بررسی میزان غلظت فلز سرب ونیکل در توتیای دریایی گونه Echinometra mathaei سواحل صخره ای و محل زیست آن در جزیره کیش

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، صندوق پستی: 181- 19735

چکیده

این پژوهش به‌ منظور تعیین واندازه‌ گیری میزان غلظت و تجمع فلزات سنگین سرب و نیکل در بافت نرم و بافت سخت توتیا غالب سواحل صخره‌ ای جزیره‌ کیش Echinometra mathaei  انجام گردید. نمونه ‌برداری در 4 ایستگاه شامل :کشتی یونانی، بازار عرب، صدا و سیما و درخت سبز در زمستان 1389(بهمن) و تابستان 1390(مرداد) انجام گرفت. میزان فلزات سنگین سرب ونیکل  پس ازآماده‌ سازی وهضم شیمیایی، بافت نرم و بافت سخت  توتیا دریایی، نمونه‌ های آب، رسوب و انواع جلبک محل زیست توتیا دریایی با دستگاه جذب اتمی مجهز به کوره گرافیتی ارزیابی گردید. تجمع سرب در فصل زمستان بیش‌ تر از نیکل بود و غلظت به‌ ترتیب در جلبک 3/51میکروگرم برگرم وزن خشک>رسوب 2/23 میکروگرم برگرم وزن خشک>بافت نرم توتیا دریایی 0/86 میکروگرم برگرم وزن خشک>بافت سخت توتیا دریایی 0/62 میکروگرم برگرم وزن خشک، تجمع سرب در فصل تابستان، غلظت به ‌ترتیب درجلبک 2/15 میکروگرم برگرم وزن خشک> بافت نرم 1/85 میکروگرم برگرم وزن خشک>رسوب 1/73 میکروگرم برگرم وزن خشک> بافت سخت 0/70 میکروگرم برگرم وزن خشک، تجمع نیکل در فصل زمستان، غلظت به‌ ترتیب در رسوب 64/2 میکروگرم برگرم وزن خشک>جلبک 93/1 میکروگرم برگرم وزن خشک>بافت نرم 52/1 میکروگرم برگرم وزن خشک> بافت سخت 68/0 میکروگرم برگرم وزن خشک، تجمع نیکل در فصل تابستان بیش ‌تر از سرب بود و غلظت به ‌ترتیب درجلبک 8/63 میکروگرم برگرم وزن خشک>بافت نرم 3/27 میکروگرم برگرم وزن خشک>رسوب 2/72 میکروگرم برگرم وزن خشک>بافت سخت0/52 میکروگرم برگرم وزن خشک،گزارش گردید. غلظت سرب و نیکل در آب دریا در 2 فصل زمستان و تابستان در4 ایستگاه برای سرب10> میکروگرم برلیترو نیکل 5> میکروگرم برلیتربود. درایستگاه ‌های مورد مطالعه اختلاف معنی‌ داری بین میزان آلاینده‌ های مورد نظر دربافت نرم و سخت توتیای دریایی، جلبک و رسوب در دو فصل تابستان و زمستان مشاهده نشد (0/05<p).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Concentration of Pb-Ni In sea urchin (Echinometra mathaei) and its habitat of Kish Island’s rocky shores

نویسندگان [English]

 • Parisa Nejatkhah Manavi
 • Maya Azari Marhabi
Faculty of of Marine Science and Technology, Islamic Azad University North Tehran Branch, P.O.Box: 19735-181, Tehran, Iran
چکیده [English]

* Corresponding Author’s email: maya_azari@yahoo.com  This project was conducted to evaluate the concentration of heavy metals such as Nickel and Lead in soft tissue and hard tissue of the dominant sea urchin (Echinometra mathaei) in rocky shores of Kish Island. Sampling was carried out in four different stations including the kashtiyoonani, Bazar Arab, Seda & Sima and Derakht-e-Sabz in winter (February) and summer (August) of 2011. The amount of heavy metal was evaluated after preparation and chemical digestion of the sample (sea water, sediment, algae of sea urchin habitat, sea urchin soft tissue and hard tissue) with the atomic absorption instrument equipped with graphite stove. Bioaccumulation of Lead in winter was higher than Nickel, concentration in algae3.15μgg-1drywt>deposition2.23μgg-1drywt>sea urchin soft tissue 0.86μgg-1drywt> sea urchin hard tissue0.62μgg-1drywt respectively, bioaccumulation of Lead in summer was  algae2.15μgg-1drywt>sea urchin soft tissue 1.85μgg-1drywt> deposition 1.73μgg-1drywt>sea urchin hard tissue0.70μgg-1drywt respectively, bioaccumulation of Nickel in winter was deposition2.64μgg-1drywt>algae1.93μgg-1drywt>sea urchin soft tissue1.52μgg-1drywt>sea urchin hard tissue0.68μgg-1drywt respectively ,bioaccumulation of Nickel in summer was higher than Lead, concentration in alagae8.63μgg-1drywt>sea urchin soft tissue3.27μgg-1drywt>deposition2.72μgg-1drywt>sea urchin hard tissue0.52μgg-1drywt respectively, was reported. Concentration of Lead and Nickel in sea water in winter and summer in 4 station was for Lead 10> μgl-1drywt and Nickel 5> μgl-1drywt. There was not a significant difference between the amount of pollutant in sea urchin soft and hard tissue, algae and the sediment in winter and summer (p≥0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lead
 • nickel
 • Echinometra mathaei
 • Soft tissue
 • hard tissue
 • Rocky shore of Kish Island
 • Algae
 • Sediment
 • Sea water
 • Persian Gulf