تعیین ترکیب شیمیایی، تخمیرپذیری و قابلیت هضم ماده آلی برگ حنا (Lawsonia inermis) جهت تغذیه در نشخوارکنندگان با استفاده از تکنیک تولید گاز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران

چکیده

حنا یکی از گونه ­های گیاهی مقاوم به خشکی در مناطق جنوبی کشور می ­باشد که حاوی مقدار زیادی ترکیبات شبه آنتی­ بیوتیکی و ترکیبات فنولیک مانند تانن ­ها می ­باشد. این پژوهش به ­منظور تعیین ترکیب مواد مغذی، محتوای ترکیبات فنولی و تانن، قابلیت هضم ماده آلی و هم­ چنین برخی فراسنجه ‌های تخمیری برگ درختچه حنا به­ روش تولید گاز انجام شد. نمونه‌ های برگ حنا به ­طور تصادفی از شش مزرعه جمع آوری، هوا خشک و آسیاب شد. ترکیب مواد مغذی، کل تانن و ترکیبات فنولی نمونه ­ها اندازه ­گیری شد. کنتیک تخمیرپذیری برگ حنا با روش برون­تنی تولید گاز تعیین شد. مقدار تولید گاز در زمان­ های 2، 4، 8، 12، 24، 36، 48، 72 و 96 ساعت اندازه­ گیری شد. نتایج نشان داد که محتوی پروتئین خام، چربی خام، فیبر نامحلول در شوینده خنثی، فیبر نامحلول در شوینده اسیدی، خاکستر خام، کلسیم و فسفر به ­ترتیب برابر با 13/97، 0/18، 15/98، 3/17، 0/98، 0/08 و 0/01 درصد ماده خشک بود. هم ­چنین میزان کل ترکیبات فنلی 33/49 درصد و میزان تانن 13 درصد ماده خشک بود. مقدار تولید گاز برگ حنا 55/3 میلی ‌لیتر بود. هم ­چنین نرخ تولید گاز 0/078 در ساعت و قابلیت هضم ماد الی برگ حنا 61/83 درصد بود. به ­طورکلی می توان نتیجه ‌گیری کرد که برگ حنا به ­واسطه مقادیر پایین الیاف نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی و مقدار مطلوب پروتئین و قابلیت هضم ماده آلی، قابلیت استفاده در تغذیه دام‌ های نشخوارکننده را دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The determination of nutrients composition, ferment ability and gas production parameters of Lawsonia inermis leaves for animal nutrition

نویسندگان [English]

 • Jamil Bahrampour
 • Amir Mousaie
Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Jiroft University, Jiroft, Iran
چکیده [English]

