مقایسه اثر سه رقیق کننده لسیتین، شیر و زرده تخم مرغ بر نگه داری منی قوچ نژاد زندی در شرایط سرد

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

2 گروه علوم دامی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی: 4111

3 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، صندوق پستی: 336-14115

چکیده

به‌ منظور بررسی اثرات رقیق‌ کننده ‌های مختلف برای نگه ‌داری منی قوچ نژاد زندی در شرایط سرد منی چهار رأس قوچ جمع‌ آوری شد. انزال‌ ها با هم مخلوط و به سه قسمت مساوی تقسیم شدند و هر قسمت با یکی از رقیق‌ کننده ‌های شیر، زرده تخم ‌مرغ و لسیتین سویا رقیق و در دمای 5 درجه سانتی گراد برای مدت 48 ساعت نگه ‌داری شدند. جنبایی کل، جنبایی پیش ‌رونده و زنده‌ مانی حالت آکروزوم (سالم و ناسالم)، سالم بودن غشای  اسپرم ‌ها در زمان‌ های 0، 3، 6، 24 و 48 ساعت بعد از شروع نگه‌داری مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که جنبایی کل و پیش ‌رونده در همه تیمارها با افزایش زمان نگه‌ داری، به‌ طور معنی‌ داری کاهش یافت. زنده‌ مانی در هر سه تیمار با افزایش زمان نگه ‌داری به‌ طور معنی ‌داری کاهش یافت ولی در زمان‌ های مختلف تفاوت معنی ‌داری بین تیمارهای مختلف وجود نداشت. سالم بودن غشای اسپرم در لسیتین در زمان ‌های 3و 24 ساعت بعد از شروع نگه‌ داری به ‌طور معنی‌ داری کاهش یافت. سالم بودن آکروزوم در لسیتین در زمان ‌های 24 و 48 و در دو تیمار دیگر در زمان 48 ساعت بعد از شروع نگه ‌داری کاهش معنی‌ داری مشاهده شد. در مجموع عمده فراسنجه های اسپرم در رقیق‌ کننده حاوی لسیتین سویا در مقایسه با رقیق‌ کننده حاوی زرده تخم‌ مرغ و شیر در زمان‌ های مختلف تغییر معنی‌ داری نشان نداد. پس رقیق‌ کننده حاوی لسیتین سویا می ‌تواند جایگزین مناسبی برای رقیق‌ کننده ‌های حاوی شیر و زرده تخم‌ مرغ برای نگه ‌داری منی قوچ در شرایط سرد باشد.

کلیدواژه‌ها