تاثیر عصاره زنجبیل (Zingiber officinale) بر شاخص های رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تکثیر و پرورش آبزیان، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

2 گروه شیلات، واحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرگز، ایران

چکیده

در سال­ های اخیر استفاده از محرک­ هـای ایمنـی بـا منشـاء گیـاهی در پرورش آبزیـان گسـترش یافتـه اسـت. زنجبیل دارای خواص فراونی است و اغلب به ­عنوان گیاه دارویـی و ادویـه ­ای مـورد اسـتفاده غذایی قـرار مـی ­گیـرد. در مطالعه حاضر، اثرات سطوح مختلف عصاره زنجبیل در جیره غذایی بر شاخص­ های رشد، بازماندگی و ترکیبات بیوشیمیایی لاشه ماهی قزل ­آلای رنگین­ کمان با میانگین وزنی 3/60±45/80 گرم در مدت 56 روز مورد بررسی قرار گرفت. 750 قطعه ماهی به ­صورت کاملاً تصادفی در 15 مخزن استوانه­ ای فایبرگلاس 3000 لیتری توزیع شدند. عصاره زنجبیل در پنج سطح 0، 1، 3، 6 و10 گرم بر کیلوگرم به جیره غذایی افزوده شد و ماهیان در شرایط یکسان پرورشی به­ مدت 8 هفته تغذیه شدند. نتایج نشان داد که نرخ رشد ویژه، درصد افزایش وزن بدن و میانگین رشد روزانه و ضریب تبدیل غذایی در تیمار 10 گرم بر کیلوگرم اختلاف معنی­ داری با تیمار شاهد داشتند (0/05>p )، در حالی­ که از نظر بازماندگی، شاخص گنادوسوماتیک، شاخص وضعیت و ضریب کارائی پروتئین اختلاف معنی  داری را نشان ندادند (0/05<p ). هم­ چنین، استفاده از عصاره زنجبیل در جیره غذایی تاثیری بر میزان پروتئین، چربی، خاکستر و رطوبت نداشت (0/05<p ). نتایج این بررسی نشان داد که افزودن 1 درصد زنجبیل به جیره غذایی باعث بهبود شاخص ­های رشد در ماهی قزل ­آلای رنگین ­کمان می ­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Zingiber officinale extract on growth factors, survival and carcass composition in Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

 • Mehrdad Soltanian 1
 • Hamid Faghani Langrodi 1
 • Majid Mohammad Nejad 2
1 Department of Fishery, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
2 Department of Fishery, Bandar Gaz Branch, Islamic Azad University, Bandar Gaz, Iran
چکیده [English]

 In recent years, the use of plant-based safety stimuli in aquaculture has become increasingly common. Ginger has many properties and is often used as a medicinal and spice plant for food use. In the present study, the effects of different levels of ginger extract on diet were evaluated on growth indices, survival and carcass biochemical composition of rainbow trout with a mean weight of 45.80±3.60 g for 56 days. The present study was conducted to evaluate different levels of ginger extract Zingiber officinale on growth indices, carcass biochemical composition, hematological and blood biochemical parameters of rainbow trout Oncorhynchus mykiss with an average weight of 45.80±3.60 g for 56 days. Seven hundred and fifty fish were randomly distributed in fifteen 3000L cylindrical fiberglass tanks. Fish were distributed completely randomly in 15 cylindrical 3,000-liter fiberglass tanks. Ginger extract in five levels of 0, 1, 3, 6 and 10 g/kg was added to the experimental diet and the fish were fed for 8 weeks in the same culture conditions. Results showed that specific growth rate, body weight gain and average daily growth rate and feed conversion ratio were significantly different in the 10 gr/kg group (p < 0.05), whereas gonadosomatic index, condition index and protein efficiency coefficient showed no significant difference (P>0.05). Also, the ginger extract did not affect body protein, fat, ash and moisture content (P>0.05). The results showed that adding 1% of ginger to the diet improved growth indices in rainbow trout.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ginger extract
 • Growth
 • Carcass composition
 • Rainbow trout
 1. اسدی، طزنگویی، نموسوی، س.م. و یاوری، و.، 1395. تاثیر عصاره زنجبیل بر خون ­شناسی و پارامترهای سرم شناسی و میزان رشد در ماهی بنی (Barbus sharpeyi). مجله علوم و فنون دریایی. دوره 15، صفحات 100 تا 110.
