بررسی امکان تولید پلت های غذایی برای ماهی کپورمعمولی پرورشی (Cyprinus carpio) در مرحله پرواری با تاکید بر جذابیت و استحکام

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، ساری، صندوق پستی:961

2 موسسه تحقیقات شیلات ایران˛ تهران، صندوق پستی:6116- 14155

چکیده

            بررسی امکان تولید پلت ‌های غذایی برای ماهی کپور معمولی پرورشی در مرحله پرواری با تاکید بر جذابیت (خوش‌ خوراکی) و استحکام (زمان ماند‌گاری پلت) در دو مرحله در پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در سال‌ های 90 و 91 انجام شد. در مرحله اول مواد اولیه مورد نیاز تهیه و پلت غذایی با پروتئین 31% ( با دو سطح انرژی 3150 و 3240 کالری بر گرم) تولید شد. در مرحله دوم 9 عدد تانک فایبر گلاس به ابعاد 4×4 انتخاب و 316 عدد بچه‌ ماهی با میانگین وزنی 27/9 گرم انتخاب و در سه تیمار با سه تکرار تقسیم گردید و به‌ مدت 8 هفته تحت تغذیه با سه جیره غذایی (پلت رایج در بازار با پرو تئین 25% و دو پلت ساخته شده در طرح) قرار گرفتند. بررسی‌ ها نشان داد که ضریب تبدیل غذایی در غذای با پروتئین 31% و انرژی 3240 کالری بر گرم برابر با 2/2 و برای پلت با پروتئین 31% و انرژی 3150 کالری بر گرم ( انرژی کم ‌تر) برابر با 3 و برای پلت رایج در بازار برابر با 1/9 بوده است. بین میانگین‌ های وزن نهایی سه تیمار، اختلاف معنی‌ دار بود (0/05>p) و بیش ‌ترین وزن به‌ دست آمده در تیمار اول (پلت ساخته شده با پروتئین 31% و انرژی 3240 کالری برگرم) به ‌دست آمده و با دو تیمار دیگر، اختلاف معنی‌ دار داشت (0.05>p). هم‌ چنین میانگین مدت ماند‌گاری پلت رایج در بازار در آب برابر با 3 دقیقه و میانگین مدت ماندگاری پلت تولیدی در این طرح در آب برابر با 12 دقیقه بود و از نظر آماری بین آن‌ ها اختلاف معنی دار شدیدی وجود داشت (P<0/001). با توجه به نتایج به‌ دست آمده مشخص شد که پلت‌ های ساخته شده به‌ دلیل مدت ماندگاری بالا نسبت به پلت رایج در بازار ارجحت دارند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The possibility production of food pellets for common carp (Cyprinus carpio) in the rearing stage with emphasis on attractiveness and strength

نویسندگان [English]

  • Hamid Ramzani 1
  • Hassan Fazli 1
  • Mahmoud Hafezieh 2
1 Ecological Academy Of Caspian Sea, P.O.Box: 961, Sari, Iran
2 Iranian Fisheries Research Organization (IFRO), P.O.Box: 14155-6116, Tehran, Iran
چکیده [English]

* Corresponding Author’s email: Hamid_ramzani@yahoo.com

This study was to investigate the possibility of pellet production for grow out common carp considering attractiveness and stability of the pellets. The experiment consisted of two periods and was conducted at the Caspian Sea ecology research center in 2011 and 2012. In period one, two types of pellet with similar protein level (31%) and different energy contents (3000 and 3500 cal/g) were formulated by the ingredients used in fish feed industry. In period two, 316 juvenile carp with initial weight of 27.9g were assigned randomly to  9 fiberglass tanks (4×4×1 m), with three replicates for each treatment. The fish were fed by three diets throughout the eight weeks study, two diets were formulated in the current study and third one was a commercial carp diet with 25% protein. The results showed that feeding with diet containing 31% protein and 3500 cal/g energy led to a feed conversion ratio of 3, but this value was recorded 1.9 for commercial diet. The type of diets was also influenced (P<0.05) average final weight of the fish. Fish fed diet containing 31% protein and 3500cal/g energy showed largest weight gain and this value was significantly different from the other treatments. Pellet stability test showed that commercial pellet water stability was 3min, but this value for the two formulated pellet were 12 min. There was a highly significant difference for water stability between the commercial pellet and the formulated pellet. The result suggests that the formulated pellet in the current study can be easily replaced by commercial pellet. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • pellet
  • Common carp
  • F.C.R