بررسی فراوانی ادهسین ژن های sdrE، ica، bbp، cna، fnbB، fnbA و efb در استافیلوکوکوس اورئوس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران

2 گروه ژنتیک و بیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران

3 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران

چکیده

عوامل حدت گوناگونی در بیماریزایی استافیلوکوکوس اورئوس نقش دارند. پروتئین ­هایی که واسطه چسبندگی با سطح سلول میزبان هستند از مهم ­ترین عوامل در اتصال و تهاجم استافیلوکوکوس اورئوس می­ باشند. لذا در این مطالعه فراوانی ژن‏ های کد کننده پروتئین‏ های چسبندگی FnbA,FnbB Cna ,Efb ,Ica ,Bbp و SdrE در سویه ‏های استافیلوکوکوس اورئوس شهر اهواز مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه 231 نمونه استافیلوکوکوس اورئوس از 4 بیمارستان شهر اهواز پس از انجام تست ­های بیوشیمیایی جداسازی شد. استخراج DNA به ­روش فنل-  کلروفرم برای این نمونه‏ ها صورت گرفت و فراوانی ژن ‏های cna, fnbA, fnbB,efb,ica, bbp و sdrE با استفاده از پرایمرهای اختصاصی هر ژن به روش Multiplex PCR تعیین شد. در این مطالعه از 16 srRNA به­ عنوان کنترل داخلی استفاده گردید. در پایان محصولاتPCR  روی ژل آکریل آمید برده شد. فراوانی ژن ‏های مورد بررسی در این مطالعه به ­شرح زیر بود: ژن fnbB (67/53%)، ژن fnbA (53/24%)، ژن ica (51/94%)، ژن cna (40/25%)، efb (37/66 %)،  sdrE(26/40%) و ژن bbp (11/68%). براساس این مطالعه فراوانی متغیر ژن‏ های بیماریزا در ایزوله ­های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس موید این مطلب است که فاکتورهای ویرولانس باکتریایی نقش مهمی در تهاجم و بیماریزایی باکتری دارا می‏ باشد. با توجه به اهمیت استافیلوکوکوس اورئوس در ایجاد گستره وسیعی از بیماری­ ها و نقش ادهسین­ های متنوع تولید شده توسط این جرم در این رابطه، اطلاعات کامل در مورد پراکندگی وجود ادهسین­ های مذکور در بین سویه ­های جدا شده در ایران ضروری است.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of adhesin frequency of sdrE, ica, bbp, cna, fnbB, fnbA and efb genes in Staphylococcus aureus

نویسندگان [English]

 • Mahla Tajmirriahy 1
 • Zahra Rezaei Sourbaghi 1
 • Shohreh Zare Karizi 2
 • Masoumeh Mahdavi Ourtakand 3
1 Department of Microbiology, Faculty of Biological Sciences, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
2 Department of Genetics and Biotechnology, Faculty of Biological Sciences, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
3 Department of Biology, Faculty of Biological Sciences, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
چکیده [English]

 Various virulence factors are involved in the pathogenesis of Staphylococcus aureus. Proteins that mediate adhesion to the host cell surface are important factors in the binding and invasion of Staphylococcus aureus. The aim of this study was to evaluate the frequency of genes encoding adhesion proteins FnbA, FnbB, Cna, Efb, Ica, Bbp < /em> and SdrE in Staphylococcus aureus strains in Ahvaz. In this study, 231 Staphylococcus aureus specimens were isolated from 4 hospitals in Ahvaz after biochemical tests. DNA was extracted by phenol-chloroform method and the frequency of cna, fnbA, fnbB, efb, ica, bbp < /em> and sdrE genes was determined using specific primers for each gene by Multiplex PCR. In this study 16srRNA was used as internal control. Finally, the PCR products were applied on acrylamide gel. The frequency of genes studied in this study were as follows: fnbB gene (67.53%), fnbA gene (53.24%), ica gene (51.94%), cna gene (40.25%), efb (37.66%), sdrE (26.40%) and bbp < /em> gene (11.68%). Based on this study, the variable frequency of pathogenic genes in clinical isolates of Staphylococcus aureus confirms that bacterial virulence factors play an important role in bacterial invasion and pathogenicity. Given the importance of Staphylococcus aureus in creating a wide range of diseases and the role of various adhesins produced by this mass, complete information on the distribution of the aforementioned adhesins among isolated strains in Iran is essential.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Adhesin
 • Multiplex PCR
 • Staphylococcus aureus
 1. Ahn, S.J.; Costa, J. and Emanuel, J.R., 1996. PicoGreen quantitation of DNA: effective evaluation of samples Pre-or psost-PCR. Nucleic acids research. Vol. 24, No. 13, pp: 2623-2625.
 2. Ajello, L. and Hay, R.J., 1998. Topley & Wilson's microbiology and microbial infections. Medical mycology. Arnold, Hodder Headline. Vol. 4.
 3. Bingham, R.J., 2008. Crystal structures of fibronectin-binding sites from Staphylococcus aureus FnBPA in complex with fibronectin domains.Proceedings of the National Academy of Sciences. Vol. 105, No. 34, pp: 12254-12258.
 4. Chavakis, T., 2005. Staphylococcus aureus interactions with the endothelium. Thromb Haemost. Vol. 94, pp: 278-285.
 5. Demira, C.; Demircib, M.; Yiginc, A.; Tokmand, H.B. and  Yildiz, S.C., 2020. Presence of biofilm and adhesin genes in Staphylococcus aureus strains takenfrom chronic wound infections and their genotypic and phenotypicantimicrobial sensitivity patterns. Photodiagnosis and Photodynamic Therapy. Vol. 29, pp: 101584-101588.
 6. Foster, T.J. and Höök, M., 1998. Surface protein adhesins of Staphylococcus aureus. Trends in microbiology. Vol. 6, No. 12, pp: 484-488.
 7. Goudarzi, M.; Mohammadi, A.; Amirpour, A.; Fazeli, M.; Nasiri, M.J.; Hashemi, A. and Goudarzi, H., 2019. Genetic diversity and biofilm formation analysis of Staphylococcus aureus causing urinary tract infections in Tehran, Iran. Vol. 13, No. 9, pp: 777-785.
 8. Hamdan, P.A.; Sainz, E.T. and Bustos, M.J., 2010. Characterization and persistence of Staphylococcus aureus strains isolated from the anterior nares and throats of healthy carriers in a Mexican community. Journal of clinical microbiology. Vol. 48, No. 5, pp: 1701-1705.
 9. JÖNSSON, K., 1991., Two different genes encode fibronectin binding proteins in Staphylococcus aureus. European Journal of Biochemistry. Vol. 202, No. 3, pp: 1041-1048.
 10. Josefsson, E., 1998. Three new members of the serine aspartate repeat protein multigene family of Staphylococcus aureus. Microbiology. Vol. 144, No. 12, pp: 3387-3395.
 11. Kim, C.J.; Song, K.H.; Choe, P.G.; Park, W.B.; Kim, E.S.; Park, K.U.; Kim, N.J.; Park, K.H.; Kwak, Y.G.; Cheon, S.; Jang, H.C.; Kim, Y.K.; Lee, S.H.; Kiem, S.M.; Lee, S.; Kim, H.B. and Oh, M.D., 2019. The microbiological characteristics of Staphylococcus aureus isolated from patients with native valve infective endocarditis. Virulence. Vol. 10, No. 1, pp: 948-956.
 12. Kuo, S.C., 2012. Comparison of microbiological and clinical characteristics based on SCCmec typing in patients with community-onset meticillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) bacteraemia. International journal of antimicrobial agents. Vol. 39, No. 1, pp: 22-26.
 13. Luo, M.; Zhang, X.; Zhang, S.; Zhang, H.; Yang, .; Zhu, Zh.;  Chen, K.; Bai, L.; Wei, J.; Huang, A. and Wang, D., 2017. Crystal Structure of an Invasivity-Associated Domain of SdrE in S. aureus. PLoS ONE. Vol. 12, No. 1, pp: e0168814.
 14. Mir, Z.; Nodeh Farahani, N.; Abbasian, S.; Alinejad,  F.; Sattarzadeh, M.; Pouriran, R.; Dahmardehei, M.; Mirzaii, M.; Khoramrooz, S.S. and Darban Sarokhali, D., 2019. The prevalence of exotoxins, adhesion, and biofilm related genes in Staphylococcus aureus isolates from the main burn center of Tehran, Iran. Iran J Basic Med Sci. Vol. 22, pp:1267-1274.
 15. Patti, J.M., 1994. MSCRAMM-mediated adherence of microorganisms to host tissues. Annual Reviews in Microbiology. Vol. 48, No. 1, pp: 585-617.
 16. Quiblier, C., 2013. Secretome analysis defines the major role of SecDF in Staphylococcus aureus.Virulence. Vol. 8, No. 5, pp: e63513.
 17. Schröder, A., 2006. Staphylococcus aureus fibronectin binding protein-A induces motile attachment sites and complex actin remodeling in living endothelial cells. Molecular biology of the cell. Vol. 17, No. 12, pp: 5198-5210.
 18. Shahmoradi, M.; Faridifar, P.; Shapouri, R.; Mousavi, S.F.; Ezzedin, M. and Mirzaei, B., 2019. Determining the Biofilm Forming Gene Profile of Staphylococcus aureus Clinical Isolates via Multiplex Colony PCR Method. Reports of Biochemistry & Molecular Biology. Vol. 7, No. 2,
  pp: 1041-1048.
 19. Siboo, I.R., 2001, Clumping Factor A Mediates Binding of Staphylococcus aureus to Human Platelets. Infection and immunity. Vol. 69, No. 5, pp: 3120-3127.
 20. Soltani, E.; Farrokhi, E.; Zamanzad, B.; Shahini Shams Abadi, M.; Deris, F.; Soltaniand, A. and Gholipour, A., 2019. Prevalence anddistribution of adhesinsand the expression of fbronectin-bindingprotein (FnbA and FnbB) among Staphylococcus aureus isolates from Shahrekord Hospitals. BMC Res Notes. Vol. 12, No. 1, pp: 49-55.
 21. Tokue, Y., 1992. Comparison of a polymerase chain reaction assay and a conventional microbiologic method for detection of methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Antimicrobia Agents and Chemotherapy. Vol. 36, No. 1, pp: 6-9.
 22. Tung, H.S., 2000., A bone sialoprotein-binding protein from Staphylococcus aureus: a member of the staphylococcal Sdr family. Biochem J. Vol. 345, pp: 611-619.
 23. Uribe, A.G.; Luz, G.P.C.; Monroy, E.P.; Bustos, J.M.; da Hamdan, P.; Garzo, J.; Alan, J.; Quezada, R.; Vaca,  F.P. and Vaca, S., 2019. Frequency and expression of genes involvedin adhesion and biofilm formation in Staphylococcus aureus strains isolated fromperiodontal lesion. Journal of Microbiology, Immunology and Infection. Vol. 19, pp: 1182-1186.
 24. Veisi, S. and Asadpour, L., 2018. Frequency of Methicillin Resistance, fnbA and fnbB Genesin Clinical Isolates of Staphylococcus aureus. Iran J Med Microbiol. Vol. 12, No. 1. pp: 16-22.
 25. Walker, T.S., 1999: Microbiology Review. WB Saunders.
 26. Wilson, K., 1987. Preparation of genomic DNA from bacteria. Current protocols in molecular biology. Vol. 56, No. 1, pp: 2.4.1-2.4.5.
 27. Woodford, N. and Livermore, D.M. 2009. Infections caused by Gram-positive bacteria: a review of the global challenge. Journal of Infection. Vol. 59, pp: S4-S16.