تأثیر متقابل دما و شوری بر رشد و تولیدمثل آمفی پود دریای خزر Pontogammarus maeoticus (Sowinsky, 1894) در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، صندوق پستی:83111-84156

2 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، صندوق پستی:19141-41335

چکیده

Pontogammarus maeoticus یک گونه آمفی ‌پود اپی ‌بنتیک است که سازگاری زیادی برای زندگی در مص‌ب ها و آب‌ های کم‌ عمق ساحلی داشته و فراوان‌ترین آمفی ‌پود در سواحل جنوبی دریای خزر می ‌باشد. در این مطالعه تأثیر دو فاکتور مهم دما (25 و 30 درجه سانتی ‌گراد) و شوری (4، 8 وppt12) بر نمونه‌ های بالغ P. maeoticus تحت شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. میزان ماندگاری، رشد و فعالیت تولید‌مثلی این گونه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان ماندگاری نمونه‌ های بالغ P. maeoticus تحت تأثیر متقابل دما-شوری نبود (0/05<P)، ولی میزان ماندگاری در دمای 30 درجه سانتی ‌گراد، بالاتر از سایر دماها بود. رشد نمونه ‌های بالغ تابعی از اثر دما-شوری بود (0/05>P). میزان رشد به‌ طور قابل ملاحظه‌ای در 25 درجه سانتی‌ گراد و ppt8، 25 درجه سانتی‌گراد  و ppt12 و 30 درجه سانتی‌ گراد و ppt12 در مقایسه با دیگر ترکیبات دما-شوری کم ‌تر بود. نمونه‌ های بالغ P. maeoticus پرورش یافته در دمای 30 درجه سانتی‌ گراد دوره تولیدمثلی را تقریباً یک هفته زودتر از نمونه های پرورش یافته در دمای 25 درجه سانتی‌ گراد آغاز کردند. تفاوت مشخصی بین ترکیبات مختلف دما- شوری از نظر نسبت تعداد نوزادان تولید شده به تعداد مولدین مشاهده نشد (0/05<P). بنابراین برای پرورش نمونه ‌های بالغ P. maeoticus ترکیب دمایی 30 درجه سانتی‌ گراد و  شوری ppt8 به‌ عنوان مطلوب‌ترین ترکیب می ‌تواند در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of salinity-temperature combination on growth and reproduction of the Caspian Amphipod, Pontogammarus maeoticus (Sowinsky, 1894), under laboratory condition

نویسندگان [English]

  • Mehri Ghanbarzadeh 1
  • Ali Bani 2
1 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Isfahan University of Technology, P.O.Box: 84156-83111, Isfahan, Iran
2 Department of Marine Biology, Faculty of Science, the University of Guilan, P.O.Box: 41335-19141, Rasht, Iran
چکیده [English]

Pontogammarus maeoticus is an epibenthic amphipod that is very well adapted to life in estuaries and shallow coastal waters. In the southern coasts of the Caspian Sea, this species is the most abundant macrofaunal species. In the present study, the effect of two important environmental factors, temperature (25 and 30ºC) and salinity (4, 8 and 12ppt), on the life history of adult individuals of P. maeoticus was analyzed in laboratory to assess survival rate, growth and reproductive characters. The results of this study showed that survival rates of adult individuals were similar (P>0.05) among different treatments, despite higher survival rate at 30°C. The growth rate of adult individuals was significantly affected by temperature-salinity interaction (P<0.05). The growth rate was significantly lower in 25ºC -8 and 12ppt and 30ºC-12ppt compared with the other combinations of temperature-salinity. Adult individuals of P. maeoticus at 25°C required one week more time than those reared at 30°C to complete their sexual maturation period. The relative number of released offspring showed no considerable difference among the different temperature-salinity conditions (P>0.05). In overall, the combination of 30°C and 8ppt can be considered as the optimal temperature-salinity condition for culture of adult P. maeoticus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amphipoda
  • Pontogammarus maeoticus
  • survival
  • growth
  • Reproduction
  • Temperature
  • Salinity