تأثیر استفاده هم زمان پروبیوتیکLactobacillus plantarum و پرِبیوتیک زایلوالیگوساکارید (Xylooligosaccharides) بر شاخص های رشد در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه. صندوق پستی: 57153165

2 پژوهشکده آرتمیا و آبزیان، دانشگاه ارومیه. صندوق پستی: 57153165

چکیده

در این مطالعه تأثیر هم ‌زمان پروبیوتیک Lactobacillus plantarum و پرِبیوتیک زایلواُلیگوساکارید بر شاخص ‌‌های رشد ماهی قزل ‌آلای رنگین ‌کمان (Oncorhynchus mykiss) مورد بررسی قرار گرفت. 480 قطعه ماهی قزل ‌آلای رنگین ‌کمان با میانگین وزنی 3 ±77 گرم در قالب بلوک‌ های تصادفی در 8 تیمار توزیع گردید. تیمار اول با جیره پایه (شاهد)، تیمارهای 2، 3 و4 با جیره پایه حاوی به ‌ترتیب 0/5، 1 و 2 درصد پرِبیوتیک زایلواُلیگوساکارید، تیمارهای 5، 6 و 7 با جیره پایه حاوی به ‌ترتیب 0/5، 1 و 2 درصد پرِبیوتیک زایلواُلیگوساکارید وCFU  108پروبیوتیک L. plantarum در هر گرم غذا و تیمار 8 با جیره‌ پایه حاویCFU 108 پروبیوتیک L. plantatum در هرگرم غذا، تغذیه شدند. اندازه‌ گیری شاخص‌ های رشد در پایان دوره‌ نشان داد که میزان شاخص ‌های رشدی مورد مطالعه در تیمار‌های مختلف در مقایسه با تیمار شاهد اختلاف معنی‌ داری نداشتند (0/05<P). هرچند استفاده از جیره حاوی 0/5 پرِبیوتیک زایلوالیگوساکارید  و  CFU108 پروبیوتیک L. plantatum در هر گرم غذا، توانست تا حدی موجب بهبود شاخص ‌های رشد ماهی قزل ‌آلای رنگین‌ ‌کمان شود ولی این تأثیر از نظر آماری معنی‌ داری نبود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of using sybiotic Lactobacillus plantarum probiotic and xylooligosaccharides prebiotic on growth indices in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • Masoud Bahrambeigi 1
  • Naser Agh 2
  • Farzaneh Noori 2
  • Reza Jalili 1
1 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Urmia University. P.O.Box: 57153165, Urmia, Iran
2 Artemia and Aquatic Research Institute, Urmia University. P.O.Box: 57153165, Urmia, Iran
چکیده [English]

In this study we investigated the synbiotic effect of Lactobacillus plantarum and Xylooligosaccharide prebiotic on growth factors of rainbow trout Oncorhynchus mykiss. 480 fish (average weight 77±3 g) were randomly distributed into 8 treatments with three replicates for each treatment. First group fed control diet, groups 2, 3 and 4 fed control diet containing 0.5, 1 and 2 percent Xylooligosaccharides prebiotic, groups 5, 6 and 7 fed same amounts of prebiotic plus 108 CFULactobacillus plantarumper gram feed for a period of 2 months. No significant differences were observed on growth parameters between the treatments at the end of the experiment (P > 0.05). However, inclusion of 0.5 percent Xylooligosaccharides plus probiotic in feed showed slightly positive effect on growth indices, and in general use of prebiotic and probiotic had no negative effect on growth.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • rainbow trout
  • L. Plantarum probiotic
  • xylo oligosaccharide prebiotic
  • Growth indices