مطالعه عادت‌های تغذیه‌ای‌ ماهی لوچ تاجدار(Metaschistura cristata) موجود در شمال شرق ایران

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی: 4111

کلیدواژه‌ها