تأثیر استفاده هم زمان پروبیوتیکLactobacillus plantarum و پرِبیوتیک زایلوالیگوساکارید (Xylooligosaccharides) بر شاخص های رشد در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه. صندوق پستی: 57153165

2 پژوهشکده آرتمیا و آبزیان، دانشگاه ارومیه. صندوق پستی: 57153165

چکیده

در این مطالعه تأثیر هم ‌زمان پروبیوتیک Lactobacillus plantarum و پرِبیوتیک زایلواُلیگوساکارید بر شاخص ‌‌های رشد ماهی قزل ‌آلای رنگین ‌کمان (Oncorhynchus mykiss) مورد بررسی قرار گرفت. 480 قطعه ماهی قزل ‌آلای رنگین ‌کمان با میانگین وزنی 3 ±77 گرم در قالب بلوک‌ های تصادفی در 8 تیمار توزیع گردید. تیمار اول با جیره پایه (شاهد)، تیمارهای 2، 3 و4 با جیره پایه حاوی به ‌ترتیب 0/5، 1 و 2 درصد پرِبیوتیک زایلواُلیگوساکارید، تیمارهای 5، 6 و 7 با جیره پایه حاوی به ‌ترتیب 0/5، 1 و 2 درصد پرِبیوتیک زایلواُلیگوساکارید وCFU  108پروبیوتیک L. plantarum در هر گرم غذا و تیمار 8 با جیره‌ پایه حاویCFU 108 پروبیوتیک L. plantatum در هرگرم غذا، تغذیه شدند. اندازه‌ گیری شاخص‌ های رشد در پایان دوره‌ نشان داد که میزان شاخص ‌های رشدی مورد مطالعه در تیمار‌های مختلف در مقایسه با تیمار شاهد اختلاف معنی‌ داری نداشتند (0/05<P). هرچند استفاده از جیره حاوی 0/5 پرِبیوتیک زایلوالیگوساکارید  و  CFU108 پروبیوتیک L. plantatum در هر گرم غذا، توانست تا حدی موجب بهبود شاخص ‌های رشد ماهی قزل ‌آلای رنگین‌ ‌کمان شود ولی این تأثیر از نظر آماری معنی‌ داری نبود.

کلیدواژه‌ها