاکتور وضعیت، کارایی غذا،‌ ضریب تبدیل غذایی مورد ارزیابی قرار گرفتند و معنی ‌دار بودن آن‌ ها به ‌روش One-way ANOVA در نرم ‌افزار 18Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزودن دوزهای مختلف ویتامین E وC در جیره‌ های غذایی ماهیان تاثیر معنی‌ داری را در فاکتورهای رشد به ‌جز فاکتور وضعیت تیمارها ایجاد می‌ کند (0/05>p). بهترین نتایج از نظر مقایسه وزن و طول نهایی، افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی، ضریب رشد ویژه و ضریب کارایی غذا متعلق به تیمار 2 (جیره حاوی 1000میلی‌ گرم ویتامین E و1000 میلی‌ گرم ویتامین C) بود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of diets supplemented with different levels of vitamins (C and E) on growth indices of Flower horn (Cichlosoma sp.)

نویسندگان [English]

  • Samira Shokrollahi
  • Vahid Taghizadeh
  • Mohammad Reza Imanpoor
Department of Fisheries, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, P.O. Box:386,Gorgan, Iran
چکیده [English]

This study was carried out to determine the effects of different levels of following dietary Vitamins C and E on the growth indices of Flower horn (Cichlosoma sp).  9 diets were supplemented with a combination of 0, 100 and 1000 mg/kg vitamin C and 0, 100 and 1000 mg/kg vitamin E and were fed to starlet in 3 replications containing 12 fish per Aquarium during 8 weeks. Average weight of fishes was 15±3.6.  Fish were biometric every two weeks. At the end of experiment, growth indices such as The weight increase, specific growth rate, condition index, feed conversion were examined and the significance of them were analyzed using One-way ANOVA analysis software Spss 18. The results that the addition of different doses of vitamin E and C in the diet of fis, Except for the condition factor can make Significant changes in growth factor treatments )p<0.05(.The best results in terms of compared to the weight gain, feed conversion ratio, specific growth rate and feed efficiency from treatment 1 (1000 mg/kg of vitamin C and 1000 mg/kg of vitamin E). So 1000 mg/kg of vitamin E and 1000 mg/kg of vitamin C is the best dose that improves growth factor s in Flower horn. This study showed that adding Vitamins C and E to increase the growth rate of Flower horn.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vitamins C
  • Vitamin E
  • growth
  • Flower horn (Cichlosoma sp)