برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی وتولیدمثلی، روند هم‌خونی واثرات آن بر روی صفات اقتصادی مرغان بومی استان فارس

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده

          در این پژوهش از داده‌ های جمع آوری شده توسط مرکز اصلاح نژاد مرغ بومی استان فارس در طی سال‌ های1369- 1383 و ازشجره 30855 پرنده استفاده گردید. وراثت‌پذیری و همبستگی‌ های ژنتیکی و فنوتیپی صفات وزن بدن در 12هفتگی، تعداد تخم‌مرغ، وزن تخم‌مرغ و سن بلوغ جنسی به‌ وسیله مدل حیوانی چند صفتی و از طریق روش حداکثر درستنمائی محدود شده با استفاده از نرم‌افزار ASREML برآورد گردید. میزان افت ناشی از هم‌خونی نیز در صفات با قرار دادن ضرایب هم‌خونی افراد در مدل‌ های آنالیز محاسبه شد. نتایج نشان داد که میانگین ضریب هم‌خونی کل جمعیت 0/002 درصد بود که در این جمعیت 14 درصد پرندگان هم‌ خون بودند که میانگین ضریب هم‌خونی آن‌ ها 0/019 درصد بود. با توجه به سطح بسیار پایین هم‌ خونی در گله، تأثیر آن  برروی هیج‌ یک از صفات معنی ‌دار نبود (0/05<p). ضرایب وراثت‌پذیری صفات وزن بدن در 12 هفتگی، سن بلوغ جنسی، میانگین وزن تخم‌مرغ و تعداد تخم‌مرغ به ‌ترتیب 0/53، 0/47، 0/57 و 0/22 برآورد شد. با توجه به ضریب هم‌خونی پایین، میزان افت هم ‌خونی بسیار ناچیز و غیرمعنی دار بود. وراثت‌پذیری متوسط و گاه نسبتاً بالای صفات تولیدی و تولیدمثلی مورد مطالعه امکان بهبود این صفات و افزایش میانگین آن‌ ها با استفاده از روش‌ های مناسب گزینش ژنتیکی  را فراهم می‌ کند. 

کلیدواژه‌ها