تاثیر رنگدانه های طبیعی (پودر فلفل دلمه و گوجه فرنگی) در تغییرپذیری رنگ ماهی فلاورهورن (Cichlasoma sp.)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 4364-41635

چکیده

       در این تحقیق اثر سه جیره آزمایشی که شامل جیره شاهدکهفاقدمواد رنگدانه‌ایاضافه بوده و دو  جیره حاوی رنگدانهطبیعیوگیاهی شامل جیره حاوی پودر فلفل‌دلمه قرمز و جیره حاوی پودر پوست گوجه‌فرنگی بر روی شاخص ‌های رنگی شدن ماهی فلاورهورن (.Cichlasoma sp) مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 45 ماهی فلاورهورن در 9 آکواریوم به تعداد مساوی 5 ماهی در هر آکواریوم و به‌طور کاملاً تصادفی توزیع شدند. بعد از تیماربندی به‌مدت 8 هفته ماهیان با جیره‌های آزمایشی مورد تغذیه قرار گرفتند. ماهیان با جیره حاوی 10 گرم بر کیلوگرم پودر فلفل‌ دلمه و گوجه ‌فرنگی  تغذیه شدند. در پایان آزمایش از هر تیمار 6 ماهی (هر تکرار 2 ماهی) در قالب طرح کاملاً تصادفی برای اندازه‌ گیری کاروتنوئید کل انتخاب شد، و مقدار کاروتنوئید کل از روش اسپکتروفتومتری اندازه‌ گیری شد. سپس شاخص ‌های رنگی شدن از نظر معنی داری با روش One-wayANOVA در نرم ‌افزار  19Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بین تیمار تغذیه شده با جیره حاوی پودر فلفل ‌دلمه با سایر تیمارها ارتباط معنی‌ داری مشاهده شد (0/05>P).  تیمارهای تغذیه شده با غذای حاوی پودر فلفل‌ دلمه مقدار غلظت بیش ‌تری از کاروتنوئید را در خود نشان دادند ( 0/05 میکروگرم در گرم). بین تیمار تغذیه شده با رنگدانه حاوی پودر پوست گوجه ‌فرنگی و تیمار شاهد تفاوت معنی‌ داری مشاهده نشد (0/05<P).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of natural (Red bell pepper and Tomato) pigments on the variability in color of Flower horn (Cichlasoma sp.)

نویسندگان [English]

  • Arezoo Azimi
  • Vahid Taghizadeh
  • Mohammad Reza Imanpoor
Department of Fisheries, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, P.O.Box: 49138-15739, Gorgan, Iran
چکیده [English]

In this survey, we have checked the effects of red bell pepper and tomato as a natural pigments source on the skin color of Flower horn (Cichlasoma sp.). Distributed randomly 45 fish of Flower horn in 9 aquarium Equal to 5 fish per aquarium. The trial was continued for 8 weeks. The fish were fed diets including 10 g kg–1 Red bell pepper and Tomato powder. Total carotenoid quantity of the fish was determined spectrophotometrically at the end of the experiment. The significance of them was analyzed using One-way ANOVA analysis software Spss 18. As an outcome, There was a significant correlation between treatments fed diets containing red bell pepper powder with other treatments (P<0.05). Showed higher concentrations of carotenoids in Treatments fed with food containing red bell pepper powder (0.05 µg g-1). There was no significant difference between treatment fed tomato powder and control treatment (P>0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • natural pigments
  • red bell pepper
  • Tomato
  • spectrophotometric