تاثیر مکمل ال کارنیتین روی شاخص های رشد و ترکیبات لاشه ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum Kamenskii 1901)

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

گروه شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 386

چکیده

در این پژوهش به‌ منظور بررسی اثر ال‌ کارنتین روی شاخص ‌های رشد و ترکیبات لاشه ماهی‌ سفید، آزمایشی با 240 قطعه ماهی با میانگین وزن اولیه 2/5±13/21 گرم در مدت 70 روز انجام پذیرفت. ماهی‌ ها به‌ طور تصادفی در 12 تانک (20 ماهی در هر تانک) قرار داده شدند. ال‌ کارنتین به‌ میزان 500، 1000 و 2000 میلی‌ گرم در هر کیلوگرم جیره غذایی اضافه شد و با جیره شاهد مقایسه گردید. جیره غذایی ماهیان به‌ صورت دست‌ ساز بود و ماهیان به‌ میزان 7 درصد وزن بدن‌شان و 3 بار در روز تغذیه شدند. مقادیر مختلف ال‌ کارنتین بر افزایش وزن نهایی بدن، درصد افزایش وزن بدن، ضریب رشد ویژه، ضریب چاقی و درصد خاکستر لاشه اثر معنی ‌داری نداشت (0/05<P)، ولی درصد پروتئین و چربی لاشه در تیمارهای مختلف دارای اختلاف معنی‌ دار بود (0.05≥P) با توجه به‌ موارد ذکر شده با وجود آن‌ که ال‌ کارنتین در سطوح به ‌کار رفته تاثیر معنی ‌داری روی رشد ماهی سفید نداشت ولی کیفیت لاشه این ماهیان را تحت تاثیر خود قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of L-carnitine food additive on growth indices and body composition of Caspian Sea Kutum (Rutilus firsii kutum)

نویسندگان [English]

  • Hamed Nekoubin
  • Mahboubeh Hosseinzadeh
  • Saeeideh Keyvanlou
  • Mohammad Sudagar
Department of Fishery Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources,P.O. Box:49175-487,Gorgan, Iran
چکیده [English]

In this research for evaluate the effect of L- Carnitine on growth and body composition in Caspian Sea Kutum (Rutilus firsii kutum), an experiment with 240 pieces of fish (means weight 13.21 ± 2.5) was done during 70 days. Fish were randomly allocated in 12 tanks (20 fish per tank) The L-Carnitin level of diets was 500, 1000 and 2000 mgkg-1 of diet. Fish were fed of the three levels of L-carnitine with 7 percent body weight (3 times a day).The different level of L-Carnitine did not have a significant effect on body weight gain, the percent of body weight gain, specific growth rate, overweight rate and the percent of ash (P> 0.05) but, had a significant effect on percent of protein and lipid among different treatment (P<0.05). As the result, the different level of L-Carnitine did not have a significant effect on Caspian Sea Kutum growth but had effect on roach carrion quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • L-carnitine
  • growth
  • body composition
  • Caspian Sea Kutum