مقایسه اثر سه رقیق کننده لسیتین، شیر و زرده تخم مرغ بر نگه داری منی قوچ نژاد زندی در شرایط سرد

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

2 گروه علوم دامی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی: 4111

3 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، صندوق پستی: 336-14115

چکیده

به‌ منظور بررسی اثرات رقیق‌ کننده ‌های مختلف برای نگه ‌داری منی قوچ نژاد زندی در شرایط سرد منی چهار رأس قوچ جمع‌ آوری شد. انزال‌ ها با هم مخلوط و به سه قسمت مساوی تقسیم شدند و هر قسمت با یکی از رقیق‌ کننده ‌های شیر، زرده تخم ‌مرغ و لسیتین سویا رقیق و در دمای 5 درجه سانتی گراد برای مدت 48 ساعت نگه ‌داری شدند. جنبایی کل، جنبایی پیش ‌رونده و زنده‌ مانی حالت آکروزوم (سالم و ناسالم)، سالم بودن غشای  اسپرم ‌ها در زمان‌ های 0، 3، 6، 24 و 48 ساعت بعد از شروع نگه‌داری مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که جنبایی کل و پیش ‌رونده در همه تیمارها با افزایش زمان نگه‌ داری، به‌ طور معنی‌ داری کاهش یافت. زنده‌ مانی در هر سه تیمار با افزایش زمان نگه ‌داری به‌ طور معنی ‌داری کاهش یافت ولی در زمان‌ های مختلف تفاوت معنی ‌داری بین تیمارهای مختلف وجود نداشت. سالم بودن غشای اسپرم در لسیتین در زمان ‌های 3و 24 ساعت بعد از شروع نگه‌ داری به ‌طور معنی‌ داری کاهش یافت. سالم بودن آکروزوم در لسیتین در زمان ‌های 24 و 48 و در دو تیمار دیگر در زمان 48 ساعت بعد از شروع نگه ‌داری کاهش معنی‌ داری مشاهده شد. در مجموع عمده فراسنجه های اسپرم در رقیق‌ کننده حاوی لسیتین سویا در مقایسه با رقیق‌ کننده حاوی زرده تخم‌ مرغ و شیر در زمان‌ های مختلف تغییر معنی‌ داری نشان نداد. پس رقیق‌ کننده حاوی لسیتین سویا می ‌تواند جایگزین مناسبی برای رقیق‌ کننده ‌های حاوی شیر و زرده تخم‌ مرغ برای نگه ‌داری منی قوچ در شرایط سرد باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison the effects of lecitine, egg yolk and milk as extenders on preservation of Zandi ram semen in cool condition

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Fouladvand 1
  • Kazem Karimi 1
  • Mahdi Zhandi 2
  • Kambiz Tofighi 3
1 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University Varamin-Pishva Branch, Pishva, Iran
2 Department of Animal Science, Faculty of Science and Engineering, College of Agriculture and Natural Resources, Tehran University, PO Box: 4111, Karaj, Iran
3 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modarres University, PO Box 336-14115, Tehran, Iran
چکیده [English]

The goal of this study was investigation of the effect of different semen extender including milk (M), Tris-egg yolk (TEY), and Tris-soybean lecithin (TSL) on ram sperm quality during cool storage condition. Semen was collected from four rams using artificial vagina. Afterward, ejaculates were pooled and then divided into three aliquots. Aliquots were diluted with either M, TEY or TSL based extenders and stored at 5°C for 48 hours. Total motility, progressive motility, and sperm viability were evaluated at 0, 3, 6, 24, and 48 hours after starting the experiment. The results showed as the experiment proceeds, the total and progressive motility significantly decreased in each three treatments. Also, total and progressive motility had no significant difference between three treatments, in exception of 3 hours after starting the experiment. Sperm viability as the experiment proceeds, significantly decreased in each three treatments, but there was no significant difference between different treatments. The results of this experiment show total motility, progressive motility, and sperm viability when semen was diluted with TSL extender had no significant difference in comparison with M and TEY extenders. So, TSL as an animal protein free extender can be an appropriate substitute for semen extenders containing milk and egg yolk to store ram semen in cool condition. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extender
  • Cooling condition
  • Semen
  • Zandi ram