برآورد تمایل به پرداخت ماهیگیران تفریحی برای حمایت از گونه در خطر انقراض قزل آلای خال قرمز (1758 Salmo trutta, L)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق برآورد تمایل به پرداخت ماهیگیران تفریحی برای حمایت از گونه در خطر انقراض قزل ­آلای خال قرمز (Salmo trutta, L. 1758) به ­منظور تعیین ارزش حفاظتی این گونه منحصربه ­فرد است. در راستای انجام این تحقیق، تعداد 428 نفر از ماهیگیران تفریحی با قلاب به ­روش نمونه ­گیری تصادفی ساده انتخاب و مورد پرسش قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ­ها، پرسشنامه ­ای محقق ساخته شامل مشخصات جمعیت­  شناسی و سوالات ارزیابی تمایل به پرداخت ماهیگیران تفریحی برای حمایت از گونه در خطر انقراض قزل ­آلای خال قرمز بود. پس از جمع ­آوری داده ­  ها، نتایج با استفاده از الگوی کیفی لوجیت و بهره ­گیری از روش حداکثر راست ­نمایی، با کاربرد نرم­ افزارهای SPSS نسخه 21 و اقتصادسنجی Eviews نسخه 10، تجزیه و تحلیل شدند. یافته ­های پژوهش نشان داد که، 79 درصد از افراد مورد مطالعه، تمایل به پرداخت مبلغی برای حمایت از گونه در خطر انقراض قزل­ آلای خال قرمز دارند. نتایج این تحقیق نشان داد که متوسط تمایل به پرداخت ماهانه و سالانه هر خانوار ماهیگیر تفریحی برای حمایت از گونه در خطر انقراض قزل ­آلای خال قرمز، به ­ترتیب معادل با 767749/1 و 9212989/25 ریال است. براساس نتایج این پژوهش و مدل رگرسیونی لوجیت برآورد شده، متغیرهای تحصیلات، درآمد، اشتغال، عضویت در سازمان­ های مردم نهاد زیست محیطی، شناخت گونه و میزان تمایل از عوامل مثبت تأثیرگذار بر میزان تمایل به پرداخت برای حمایت از گونه در خطر انقراض قزل­ آلای خال قرمز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The estimate of willingness to pay for recreational fishermen to protect endangered species of Brown trout (Salmo trutta, L. 1758)

نویسندگان [English]

 • Omid Tabiee 1
 • Hadi poorbagher 1
 • Hamed Rafiee 2
1 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture Economics, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

The aim of this research was to estimate the willingness to pay (WTP) of recreational fishermen to the conservation of an endangered species ofBrown trout(Salmo trutta, L. 1758), in order to determine the conservation value of Brown trout. In order to do this research, 428 recreational fishermen were selected by simple random sampling method. Data gathering tool was a researcher-made questionnaire comprising items about the recreational fishermen demographic characteristics as well as their willingness to pay for the protection of the endangered species of Brown trout. Eventually, analysis of gathering data was carried out with applying a Logit model under maximum likelihood procedure by using SPSS (version 21) and Eviews (10) Software. The result showed that 79 percent of the recreational fishermen had a positive willingness to pay for the protection of the endangered species of Brown trout. The average payment of WTP for the monthly and annual protection value of Brown trout was estimated 767749.1 RLs and 9212989.25 RLs respectively. According to the results of this research, the variables of the literacy level, income, job, membership in the environmental organization, species recognition and bid have positive effects on the willingness to pay for the protection of endangered species of Brown trout.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Contingent value
 • Recreational fishermen
 • Protection value
 • Endangered species
 • Brown trout
 1. امیرنژاد، ح.؛ مجاوریان، س.م. و شاهپوری. ا.ر.، 1395. ترجیحات عمومی برای حفاظت از گونه‌های در حال انقراض (بررسی موردی: ماهیان خاویاری دریای مازندران). مجله علوم محیطی. دوره 14، شماره 4، صفحات 121 تا 134.‎
 2. حسن ­زاده، ر.، 1390. روش­ های تحقیق در علوم رفتاری (راهنمای علمی تحقیق). انتشارات ساوالان. چاپ سیزدهم. 317 صفحه.
