رابطه طول– وزن و برخی از ویژگی های زیست شناختی لای ماهی Tinca tinca (Linnaeus, 1758) در تالاب انزلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران

2 گروه علوم دریایی، پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

رابطه طول- وزن و برخی از ویژگی ­های زیست­ شناختی لای­ ماهی (1758 Tinca tinca (Linnaeus, در تالاب انزلی بررسی شد. تعداد 102 عدد لای ماهی از فصل بهار تا زمستان سال 1397 با استفاده از دام گوشگیر صید شد. میانگین طول کل ماهیان 1/51±15/97، حداقل 13 و حداکثر 22/5 سانتی ­متر بود، طول چنگالی در ماهیان دارای میانگین 1/50±15/85، حداقل 12/7 و حداکثر 22/3 سانتی ­متر بود. میانگین وزن ماهیان 21/15±62/64 با حداقل 30 و حداکثر 174 گرم بود. شاخص چاقی در کل جمعیت دارای میانگین 0/18±1/49، در ماهیان نر 0/11±1/41 و در ماهیان ماده 0/20±1/55 بود، که حداقل آن در فصل پاییز و حداکثر آن در فصل بهار بود. میانگین شاخص کبدی در کل جمعیت 0/76±1/05، در ماهیان نر 0/89±1/29 و در ماهیان ماده 0/63±0/90 بود و حداقل آن در فصل بهار و حداکثر آن در فصل پاییز بود. شاخص گنادوسوماتیک در کل جمعیت دارای میانگین 4/58±5/62، در ماهیان نر 2/1±3/35 و در ماهیان ماده 5/12±7/02 بود و حداقل آن در فصل زمستان و حداکثر آن در فصل بهار بود. رابطه طول کل-وزن برای کل ماهیان به ­صورت W=0.025 L2.8123، جنس ماده W=0.0363 L2.6907 و برای جنس نر، W=0.0066 L3 .2724 به ­دست آمد. با توجه به مقدار b حاصله از رابطه طول-وزن، لای ­ماهی در تالاب انزلی دارای الگوی رشد ایزومتریک بوده که نشان ­دهنده سرعت رشد یکسان طول و وزن این ماهی است. در بررسی حاضر مقدار 1<CF به­ دست آمد که نشان ­دهنده شرایط مناسب تغذیه ­ای لای­ ماهی در تالاب انزلی می ­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The length-weight relationship and some biological characteristics of Tinca tinca (Linnaeus, 1758) in Anzali wetland

نویسندگان [English]

 • Niloufar Rajabzadeh ostadkalayeh 1
 • Javid Imanpour Namin 1
 • Masoud Sattari 1 2
1 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Guilan, Someh Sara, Iran
2
چکیده [English]

The relationship between length and weight and some biological characteristics of Tinca tinca (Linnaeus, 1758) in the Anzali Wetland was investigated. A total of 102 specimens of T. tinca were collected on monthly sampling intervals from spring to winter 2019. The mean total length of fish was 15.97±1.51, minimum 13 and maximum 22.5 cm. The fork length was 15.58±1.55, minimum 12.7 and maximum 22.3 cm. Mean fish weight was 62.64±21.15 g with minimum 30 and maximum 174 g. The obesity factor index was 1.49±0.18 in the whole population and 1.41±0.11 in males and 1.55±0.20 in females with minimum values in autumn and maximum in spring. Mean hepatic index was 1.05±0.76 for the whole population, 1.29±0.89 in males and 0.90±0.63 in females with minimum values in spring and maximum in autumn. The mean gonadosomatic index was 5.62±4.58 for the whole population and 3.35±2.1 in males and 7.02±5.12 in females with the minimum in winter and maximum in spring. The relationship between total length and weight for all fish was W=0.025 L2.8123, female W=0.0363 L2.6907 and male, W=0.0066 L3 .2724. According to the b value of the length-to-weight relationship, T. tinca in the Anzali Wetland has an isometric growth pattern indicating similar growth and length growth rate. In the present study, the obtained CF>1 was obtained indicating a proper feeding conditions of the species in the Anzali Wetland.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Length-weight relationship
 • Gonadosomatic index
 • Isometric growth
 • Tinca tinca
 • hepatic index
 1. حسین­ زاده­ صحافی، ه؛ سلطانی، م. و دادور، ف.، 1380. زیست شناسی تولید مثل ماهی شوورت (Sillago sihama) در خلیج فارس. مجله علمی شیلات ایران. جلد 10، شماره 1، صفحات 37 تا 54.