 2. اکبری، پ. و نگه­داری جعفربیگی، ی.، 1395. اثر سطوح مختلف مکمل گیاهی بیوهربال (حاوی پودر زنجبیل و رازیانه) بررشد، تغذیه و ترکیب شیمیایی لاشه کفال ماهی. مجله تحقیقات دامپزشکی و فراورده­های بیولوژیک. شماره 29، صفحات 10 تا 18.
 3. بهمنی، م ظریف ­فرد، ا خدادادی، ممحمودی، ن. و اوجی فرد، ا.، 1389. اثر سطوح مختلف نوکلئوتید جیره بر ترکیب لاشه ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides). مجله علمی شیلات ایران. شماره 4، صفحات 11 تا 20.
 4. حسین ­زاده صحافی، ه رجبی، ن طلوعی، م.ح. و سبحانی، م.، 1387. شاخص­ های رشد بچه ­ماهی نورس کپور هندی روهو (Labeo rohita) تا مرحله یک­ ساله در شرایط اقلیمی استان گیلان. مجله پژوهش و سازندگی در امور دام و آبزیان. شماره 78، صفحات 167 تا 175.
 5. حسن­ پور، م.، 1394 . تاثیر تجویز خوراکی عصاره زنجبیل بر شاخص ­های بیوشیمی سرم و پارامترهای ایمنی فیل ­ماهی (Huso huso) پرورشی. پایان­ نامه کارشناسی ­ارشد شیلات، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی خزر محمودآباد. 55 صفحه.
 6. رحیمی­ یادکوری، نزنگویی، نموسوی، س.م. و ذاکری، م.، 1394. تأثیر سطوح مختلف عصارة زنجبیل بر کارایی رشد، تغذیه و ترکیبات بیوشیمیایی لاشة ماهی بنی (Mesopotamichthys sharpeyi) انگشت‌ قد. مجله علمی شیلات ایران. شماره 68، صفحات 397 تا 407.
 7. رضوی ­شیرازی، ح.، 1380. تکنولوژی فرآورده ­های دریایی. انتشارات نقش­ مهر. 292 صفحه.
 8. صفری، س. و اکرمی، ر.، 1394. بررسی ترکیب اسیدهای چرب بافت فیل­ ماهی (Huso huso) جوان پرورشی تغذیه شده با سطوح مختلف عصاره زنجبیل (Zingibar officinalis). دو فصلناهه علوم تکثیر و آبزی پروری. شماره 3، صفحات 49 تا 56.
 9. ظهیری، فایمان پور، م.رحاجی ­مرادلو، ع. و حسینی ­فر، س.ح.، 1396. اثرات پودر زنجبیل (Zingiber officinale) بر رشد، برخی پارامترهای ایمنی موکوسی و پارامترهای خونی در بچه ­ماهی سفید دریای خزر (Kamensky, 1901) Rutilus kutum. نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی. شماره 5، صفحات 69 تا 87.
 10. علی، م اکبری، پ اخلاقی، م فریدونی، م.س. و برزو، م.ا.، 1395. اثر تجویز خوراکی مکمل ­های زنجبیل، سرخارگل و آستاگزانتین بر بازماندگی لارو قزل ­آلای رنگین­ کمان در برابر لاکتوکوکوس گارویه آ. سومین کنفرانس علوم زیستی ایران. صفحات 1 تا 7.
 11. کمانی، م.ح.؛ مرتضوی، س.عصفری، ا. و مهربان­ سنگ­ آتش، م.، 1395. بررسی تغییرات اجزای ترکیبی تشکیل ­دهنده لاشه ماهی قزل ­آلای رنگین­ کمان (Oncorynchus mykiss) در طول نگه ­داری در دمای یخچال. نشریه نوآوری در علوم و فناوری غذایی. شماره 8، صفحات 84 تا 89.
