اثر گلیسرید‌های اسیدبوتیریک در دان پلت شده و پروبیوتیک‌های مختلف تجاری در آب آشامیدنی بر عملکرد، خصوصیات لاشه و میکروفلورای روده جوجه‌های‌گوشتی

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران

چکیده

آزمایشی به ‌منظور بررسی اثر مکمل گلیسرید‌های اسیدبوتیریک در دان و پروبیوتیک ‌‌های تجاری در آب آشامیدنی بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه ‌های گوشتی انجام شد. این آزمایش توسط 240 قطعه جوجه راس 308 به­ صورت آزمایش فاکتوریل 4×2 با دو سطح از گلیسرید‌های اسیدبوتیریک (0 و 0/2 درصد) در دان پلت شده و چهار پروبیوتیک‌ مختلف (0، 0/012 درصد آکوابلند، 0/012 درصد پری‌مالاک و 0/5 درصد ماست ترش) در آب آشامیدنی یعنی 8 تیمار آزمایشی و 3 تکرار 10 قطعه ‌ای جوجه در قالب طرح کاملاً تصادفی صورت پذیرفت. استفاده از مکمل گلیسرید‌های اسیدبوتیریک تاثیر معنی ‌داری بر عملکرد تولیدی و بازده لاشه قابل مصرف، راندمان سینه، راندمان ران و چربی شکمی و شاخص‌ تولید جوجه‌ های گوشتی نداشت (0/05<p ). استفاده از پروبیوتیک ­های مختلف نیز بر مصرف خوراک، وزن بدن، ضریب تبدیل غذایی و شاخص تولید جوجه‌ های گوشتی تاثیر معنی ‌داری نداشت (0/05<p )، ولی این اثر بر بازده لاشه قابل مصرف معنی ‌دار بود (0/05>p ) به­ طوری ­که استفاده از پروبیوتیک پری ‌مالاک و ماست ترش باعث افزایش بازده لاشه قابل مصرف شد. اثرات متقابل گلیسرید‌های اسیدبوتیریک در دان پلت ­شده و پروبیوتیک ‌های مختلف در آب آشامیدنی بر عملکرد تولیدی، شاخص تولید و خصوصیات لاشه جوجه ­های گوشتی معنی‌ دار نبود (0/05<p ). به­  طور‌کلی افزودن برخی مکمل­‌های پروبیوتیکی (پری مالاک و ماست ترش) در آب آشامیدنی بر روی  برخی خصوصیات لاشه جوجه ‌های گوشتی تاثیر مثبت داشت، مکمل گلیسرید‌های اسیدبوتیریک در دان تاثیر معنی ‌داری بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه‌ های گوشتی نداشت. استفاده از مکمل گلیسرید‌های اسیدبوتیریک در دان پلت و پروبیوتیک‌ های مختلف در آب آشامیدنی تاثیر معنی‌داری بر تعداد جمعیت میکروبی جوجه ‌های گوشتی نداشت (0/05<p ).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of probiotics and butyric acid glycerides through feed and drinking water on growth performance, carcass characteristics and gut microflora in broiler chickens

نویسندگان [English]

 • zahra Maghsoudlou
 • Shahriar Maghsoudlou
 • Javad Bayat Koohsar
 • Farzad Ghanbari
Department of Animal Science, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Gonbad-e Kavus, Gonbad-e Kavus, Iran
چکیده [English]

An experiment was conducted in order to study the effects of butyric acid glycerides in pelleted feed and different commercial probiotics in drinking water on performance, carcass characteristics and intestinal microbiota of broiler chickens. This experiment was carried out with 240 of Ross308 chicks in a 2×4 factorial arrangement consisting 2 levels of dietary butyric acid glycerides (0 and 0.2%) and 4 different probiotics in drinking water (0, 0.012% Aqua blend, 0.012% Primalac and 0.5% sour yoghurt) with 24 experimental units and 3 replicates of 10 straight-run chicks. Dietary butyric acid glycerides had no significant effects on production performance, carcass characteristics (edible carcass, breast, thighs and abdominal fat percentages) and production index of broilers (p>0.05). Different commercial probiotics in drinking water had no significant effect on feed intake, body weight, feed conversion ratio and production index of broilers (p>0.05) too; however, this effect was significant for edible carcass percentage (p < 0.05) as use of Primalac and sour yoghurt increased edible carcass percentage. Interaction effects between dietary butyric acid glycerides in pelleted feed and different probiotics in drinking water on production performance, production index and carcass characteristics were not significant (p>0.05). Totally, inclusion of some probiotics in drinking water (Primalac and sour yoghurt) had positive effects on carcass characteristics but supplementation of butyric acid glycerides in pelleted feed had no significant effects on production performance and carcass characteristics of broiler chickens (p>0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Probiotics
 • Broilers
 • Butyric Acid Glycerides
 • Production Performance
 • Carcass Characters
 1. ابراهیمی، ح.؛ هوشمند، ا.؛ خواجوی، م. و نقی ­ها، ا.، 1395. اثر پریبیوتیک، پروبیوتیک و مخلوط آن ­ها بر عملکرد، پاسخ ایمنی و فلور میکروبی دستگاه گوارش جوجه ­های گوشتی. پژوهش­ های تولیدات دامی. صفحات 13، صفحات 60 تا 69.
