بررسی سطوح برخی از فلزات سنگین در تالاب بین المللی زریوار توسط پایش ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه ملایر

2 گروه محیط زیست، دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

تالاب بین ‌المللی زریوار دارای ارزش بوم ‌شناختی بالایی بوده و گنجینه ذخایر ژنتیکی است. بنابراین، ارزیابی آلودگی این بوم ‌‌سازگان ضروری است که می تواند توسط موجودات آبزی نمایه‌ زیستی مانند ماهی انجام شود. اﻳﻦ پژوهش برای ‌ﺑﺮرﺳﻲ آلودگی ﻓﻠﺰات‌ ﺳﻨﮕﻴﻦ (سرب‌، کادمیوم و ‌روی)‌‌‌ در تالاب بین المللی زریوار ‌توسط سنجش مقادیر آن ها در بافت عضله ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)، انجام شد. برای این هدف نمونه ‌برداری در زمستان 1391 صورت پذیرفت. پس از زیست ‌سنحی  20 نمونه‌ ماهی صیده شده، بافت ‌های عضله جداسازی شده و آماده ‌سازی و آنالیز نمونه ‌ها صورت گرفت. غلظت فلزات سنگین انتخاب شده در بافت عضله توسط روش هضم اسیدی (HNO3:HClO4) با کمک دستگاه جذب اتمی مدل HR-CS AAS اندازه‌ گیری شد. برای فراکافت آماری داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. میانگین غلظت عناصر کادمیوم، سرب و روی در عضله کپور معمولی به ترتیب 0/4، 0/33 و 127/5 میکروگرم بر گرم است. یافته‌ ها نشان داد که تفاوت آماری معنی ‌داری بین غلظت فلزات در دو جنس نر و ماده وجود ندارد. غلظت فلزات در عضله این گونه زیر حدود پیشنهاد شده توسط سازمان‌ های جهانی بود، به غیر از کادمیوم که بیش تر از حد مجاز  NHMRC بود. به نظر می‌ رسد که رواناب‌ های کشاورزی و تخلیه فاضلاب منبع اصلی انسانی ورود این فلزات سنگین سمی در تالاب بین‌المللی زریوار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of some heavy metal levels in Zarivar international wetland by monitoring of Cyprinus carpio

نویسندگان [English]

  • Eisa Solgi 1
  • Sayad Khatoni 2
1 Assistant Professor Department of Environment, Faculty of Natural Resources and Environment, Malayer University, Malayer, Hamedan, Iran
2 Department of Environment, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Zarivar international wetland has high ecological significance and are treasure of genetic resources. Thus, assessment of pollution in this ecosystem is necessary that can be performed by use of aquatic organisms as biological indicators such as fish. This research ‎was carried out in order to evaluation of heavy metals (Pb, Cd and Zn ) in Zarivar international wetland by ‎measuingt these metals  in  muscle tissue  of Cyprinus carpio. For this purpose, sampling was done during ‎the seasons winter 2013 from the study area. After biometry of the catch fishes samples, muscle ‎tissues dissected and samples were prepared and analyzed. Concentrations of selected metals in ‎muscle tissue by acid digestion‏ ‏method (HNO3:HClO4)‎‏ ‏were measured using an atomic absorption ‎spectrophotometer (HR-CS AAS)‎‏.‏‎ Statistical analyses were done using the SPSS software. ‎ The mean ‎concentrations of Cd, Pb and Zn in carpio muscle were 0.4, 0.33 and 127.5 μg/g dry weight, ‎respectively. The results indicated no significant differences in metal concentration between the males ‎and females. The metals concentrations in muscles of this species were below the recommended limits by world ‎organizations with exception of  Cd that was above the permissible limits by NHMRC.‎ It seem be that agricultural runoff and wastewater discharge are the main anthropogenic source of these toxic heavy metals in the Zarivar international wetland.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zarivar international wetland
  • Cadmium
  • Lead
  • Zn
  • Cyprinus carpio
  • monitoring