 2. ستاری، م.؛ شاهسونی، د. و شفیعی، ش.، 1382. ماهی­ شناسی سیستماتیک (2). انتشارات حق شناس. 502 صفحه.
 3. سروش­ حداد، م.؛ ایمانپورنمین، ج.؛ نصرالله­ زاده، ا. و  ستاری، م.، 1397. رابطه طول و وزن، شاخص ­های کبدی و گنادی، پارامترهای رشد، ضریب و چاقی ماهی شاه ‌کولی خزری (Alburnus chalcoides)  در سواحل جنوب ­غربی دریای خزر، استان گیلان. مجله علمی شیلات ایران. جلد 71، شماره 3، صفحات 286 تا 293.
 4. عباسی، ک.، 1387. آخرین فهرست گونه­ های ماهیان تالاب انزلی. همایش ملی تالاب ­های انزلی. جلد 1، شماره 8.
 5. عباسی، ک.؛ مرادی، م. و میرزاجانی، ع.، 1397. ماهیان حوزه تالاب انزلی. انتشارات کتاب ­های سبز شمال. 136 صفحه.
 6. عریان، ش.؛ پریور، ک.؛ یکرنگیان،ع.و  حسین­ زاده ­صحافی،ه.، 1376. تعیین زمان تخم ­ریزی و تغییرات سیکل تولیدمثلی یال اسبی گونه Trichiurus lepturus بر مبنای شاخص ­های کبدی و گنادی. مجله علمی شیلات ایران. جلد 6، شماره 2، صفحات 63 تا 74.
 7. مرادی ­نسب، ا.ع.؛ احمدی­ فگجور،ح.؛ کامرانی، ا.؛ ستاری، م.؛ قاسمی، ع.؛ توکلی، م. و حق پرست، س.، 1396. بررسی سن، رشد و نسبت جنسی لای­ ماهی (Tinca tinca Linnaeus,1758)  در تالاب انزلی. علوم و فنون شیلات. جلد 6، شماره 1، صفحات 119 تا 126.
 8. مزارعی، م.ح.؛ ستاری، م. و ایمانپورنمین، ج.، 1398. رابطه طول وزن و برخی پارامترهای زیستی ماهی Alosa braschnikowi (Borodin 1904) در سواحل استان گیلان. دوفصلنامه علوم آبزی پروری. جلد 7، شماره 1، صفحات 9 تا 18.
 9. مکوندی، ر.؛ آستانی، س. و چراغی، م.، 1392. ارزیابی ریسک محیط زیستی تالاب ­ها با استفاده از روش ­های EFMEA و SAW (مطالعه موردی: تالاب بین ­المللی انزلی). فصلنامه اکوبیولوژی تالاب. جلد 5، شماره 17، صفحات 61 تا 74.
 10. نظامی ­بلوچی، ش.؛ خارا، ح.؛ سبک ­آرا، ج.؛ سلطانزاده، م. و دمشناس، ز.، 1382. بررسی رژیم غذایی لای­ ماهی (Tinca tinca) تالاب امیر کلایه لاهیجان. پژوهش و سازندگی در امور دام و آبزیان. جلد 16، شماره 4، صفحات 81 تا 91.
 11. Abbasi, K.; Valipour, A.; Talebi Haghighi, D.; Sarpanah, A. and Nezami, Sh., 1999. Atlas of Iranian fishes (Guilan inland waters). Guilan Fishery Reseach Center. 113 p. (in Persian).
 12. Allen, G.R.; Midgley, S.H. and Allen, M., 2002. Field guide to the freshwater fishes of Australia.Western Australian Museum, Perth, Western Australia. 394 p.
 13. Asadi, H.; Sattari M.; Motalebi, Y.; Zamani Faradonbeh M. and Gheytasi, A., 2017. Length-weight relationship and condition factor of seven fish species from Shahrbijar River. Southern Caspian Sea basin, Iran. Iranian Journal of Fisheries Sciences. Vol. 16, No. 2, pp: 733-741.
 14. Benzer, S.; Gul, A. and Yilmaz, M., 2010. Growth properties of tench (Tinca tinca L., 1758) living in Kapulukaya Dam lake, Turkey. Kastamonu Education Journal. Vol. 18, No. 3, pp: 839-848.
 15. Beverton R.J.H. and Holt, S.J., 1957. On the dynamics of exploited fish population. Fisheries Investigations, London. Vol. 19, No. 2, pp: 533.
 16. Beyer, J.E., 1987. On length-weight relationship. Computing the mean weight of the fish of a given length class. Fishbyte. Vol. 5, pp: 11-13.