 2. اکبری، م.ر.؛ کرمانشاهی، ح. و کلیدری، غ.ع.، 1383. بررسی اثر افزودن اسیداستیک در آب آشامیدنی بر عملکرد، شاخص ­های رشد و جمعیت میکروبی ایلئوم جوجه­ های گوشتی. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی.  سال 8، شماره 3، صفحات 139 تا 147.
 3. خدایی ح.؛ مقصودلو، ش.؛ قره­ باش، آ.م. و تراز، ز.، 1394. مطالعه اثر فرم فیزیکی خوراک و مکمل­ های خوراکی پروبیوتیک و پریبیوتیک بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه ­های گوشتی. پژوهش ­های تولیدات دامی. دوره 6، شماره 12، صفحات 20 تا 29.
 4. سالاری ج.؛ کلانترنیستانکی م. و صاحبی ­اعلا، ف.،1393. تأثیر اسیدسیتریک و دو گیاه دارویی رازیانه و شنبلیله بر عملکرد رشد، ایمنی هومورال، پروتئین­ های سرم و جمعیت میکروبی روده باریک جوجه‌ های گوشتی. مجله دامپزشکی ایران، دوره 10، شماره 3، صفحات 43 تا 48.
 5. سالاری، ع.ا.؛ حسن ­آبادی، ا.؛ نصیری ­مقدم، ح. و  کلیدری، غ.ع.، 1395. تأثیر جیره ­های اسیدی شده با اسیدکلریدریک و اسید بوتیریک بر عملکرد جوجه­ های گوشتی ماده. مجله تولیدات دامی. دوره 18، شماره 2، صفحات 223 تا 234.
 6. طلازاده، ف. و میاحی، م.، 1396. تاثیر پروبیوتیک حاوی لاکتو باسیلوس، استرپتوکوکوس وبیفیدو باکتریوم بر ضریب تبدیل غذایی و لیپیدهای خون در جوجه ­های گوشتی. فصلنامه محیط ­زیست جانوری. دوره 9، شماره 1، صفحات 95 تا 98.
 7. عیسی ­زاده، ص.؛ موسوی، س.ن. و طاهرخانی، ر.، 1394. اثرات افزودن اسیدهای آلی به جیره­ های حاوی سطوح مختلف تعادل الکترولیت­ ها بر عملکرد تولیدی و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه ­های گوشتی. پژوهش ­های تولیدات دامی. شماره 12، صفحات 49 تا 60.
 8. نصرآبادی، س.ا.؛ کوچنین، پ.؛ محبوبی ­صوفیانی، ن.؛ یاوری، و. و جلالی، س.ا.ح.، 1397. تاثیر منابع مختلف کربن بر جمعیت باکتریایی و مشخصات بافت سنجی روده کپور معمولی (Cyprinus carpio) در سیستم بیوفلاک. فصلنامه محیط زیست جانوری. دوره10، شماره 4، صفحات 351 تا 360.
