بررسی تنوع نوکلئوتیدی ماهی کور غار ایرانی (Iranocypris Typhlops) با استفاده از توالی‏ یابی ژن rRNA 12S

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

2 گروه ژنتیک و بیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

3 سازمان حفاظت محیط زیست، تهران

چکیده

ماهی کور غار ایرانی (Iranocypris typhlops) یک گونه منحصر به ‌فرد است که تنها در غاری در استان لرستان زندگی می‏ کند و به‌ علت عدم توجه کافی جزو گونه‏ های در معرض انقراض به‌ شمار رفته و از نظر ذخیره ژنتیکی یک ماهی بسیار با ارزش می ‏باشد. به‏ منظور بررسی تنوع نوکلئوتیدی ماهی کور غار ایرانی (Iranocypris typhlops)، پس از صید، نمونه ‏برداری از باله شکمی 5 ماهی و استخراجDNA ، از ناحیه rRNA 12S میتوکندری استفاده گردید. پس از تکثیر جایگاه‏ 799 جفت‏ بازی به ‏وسیلۀ PCR، کلیه نمونه‏ ها مورد توالی‏ یابی قرار گرفتند. نتایج این پژوهش حاکی از این بود که کلیه الگوهای توالی‏ یابی ژن rRNA 12S در بین نمونه‏ های مورد مطالعه با یکدیگر مشابه بودند که به‏ دلیل عدم مشاهده الگوهای متفاوت می‏ توان چنین نتیجه ‏گیری نمود که جایگاه‏ مورد بررسی در گونه‏ تحت مطالعه دارای یک هاپلوتیپ بوده و نتایج حکایت از عدم تفاوت در جمعیت‏ مذکور و شباهت ژنتیکی نمونه‏ ها با یکدیگر دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Nucleotide Variation of the Iranian Cave Fish (Iranocypris Typhlops) Using 12S rRNA Gene Sequencing

نویسندگان [English]

  • Siamak Yousefi Siahkalroodi 1
  • Saber Khederzadeh 2
  • Amir Mohammad Elmi 3
1 Department of Biology, Faculty of Biological Sciences, Islamic Azad University Varamin-Pishva Branch, Pishva, Iran
2 Department of Genetic and Biotechnology, Faculty of Biological Sciences, Islamic Azad University Varamin-Pishva Branch, Pishva, Iran
3 Department Of Environment expert, Tehran, Iran
چکیده [English]

The Iranian Cave Fish (Iranocypris typhlops) is one of at risk species and important genetic resource that only habitat of this species is a cave in Lorestan province. In order to Genetic Determination of Iranian Cave Fish, after sampling and DNA extraction from ventral fins of 2 fish, the 12S rRNA region was used. After loci amplifying in PCR, the all samples were sequenced. The results revealed that all sequence pattern of 12S rRNA region were similar that it can be concluded that The 12S rRNA region in the two Iranian Cave Fish were a one haplotype and there weren’t any variation and it would appear that the high genetic similarities and no differences are in the two Iranian Cave Fish of this population. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cave Fish
  • Genetic variation
  • 12S rRNA Region