مطالعه هیستوپاتولوژیک کبد ماهی کفشک گرد (Euryglossa orientalis) در آب های ساحلی شمال خلیج فارس

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی:669

2 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی: 669

چکیده

بررسی ‌های هیستوپاتولوژیک کبد در گونه‌ های مختلف ماهی به‌ عنوان نشانگر در برنامه‌ های نظارت دریایی جهت بررسی اثر بیولوژیکی آلاینده‌ ها ثابت شده است. در این پژوهش کبد ماهی کفشک گرد Euryglossa orientalis به‌ عنوان نشانگر زیستی انتخاب گردید و در مجموع 80 ماهی در زمستان 90 و تابستان 91 از ایستگاه ‌های نمونه‌ برداری شامل خور موسی، دیلم، بوشهر، بندرگاه، دیر، بندرکنگ و بندرعباس در آب‌ های ساحلی شمال خلیج فارس مورد مطالعه بافت‌ شناسی کبد قرار گرفتند. گروه ‌بندی آسیب ‌های کبدی براساس گروه ‌بندی ماهیان پهن انجام شد. شیوع بالایی از ضایعات کبدی آسیب‌ های توکسیکوپاتی اولیه غیرنئوپلازی ثبت شد. در مقابل، ضایعات پیش ‌نئوپلاستیک تنها در موارد کمی مشاهده شد و تغییرات نئوپلاستیک مشاهده نگردید. بررسی‌ ها نشان داد که شاخص آسیب بافتی در کبد کفشک ماهی گرد در ایستگاه‌ های اسکله نفتی مجیدیه، بوشهر و بندرعباس  به‌ طور معنی ‌داری از سایر ایستگاه‌ ها بیش‌ تر است (0/05>p). نتایج نشان داد که تغییرات مشاهده شده ممکن است اثرات عوامل استرس ‌زا زیست‌ محیطی از جمله آلاینده‌ ها باشد. با توجه به ‌نتایج حاصل از بررسی هیستوپاتولوژی کبد کفشک گرد، این ماهی نشانگر مناسبی جهت ارزیابی سلامت محیط زیست خلیج فارس می ‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Histopathological studies on liver of Euryglossa orientalis, in coastal areas of the northern Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • Azadeh Atabati 1
  • Ahmad Savari 1
  • Abdolali Movahedinia 2
  • Rahim Abdi 2
1 Department of Marine Biology, Faculty of Marine Science, Khorramshahr Marine Science and Technology University, P.O.Box: 669, Khorramshahr, Iran
2 Department of Marine Biology, Faculty of Marine Science, Khorramshahr Marine Science and Technology University, P.O.Box: 669, Khorramshahr, Iran
چکیده [English]

The use of liver histopathology in various fish species as a biomarker in marine monitoring programs to assess the biological effect of exposure to contaminants is well established although the Euryglossa orientalis has repeatedly been recommended as an appropriate bioindicator for monitoring purposes in the Persian Gulf, information on histopathological liver alterations of this species is scarce. In order to obtain an overview, a total of 80 flounder, collected in the period between winter 2011 and summer 2012 from 7 sampling sites distributed over north of the Persian gulf, were histologically analyzed. Liver lesions were recorded and classified according to established liver lesion categories. A high prevalence of non-specific and early toxicopathic non-neoplastic hepatic lesions was recorded. In contrast, pre-neoplastic lesions were observed only in some cases and neoplastic changes were absent. Indices of liver tissue damage in Euryglossa orientalis Eskeleh Nafty Majidieh, Bushehr and Bandar Abbas significantly higher than other stations (p<0.05). The results revealed that the observed alterations may indicate effects of environmental stressors including contaminants. The results of the present study, thus, support the application of Euryglossa orientalis liver histopathology in environmental monitoring.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Euryglossa orientalis
  • North of Persian Gulf
  • Biological effects of contaminants