 9. نوروزی، ه.؛ حسن ­آبادی، ح.؛ نصیری ­مقدم، ح. و کرمانشاهی، ح.، 1393. بررسی اثر افزودن گلیسرید اسیدبوتیریک محافظت شده به جیره غذایی بر عملکرد رشد در جوجه­ های گوشتی. ششمین کنگره علوم دامی ایران، دانشگاه تبریز، 5 تا 6 شهریور.
 10. Adil, S.; Tufail, B.; Gulam, A.B.; Masood, S. and Manzoor, R., 2010. Effect of dietary supplementation of organic acids on performance, intestinal histomorphology and serum biochemistry of broiler chicken. Veterinary Medicine International, Vol. 20, pp: 1-7.
 11. Adil, S.; Banday, M.T.; Bhat, G.A.; Qureishi, S.D. and Wani, S.A., 2011. Effect of supplemental organic acids on growth performance and gut microbial population of broiler chicken. Livestock Research for Rural Development. Vol. 23, No. 1, pp: 1-8.
 12. Aftahi, A.; Munim, T.; Hoque, MA. and Ashraf, M.A., 2006. Effect of yoghurt and protexin boost on broiler performance. International journal of Poultry Science. Vol. 5, No. 7, pp: 651-655.
 13. Aghazadeh, A.M. and Tahayazdi, M., 2012. Effect of butyric acid supplementation and whole wheat inclusion on the performance and carcass traits of broilers. South African Journal of Animal Science. Vol. 42, pp: 241-248.
 14. Al-Brawary, L.T.; Shahin, M.G. and Tayebi, T., 2012. Effect of probiotic supplementation on broiler performance. International Journal of Applied Poultry Research. Vol. 1, No. 2, pp: 27-29.
 15. Angel, R.; Dalloul, R.A. and Doerr, J., 2005. Performance of broiler chickens fed diet supplemented with a direct fed microbial. Poultry Science. Vol. 84, pp: 1222-1231.
 16. Antongiovanni, M.; Buccioni, A.; Petacchi, F.; Leeson, S.; Minieri, S.; Martini, A. and Cecchi, R., 2007. Butiric acid glyceridesin the diet of broiler chickens: Effects on gut histology and carcass composition. Italian Journal of Animal Science. Vol. 6, pp: 19-25.
 17. Apajalahti,J.H.; Sarkilhti, LK.; Maki, B.R.E.; Heikkinen, J.P.; Nurminen, P.H. and Holben, W.E., 1998. Effective recovery of bacterial DNA and percent-guenine plus-cytosine based analysis of community structure in the gastrointestinal tract of broiler chickens. Applied Environmental Microbiology. Vol. 64, No. 10, pp: 4084-4088.
 18. Apajalahti, J.; Kettunen, A. and Graham, H., 2004. Characteristics of the gastrointestinal microbial communities, with special reference to the chicken. World's Poultry Science Journal. Vol. 60, pp: 223-232.
 19. Asad Sultan, F.R.; Durrani, S.M.; Suhail, M.; Ismail, Z. and Naila, C., 2006. Comparative effect of yoghurt as probiotic on the performance of broiler chickens. Pakistan Journal of Biological Science. Vol. 9, No. 1, pp: 88-92.
 20. Boostani, A.; MahmoodianFard, H.R.; Ashayerizadeh, A. and Aminafshar, M., 2013. Growth performance, carcass yield and intestinal microflora population of broilers fed diets containing Thepax and Yoghurt. Brazilian Journal of Poultry Science. Vol. 15, No. 1, pp: 1-6.
 21. Buba, W.; Olugbemi, T.S.; Lyiola-Tunji, A.O.; Shehu, B.M.; Yanusa, A. and Bitiyoung, R.W., 2018. Gut microbial population as affected by probiotic (Saccharomyces cerevisiae) inclusion in broiler chicken diet. Nigerian Journal of Animal Production. Vol. 45, No. 1, pp: 150-155.
