مطالعه مورفولوژیکی و ژنتیکی زوانتیدهای جنس Zoanthus در برخی جزایر مرجانی خلیج فارس (قشم، لارک و کیش)

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا،دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران،صندوق پستی:14515-775

2 گروه مهندسی ژنتیک،پژوهشکده علوم وفناوری زیستی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر،صندوق پستی:83145-115

چکیده

جنس Zoanthus تاکسونی غالب در راسته زوانتاریا می‌ باشد که به‌ داشتن تنوع رنگی گسترده شناخته شده است. این ویژگی، شناسائی گونه‌ ای آن‌ ها را براساس خصوصیات مورفولوژیکی دشوار و تا حدی ناممکن ساخته است. از این رو برای اطمینان از صحت شناسائی مطالعه ژنتیکی امری اجتناب ناپذیر است. بدین منظور 10 کلنی با رنگ‌ های متنوع در 3 تکرار از جزایر لارک، قشم و کیش جمع‌ آوری و پس از استخراج DNA  از نمونه‌ ها، قطعه ژنی 16S rRNA با استفاده از روش PCR تکثیر و در نهایت توالی‌ یابی شد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد توالی نوکلئوتیدی این قطعه ژنی میتوکندریائی در تمام نمونه‌ های مورد بررسی یکسان و منطبق بر توالی‌ های گزارش شده از گونه Zoanthus sansibaricus می باشد. آن‌ چه از این بررسی حاصل شد بی تردید گزارشی مدون از تنوع رنگی نمونه‌ های موجود در جزایر ایرانی خلیج فارس است. مشاهده پلیپ ‌های قهوه‌ ای، سبز، خاکستری، قرمز، صورتی و بنفش، تنتاکل ‌هایی سبز و قهوه‌ ای، منطقه دهانی سبز، قرمز، آبی و صورتی به ‌همراه صفحه دهانی سبز، قرمز، آبی، صورتی و خاکستری تصدیقی بر وجود طیف گسترده‌ ای از رنگ‌ ها در این گونه جانوری می ‌باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Morphological and Genetic studies of Zoanthid Genus Zoanthus in some coral islands of the Persian Gulf:Qeshm, Larak and Kish

نویسندگان [English]

  • Atoosa Noori Koupaei 1
  • Pargol Ghavam Mostafavi 1
  • Jalil Fallah Mehrabadi 2
  • Seyed Mohammad Reza Fatemi 1
1 Department of Marine Biology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, P.O.Box: 775-14515, Tehran, Iran
2 Genetics Engineering Department, School of Biotechnology, Malek- ashtar University of Technology, P.O.Box: 115-83145, Tehran, Iran
چکیده [English]

The gender of the dominant Taxon Zoanthus is a subclass of Zoantharia which is known to have a wide variety of colors. This feature make the species identification based on morphological characterization difficult and somewhat impossible. To ensure the accuracy of the identification of genetic research is, hence, inevitable. For this reason, 10 colonies with various colors in three repetitions were collected from the islands of Lark, Qeshm, and Kish. After DNA extraction from the samples, 16S rRNA gene fragment were amplified and finally sequenced by using the PCR method. The results of the present study show that the nucleotide sequence of this mitochondrial gene fragment is identical in all the examined samples and is consistent with the reported sequences of the species of Zoanthus sansibaricus.
What this study obtained is undoubtedly a systematic report from the color variation of the available samples in the Iranian islands of the Persian Gulf. Observation of brown, green, gray, red, pink and purple polyps, green and brown tentacles, ​​green, red, blue and pink oral color with oral disc green, red, blue, pink and gray colors confirms a wide range of colors in this species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zoanthus genera
  • 16S rRNA
  • Color variety
  • PCR- Sequencing
  • Persian Gulf