تاثیر رنگدانه های طبیعی (پودر فلفل دلمه و گوجه فرنگی) در تغییرپذیری رنگ ماهی فلاورهورن (Cichlasoma sp.)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 4364-41635

چکیده

       در این تحقیق اثر سه جیره آزمایشی که شامل جیره شاهدکهفاقدمواد رنگدانه‌ایاضافه بوده و دو  جیره حاوی رنگدانهطبیعیوگیاهی شامل جیره حاوی پودر فلفل‌دلمه قرمز و جیره حاوی پودر پوست گوجه‌فرنگی بر روی شاخص ‌های رنگی شدن ماهی فلاورهورن (.Cichlasoma sp) مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 45 ماهی فلاورهورن در 9 آکواریوم به تعداد مساوی 5 ماهی در هر آکواریوم و به‌طور کاملاً تصادفی توزیع شدند. بعد از تیماربندی به‌مدت 8 هفته ماهیان با جیره‌های آزمایشی مورد تغذیه قرار گرفتند. ماهیان با جیره حاوی 10 گرم بر کیلوگرم پودر فلفل‌ دلمه و گوجه ‌فرنگی  تغذیه شدند. در پایان آزمایش از هر تیمار 6 ماهی (هر تکرار 2 ماهی) در قالب طرح کاملاً تصادفی برای اندازه‌ گیری کاروتنوئید کل انتخاب شد، و مقدار کاروتنوئید کل از روش اسپکتروفتومتری اندازه‌ گیری شد. سپس شاخص ‌های رنگی شدن از نظر معنی داری با روش One-wayANOVA در نرم ‌افزار  19Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بین تیمار تغذیه شده با جیره حاوی پودر فلفل ‌دلمه با سایر تیمارها ارتباط معنی‌ داری مشاهده شد (0/05>P).  تیمارهای تغذیه شده با غذای حاوی پودر فلفل‌ دلمه مقدار غلظت بیش ‌تری از کاروتنوئید را در خود نشان دادند ( 0/05 میکروگرم در گرم). بین تیمار تغذیه شده با رنگدانه حاوی پودر پوست گوجه ‌فرنگی و تیمار شاهد تفاوت معنی‌ داری مشاهده نشد (0/05<P).

کلیدواژه‌ها