 3. روحانی ­سراجی، ن. و رفیعی، ح.، 1390. برآورد تمایل پرداخت افراد برای حفاظت از گونه نادر و در حال انقراض یوزپلنگ آسیایی در ایران. دو فصلنامه پژوهش ­های محیط ­زیست. دوره 2، شماره 4، صفحات 21 تا 28.
 4. طبیعی، ا. و توفیقی، س.، 1396. برآورد تمایل به پرداخت افراد بومی برای حفاظت از گونه بوم ­زاد زاغ بور (Zarudny, 1896 ,Podoces pleskei) در استان فارس. فصلنامه محیط زیست جانوری. دوره 9، شماره 2، صفحات 107 تا 114.
 5. طبیعی، ا. و گرامی، م.، 1396. برآورد تمایل به پرداخت افراد محلی برای حمایت از گونه کمیاب کاراکال (caracal Caracal) در استان فارس. فصلنامه محیط زیست جانوری. دوره 9، شماره 3، صفحات 57 تا 64.
 6. طبیعی، ا. و جوادی، ر.، 1396. برآورد تمایل به پرداخت مردم هرمزگان برای حمایت از گونه به شدت در خطر انقراض خرس سیاه بلوچی (Ursus thibetanus gedrosianus). فصلنامه محیط زیست جانوری. دوره 9، شماره 4، صفحات 19 تا 28.
 7. طبیعی، ا. و جوادی، ر.، 1397. برآورد تمایل مردم بومی حاشیه ذخیره­ گاه زیست ­کره گنو به ­منظور حمایت مالی از گونه­ های پستاندار بزرگ جثه. فصلنامه محیط زیست جانوری. دوره 10، شماره 1، صفحات 25 تا 34.
 8. عادلی­ ساردوئی، م.؛ حیاتی، ب.ا. و پیش­ بهار، ا.، 1391. برآورد تمایل به پرداخت خانوارهای شهر جیرفت جهت حفظ حیات وحش و تعین عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی مرغ جیرفتی). مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. دوره 43، شماره 2، صفحات 253 تا 262.
 9. عبدلی، ا.، 1395. ماهیان آب­ های داخلی ایران. انتشارات ایران شناسی. چاپ اول. 272 صفحه.
 10. عبدلی، ا. و نادری­ جلودار، م.، 1387. تنوع زیستی ماهیان حوضه جنوبی دریای خزر. انتشارات علمی آبزیان. 242 صفحه.
 11. عمادی، ح.، 1367. راهنمای تکثیر و پرورش ماهی قزل­ آلا و ماهی آزاد. موسسه فنی پرورش ماهی. چاپ سوم. 220 صفحه.
 12. کیوانی، ی.؛ نصری، م.؛ عباسی، ک. و عبدلی، ا.، 1395. اطلس ماهیان آب ­های داخلی ایران. انتشارات جهاد دانشگاهی واحد خوارزمی. 234 صفحه.
 13. Arlinghaus, R.; Tillner, R. and Bork, M., 2015. Explaining participation rates in recreational fishing across industrialised countries. Fisheries Management and Ecology. Vol. 22, No. 1, pp: 45-55.
 14. Bateman, I.J.; Langford, I.H.; Turner, R.K.; Willis, K.G. and Garrod, G.D., 1995. Elicitation and truncation effects in Contingent Valuation Studies. Ecological Economics. Vol. 12, No. 2, pp: 161-179.
 15. Bishop, R.; Thomas, C.; Heberlein, A. and Mary, J.K.,  1983. Contingent Valuation of Environmental Assets: Comparison with a simulated Market. Natural Resources Journal. Vol. 23, No. 3, pp: 619-633.