 12. نژادمقدم، ش.؛ صفری، ر. و نهاوندی، ر.، 1396. بررسی کاربرد محرک­ های ایمنی در آبزی­ پروری و اثرات آن­ ها بر بیان ژن­ های دخیل در ایمنی ماهی. آبزیان زینتی. شماره 4، صفحات 37 تا 45.
 13. Abbasi Ghadikolaei, H.; Kamali, A.; Soltani, M. and Sharifian, M., 2017. Effects of Zingiber officinale powder on growth parameters, survival rate and biochemical composition of body in juvenile common carp (Cyprinus carpio). Iranian Journal of Fisheries Sciences. Vol. 16, No. 1, pp: 67-85.
 14. Agarwa, M.; Walia, S.; Dhingra, S. and Khambay, B.P.S., 2001. Insect growth inhibition, antifeedant and antifungal activity of compounds isolated/derived from Zingiber of Rcinale roscoe (ginger) rhizomes. Pest Management Science. Vol. 57, pp: 289-300.
 15. Ai, Q.; Mai, K.; Zhang, L.; Tan, B.; Zhang, W.; Xu, W. and Li, H., 2007. Effects of dietary b-1, 3 glucan on innate immune response of large yellow croaker (Pseudosciaena crocea). Fish and shellfish immunology. Vol. 22, pp: 394-402.
 16. Ali, B.H.; Blunden, G.; Tanira, M.O. and Nemmar, A., 2008. Some phytochemical and toxicological properties of ginger (Zingiber officinale): a review of recent research. Food and Chemical Toxicology. Vol. 46, pp: 409-420.
 17. AOAC. 2005. Official method of Analysis. 18th Edition, Association of Officiating Analytical Chemists, Washington DC, Method 935.14 and 992.24.
 18. Ardo, L.; Yin, G.; Xu, P.; Varadi, L.; Szigeti, G. and Jeney, Z., 2008. Chinese herbs (Astragalus membranaceus and Lonicera japonica) and boron enhance the non-specific immune response of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) and resistance against Aeromonas hydrophila. Aquaculture. Vol. 275, No. 1- 4, pp: 26-33.
 19. Chang, Y.P.; Liu, C.H.; Wu, C.C.; Chiang, C.M.; Lian, J.L. and Hsieh, S.L., 2012. Dietary administration of zingerone to enhance growth, non-specific immune response, and resistance to Vibrio alginolyticus in pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) juveniles. Fish and Shell fish Immunology. Vol. 32, pp: 284-290.
 20. Citarasu, T., 2010. Herbal biomedicines: a new opportunity for aquaculture industry. Aquaculture International, Vol. 18, pp: 403-414.
 21. Denev, S.; Staykov, Y.; Moutafchieva, R. and Beev, G., 2009. Review microbial ecology of the gastrointestinal tract of fish and the potential application of probiotics and prebiotics in finfish aquaculture. International Aquatic Research. Vol. 1, pp: 1-29. 
 22. Denyer, C.V.; Jackson, P.; Loakes, D.M.; Ellis, M.R. and Young, D.A.B., 1994. Isolation of Antirhinoviral Sesquiterpenes from Ginger (Zingiber officinale). Jouml of Natural Product. Vol. 57, No. 5, pp: 658-662.
 23. De Silva, S.S. and Anderson, A., 1995. Fish nutrition in aquaculture. Chapman & Hall. 319 p.
 24. El-Banna, S.A. and Atallah, S.T., 2009. Study the role of feed additives in prevention of fish diseases incidence in Oreochromis Niloticus and common carp fish and its economic importance. Journal of the Arabian Aquaculture Society. Vol. 4, pp: 121-140.
 25. Ernst, E. and Pittler, M.H., 2000. Efficacy of ginger for nausea and vomiting: a systematic review of randomized clinical trials. British Journal of Anaesthesia. Vol. 84, pp: 367-371.