Lawsonia inermis is one of the drought-resistant plants in the southern of Iran and contains a large number of antibiotic-like compounds and phenolic compounds such as tannins. This study was conducted to determine nutrients composition, Total phenolic and tannin contents and some fermentation parameters of Lawsonia inermis leaves via in vitro gas production technique. The leaves samples were randomly collected from six farms, air-dried and ground. Nutrients composition, total phenolic and tannin contents of samples was measured. The degradability kinetic of samples was determined via in vitro gas production method. The gas production was recorded at 2, 4, 8, 12, 24, 36, 72 and 96h of incubation. The results showed that crude protein, crude fat, neutral detergent fiber (NDF), acid detergent fiber (ADF), crude ash, calcium and phosphorous concentrations of samples were respectively 13.97, 0.18, 15.98, 3.17, 0.98, 0.08 and 0.01 percent. Additionally, total phenolic and tannin contents of the samples were 33.49 and 13 percent respectively. The amount of gas production was 55.3 ml. The fractional rate of gas production was 0.078/h. The organic matter digestibility of lawsonia inermis leaves
was 61.83%. Totally, it can be concluded that due to its low neutral and acid detergent fiber and appropriate crude protein and organic matter digestibility, lawsonia inermis leaves can be fed to ruminant animals.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Animal Nutrition
 • Digestibility
 • Gas production
 • Lawsonia inermis leaf
 1. امینی ­زاده، م.، 1393. کاشت داشت و برداشت حنا. سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان. 16 صفحه.
 2. آمارنامه کشاورزی. 1395. وزارت جهادکشاورزی، معاونت برنامه ریزی و اقتصادی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات. جلد دوم. 403 صفحه.
 3. بویر. و.؛ کریمی. ن. و زاهدی ­فر، م.، 1396. بررسی ترکیب شیمیایی، انرژی قابل متابولیسم و روند تولید گاز ضایعات نانوایی و مقایسه آن با دانه­ های گندم و جو در منطقه ورامین. فصلنامه محیط زیست جانوری. دوره 11، شماره 1، صفحات 27 تا 32.
 4. پاشائی ­اردی، ژ.؛ میرزائی­ آقجه ­قشلاق، ف.؛ مهدوی ع.؛ شکوری م. و قربانی. ا.، 1391. تعیین ارزش غذایی گیاه مرتعی درمنه با استفاده از روش ­های آزمایشگاهی، تولید گاز و کیسه­ های نایلونی. نشریه پژوهش­ های علوم دامی. دوره 22، شماره 3، صفحات 38 تا 47.
 5. تقوی، ح.؛ ناصریان، ع.؛ ولی­ زاده، ر.؛ آسوده، ا. و حق­ پرست، ع.، 1395. تأثیر محصولات فرعی پسته بر فعالیت­ های آنزیمی شکمبه. تأثیر محصولات فرعی پسته بر فعالیت­ های آنزیمی شکمبه. نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان، دوره 4، شماره 4، صفحات 91 تا 118.
 6. ﺟﺎﻧﻤﺤﻤﺪی، ح.؛ تقی ­زاده، ا.؛ ﻳﺎﺳﺎن، پ.؛ ﺷﺠﺎع، ج. و نیکخواه، ع.، 1392. ﺗﻌﻴﻴﻦ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻋﻠﻒ ﺧﺸﻚ ﻳﻮﻧﺠﻪ و ﻛﺎه ﮔﻨﺪم اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ­ﺷﺮﻗﻲ. ﻧﺸﺮﻳﻪ ﭘﮋوﻫش های ﻋﻠﻮم داﻣﻲ اﻳﺮان. جلد 6، شماره 1، صفحات 45 تا 53.
 7. دشتی ­زاده. م.؛ کبیری ­فرد، ع.؛ خاج. ح. و کمالی. ا.، 1398. تعیین ارزش غذایی سرشاخه دو گونه درخت کنار (Ziziphus spina  christi , Ziziphus mauritiana) در تغذیه گوسفند. فصلنامه محیط زیست جانوری. دوره 11، شماره 2، صفحات 69 تا 76.
 8. مشیری، ژ.؛ حاج ­علیمحمدی، ه. و امامی، خ.، 1394. بررسی اثرات درمانی حنا در طب سنتی ایران. مجله طب سنتی اسلام و ایران. جلد 6، شماره 3، صفحات ۲۴۹ تا ۲۵۶.
 9. نسیمی ­اصفهانی، ش.؛ چاجی، م.؛ محمدآبادی، ط. و بوجارپور، م.، 1394. مقایسه ارزش تغذیه­ ای لئوکانا (Leucana Leucocephala) دو فصل زمستان و تابستان با یکدیگر و با علوفه یونجه به روش تولید گاز. نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان. دوره 3، شماره 3، صفحات 59 تا 76.
 10. ولی ­زاده، ر.؛ قدمی ­کوهستانی، م. و ملتی، ف.، 1390. تعیین ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی گیاه اروشیا (Eurotia ceratoides) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش کیسه­ های نایلونی و تولید ﮔﺎز. ﻧﺸﺮﻳﻪ  ﭘﮋوهش ­های ﻋﻠﻮم داﻣﻲ اﻳﺮان. جلد 3، شماره 2، صفحات 159 تا 165.