 22. Ceingiz, O.; Koksal, B.H.; Tatli, O.; Sevim, O.; Ashan, U.; Uner, A.G.; Ulutas, P.A.; Beyaz, D.; Buyukyoruk, S.; Yakan, A. and Onol, A.G., 2015. Effect of probiotic and high stocking density on the performance, carcass yield gut micro-flora and stress indicators of broilers. Poultry Science. Vol. 94, pp: 2395-2403.
 23. Dehghani, N. and Jahanian, R., 2012. Interactive impacts of dietary organic acids and crude protein levels on performance and gut morphology of broiler chickens. World’s Poultry Science Conference, Salvador Bahia, Brazil, 5-9 August.
 24. Falaki, M.; Shams Shargh, M.; Dastar, B. and Zerehdaran, S., 2010. Effects of different levels of probiotic and prebiotic on performance and carcass characteristics of broiler chickens. Journal of Animal and Veterinary Advances. Vol. 9, No.18, pp: 2390-2395.
 25. Fernandez-Rubio, C.; Ordonez, C.; Abad-Gonzales, J.; Garcia-Gallego, A.; Pilar Honrubia, M.; Jose Mallo, J. and Balana-Fouce, R., 2009. Butyric acid based feed additives help protect broiler chickens from Salmonella Entreritidis infection. Poultry Science. Vol. 88, pp: 943-948.
 26. Foster, J.W., 2001. Acid stress responses of Salmonella and E. coli: Survival mechanisms, regulation and implications for pathogenesis. Journal of Microbiology. Vol. 39, pp: 89–94.
 27. Fuller, R., 1989. Probiotics in man and animals. Journal of Applied Bacteriology. Vol. 66, pp: 365-378.
 28. Garcia, V.; Catala-Gregori, P.; Hernandez, F.; Megias, M.D. and Madrid, J., 2007.  Effect of formic acid and plant extracts on growth, nutrient digestibility, and intestine mucosa morphology and meat yield of broilers. Journal of applied poultry research. Vol. 16, pp: 555-562.
 29. Haghighi, H.R.; Gong, J.; Gyles, C.L.; Hayes, M.A.; Sanei, B.; Parvizi, P.; Gisavi, H.; Chambers, J.R. and Sharif, S., 2005. Modulation of antibody-mediated immune response by probiotic inchickens. Clinical and diagnostic laboratory performanceand nutrient availability in broiler. Journal of the Korean Society of Animal Science. Vol. 36, pp: 630-638.
 30. Heres, L.; Engel, B.; Urlings, H.A.; Wagenaar, J.A. and VanKnapen, F., 2004. Effect of acidified feed on susceptibility of broilerchickens to intestinal infection by Campylobacter and Salmonella. Veterinary Microbiology. Vol. 99, pp: 259-267.
 31. HosseiniMansoub, N., 2011. Comparison of effects of using yoghurt and probiotic on performance and serum composition of broiler chickens. Annals of Biological Research. Vol. 2, No. 3, pp: 121-125.
 32. Leeson, S.; Namkung, H.; Angtongiovanni, M. and Lee, H., 2005. Effect of butyric acid on the performance and carcass yield of broiler chickens. Poultry Science. Vol. 84, pp: 1418-1422.
 33. Lutful-kabir, S.M., 2009. The role of probiotics in poultry industry. International Journal of Molecular Sciences. Vol. 10, pp: 3531-3546.
 34. LU, J.; Idris, U.; Harmon, B.; Hofacre, C.; Maurer, J.J. and Lee, M.D., 2003. Diversity and succession of the intestinal bacterial community of the maturing broiler chicken. Applied Environmental Microbiology. Vol. 69, No. 11, pp: 6816-6824.
 35. Miller, B.F., 1987. Acidified poultry diets and their implications for the poultry Industry. In: Biotechnology in the Feed Industry. Ed. Lyons, T.P., Alltech Technical Publication. Kentucky. pp: 199-209.
 36. Nayebpor, M.; Farhomand, P. and Hashemi, A., 2007. Effect of different levels of direct fed microbial (Primalac) on growth performance and humoral immune response in broiler chickens. Journal of animal and veterinary advances. Vol. 6, No. 11, pp: 1308-1313.