 16. Bower, S.D.; Nguyen, V.M.; Danylchuk, A.J.; Beard, Jr. T.D. and Cooke, S.J., 2014. Inter-sectoral conflict and recreational fisheries of the developing world: Opportunities and challenges for co-operation. In: McConney, P.; Medeiros, R. and Pena, M., (eds) Enhancing stewardship in small-scale fisheries: practices and perspectives. pp: 88-97. Barbados: CERMES Technical Report No. 73.
 17. Bremner, A. and Park, K., 2007. Public attitudes to the management of invasive non-native species in Scotland. Biological conservation. Vol. 139, pp: 306-314.
 18. Brouwer, R.; Beukering, P.V. and Sultanian, E., 2008. The impact of the bird flu on public willingness to pay for the protection of migratory birds. Ecological Economics. Vol. 64, pp: 575-585.
 19. Brown, T.L. and Decker, D.J., 2005. Introduction to special issue on global community based wildlife management issues. Human Dimensions of Wildlife. Vol. 10, pp: 81.
 20. Cameron, T.A. and Quiggin, J., 1994. estimation using contingent valuation data from a dichotomous choice with follow-up questionnaire. Journal of environmental economics and management. Vol. 27, pp: 218-234.
 21. Caro, T.; Engilis, A.; Fitzherbert, Jr. E. and Gardner, T., 2004. Preliminary assessment of flagship species concept at a small scale. Animal Conservation. Vol. 7, pp: 63-70.
 22. Chauhan, A. and Pirta, R.S., 2010. Public opinion regarding human-monkey conflict in shimla, himachal pradesh. Journal human ecology. Vol. 30, No. 2, pp: 105-109.
 23. Clark, T.W. and Wallace, R.L., 2002. Understanding the human factor in endangered species recovery: an introduction to human social process. Endanger Species Update. Vol. 19, No. 4, pp: 87-94.
 24. Coad, B.W., 2019. Freshwater Fishes of Iran. www.briancoad.com.
 25. Cooke, S.J. and Schramm, H.L., 2007. Catch‐and‐release science and its application to conservation and management of recreational fisheries. Fisheries Management and Ecology. Vol. 14, No. 2, pp: 73-79.
 26. Cooke, S.J.; Arlinghaus R.; Johnson, B.M. and Cowx, I.G., 2016.  Recreational fisheries in inland waters. In: Craig, J.F., (ed) Freshwater Fisheries Ecology. Wiley Blackwell, Oxford. pp: 449-465.
 27. FAO. 2012. Recreational fisheries. Technical Guidelines for Responsible Fisheries. No. 13. Rome, FAO.
 28. Ebua, V.B.; Agwafo, T.E. and Fonkwo, S.N., 2011. Attitudes and perceptions as threats to wildlife conservation in the Bakossi area, South West Cameroon. International Journal of Biodiversity and Conservation. Vol. 3, No. 12, pp: 631-636.
 29. Esmaeili, H.R.; Sayyadzadeh, G.; Eagderi, S. and Abbasi, K., 2018. Checklist of freshwater fishes of Iran. Fish Taxa. Vol. 3, No. 3, pp: 1-95.
 30. Fulton, D.C.; Manfredo. M.J. and Lipscomb, J., 1996. Wildlife value orientations: A conceptual and measurement approach. Human Dimensions of Wildlife. Vol.1, pp: 24-47.
 31. Giraud, K.; Turkin, B.; Loomis, J. and Cooper, J., 2002. Economic benefits of the protection program for the Steller sea lion. Marine Policy. Vol. 26, pp: 451-458.
 32. Han, S.Y. and Lee, C.K., 2008. Estimating the value of preserving the Manchurian black bear using the contingent valuation method. Scandinavian Journal of Forest Research. Vol. 23, No. 5, pp: 458-465.
 33. Hanemann, W.M., 1984. Welfare evaluation in contingent evaluation experiments with discrete responses. American Journal of Agricultural Economics. Vol. 66, pp: 332-341.
 34. Hanemann, W.M., 1994. Valuing the Environment through Contingent Valuation. Journal of Economic Perspectives, American Economic Association. Vol. 8, No. 4, pp: 19-43.