 17. Biswas, S.P., 1993. Manual of methods in fish biology. South Asian Publishers. 157 p.
 18. Coll, M.; Piroddi, C.; Steenbeek, J.; Kaschner, K.; Ben Rais Lasram, F.; Aguzzi, J.; Ballesteros, E.; Nike Bianchi, C.; Corbera, J.; Dailianis, T.; Danovaro, R.; Estrada, M.; Froglia, C.; S. Galil, B.; M. Gasol, J.; Gertwagen, R.; Gil, J.; Guilhaumon, F.; Kesner-Reyes, K.; Kitsos, M.; Koukouras, A.; Lampadariou, N.; Laxamana, E.; M. López-Fé de la Cuadra, C.; K. Lotze, H.; Martin, D.; Mouillot, D.; Daniel Oro, D.; Raicevich, S.; Rius-Barile, J.; Ignacio Saiz-Salinas, J.; San Vicente, C.; Somot, S.; Templado, J.; Turon, X.; Vafidis, D.; Villanueva, R. and Voultsiadou, E., 2010. The biodiversity of the Mediterranean Sea: estimates, patterns, and threats. A reveiow. PLoS One. Vol. 5, No. 8, pp: 1-36.
 19. De Giosa, M.; Czerniejewski, P. and Rybczyk, A., 2014. Seasonal changes in condition factor and weight-length relationship of invasive carassius gibelio (Bloch, 1782) from Leszczynskie Lakeland, Poland. Hindawi Publishing Corporation. Advances in Zoology. pp: 1-7.
 20. Esmaeili, H.; Coad, B.; Mehraban, H.; Masoudi, M.; Khaefi, R.; Abbasi, K.; Mostafavi, H. and Vatandoust, S., 2014. An updated checklist of fishes of the Caspian Sea basin of Iran with a note on their zoogeography. Iranian journal of Ichthyology. Vol. 1, No. 3, pp: 152-184.
 21. Erguden, S.A. and Goksu, M.Z.L., 2010. Age, growth and sex ratio of tench Tinca tinca (L., 1758) in Seyhan Dam Lake, Turkey. Journal of Applied Ichthyology. Vol. 26, No. 4, pp: 546-549.
 22. Fafioye, O.O. and Oluajo, O.A., 2005. Length-weight relationships of five fish species in Epe lagoon, Nigeria. African Journal of Biotechnology. Vol. 4, No. 7, pp: 749-751.
 23. Froese, R., 2006. Cube law, condition factor and weight length relationships: history, meta-analysis and recommendations. Journal of Applied Ichthyology. Vol. 22, No. 4, pp: 241-253.
 24. Gonzalez Acosta, A.F.; De La CruzAguero, G. and La Croz Aguero, J., 2004. Length-weight relationships of fish species caught in a mangrove swamp in the Gulf of California (Mexico). Journal of Applied Ichthyology. Vol. 20, No. 2, pp: 154-155.
 25. IUCN (IUCN Red List of Threatened Species). 2012.IUCN Red List of Threatened Species.Downloaded in June 2012.
 26. Kasyanov, A.N.Y.; Izyumov, G. andKasyanova, N.V. 1995. Growth of roach Rutilus rutilus in Russia and adjacent countries. Journal of Applied Ichthyology. Vol. 35, No. 9, pp: 256-272. 
 27. Khrashadizadeh, M.A.; Abtahi, B.; Kazemi, R. and Fazli, H., 2007. Appearance review and tissue processing Clupeonella grimmi ovary in Babolsar; Iranian Journal of Fisheries Science. Vol. 15, No. 3, pp: 61-74.
 28. King, M., 1995. Fisheries biology, assessment and management. Fishing News Book. 340 p. 
 29. King, M., 2007. Fisheries biology, assessment and management. Wiley-Blackwell. 400 p. 
 30. Kottelat, M. and Freyhof, J., 2007. Handbook of European freshwater fishes. Publications Kottelat, Cornol, Switzerland. 646 p.
 31. Le Cren, E.D., 1951. The length-weight relationship and seasonal cycle in gonad weight and condition in Perch, Perca fluviatilis. Journal of Animal Ecology.Vol. 20, No. 2, pp: 201-219.
 32. Moradinasab, Gh.; Daliri, M.; Ghorbani, R.; Paighambari, S.Y. and Davoodi, R, 2012. Length-weight and length-length relationships, Relative condition factor and Fulton’s condition factor of Five Cyprinid species in Anzali wetland, southwest of the Caspian Sea. Caspian Journal of Environmental Sciences. Vol. 10, No. 1, pp: 25-31. 