 26. Fakhim, R.; Ebrahimnezhad, Y.; Seyedabadi, H.R. and Vahdatpour, T., 2013. Effect of different concentrations of aqueous extract of ginger (Zingiber officinale) on performance and carcass characteristics of male broiler chickens in wheat-soybean meal based diets. Journal of Bioscience Biotechnology. Vol. 2, No. 2, pp: 95-99.
 27. Faramarzi, M.; Kiaalvandi, S.; Lashkarbolooki, M. and Iranshahi, F., 2011. The investigation of Lactobacillus acidophilus as probiotics on growth performance and disease resistance of rainbow trout (Oncorhychus mykiss). American-Eurasian journal of Scientific Research. Vol. 6, pp: 32-38.
 28. Grzanna, R.; Lindmark, L. and Frondoza, C.G., 2005. Ginger, anherbal Medicinal Product with Broad Anti inflammatory actions. J medicinal of food. Vol. 8, pp: 125-130.
 29. Harikrishnan, R.; Nisha, M.R. and Balasundaram, C., 2003. Hematological and biochemical parameters in common carp, Cyprinus carpio, following herbal treatment for Aeromonas hydrophila infection. Aquaculture. Vol. 221, pp: 41-50.
 30. Hassanin, M.; Hakim, Y. and Badawi, M., 2014. Dietry effect of ginger (Zingiber officinale roscoe) on growth performance, immune response of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) and disease resistance against Aeromonas hydrophila. Abbassa Int. J. Aqua. Vol. 7, pp: 35-52.
 31. Helland, S.J.; GrisdaleHelland, B. and Nerland, S., 1996. A simple method for the measurement of daily feed intake of groups of fish in tanks. Aquaculture. Vol. 139, pp: 157-163.
 32. Jagetia, G.C., Baliga, M.S., Venkatesh, P. and Ulloor, J.N. 2003. Influence of ginger rhizome (Zingiber officinale Rose) on survival, gluthathione and lipid peroxidation in mice after whole body exposure to gamma radiation. Radiation Research. Vol. 160, pp: 584-592.
 33. Jahanjoo, V.; Yahyavi, M.; Akrami, R. and Bahri, A.H., 2018. Influence of Adding Garlic (Allium sativum), Ginger (Zingiber officinale), Thyme (Thymus vulgaris) and Their Combination on the Growth Performance, Haemato Immunological Parameters and Disease Resistance to Photobacterium damselae in Sobaity Sea Bream (Sparidentex hasta) Fry.Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. Vol. 18, No. 4, pp: 633-645.
 34. Jabeen, S.; Salim, M. and Akhtar, P., 2004. Feed conversion ratio of major carp Cirrhinus mrigala fingerlings fed on cotton seed meal, fish meal and barley. Pakistan Veterinary Journal. Vol. 24, pp: 42-45.
 35. Kapoor, L.D., 2000. Handbook of Ayurvedic Medicinal Plants: Herbal Reference Library. CRC Press. 424 P.
 36. King, M., 1997. Fisheries biology assessment and management. Fishing News Book. 497 p.
 37. Merrifield, D.L.; Dimitroglou, A.; Foey, A.; Davies, S.J.; Baker, R.T.; Bøgwald, J.; Castex, M. and Ringø, E., 2010. The current status and future focus of probiotic and prebiotic applications for salmonids. Aquaculture. Vol. 302, No. 1-2, pp: 1-18.
 38. Muniruzzaman, M. and Chowdhury, M.B.R., 2004. Sensitivity of Pathogenic Bacteria to various medicinal Herbs, Bangladesh J Vet Med a Physiol Pathol Clin Med. Vol. 2, No. 1, pp: 75-82.
 39. Nicoll, R. and Henein M.Y., 2007. Ginger (Zingiber officinale Roscoe): A hot remedy for cardiovascular disease? International Journal of Cardiology. Vol. 131, pp: 408- 409.
