بررسی اثردمای محیط بر مشخصه های گوشت مرغ های گوشتی

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسنده

گروه دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

چکیده

     برای بررسی تاثیر دمای محیط بر خصوصیات بافت ماهیچه ‌ای مرغ‌ های گوشتی، از یکی از کشتارگاه ‌های استان زنجان در دو فصل فصل گرم و فصل سرد نمونه‌ برداری انجام گرفت. پس از کشتار، در مجموع 150 لاشه، به ‌صورت تصادفی از خط کشتار جدا شدند. از این تعداد 75 قطعه مربوط به فصل گرم و 75 قطعه مربوط به فصل سرد بودند. بلافاصله پس از کشتار نمونه ‌برداری برای آزمایش‌ های بافت‌ شناسی و 24ساعت پس از کشتار، برای سایر آزمایشات، ماهیچه ناحیه سینه (پکتورالیس ماژور) مورد استفاده قرار گرفت. در ضمن ماهیچه‌ ها پکتورالیس مینور برای اندازه‌ گیری چربی، پروتئین، رطوبت و خاکستر مورد استفاده قرار گرفتند. از نظر بافت‌ شناسی و شیمیایی، ماهیچه ناحیه سینه، پرندگانی که در فصل گرم کشتار شده بودند دارای pH پایین‌ تر و رطوبت بیش ‌تر بودند. این متغیرها در اوزان مختلف تفاوت معنی‌ داری نشان ندادند. در نهایت، یک همبستگی مثبت (p<0/001) بین دمای محیط و pH پایین تر و رطوبت بیش ‌تر ماهیچه مشخص گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که در طی فصل گرم، ماهیچه پرندگان آب بیش ‌تری در خود ذخیره کرده و در نتیجه دست‌خوش کاهش عملکردی می ‌شود. 

کلیدواژه‌ها