بررسی اثردمای محیط بر مشخصه های گوشت مرغ های گوشتی

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسنده

گروه دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

چکیده

     برای بررسی تاثیر دمای محیط بر خصوصیات بافت ماهیچه ‌ای مرغ‌ های گوشتی، از یکی از کشتارگاه ‌های استان زنجان در دو فصل فصل گرم و فصل سرد نمونه‌ برداری انجام گرفت. پس از کشتار، در مجموع 150 لاشه، به ‌صورت تصادفی از خط کشتار جدا شدند. از این تعداد 75 قطعه مربوط به فصل گرم و 75 قطعه مربوط به فصل سرد بودند. بلافاصله پس از کشتار نمونه ‌برداری برای آزمایش‌ های بافت‌ شناسی و 24ساعت پس از کشتار، برای سایر آزمایشات، ماهیچه ناحیه سینه (پکتورالیس ماژور) مورد استفاده قرار گرفت. در ضمن ماهیچه‌ ها پکتورالیس مینور برای اندازه‌ گیری چربی، پروتئین، رطوبت و خاکستر مورد استفاده قرار گرفتند. از نظر بافت‌ شناسی و شیمیایی، ماهیچه ناحیه سینه، پرندگانی که در فصل گرم کشتار شده بودند دارای pH پایین‌ تر و رطوبت بیش ‌تر بودند. این متغیرها در اوزان مختلف تفاوت معنی‌ داری نشان ندادند. در نهایت، یک همبستگی مثبت (p<0/001) بین دمای محیط و pH پایین تر و رطوبت بیش ‌تر ماهیچه مشخص گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که در طی فصل گرم، ماهیچه پرندگان آب بیش ‌تری در خود ذخیره کرده و در نتیجه دست‌خوش کاهش عملکردی می ‌شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental temperature effects on broiler meat specification

نویسنده [English]

  • Ali Anissian
Department of Veterinary, Islamic Azad University Abhar Branch, Abhar, Iran
چکیده [English]

Environmental temperature effects on poultry meat quality were evaluated during warm and cold weather in a slaughterhouse which located in Zanjan province. After slaughtering, 150 carcasses in sum were randomly collected. During winter (n=75) and summer (n=75) seasons. Immediately after slaughtering, sampling was performed to histopathologic study and 24 h after slaughtering; pectoralis major muscle was used for other testes. Meanwhile, pectoralis minor was used for fat, protein, moisture, and ash measurement. Pectoral muscle showed lower pH chemically and higher moisture histologically. These variabledidn’t show any difference among different weight groups. At last, a positive correlation was seen between environmental temperature and lower pH, and higher muscular moisture (p≤0.001). The results, suggested that poultries’ muscles accumulate more water during warm season which results in lower performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • broiler
  • histology
  • Temperature
  • Pectoralis muscle