استخراج ترکیبات کیتین-کیتوزان موجود در اسکلت خارجی خرچنگ شناگر آبی(Portunus segnis Forskal, 1775) منطقه بندرعباس- خلیج فارس

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

در این تحقیق استخراج کیتین-کیتوزان از پوسته خرچنگ شناگر آبی (Portunus segnis) انجام گرفت. نمونه‌ برداری به ‌صورت صید ضمنی و ماهانه (از خرداد تا اسفند 1391) از آب‌ های ساحلی بندرعباس انجام شد. اسکلت خارجی خرچنگ به ‌صورت دستی جدا و به چهار قسمت کاراپاس، سینه و شکم، چنگک و پاهای راه روی تقسیم شد. کیتین-کیتوزان با روش شیمیایی استاندارد استحصال گردید. کیتوزان با حذف ترکیبات معدنی، پروتئینی، لیپیدی، رنگدانه ‌ای(کیتین) و حذف گروه ‌های استیل(کیتوزان) به‌ دست آمد. درصد کیتین و کیتوزان به ‌ترتیب 16/30% و 12/86% بود و میزان رطوبت نیز 30/04% محاسبه گردید. میانگین طول و عرض کاراپاس و وزن خرچنگ‌ ها و هم‌ چنین مقادیر کیتین وکیتوزان در فصل پاییز بیش ‌تر از فصول دیگر بود (0/05>P). کیتین و کیتوزان موجود در پاهای راه روی نیز بیش ‌تر از دیگر اندام‌ ها بود (0/05>P). نتایج تحقیق حاضر نشان داد که پوسته خرچنگ به ‌عنوان یک منبع بالقوه جهت تولید کیتین و کیتوزان می باشد. استخراج مواد زیست فعال از دور ریزهای موجودات دریایی می ‌تواند مسیری در جهت کاهش آلودگی ‌های محیط زیستی و استفاده بهینه از آن‌ ها باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Extraction of Chitin-Chitosan component in exoskeleton of blue swimming crab (Portunus segnis Furskal, 1775), Bandar Abbas beach, Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • Mohammad sadegh Khakshoor
  • Jamileh Pazooki
Department of Biological Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Marine water crabs (P. segnis) was used to obtain Chitin-Chitosan. Specimen captured as by-cache and monthly from Bandar Abbas beach (of khordad to esfand 1391). Exoskeleton of crabs divided to carapace, cephalotorex, claw and walking legs. Chitin-Chitosan was extracted with standardized chemical method. Chitosan was with demineralization, deproteinization, decoloration(Chitin) and deacetylation(Chitosan). Chitin and Chitosan yield of crab shell was determined %16/30 and %12/86 respectively. According to analysis, there were significant (p<0.05) changes between average of length and width of carapace and weight crabs. The population size of crabs captured was biggest in autumn season, also the highest content of Chitin-Chitosan were extract of this period. The result of the present investigation pave the way and provide the baseline information for the extraction Chitin-Chitosan from marine discard apart from opening the avenue of research to the future researchers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chitin-Chitosan
  • Crustaceans
  • economical value