بررسی امکان تولید پلت های غذایی برای ماهی کپورمعمولی پرورشی (Cyprinus carpio) در مرحله پرواری با تاکید بر جذابیت و استحکام

نوع مقاله: تغذیه

نویسندگان

1 پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، ساری، صندوق پستی:961

2 موسسه تحقیقات شیلات ایران˛ تهران، صندوق پستی:6116- 14155

چکیده

            بررسی امکان تولید پلت ‌های غذایی برای ماهی کپور معمولی پرورشی در مرحله پرواری با تاکید بر جذابیت (خوش‌ خوراکی) و استحکام (زمان ماند‌گاری پلت) در دو مرحله در پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در سال‌ های 90 و 91 انجام شد. در مرحله اول مواد اولیه مورد نیاز تهیه و پلت غذایی با پروتئین 31% ( با دو سطح انرژی 3150 و 3240 کالری بر گرم) تولید شد. در مرحله دوم 9 عدد تانک فایبر گلاس به ابعاد 4×4 انتخاب و 316 عدد بچه‌ ماهی با میانگین وزنی 27/9 گرم انتخاب و در سه تیمار با سه تکرار تقسیم گردید و به‌ مدت 8 هفته تحت تغذیه با سه جیره غذایی (پلت رایج در بازار با پرو تئین 25% و دو پلت ساخته شده در طرح) قرار گرفتند. بررسی‌ ها نشان داد که ضریب تبدیل غذایی در غذای با پروتئین 31% و انرژی 3240 کالری بر گرم برابر با 2/2 و برای پلت با پروتئین 31% و انرژی 3150 کالری بر گرم ( انرژی کم ‌تر) برابر با 3 و برای پلت رایج در بازار برابر با 1/9 بوده است. بین میانگین‌ های وزن نهایی سه تیمار، اختلاف معنی‌ دار بود (0/05>p) و بیش ‌ترین وزن به‌ دست آمده در تیمار اول (پلت ساخته شده با پروتئین 31% و انرژی 3240 کالری برگرم) به ‌دست آمده و با دو تیمار دیگر، اختلاف معنی‌ دار داشت (0.05>p). هم‌ چنین میانگین مدت ماند‌گاری پلت رایج در بازار در آب برابر با 3 دقیقه و میانگین مدت ماندگاری پلت تولیدی در این طرح در آب برابر با 12 دقیقه بود و از نظر آماری بین آن‌ ها اختلاف معنی دار شدیدی وجود داشت (P<0/001). با توجه به نتایج به‌ دست آمده مشخص شد که پلت‌ های ساخته شده به‌ دلیل مدت ماندگاری بالا نسبت به پلت رایج در بازار ارجحت دارند. 

کلیدواژه‌ها