 11. ولی­ زاده، ر.؛ قدمی­ کوهستانی، م. و ملتی، ف.، 1390.  تعیین ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی گیاه اﻓﺪرا (Ephedra intermedi) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش کیسه­ های نایلونی و تولید ﮔﺎز. ﻧﺸﺮﻳﻪ ﭘﮋوهش ­های ﻋﻠﻮم داﻣﻲ اﻳﺮان. جلد 3، شماره 2، صفحات 166 تا 170.
 12. یوسف­ الهی، م.؛ پیروی، م.؛ میرزایی، ح. و چاشنی­ دل، ی.، 1393. تعیین ارزش غذایی پنج گونه از گیاهان شورپسند منطقه سیستان با استفاده از تکنیک تولید گاز (in vitro) و کیسه نایلونی (in situ). نشریه پژوهش ­های تولیدات دامی. جلد 5، شماره 9، صفحات 50 تا 68.
 13. AOAC. 1990. Official Method of Analysis. Association of Official Analytical Chemists. 15th ed. Washington DC. USA. 
 14. Ghaffari, M.H.; Tahmasbi, A.M.; Khorvash, M.; Naserian, A.A.; Ghaffari, A.H. and Valizadeh, H., 2013. Effects of pistachio by-products in replacement of alfalfa hay on populations of rumen bacteria involved in biohydrogenation and fermentative parameters in the rumen of sheep. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition. Vol. 98, No. 3, pp: 578-586.
 15. Goel, G. and Makkar, H.S., 2012. Methane mitigation from ruminants using tannins and saponins. Tropical Animal Health and Production. Vol. 44, pp: 729-739.
 16. Jayanegara, A.; Leiber, F. and Kreuzer, M., 2012. Meta analysis of the relationship between dietary tannin level and methane formation in ruminants from in vivo and in vitro experiments. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition. Vol. 96, pp: 365-375.
 17. Makkar, H.P.S.; Francis, G. and Becker, K., 2007. Bioactivity of phytochemicals in some lesser-known plants and their effects and potential applications in livestock and aquaculture production systems. Animal. Vol. 1, pp: 1371-1391.
 18. Makkar, H.P.S.; Blummel, M.; Borowy, N.K. and Becker, K., 1993. Gravimetric determination of tannins and their correlations with chemical and protein precipitation methods. Journal of the Science of Food and Agriculture. Vol. 61, pp: 161-165.
 19. Menke, K.H. and Steingass, H., 1988. Estimation of the energetic feed value obtained from chemical analysis and in vitro gas production using rumen fluid. Animal research and development. Vol. 28, pp: 9-55.
 20. Norton, B.W., 2003. The nutritive value of tree legumes. In: Forage tree legumes in tropical agriculture (Ed. R. C. Gutteridge and H.M. Shelton) pp: 1-10. Available in website: http://www.fao.org/ag/agp/agpc/doc/publicat/guttshel/x5556 e0j.htm
 21. Ørskov, E.R. and McDonald, L., 1979. The estimation of protein degradability in the rumen from incubation measurements weighted according to the rate of passage. The Journal of Agricultural Science. Vol. 92, No. 1, pp: 499-503.
 22. Piluzza, G.; Sulas, L. and Bullitta, S., 2014. Tannins in forage plants and their role in animal husbandry and environmental sustainability: a review. Grass and Forage Science. Vol. 69, pp: 32-48.
 23. SAS. 2003. SAS User’s Guide Statistics. Version 9.2 Edition. SAS Inst., Cary, NC.
 24. Tavendale, M.H.; Meagher, L.P.; Pacheco, D.; Walker, N.; Attwood, G.T. and Sivakumaram, S., 2005. Methane production from in vitro rumen incubations with Lotus pedunculatus and Medicago sativa, and effects of extractable condensed tannin fractions on methanogenesis. Animal Feed Science and Technology. Vol. 123, No. 124, pp: 403-419.
 25. Van Soest, P.J., 1994. Nutritional Ecology of the Ruminant (2nd Ed). Cornell University Press, Ithaca, NY.
 26. Waghorn, G., 2008. Beneficial and detrimental effects of dietary condensed tannins for sustainable sheep and goat Production-Progress and challenges. Animal Feed Science and Technology. Vol. 147, pp: 116-139.