مطالعه مورفولوژیکی و ژنتیکی زوانتیدهای جنس Zoanthus در برخی جزایر مرجانی خلیج فارس (قشم، لارک و کیش)

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا،دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران،صندوق پستی:14515-775

2 گروه مهندسی ژنتیک،پژوهشکده علوم وفناوری زیستی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر،صندوق پستی:83145-115

چکیده

جنس Zoanthus تاکسونی غالب در راسته زوانتاریا می‌ باشد که به‌ داشتن تنوع رنگی گسترده شناخته شده است. این ویژگی، شناسائی گونه‌ ای آن‌ ها را براساس خصوصیات مورفولوژیکی دشوار و تا حدی ناممکن ساخته است. از این رو برای اطمینان از صحت شناسائی مطالعه ژنتیکی امری اجتناب ناپذیر است. بدین منظور 10 کلنی با رنگ‌ های متنوع در 3 تکرار از جزایر لارک، قشم و کیش جمع‌ آوری و پس از استخراج DNA  از نمونه‌ ها، قطعه ژنی 16S rRNA با استفاده از روش PCR تکثیر و در نهایت توالی‌ یابی شد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد توالی نوکلئوتیدی این قطعه ژنی میتوکندریائی در تمام نمونه‌ های مورد بررسی یکسان و منطبق بر توالی‌ های گزارش شده از گونه Zoanthus sansibaricus می باشد. آن‌ چه از این بررسی حاصل شد بی تردید گزارشی مدون از تنوع رنگی نمونه‌ های موجود در جزایر ایرانی خلیج فارس است. مشاهده پلیپ ‌های قهوه‌ ای، سبز، خاکستری، قرمز، صورتی و بنفش، تنتاکل ‌هایی سبز و قهوه‌ ای، منطقه دهانی سبز، قرمز، آبی و صورتی به ‌همراه صفحه دهانی سبز، قرمز، آبی، صورتی و خاکستری تصدیقی بر وجود طیف گسترده‌ ای از رنگ‌ ها در این گونه جانوری می ‌باشد. 

کلیدواژه‌ها