مقایسه ژنتیکی دو جمعیت ماهی خیاطه (Alburnoides eichwaldi) در رودخانه های تیل آباد و شیرآباد گلستان با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 4364-41635

چکیده

ماهی خیاطه (Alburnoides eichwaldii) یک گونه رودخانه‌ ای است که در حوزه جنوبی دریای خزر از فراوانی نسبتاً خوبی برخوردار می‌ باشد، اما در بسیاری از آب‌ های اروپا نزدیک به انقراض می‌ باشد. تاکنون مطالعه ‌ای در زمینه بررسی تنوع ژنتیکی این گونه با نشانگر ریزماهواره صورت نگرفته است. در این تحقیق، برای بررسی ساختار جمعیتی ماهی خیاطه در رودخانه‌ های تیل‌آباد و شیرآباد استان گلستان تعداد 56 نمونه (28 نمونه از هر رودخانه) جمع‌ آوری شد. DNA نمونه‌ ها به‌روش فنل- کلروفرم استخراج و با استفاده از 6 جایگاه ریزماهواره ‌ای بررسی گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که هتروزیگوسیتی مشاهده‌ شده و مورد انتظار به‌ ترتیب 0/833 و 0/899 بوده و متوسط شاخص Fst، 0/016 می ‌باشد که نشان ‌دهنده تمایز ژنتیکی پایین بین رودخانه‌ های مورد بررسی است. با بررسی تعادل هاردی-واینبرگ در سطح جایگاه ‌ها، دو جایگاه در جمعیت تیل ‌آباد در تعادل بوده و سایر جایگاه ‌ها دارای انحراف معنی‌ داری از تعادل هاردی-واینبرگ بودند (0/05 >P). آنالیز واریانس مولکولی نشان داد که تنوع پایینی بین جمعیت ‌ها وجود داشته (1%) و بخش عمده تنوع مشاهده‌ شده مربوط به درون جمعیت‌ ها می‌ باشد (99%).  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genetic Comparison of two Spirlin Population Alburnoides eichwaldii (Bloch, 1782) in Tilabad and Shirabad streams (Golestan, Iran) using Microsatellite Markers

نویسندگان [English]

  • Ladan Jahangiri
  • Ali Shabany
  • Hamidreza Rezaei
Department of Fisheries, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, P.O.Box: 49138-15739, Gorgan, Iran
چکیده [English]

 Spirlin (Alburnoides eichwaldii) is a stream species that has a good abundance in southern basin of Caspian sea, but it is supposed to be extincted in many inland waters of Europe. There hasn’t been any study about genetic diversity of this species yet. In this study, to investigate of Spirlin population structure in Tilabad and Shirabad streams in Golestan province 56 samples (28 samples from each stream) were collected. DNA was extracted by phenol-chloroform method and 6 microsatellite loci were used. Results of this study showed that observed heterozygosity and expected heterozygosity were 0.833 and 0.899, respectively and the Fst value was 0.016 which indicates a low genetic differentiation between the Tilabad, Shirabad and Kaboodwal populations. In examining deviations from Hardy-Weinberg equilibrium, two loci in Tilabad population were balanced and other loci had a significant diviation from Hardy-Weinberg equilibrium (P≤ 0.05).  According to the results, the Fst values were 0.020. Most of the loci showed deviation from Hardy-Weinberg equilibrium. Analysis of molecular variance showed there is low genetic variation among populations (1%) and most of the observed variation is within the populations (99%).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alburnoides eichwaldii
  • genetic diversity
  • Microsatellite
  • Shirabad
  • Spirlin
  • Tilabad