برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی وتولیدمثلی، روند هم‌خونی واثرات آن بر روی صفات اقتصادی مرغان بومی استان فارس

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده

          در این پژوهش از داده‌ های جمع آوری شده توسط مرکز اصلاح نژاد مرغ بومی استان فارس در طی سال‌ های1369- 1383 و ازشجره 30855 پرنده استفاده گردید. وراثت‌پذیری و همبستگی‌ های ژنتیکی و فنوتیپی صفات وزن بدن در 12هفتگی، تعداد تخم‌مرغ، وزن تخم‌مرغ و سن بلوغ جنسی به‌ وسیله مدل حیوانی چند صفتی و از طریق روش حداکثر درستنمائی محدود شده با استفاده از نرم‌افزار ASREML برآورد گردید. میزان افت ناشی از هم‌خونی نیز در صفات با قرار دادن ضرایب هم‌خونی افراد در مدل‌ های آنالیز محاسبه شد. نتایج نشان داد که میانگین ضریب هم‌خونی کل جمعیت 0/002 درصد بود که در این جمعیت 14 درصد پرندگان هم‌ خون بودند که میانگین ضریب هم‌خونی آن‌ ها 0/019 درصد بود. با توجه به سطح بسیار پایین هم‌ خونی در گله، تأثیر آن  برروی هیج‌ یک از صفات معنی ‌دار نبود (0/05<p). ضرایب وراثت‌پذیری صفات وزن بدن در 12 هفتگی، سن بلوغ جنسی، میانگین وزن تخم‌مرغ و تعداد تخم‌مرغ به ‌ترتیب 0/53، 0/47، 0/57 و 0/22 برآورد شد. با توجه به ضریب هم‌خونی پایین، میزان افت هم ‌خونی بسیار ناچیز و غیرمعنی دار بود. وراثت‌پذیری متوسط و گاه نسبتاً بالای صفات تولیدی و تولیدمثلی مورد مطالعه امکان بهبود این صفات و افزایش میانگین آن‌ ها با استفاده از روش‌ های مناسب گزینش ژنتیکی  را فراهم می‌ کند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of genetic parameters of production and reproduction traits, inbreeding trend and its effects on economic traits of native fowls in Fars Province

نویسندگان [English]

  • Ali ghazi khani Shad
  • Amin Mansouri zalani
Department of Animal Science, Islamic Azad University Saveh Branch, Saveh, Iran
چکیده [English]

In this study, performance and pedigree records of the native fowls of Fars province collected by Breeding Center during 1990-2004 were analyzed. A pedigree file collected on 30855 female and male birds was used to calculate the inbreeding coefficients. Heritability  and Genetic and phenotypic correlations between recorded traits including body weight at 12 weeks (BW12), egg number (EN), egg weight (EW) and age sexual maturity (ASM) were estimated by multivariate animal model procedure by restricted maximum likelihood using ASREML software. On the other hand, The Inbreeding coefficient has been considered as a covariate to estimate its effects on traits. Results showed that inbreeding has not significant effects on recorded traits. The average of inbreeding coefficient for all birds were 0.002%, ranged from 0 to 14.8%. In this population, 14% of the birds were inbred, and average inbreeding coefficient for inbred birds was 0.019%. Estimated heritabilities were 0.53, 0.47, 0.57 and 0.22 for body weight at 12 weeks (BW12), age of sexual maturity (ASM), egg weight (EW) and egg number (EN), respectively. Due to relatively high heritability and low inbreeding coefficient of productive and reproductive traits, it is possible to achieve more progress in these traits using appropriate genetic selection.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genetic parameters
  • Inbreeding Coefficient
  • heritability
  • Correlation
  • animal model
  • Fars Native Fowls