رژیم غذایی ماهی (Cyprinion watsoni (Day, 1872 درآب های آبشار مارم استان هرمزگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 گروه علوم طبیعی و زیست‌محیطی، پژوهشکده منطقه‌ای جنگل‌های حرا، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

3 پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران

چکیده

 این مطالعه به ­منظورتعیین رژیم غذایی ماهی Cyprinion watsoni در آبشار مارم استان هرمزگان به ­مدت 16 ماه از خرداد ماه 1396 تا شهریور ماه 1397 انجام شد. نمونه ­برداری با تورهای دستی انجام شد. در مجموع 392 نمونه از ماهی  C. watsoni انتخاب و پس از کالبد شکافی نوع رژیم غذایی، درصد فراوانی اقلام غذایی و ترجیح غذایی (FP) این گونه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که این ماهی گیاه­ خوار می ­باشد، به ­طوری ­که میزان تغذیه گیاهی آن ­ها 98/8 درصد بود. نتایج حاصل از درصد فراوانی اقلام غذایی مشخص گردید عمده گروه­  های غذایی تشکیل شده درماهی C. watsoni به ­ترتیب دیاتومه ­ها (Bacillariophyta) با 92/67 درصد، جلبک ­های سبزآبی (Cyanophyta) با 5/34 درصد، جلبک زرد طلایی (Chrysophyta) با 0/28 درصد، جلبک سبز (Chlorphyta) با 0/29 درصد و در میان گروه ­های جانوری سخت ­پوستان (Crustacea) با 0/04 درصد، نرم ­تنان (Mollusca) با 0/04 درصد و فرامینیفرا (Foraminofera) با 0/01 درصد را به ­خود اختصاص داده بودند. هم ­چنین گروه مواد غذایی ناشناخته نیز  1 درصد را شامل می ­شدند. نتایج حاصل از شاخص ترجیح غذایی نشان داد که دیاتومه ­ها به ­عنوان غذای اصلی و اقلام غذایی شامل جلبک­ های سبزآبی، جلبک سبز، جلبک زرد طلایی، سخت­ پوستان، نرم­ تنان و فرامینیفرا به­ عنوان غذای تصادفی در رژیم غذایی این ماهی بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Diet composition of Cyprinion watsoni (Day, 1872) in the Marm Cascade (Hormozgan Province)

نویسندگان [English]

 • Nasimeh Ghasemi Rezvani 1
 • Mohsen Safaie 1 2
 • Fereshteh Saraji 3
1 Department of Fisheries, Faculty of Marine Science and Technology, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran
2
3 Persian Gulf and Oman Sea Ecological research center, Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

