بررسی میزان غلظت فلز سرب ونیکل در توتیای دریایی گونه Echinometra mathaei سواحل صخره ای و محل زیست آن در جزیره کیش

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، صندوق پستی: 181- 19735

چکیده

این پژوهش به‌ منظور تعیین واندازه‌ گیری میزان غلظت و تجمع فلزات سنگین سرب و نیکل در بافت نرم و بافت سخت توتیا غالب سواحل صخره‌ ای جزیره‌ کیش Echinometra mathaei  انجام گردید. نمونه ‌برداری در 4 ایستگاه شامل :کشتی یونانی، بازار عرب، صدا و سیما و درخت سبز در زمستان 1389(بهمن) و تابستان 1390(مرداد) انجام گرفت. میزان فلزات سنگین سرب ونیکل  پس ازآماده‌ سازی وهضم شیمیایی، بافت نرم و بافت سخت  توتیا دریایی، نمونه‌ های آب، رسوب و انواع جلبک محل زیست توتیا دریایی با دستگاه جذب اتمی مجهز به کوره گرافیتی ارزیابی گردید. تجمع سرب در فصل زمستان بیش‌ تر از نیکل بود و غلظت به‌ ترتیب در جلبک 3/51میکروگرم برگرم وزن خشک>رسوب 2/23 میکروگرم برگرم وزن خشک>بافت نرم توتیا دریایی 0/86 میکروگرم برگرم وزن خشک>بافت سخت توتیا دریایی 0/62 میکروگرم برگرم وزن خشک، تجمع سرب در فصل تابستان، غلظت به ‌ترتیب درجلبک 2/15 میکروگرم برگرم وزن خشک> بافت نرم 1/85 میکروگرم برگرم وزن خشک>رسوب 1/73 میکروگرم برگرم وزن خشک> بافت سخت 0/70 میکروگرم برگرم وزن خشک، تجمع نیکل در فصل زمستان، غلظت به‌ ترتیب در رسوب 64/2 میکروگرم برگرم وزن خشک>جلبک 93/1 میکروگرم برگرم وزن خشک>بافت نرم 52/1 میکروگرم برگرم وزن خشک> بافت سخت 68/0 میکروگرم برگرم وزن خشک، تجمع نیکل در فصل تابستان بیش ‌تر از سرب بود و غلظت به ‌ترتیب درجلبک 8/63 میکروگرم برگرم وزن خشک>بافت نرم 3/27 میکروگرم برگرم وزن خشک>رسوب 2/72 میکروگرم برگرم وزن خشک>بافت سخت0/52 میکروگرم برگرم وزن خشک،گزارش گردید. غلظت سرب و نیکل در آب دریا در 2 فصل زمستان و تابستان در4 ایستگاه برای سرب10> میکروگرم برلیترو نیکل 5> میکروگرم برلیتربود. درایستگاه ‌های مورد مطالعه اختلاف معنی‌ داری بین میزان آلاینده‌ های مورد نظر دربافت نرم و سخت توتیای دریایی، جلبک و رسوب در دو فصل تابستان و زمستان مشاهده نشد (0/05<p).

کلیدواژه‌ها