 35. Heywood, V.H., 1995. Global biodiversity assessment. Cambridge: Cambridge University Press.
 36. Hynes, S. and Hanley, N., 2009. The Crex crex lament: estimating landowners’ willingness to pay for corncrake conservation on Irish farmland.Biological Conservation. Vol. 142, pp: 180-188.
 37. Israel, D. and Levinson, A., 2004. Willingness to pay for environmental quality: Testable Empirical Implication of the growth and Environmental Literature. Contributions to Economic Analysis and Policy. Vol. 3, pp: 1-29.
 38. Jin, J.; Wang, Z. and Liu, X., 2008. Valuing black-faced spoonbill conservation in Macao: a policy and contingent valuation study.Ecological Economics. Vol. 68, pp: 328-335.
 39. Kaczensky, P.; Blazic, M. and Gossowm, H., 2002. Public attitudes towards brown bears (Ursus arctos) in Slovenia. Biological Conservation. Vol. 118, pp: 661-674.
 40. Katrina, B., 2000. People, parks, forests or fields: A realistic view of tropical forest conservation. Published by Elsevier Science Ltd Available online 24 July 2000.
 41. Kellert, S.R., 1985. Social and perceptual factors in endangered species management. Journal Wildlife Management. Vol. 49, pp: 528-536.
 42. Kideghesho, J.R.; Røskaft, E. and Kaltenborn, B.P.,  2007. Factors influencing conservation attitudes of local people in Western Serengeti, Tanzania. Biodiversity and Conservation. Vol. 16, pp: 2213-2230.
 43. Kotchen, M.J. and Reiling, S.D., 2000. Environmental attitudes, motivations, and contingent valuation of nonuse values: a case study involving endangered species.Ecological Economics. Vol. 32, pp: 93-107.
 44. Lee, C., 1997. Valution of nature-based tourism resources using dichotomous choice contingent valuation method. Tourism Management. Vol. 18, No. 8, pp: 587-591.
 45. Li, L.; Wang, J.; Shi, J.; Wang, Y.; Liu, W. and Xu, X., 2010. Factors influencing local people’s attitudes towards wild boar in Taohongling National Nature Reserve of Jiangxi Province, China. ProcediaEnvironmental Sciences. Vol. 2, pp: 1846-1856. 
 46. Loomis, J. and Larson, D.M., 1994. Total economic values of increasing Gray whale population: results from a contingent valuation survey of visitors and household. Marine Resource Economic. Vol. 9, pp: 275-286.
 47. Loomis, J. and White, D., 1998. Economic benefits of rare and endangered species: summary and meta-analysis. Ecological Economic. Vol. 18, pp: 197-206.
 48. Loomis, J. and Ekstrand, E., 1998.Alternative approaches for incorporating respondent uncertainty when estimating willingness to pay: the case of the Mexican spotted owl. Ecological Economics. Vol. 27, pp: 29-41.
 49. Maddal, G.S., 1991. Introduction to Econometrics, 2nd Edition. New York: Macmillan.
 50. Mitchell, R.C. and Carson, R.T., 1989. Using survey to value public goods. The contingent valuation method. Washington. Resources for the Future. 484 p.
 51. Mmassy, E.C. and Roskaft, E., 2014. Factors affecting local ecological knowledge and perceived threat to the kori bustard (Ardeotis kori struthiunculus) in the Serengeti ecosystem. International Journal ofBiodiversity and Conservation. Vol. 6, No. 6, pp: 459-467.
 52. Morzillo, A.T.; Mertig, A.G.; Hollister, J.W.; Garner, N. and Liu, J., 2010. Socioeconomic factors affecting local support for black bear recovery strategies. Environmental Management. Vol. 45, pp: 1299-1311.
 53. Mostafavi, H.; Pletterbauer, F.; Coad, B.W.; Mahini, A.S.; Schinegger, R.; Unfer, G.; Trautwein, C. and Schmutz, S., 2014. Predicting presence and absence of trout (Salmo trutta) in Iran. Limnologica-Ecology and Management of Inland Waters. Vol. 46, pp: 1-8.