 37. Panda, A.K.; Rama Rao, S.V.; Raju, M.V.L.N. and Shyam Sunder, G., 2009. Effect of butyric acid on performance, gastrointestinal tract health and carcass characteristics in broiler chickens. Asian Australian Journal of Animal Science. Vol. 22, No. 7, pp: 1026-1031.
 38. Peric, L.; Milosevic, N.; Zikic, D.; Bjedov, S.; Cvetkocic, D.; Markov, S.; Mohnl, M. and Steiner, T., 2010. Effects of probiotic and phytogenic products on performance, gut morphology and cecal microflora of broiler chickens. Archiv Tierzucht. Vol. 53, No. 3, pp: 350-359.
 39. Qaisrani, S.N.; van Krimpen, M.M.; Kwakkle, R.P.; Verstgen, M.W.A. and Hendrix, W.H., 2015. Diet structure, butyric acid and fermentable carbohydrates influence growth performance, gut morphology and cecal fermentation characteristics in broilers. Poultry Science. Vol. 94, pp: 2152-2164.
 40. Rolf, R.E., 2000. The role of probiotic cultures in the control of gastrointestinal health. Journal of Nutrition. Vol. 130, pp: 396-402.
 41. Ross Nutrition Supplement. 2009. Aviagen, New Bridge, Midlotain, EH28 8SZ, Scotland. UK.
 42. Samanta, S.; Haldar, S. and Ghosh, T.K., 2010. Comparative efficacy of an organic acid blend and bacitracin methylene disalicylate as growth promoters in broiler chickens: effects on performance, gut histology, and small intestinal milieu. Veterinary Medicine International. Vol. 2010, pp: 645-650.
 43. Sayrafi, R.; Soltanalinejad, F.; Shahrooz, R. and Rahimi, S., 2011. Effects of butyric acid glycerides and antibiotic growth promoter on the performance and intestinal histo morphometry of broiler chickens. Journal of Food Agriculture and Environment.Vol. 9, No. 3, pp: 285-288.
 44. Seifi, S.; Khoshbakht, R.; Sayrafi, R. and Gilani, A., 2018. Evaluation of a liquid yeast product on growth performance, anatomical structure, and gut microbiota of broilers challenged with suboptimal diet and heat stress. Revue de Médecine Vétérinaire. Vol. 4, No. 6, pp: 93-103.
 45. Taherpour, K.; Moravej, H.; Shivazad, M.; Adibmoradi, M. and Yakhchali, B., 2009. Effects of Dietary probiotic, prebiotic and butyric acid glycerides on performance and serum composition in broiler chickens. African Journal of Biotechnology. Vol. 8, No.10, pp: 2329-2334.
 46. Warnecke, T. and Gill, R.T., 2005. Organic acid toxicity, tolerance, and production in Escherichia coli bio refining applications. Microbial Cell Factories. Vol. 4, p: 25.
 47. Williams, N.T., 2010. Probiotics. American Journal of Health System Pharmacy. Vol. 67, pp: 449-458.
 48. Yadav, S. and Jha, R., 2019. Strategies to modulate the intestinal microbiota and their effects on nutrient utilization, performance, and health of poultry. Journal of Animal Science and Biotechnology. Vol. 10, pp: 2-11.
 49. Yang, C.M.; Cao, G.T.; Ferket, P.R.; Liu, T.T.; Zhou, L.; Zhang, L.; Xiao, Y.P. and Chen, A.G., 2012. Effects of probiotic, Clostridium butyricum, on growth performance, immune function, and cecal microflora in broiler chickens. International Journal of Poultry Science. Vol. 91, pp: 2121-2129.
 50. Yang, Y.; IjiP, A. and Choct, M., 2009. Dietary modulation of gut microflora in broiler chickens: a review of the role of six kinds of alternatives to in-feed antibiotics. World’s Poultry Science. Vol. 65, pp: 97-114.
 51. Zhu, X.Y.; Zhong, T.; Pandya, Y. and Joerger, R.D., 2002. 16S rRNA-based analysis of microbiota from the cecum of broiler chickens. Applied Environmental Microbiology. Vol. 68, No. 1, pp: 124-137.