اثر سطوح مختلف چربی بر عوامل رشد و ترکیبات لاشه میگوی رودخانه ای شرق Macrobrachium nipponense (De Haan, 1849) در مرحله جوانی

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، صندوق پستی: 1144

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، صندوق پستی:1144

چکیده

یک آزمایش 60 روزه جهت تعیین سطح مطلوب چربی میگوی رودخانه ‌ای شرق صورت گرفت . پنج تیمار در سطوح 0، 3، 6، 9 و 12 درصد چربی افزوده شده به جیره با پروتئین ثابت (40 درصد) تنظیم شد . میگوهای جوان با میانگین وزن اولیۀ 0/967 گرم به ‌طور کاملاً تصادفی انتخاب و بین 15 آکواریوم شیشه‌ ای ذخیره دار شدند . میگوهای جوان روزانه در 3 وعده ( 8 ، 12 و 18) در حد سیری تغذیه می‌ شدند .  شاخص‌ های رشد مورد بررسی شامل میانگین افزایش وزن بدن (WG)، درصد بقا (SR)، ضریب تبدیل غذا (FCR)، ضریب وضعیت (CF)، ارزش چربی تولیدی (LPV)، ضریب رشد ویژه (SGR)، درصد افزایش وزن بدن (RGR) و ضریب بازده پروتئین (PER) بود. به‌ طورکلی شاخص ‌های رشد نشان ‌دهنده بهترین شرایط مطلوب رشد در تیمار 9% چربی افزوده شده به جیره (11/27 چربی جیره) می ‌باشد. با افزایش مقدار چربی جیره از میزان رطوبت بدن کاسته شده است و چربی لاشه به‌ طور ملایم افزایش نشان می ‌دهد. هم‌ چنین پروتئین بدن نیز علی‌رغم ثابت بودن در جیره، در تیمار 9% و 12% افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of different level of lipid on growth performance and chemical composition of juvenile oriental river prawn Macrobrachium nipponense (De Haan, 1849)

نویسندگان [English]

  • Hamid Allaf Noverian 1
  • Majidreza Khoshkholgh 1
  • Majid Mosapour Shajani 2
1 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, the University of Guilan, P.O.Box: 1144, Sowmesara, Iran
2 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, the University of Guilan, P.O.Box: 1144, Sowmesara, Iran
چکیده [English]

 A 60 day trial was conducted in order to determine optimum level of lipid for oriental river prawn. 5 treatments containing 0, 3, 6, 9 and 12% lipid added to diets with iso protein (40%) were formulated. Juvenile prawns with initial average weight of 0.967 g were randomly stocked between 15 glass aquariums. The juvenile prawns were fed at satiation in three times (8, 12 and 18 hrs). Growth performances in the term of average weight (WG), survival rate (SR), food conversion ratio (FCR), condition factor (CF), lipid productive value (LPV), specific growth rate (SGR) and protein efficiency ratio (PER) were evaluated. Generally, the best growth performances were at 9% lipid added diet (i.e. 11.27) and were significant with others (P < 0.05). With increasing lipid in diets, the moisture was decreasing while lipid was moderately increased. In spite of the diets being iso protein, the body protein was increased in treatments 9 and 12%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oriental river prawn
  • Lipid
  • Growth performances
  • body composition