 54. Naughton-Treves, L. and Treves, A., 2005. Socio ecological factors shaping local support for wildlife: Crop raiding by elephants and other wildlife in Africa. In People and wildlife: Conflict or co-existence? Woodroffe, R.; Thirgood, S. and Rabinowitz, A., pp: 252-277. New York: Cambridge University Press.
 55. Piccolo, J.J.; Unfer, G. and Lobón‐Cerviá, J., 2017. Why conserve native brown trout. Sanz, N., (Ed), Brown trout: Biology, ecology and management. 808 p.
 56. Ranjita, B. and Clem, T., 2004. The net benefit of saving the Asian elephant: a policy and contingent valuation study. Ecological Economics. Vol. 48, pp: 93-107.
 57. Ranjita, B. and Clem, T., 2005. Effects of change in abundance of elephants on willingness to pay for their conservation. Journal of Environmental Management. Vol. 76, pp: 47-59.
 58. Sawchuk, J.H.; Beaudreau, A.H.; Tonnes, D. and Fluharty, D., 2015. Using Stakeholder engagement to inform endangered species management and improve conservation. Marine Policy. Vol. 54, pp: 89-107.
 59. Sitati, N.W.; Walpole, M.J.; Smith, R.J. and Leader Williams, N., 2003. Predicting spatial aspects of human elephant conflict. Journal of Applied Ecology. Vol. 40, pp: 667-677.
 60. Sijtsma, M.T.J.; Vaske, J.J. and Jacobs, M.H., 2012. Acceptability of lethal control of wildlife that damage agriculture in the Netherlands. Society and Natural Resources. Vol. 25, No. 12, pp: 1308-1323.
 61. Stankey, G.G. and Shindler, B., 2006. Formation of social acceptability judgments and their implications for management of rare and little-known species. Conservation Biology. Vol. 20, pp: 28-37.
 62. Tsi, E.A.; Ajaga, N.; Wiegleb, G. and Muhlenberg, M., 2008. The willingness to pay (WTP) for the conservation of wild animals: Case of the Derby Eland (Taurotragus derbianus gigas) and the African wild dog (Lycaon pictus) in North Cameroon. African Journal of Environmental Science and Technology. Vol. 2, No. 3, pp: 051-058.
 63. Vaske, J.; Jacobs, M. and Sijtsma, M., 2011. Wildlife value orientations and demographics in The Netherlands. European Journal of Wildlife Research. Vol. 57, No. 6, pp: 1179-1187.
 64. Vincenot, C.E.; Collazo, A.M.; Wallmo, K. and Koyma, L., 2015. Public awareness and perceptual factors in the conservation of elusive species: The case of the endangered Ryukyu flying fox. Global ecology and Conservation. Vol. 3, pp: 526-540.
 65. Walpole, M.J. and Leader-Williams, N., 2002. Tourism and flagship species in conservation. Biodiversity and Conservation. Vol. 11, pp: 543-547.
 66. Wambuguh, O., 2008. Human-urban wildlife interface: Interactions around Tilden Regional Park, SanFrancisco bay area, California. Hum Dim Wildlife. Vol. 13, pp: 71-72.
 67. Whitehead, J.C., 1993. Total economic values for coastal and marine wildlife: specification, validity and valuation issues. Marine Resource Economic. Vol. 8, pp: 119-132.
 68. Wilson, C. and Tisdell, C., 2007.How knowledge affects payment to conserve an endangered bird. Contemp Econ Policy. Vol. 25, pp: 226-237.
 69. Yoshiyama, T.; Tsuboi, J.I. and Matsuishi, T., 2017. Recreational fishery as a conservation tool for endemic Dolly Varden Salvelinus malma miyabei in Lake Shikaribetsu, Japan. Fisheries science. Vol. 83, No. 2, pp: 171-180.
 70. Zander, K.K.; Anisworth, G.B.; Meyerhoff, J. and Garnett, S.T., 2014. Threatened bird valuation in Australia. Plos one. Vol. 9, No. 6, pp: 1-9.