 33. Morato, T.; Afonso, P.; Loirinho, P.; Barreiros, J.P.; Sanstos, R.S. and Nash, R.D.M., 2001. Length-weight relationships for 21 costal fish species of the Azores, Northeastern Atlantic. Fish Resarch. Vol. 50, No. 3, pp: 297-302.
 34. Muus, B.J. and Dahlstrom, P., 1968. Subwasserfische. BLV Verlagsgesellschaft, Munchen. 224 p.
 35. NaderiJolodar, M. and Abdoli, A., 2004. Fish species atlas of south Caspian Sea basin (Iranian waters), Iranian Fisheries Research Organization Press. 80 p. (in Persian).
 36. Oso, J.A.; Ayodele, I.A. and Fagbuaro, O., 2006. Food and feeding habits of Oreochromis niloticus (L.) and Sarotherodon galilaeus (L.) in a Tropical Reservoir. World Journal of Zoology. Vol. 1, No. 2, pp: 118-121.
 37. Page, L.M. and Burr, B.M., 1991. A field guide to freshwater fishes of North America north of Mexico. Houghton Mifflin Company, Boston. 432 p.
 38. Pauly, D., 1983. Some simple methods for the assessment of tropical fish stocks. FAO Fisheries Technical Paper. 55 p.
 39. Pompei, L.; Franchi, E.; Giannetto, D. and Lorenzoni, M., 2012. Growth and reproductive properties of tench, Tinca tinca (Linnaeus,1758) in Trasimeno Lake (Umbria, Italy). Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems. Vol. 406, No. 7, pp: 1-13.
 40. Potts, G.W. and Wootton, R.J., 1989. Fish Reproduction. Strategies and Tactics. Academic Press. 410 p.
 41. Schneider, J.C.; Laarman, P.W. and Gowing, H., 2000. Length-weight relationships. Chapter 17. In: Schneider, J. C. (Ed.), Manual of Fisheries Survey Methods II: With Periodic Updates, Michigan Department of Natural Resources, Fisheries Special Report 25, Ann Arbor. pp: 1-18.
 42. Sivashanthini, K., 2008. Length-weight relationships and condition of gerreids (Pisces: Gerreidae) from the Parangipettai waters (SE coast of India). Asian Fisheries Science. Vol. 21, No. 4, pp: 405-419.
 43. Stefanova, N.; Poewe W. and Wenning, G.K., 2008. Rasagiline is neuroprotective in a transgenic model of multiple system atrophy. Exp. Neurol. Vol. 210, No. 2, pp: 421-427.
 44. Sukhn, C.; El-Dakdouki, M.; Younes, Gh. and Jisr, N., 2018. Length-weight relationships and relative condition factor of fish inhabiting the marine area of the Eastern Mediterranean city, Tripoli-Lebanon.The Egyptian Journal of Aquatic Research. Vol. 44, No. 4, pp: 299-305.
 45. Tyler, C.; Sumpter, J. and Witthames, P., 1990. The dynamics of oocyte growth during vitellogenesis in the rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Biology of Reproduction. Vol. 43, No. 2, pp: 202-209.
 46. Wahli, T., 2002.Approaches to investigate environmental impacts on fish health Bull. Europ. Association of Fish Pathology. Vol. 22, No. 2, pp: 126-132.
 47. Weatherly, A.H. and Gill, H.S., 1987. The Biology of Fish Growth. Academic Press. London. 443 p.
 48. Zaher, F.M.; Rahman, B.M.S.; Rahman, A.; Alam, M.A. and Pramanik, M.H., 2015. Length-weight relationship and GSI of hilsa, Tenualosa ilisha (hamilton, 1822) fishes in Meghna river, Bangladesh. Int. J. Nat. Soc. Sci. Vol. 2, No. 3, pp: 82-88.
 49. Zhou, S.; Smith, A.D.M.; Punt, A.; Punt, A.E.; Richardson, A.J.; Gibbs, M.; Fulton, E.A.; Pascoe, S.; Bulman, C.; Bayliss, P. and Sainsbury, K.J., 2010. Ecosystem-based fisheries management requires a change to the selective fishing philosophy. Proc. Nat. Asso. Sci. Vol. 107, No. 21, pp: 9485-9489. 
 50. Zargar, U.R.; Yousuf, A.R.; Mushtaq, B. and Jan, D., 2012. Length–weight relationship of the Crucian carp, Carassius carassius in relation to water quality, sex and season in some lentic water bodies of Kashmir Himalayas. Turk. J. Fish. Aqua. Sci. Vol. 12, No. 3, pp: 683-689.