 40. Ogueji, E.O.; Iheanacho, S.C.; Dada, A.O.; Yaji, A.J.; Ifejimalu, A.; Ibrahim, B.U.; Mbah, E.C.; Okafor, E.A. and Nnatuanya, I.O., 2017. Effect of Roselle (Hibiscus sabdariffa) and ginger (Zingiber officinale) as feed additives, on growth and haematology of Clarias gariepinus Juvenile. African J of biotechnology. Vol. 16, No. 48, pp: 2242-2247.
 41. Otunola, G.A.; Oloyede, O.B.; Oladiji, A.T. and Afolayan A.J., 2010. Comparative analysis of the chemical composition of three spices Allium sativum L. Zingiber officinale Rosc. and Capsicum frutescens L. commonly consumed in Nigeria. African Journal of Biotechnology. Vol. 9, No. 41, pp: 6927-6931.
 42. Paykan Heyrati, F.; Mostafavi, H.; Toloee, H.; Dorafshan, S., 2007. Induced spawning of kutum, Rutilus frisii kutum (Kamenskii, 1901), using (D-Ala6- Pro9- Net) GnRHa combined with domperidone. Aquaculture. Vol. 265, pp: 288-293.
 43. Platel, K. and Srinivasan, K., 2004. Digestive stimulant action of spices: A myth or reality? Indian Journal of Medical Reaserch. Vol. 119, pp:167-179.
 44. Reverter, M.; Bontemps, N.; Lecchini, D.; Banaigs, B. and Sasal, P., 2014. Use of plant extracts in fish aquaculture as an alternative to chemotherapy: Current status and future Perspectives. Aquaculture. Vol. 433, pp: 50-61.
 45. Sahzadi, T.; Salim, M.; Kalsoom, U.M.E. and Shahzad, K., 2006. Growth performance and feed conversion ratio (FCR) of hybrid fingerlings (Catla catla X Labeo rohita) fed on cottonseed meal, sunflower meal and bone meal. Pakistan Vet. J. Vol. 26, pp: 163-166.
 46. Sang, S.; Hong, J.; Wu, H.; Liu, J.; Yang, C.S.; Pan, M.H.; Badmev, V. and Ho, C.H.T., 2009. Increased Growth Inhibitory Effects on Human Cancer Cells and Antiinflammatory Potency of Shogaols from (Zingiber officinale) Relative to Gingerols. Journal of Aqricultural and Chemistry. Vol. 57, pp: 10645-10650.
 47. Shaluei, F.; Nematollahi, A.; Naderi‐Farsani, H.R.; Rahimi, R. and Kaboutari Katadj, J., 2016. Effect of ethanolic extract of Zingiber officinale on growth performance and mucosal immune responses in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture Nutrition. Vol. 23, No. 4, pp: 814-821.
 48. Steiner, T., 2006. The potential benefits of natural growth promoters. Feed Tech. Vol. 10, pp: 26-28.
 49. Sukumaran, V.; Park, S.C. and Giri, S.S., 2016. Role of dietary ginger Zingiber officinale in improving growth performances and immune functions of Labeo rohita finger lings. Fish & shellfish immunology. Vol. 57, pp: 362-370.
 50. Vahedi, A.H.; Hasanpour, M.; Akrami, R. and Chitsaz, H., 2017. Effect of dietary supplementation with ginger (Zingiber officinale) extract on growth, biochemical and hemato-immunological parameters in juvenile beluga (Huso huso). Iranian journal of aquatic animal health. Vol. 3, No. 1, pp: 26-46.
 51. Vasala, P.A., 2012. Ginger. In: Peter K.V. (Eds.) Handbook of herbs and spices. Woodhead Publishing Limited, India. pp: 319-335.
 52. Wu, Y.R.; Gong, Q.F.; Fang, H.; Liang, W.W.; Chen, M. and He, R.J., 2013. Effect of Sophora flavescens on non-specific immune response of tilapia (GIFT Oreochromis niloticus) and disease resistance against Streptococcus agalactiae. Fish Shellfish Immunology. Vol. 34, pp: 220-227.