بررسی اثرات تزریق مرکزی گرلین بر بیان ژن TSPO در تخمدان موش های صحرایی(Rattus norvegicus) آندروژنه شده در روز سوم تولد

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

گرلین اثرات مهاری بر ترشح گنادوتروپین‌ ها اعمال می‌ کند. محصول ژن TSPO به‌ طور عمده در غشای خارجی میتوکندری یافت می‌ شود و یکی از پروتئین‌ های کلیدی در مسیر بیوسنتز استروئیدهای جنسی است. گرلین، کلسترول را به‌ داخل میتوکندری جهت سنتز هورمون‌ های جنسی انتقال می ‌دهد. تیمار موش‌ های صحرایی  ماده تازه متولد شده با تستوسترون پروپیونات (TP) الگوی ترشح گنادوتروپین ‌ها را در بلوغ تغییر می ‌دهد. دراین تحقیق اثرات تزریق مرکزی گرلین بر بیان ژن TSPO در تخمدان موش‌ های آندروژنه بالغ بررسی شد. بیست سر موش صحرایی ماده در روز سوم بعد از تولد با تزریق TP آندروژنه شدند. بعد از بلوغ حیوانات در 4 گروه به ترتیب تزریق مرکزی سالین یا مقادیر مختلف گرلین (2، 4 یا 8 میکروگرم) را دریافت کردند و 5 سر موش صحرایی ماده غیرآندروژنه نیز به‌ عنوان گروه شاهد سالین را دریافت کردند. تخمدان‌ ها به‌ صورت دو طرفه خارج و فریز شدند. میزان بیان ژن TSPO با استفاده از روش نیمه‌ کمی RT-PCR تعیین شد. سطح بیان mRNAی TSPO در تخمدان موش ‌های صحرایی آندروژنه شده در مقایسه با گروه شاهد به‌ طور معنی ‌داری افزایش یافت. تیمار با مقادیر مختلف گرلین میزان بیان ژن TSPO را در مقایسه با گروه شاهد آندروژنه  به‌طور معنی‌داری کاهش داد (0/05>P).آندروژن‌ ها احتمال دارد اثر تحریکی بر میزان بیان TSPO درتخمدان موش‌ های صحرایی ماده اعمال‌ کنند. ممکن است گرلین از طریق کاهش بیان ژن ‌های دخیل در استروئیدوژنز در کاهش فعالیت محور تولیدمثلی در موش‌ های صحرایی آندروژنه نقش داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of central injection of Ghrelin on TSPO gene expression in the ovaries of rats (Rattus norvegicus) androgenized in Third day of birth

نویسندگان [English]

  • Ali khorasani
  • Reza fartoutzadeh
  • Homayoon Khazali
  • Fariba mahmoudi
Faculty of Biological Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Ghrelin exerts inhibitory effects on gonadotropins secretion. The product of TSPO gene is mainly found on the outer mitochondrial membrane and it is a key protein in the steroidogenesis pathway. It transports cholesterol in to mitochondria of organs that synthesize steroids. Treatment of neonatal female rats with testosterone propionate (TP) alters gonadotropin secretion patterns in the adulthood. In the present study the effects of central injection of ghrelin were investigated on the expression of TSPO gene in the ovaries of pubertal androgenized female rats. Twentyneonatal female rats were androgenized on the third day after birth by subcutaneous injection of 50µg TP and five neonatal female rats in one group was considered as controls. After puberty, the animals in four groups (n=5 in each group) received central injections of saline or different doses of ghrelin(2, 4 or 8µg).  Also, five non-androgenied rats as control group received central injection of saline. The ovaries were removed bilaterally and frozen. TSPO gene expression levels was determined by semi quantitative RT-PCR. The mRNA levels of TSPO increased significantly in the ovaries of the androgenized rats compared to the controls. Ghrelin injections decreased significantly TSPO gene expression compared to the androgenized rats (P <0.05). Androgen may stimulate TSPO gene expression in the ovaries. Ghrelin may exert inhibitory effects on reproductive axis partly via reducing the expression of genes involved in the steroidogenesis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ghrelin
  • TSPO
  • Androgenized rats