This study was conducted to determine the diet composition of Cyprinion watsoni in the Marm Cascade of Hormozgan province for period 16 months from June 2017 to September 2018. Sampling was done by hand nets. A total of 392 C. watsoni were measured biometric data and then dissected for diet determination. The results showed that these fish were herbivores, with a rate of %98.8. The results of abundance of food items revealed that the major food groups in C. watsoni were diatoms (Bacillariophyta) with %92.67, Cyanophyta with %5.34 and golden yellow algae, respectively. (Chrysophyta) with %0.28, Green Algae (Chlorphyta) with %0.29 and crustacea with %0.04, Mollusca with %0.04 and Foraminofera (%0.01) are other food items that observed in gut diet. Also unknown food group was %1. The results of the dietary preference index showed that diatoms as main food and food items included green algae, golden yellow algae, crustaceans, molluscs and foraminifera as random foods in this fish diet.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cyprinion watsoni
 • Hormozgan province
 • Diet composition
 1. سراجی، ف.، 1379. تراکم و تنوع جمعیت پلانکتونی در مناطق شرقی، مرکزی و غربی بندرعباس. مجله علمی شیلات ایران. دوره 9، شماره 4، صفحات 15 تا26.
 2. سراجی، ف؛ دهقانی، ر. و زرشناس، غ، 1373. بررسی رژیم غذایی ماهی حلوا سفید (Pampus aragenteus) در صیدگاه ­های عمده استان هرمزگان. مرکز تحقیقاتی دریای عمان. 47 صفحه.
 3. حجت ­انصاری، ط.، 1378. مطالعه غذا، عادات غذایی و تعیین سن ماهی Iranocichla hormuznsis از سوف ­ماهی ­شکلان در شهر شیراز. دانشگاه شیراز، پایان ­نامه کارشناسی ­ارشد بیوسیستماتیک جانوری. 175 صفحه.
 4. مرمضی، م.؛ ذاکری، م.؛ رونق، م.ت.؛ پربنا، ک. و حقی، م.، 1393. رژیم غذایی و شاخص ­های تغذیه ­ای سیاه ­ماهی فلس ریز (Capoeta damascina) در رودخانه سزار (استان لرستان). مجله پژوهش ­های جانوری. جلد 27، شماره 3، صفحات 405 تا 414.
 5. Abdel-Aziz, N.E. and Gharib, S.M., 2007. Food and feeding habits of freshwater Catfish, Eutropiichthys vacha (Bleeker). Indian journal of scientific research. Vol. l, pp: 83-86.
 6. Abdoli, A., 2000. The inland water fishes of Iran. Naghsh Mana Publication. Tehran. (In Persian).
 7. Al-Kandari, M.; Al-Yamani, F. and Al-Rifel, K., 2009. Marine Phytoplankton Atlas of Kuwait, s waters, Kuwait: Kuwait Institute for Scientific Research. 344 p.
 8. Ammundsen, P.A.; Gabler, H.M. and Staldvik, F.G., 1996. A new approach to graphical analysis of feeding strategy from stomach content data modification of the Costello method. Journal of Fish Biology. Vol. 48, pp: 607-614.
 9. Biswass, S.P., 1993. Manual of methods in fish biology. South Asian Publishers, PVR. LTD, India. pp: 37-38.
 10. Coad, B.W., 1995. Freshwater Fishes of Iran. Acta Scientarum Naturalium Academiae Scientiarum Bohemicae Brno. Vol. 29, No. 1, pp: 1-64.
 11. Coad, B.W., 1996. Zoogeography of the fishes of the Tigris euphrates basin. Zoology in the Middle East. Vol. 13, pp: 51-70.
 12. Coad, B.W., 2006. Endemicity in the Freshwater Fishes of Iran. Iranian Journal of Animal Biosystematics. Vol. 1, No. 1, pp: 1-13.
 13. Coad, B.W., 2014. Freshwater fishes of Iran. Updated. [19 February 2014]. Aavailable from: www.briancoad.com.
 14. Daştan, S.D.; Bardakci, F. and Degerli, N., 2012. Genetic Diversity of Cyprinion macrostomus Heckel, 1843 (Teleostei: Cyprinidae) in Anatolia. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. Vol. 12, pp: 651-659.
 15. Dorner, H.; Berg, S.; Jacobsen, L.; Hulsmann, S.; Brojerg, M. and Wagner, A., 2003. The feeding behavior of large perch Perca fluviatilis L, inrelation to food availability: A comparative study. Hydrobiologia. Vol. 506, pp: 427-434.
 16. Eschmeyer, W.N., 1998. Catalog of fishes. California Academy of Sciences. San Francis.
 17. Eschmeyer, W.N. and Fong, J.D., 2011. Species of fishes by family/subfamily. On line version dated. 2011/08/26 In http//research.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/Species by Family. asp.
 18. Euzen, O., 1987, Food habits and diet composition of some fishes of Kuwait. Kuwait Bulletin science. Vol. 9, pp: 65-86.
 19. Froese, R. and Pauly, D., 2014. FishBase. Updated. [February 2014]. Aavailable from: www.fishbase.org
 20. Hannon, B. and Joiris, C., 1989. A seasonal analysis of the Southern North Sea Ecosystem. Ecology. Vol. 70, No. 6, pp: 1916-1934.
 21. Hasle, G.R., 2001. The marine planktonic diatom Family Thalassionemataceae: morphology, taxonomy & distribution. Diatom Research. Vol. 16, pp: l-82.
 22. Hindar, K. and Jonsson, B., 1982. Habitat Food segregation of dwarf andnormal Arctic charr (Salvelinus alpinus) from Vangsvatnet Lake, western Norway.Can. Journal. Fish. Aqua. Sei. Vol. 39, No. 7, pp: 1030-1045.
 23. Horner, R.J., 2003. A taxonomic guide to some common marine phytoplankton, UK: Biopress Ltd. 195 p.
 24. Hyslop, E.J., 1980. Stomach contents analysis. Areview of metothds and their application. Journal of fish Biology. Vol. 17, pp: 411-429.
 25. Khadem, M., 1999. Diet determination of rashgu (leuteronema teradactylum) in Khuzestan zone. 20. M.s. thesis of marine biology. 95 p.
 26. Lagler, K.F.; Bardach, J.E. and Miller, R.R., 1962. Ichthyology. John Wiley & Sons, New York. 545 p.
 27. Luzkovich, J.J.; Borgatti, S.P.; Johnson, J.C. and Everett, M.G., 2003. Defining and Measuring Trophic Role Similarity in Food Webs Using Regular Coloration, Journal of Theoretical Biology. Vol. 220, pp: 303-321.
 28. Ndimele, P.E.; Kumolu-Jhnson, C.A.; Aladetohun, N.F. and Ayorinde, O.A., 2010. Length-wegight relationship, condition factor and dietary composition of Saotherodon melanotheron, Ruppell, 1852 (Pisces: Cichlidae) in Ologe Lagooon, Lagos, Nigeria, Agriculture and Biology Journal of North America. Vol. l, No. 4, pp: 584-590.
 29. Nelson, J.S., 2006. Fishes of the world. Wiley, New York. 624 p.
 30. Nikolsky, G.V., 1999. Ecology of fishes. Allied Science Publisher. 352 p.
 31. Post, D.M. and Takimoto, G., 2007. Proximate structural mechanism for variation in food chain length. Oikos. Vol. 116, pp: 775-782.
 32. Renaud, S.M. and Parry, D.L., 1994. Microalgae used in tropica aquaculture. Journal of phycology. Vol. 6, pp: 337-345. 
 33. Toman, M.J., 1996. Physico-chemical characteristics and seasonal changes of phytoplankton communities in a river reservoir. Research and Management. Vol. 2, pp: 71-76.
 34. Ugwumba, O.A., 1988. Food and feeding habits of juveniles of some cultured species in Nigeria. Technical Paper. Vol. 31, pp: l-20.
 35. Vanderzanden, M.J. and Rasmunssen, J.B., 2001. Variation in N and C trophic fractionation: Implications for aquatic food web studies. Limnology and Oceanography. Vol. 46, pp: 2061-2066.