تأثیر متقابل دما و شوری بر رشد و تولیدمثل آمفی پود دریای خزر Pontogammarus maeoticus (Sowinsky, 1894) در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، صندوق پستی:83111-84156

2 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، صندوق پستی:19141-41335

چکیده

Pontogammarus maeoticus یک گونه آمفی ‌پود اپی ‌بنتیک است که سازگاری زیادی برای زندگی در مص‌ب ها و آب‌ های کم‌ عمق ساحلی داشته و فراوان‌ترین آمفی ‌پود در سواحل جنوبی دریای خزر می ‌باشد. در این مطالعه تأثیر دو فاکتور مهم دما (25 و 30 درجه سانتی ‌گراد) و شوری (4، 8 وppt12) بر نمونه‌ های بالغ P. maeoticus تحت شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. میزان ماندگاری، رشد و فعالیت تولید‌مثلی این گونه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان ماندگاری نمونه‌ های بالغ P. maeoticus تحت تأثیر متقابل دما-شوری نبود (0/05<P)، ولی میزان ماندگاری در دمای 30 درجه سانتی ‌گراد، بالاتر از سایر دماها بود. رشد نمونه ‌های بالغ تابعی از اثر دما-شوری بود (0/05>P). میزان رشد به‌ طور قابل ملاحظه‌ای در 25 درجه سانتی‌ گراد و ppt8، 25 درجه سانتی‌گراد  و ppt12 و 30 درجه سانتی‌ گراد و ppt12 در مقایسه با دیگر ترکیبات دما-شوری کم ‌تر بود. نمونه‌ های بالغ P. maeoticus پرورش یافته در دمای 30 درجه سانتی‌ گراد دوره تولیدمثلی را تقریباً یک هفته زودتر از نمونه های پرورش یافته در دمای 25 درجه سانتی‌ گراد آغاز کردند. تفاوت مشخصی بین ترکیبات مختلف دما- شوری از نظر نسبت تعداد نوزادان تولید شده به تعداد مولدین مشاهده نشد (0/05<P). بنابراین برای پرورش نمونه ‌های بالغ P. maeoticus ترکیب دمایی 30 درجه سانتی‌ گراد و  شوری ppt8 به‌ عنوان مطلوب‌ترین ترکیب می ‌تواند در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها