مقایسه ماندگاری گروه های مختلف سنی سخت پوست آرتمیا (Artemia urmiana) در برابر حشره کش آبامکتین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت اکوسیستم های طبیعی، پژوهشکده تالاب بین المللی هامون، دانشگاه زابل، زابل، ایران

2 گروه شیلات، پژوهشکده تالاب بین المللی هامون، دانشگاه زابل، زابل، ایران

چکیده

< p>افزایش استفاده از انواع آفت­ کش ­ها از عوامل تهدید کننده سلامت اکوسیستم­ های طبیعی و موجودات زنده به ­شمار می ­رود. بر این اساس، از طریق آزمون ­های سمیت آبزیان به ­ویژه سخت­ پوست آرتمیا در اکوسیستم­ های آبی، غلظت کشنده و مجاز این ترکیبات تعیین می­ شود. در تحقیق حاضر سمیت آفت­ کش آبامکتین که به ­مقدار زیاد به ­عنوان حشره­ کش در کشاورزی و به ­ویژه کنه­ کش دامی در منطقه سیستان استفاده می­ شود، از طریق اثر بر بقای ناپلی 24 و 48 ساعته و بالغ  Artemia urmiana بررسی شد. در ابتدا نمونه ­های آزمایشی با استفاده از پروتکل 202  O.E.C.D به­ صورت ساکن (Static) در معرض غلظت­ های مختلف سم قرار داده شدند و مقادیر10LC،15LC،50LC،85LC،90LC،95LC، 99LC  پس از 24 ساعت توسط نرم ­افزارProbit Analysis بررسی و غلظت کشنده سم نیز تعیین شد. نتایج مقایسه حساسیت سنین مختلف، حاکی از مقاوم بودن گروه سنی 24 ساعته در مقایسه با سایر گروه­ ها بود. میزان سمیت حاد آبامکتین در ناپلی 24 و 48 ساعته و آرتمیای بالغ به­  ترتیب 4/72، 1/15 و 0/726 میکروگرم بر لیتر به ­دست آمد. هم­ چنین نتایج این تحقیق نشان داد که سم آبامکتین در ردیف سموم با سمیت حاد قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison surviving ability of Artemia urmiana in different stages at Abamektin pesticide Exposure

نویسندگان [English]

 • Sahel Pakzad Toochaei 1
 • Abdolali Rahdari 2
1 Department of Natural Ecosystems Management, Hamoun International Wetland Research Institute, University of Zabol, Zabol, Iran
2 Department of Fisheries, Hamoun International Wetland Research Institute, University of Zabol, Zabol, Iran
چکیده [English]

< p > The increasing of using pesticides are the major threat to natural ecosystems and organisms. Accordingly, the aquatic organisms especially Artemia sp are being used in determining the lethal and legislation concentration of these compounds. The present study was carried out to investigate the lethal effect of Abamektin pesticide which is used in Sistan area for agriculture and domestic activities, on nauplii 24, 48h and adult Artemia urmiana. This study was also focused to evaluate the effects of Abamektin toxicity on stages of A. urmiana. The lethal concentration including LC10, LC15, LC50, LC85, LC90, LC95 and LC99 were determined with Probit analysis program for three groups of A. urmiana after 24 hours exposure and conducting a range definitive Abamektin in static process according to O.P.D.C 202 protocol. Results showed the highest mortality rate was observed for adults in comparing to 24h nauplii and the adults were higher sensitive in comparing to other groups. The LC50 amounts were determined 4.72, 1.15 and 0.726 µg/l for 24h, 48h nauplii and adult respectively. These results indicate that Abamektin is a very high environmental toxic substance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sistan
 • Probit
 • Artemia
 • LC50
 1. خشنود، ز.؛ جمیلی، ش.؛ خدابنده، ص.؛ ماشینچیان ­مرادی، ع. و مطلبی، ع.، 1394. اثرات سمیت علف­ کش آترازین بر لارو ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum)، فصلنامه محیط زیست جانوری. سال 7، شماره 1، صفحات 178 تا 186.
 2. شادی، ا.؛ وزیری­ زاده، ا. و آفریدون، ف.، 1397. اثرات سمیت سلولی، همولیز و ضدانعقادی عصاره خاره چسب Siphonoria carbo، فصلنامه محیط زیست جانوری. سال 10، شماره 1، صفحات 353 تا 360.
 3. محمدنژادشموشکی، ج. و شاهکار، م.، 1388. تعیین غلظت کشنده (LC50 96h) حشره­ کش کلرپیریفوس و دیازینون بر روی بچه ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus). مجله علمی شیلات ایران. دوره 3، شماره 4، صفحات 1 تا 6.
 4. محیسنی، م.؛ فرهنگی، م.؛ محیسنی، ع. و میرواقفی، ع.، 1388. بررسی تأثیر سن بر میزان حساسیت ناپلیوس Artemia urmiana نسبت به غلظت­ های مختلف حشره­ کش دیازینون. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. دوره 16، شماره 3، صفحات 1 تا 9.
 5. Alishahi, M.; Tulaby Dezfuly, Z. and Mohammadian, T., 2019. Acute toxicity evaluation of five herbicides: paraquat, 2,4-dichlorophenoxy acetic acid (2,4-D), trifluralin, glyphosite and atrazine in Luciobarbus esocinus fingerlings, Iranian Journal of Veterinary Medicine. Vol. 10, No. 4, pp: 319-330.
 6. Amoatey, P. and Baawian, M.S., 2019. Effect of pollution on freshwater aquatic organisms, Water Environment Federation, Vol. 91, pp: 1272-1287.
 7. Artoxkit, M., 2014. Artemia Toxicity Screening Test for Estuarine and MarineWaters. Standard Operational Procedure. Microbiotests, Mariakerke-Gent.
 8. Beek, E.V.; Bozorgy, B.; Vekerdy, Z. and Meijer, K., 2008. Limitation to agricultural growth in the Sistan closed inland delta, Iran, Irrigation and drainage System. Vol. 22, pp: 131-143.
 9. Bradforda, J.; Dahala, P.; Van, J.; Keshavulu, A.; Belloa, P.; Thompsond, J. and Wu, F., 2018. The dry chain: Reducing postharvest losses and improving food safety inhumid climates Kent, Trends in Food Science and Technology, Vol. 71, pp: 84-93.
 10. Bustos-Obregon, E. and Vargas, Á., 2010. Chronic toxicity bioassay with populations ofthe crustacean Artemia salina exposed to the organophosphate diazinon. Biological Research, Vol. 43, No. 3, pp: 357-362.
 11. Carvalho, F.P., 2017. Pesticides, environment, and food safety, Food and Energy Security, Vol. 6, No. 2, pp: 48-60.
 12. Chiarelli, R.; Martino, C. and Rocheri, M.C., 2019. Cadmium stress effects indicating marine pollution in different species of sea urchin employed as environmental bioindicatos, Cell Stress Chaperones. Vol. 24, No. 4, pp: 675-687.
 13. Sorgeloos, P.; Dehert, P. and Candreva, P., 2001. Use of the brine shirinp, Artemia spp., in marine fish larviculture. Aquaculture. Vol. 200, pp: 147-759.
 14. Fedrizzi, G.; Altafini, A.; Armorini, S.; Al-Qudah, K.M. and Roncada, P., 2019. LC–MS/MS analysis of five neonicotinoid pesticides in sheep and cow milk samples collected in Jordan Valley. Bulletin of Environmental Contamination Toxicology. Vol. 102, pp: 347-352.
 15. Ghadersarbazi, Z.; Ghiasi, F.; Ghorbani, F. and Johari, S.A., 2019. Toxicity assessment of arsenic on common carp (Cyprinus carpio) and development of natural sorbents to reduce the bioconcentration by RSM methodology, Chemosphere, Vol. 224, pp: 247-255.
 16. Gharalari, A.H.; Nansen, C.; Lawson, D.S.; Gilley, J.E.; Munyaneza, J. and Vaughn, K., 2009. Knockdown mortality, repellency, and residual effects of insecticides for control of adult Bactericeraco ckerelli (Hemiptera: Psyllidae). Journal of Economic Entomology. Vol. 102, No. 3, pp: 1032-1038.
 17. Ghaderi, A.A.; Abduli, M.A.; Karbassi, A.R.; Nasrabadi, T. and Khajeh, M., 2012. Evaluating the Effects of Fertilizers on Bioavailable Metallic Pollution of soils, Case study of Sistan farms, Iran, International Journal of Environmental Research. Vol. 6, No. 2, pp: 565-570.
 18. Guo, R.; Ren, X. and Ren, H., 2012. A new method for analysis of the toxicity of organophosphorus pesticide, dimethoate on rotifer based on response surface methodology, Journal of Hazardous Materials. Vol. 237- 238, pp: 270-276.
 19. Kamali, A. and Shabanpour, B., 2004. Effects of Daphnia magna and Artemia Naplii on growth performance in Persian sturgeon Acipenser persicus larve, Iranian Journal of Fisheries Sciences. Vol. 4, No. 1, pp: 103-115.
 20. Kokkali, V.; Katramados, I. and Newman, J.D., 2011. Monitoring the effect of metal ionson the mobility of Artemia salina nauplii. Biosensors. Vol. 1, No. 2, pp: 36-45.
 21. Libralato, G.; Prato, E.; Migliore, L.; Cicero, A.M. and Manfra, L., 2016. Areview of toxicity testing protocols and endpoints with Artemia spp. Ecological Indicators. Vol. 69, pp: 35-49.
 22. Marta, S.; Erica, S.; Juliána, B. and Moreno-Garrido, Araujo, C.V.M., 2020. Ingestion and bioaccumulation of polystyrene nanoplastics and their effects on the microalgal feeding of Artemia franciscana, Ecotoxicology and Environmental Safety. Vol. 188, pp: 109853.
 23. Mohiseni, M.; Farhangi, M.; Agh, N.; Mirvaghefi, A. and Talebi, K., 2017. Toxicity and Bioconcentration of Cadmium and Copper in Artemia Urmiana Nauplii, Iran Journal of Toxicology. Vol. 11, No. 1, pp: 31-41.
 24. Nunes, B.S.; Carvalho, F.D.; Guilhermino, L.M. and Stappen, G.V., 2006. Use of the genus Artemia in ecotoxicity testing, Environmental pollution (Barking, Essex: 1987). Vol. 144, pp: 453-462. 
 25. Picó, Y.; Alvarez-Ruiz, R.; Ahmed, H.; Alfarhan, A.H.; El-Sheikh, M.A.; Hamad, O. and Damià Barceló, A., 2020. Pharmaceuticals, pesticides, personal care products and microplastics contamination assessment of Al-Hassa irrigation network (Saudi Arabia) and its shallow lakes, Science of The Total Environment. Vol. 701, pp: 135021.
 26. Radi, A.M.; Mohammed, E.T.; Abushouk, A.R. and Aleya, L., 2020. The effects of abamectin on oxidative stress and gene expression in rat liver and brain tissues: Modulation by sesame oil and ascorbic acid, Science of the Total Environment. Vol. 70, pp: 134882-11.
 27. Rahnama, R.; Tulaby Dezfuly, Z. and Alishahi, M., 2019. Acute Toxicity of Herbicides on the Survival of Adult Shrimp, Artemia Franciscana, Iran Journal of Toxicology. Vol. 12, No. 6, pp: 45-51. 
 28. Ren, J.; Wang, X.; Wang, C.; Gong, P.; Wang, X. and Yao, T., 2017. Biomagnification of persistent organic pollutants along a high-altitude aquatic food chain in the Tibetan Plateau, Processes and Mechanisms Environmental Pollution. Vol. 220, pp: 636-643.
 29. Svensson, B.M.; Mathiasson, L. and Rtensson, LM., 2005. Artemia salina as test organism for assessment of acute toxicity of leachatewater from landfills, Environmental Monitoring and Assessment. Vol. 102, pp:309-321.
 30. Shaala, N.M.A.; Zulkifia, S.Z.; Ismail, A.; Azmai, M.A. and Yusuff, M., 2015. Lethal concentration 50 (LC50) and effects of Diuron on morphology of brine shrimp Artemia salina (Branchiopoda: Anostraca) Nauplii, Procedia Environmental Sciences. Vol. 30, pp: 279-284.
 31. Sardar Shahraki, A.; Shahraki, J. and Hashemi Monfared, S.A., 2016. Ranking and level of development according to the agricultural indices, case study: Sistan region, International Journal of Agricultural Management and Development. Vol. 6, No. 1, pp: 93-100. 
 32. Stara, A.; Pagano, M.; Capillo, G.; Fabrello, J.; Sandova, M.; Vazzana, I.; Zuskova, E.; Velisek, J.; Matozzo, V. and Faggio, C., 2020. Assessing the effects of neonicotinoid insecticide on the bivalve mollusk Mytillus galloprovincials, Science of the Total Environment. Vol. 700, pp: 134914.
 33. Suman, T.Y.; Pan-Pan, J.; Li, W.G.; Junaid, M.; Xin, G.Y.; Yan, W. and Pei, D.S., 2020. Acute and chronic effects of polystyrene microplasticson brine shrimp: First evidence highlighting the molecular mechanism through transcriptome analysis Thodhal Yoganandham Sumana, Journal of Hazardous Materials. Vol. 400, pp: 123220.
 34. Tanguay, J.A.; Reyes, R.C. and Clegg, J.S., 2004. Habitat diversity and adaptation to environmental stress in encysted embryos of the crustacean Artemia. Journal of Biosciences. Vol. 29, pp:489-501.
 35. Taylor, G.; Baird, D.J. and Soares, A.M., 1998. Surface binding of contaminants by algae: consequences for lethal toxicity and feeding to D. magna. Environmental Toxicology Chemistry. Vol. 17, pp: 412-419.
 36. USEPA. 1985. Methods for measuring the acute toxicity of effluents to freshwater and marine organisms. 3rd Ed. Environmental Protection Agency, Environmental Monitoring and Support Laboratory, Cincinnati, OH. EPA-600/4-85/013.
 37. Vasseghian, Y.; Moradib, M.; Pirsahebb, M.; Khataee, A.; Rahimib, S.; Yegane Badi, M. and Mousavi Khaneghahf, A., 2020. Pesticide decontamination using UV/ferrous-activated persulfate with the aid neurofuzzy modeling: a case study of Malation, Food Research International. Vol. 137, pp: 109557.
 38. Zulkifli, S.Z.; Aziz, F.Z.A.; Ajis, S.Z.M. and Ismail, A., 2014. Nauplii of brine shrimp (Artemia salina) as a potential toxicity testing organism for heavy metals contamination. In: From Sources to Solution. Springer, Singapore. pp: 233-237.