بررسی مولکولی و بیوشیمیایی جنس آئروموناس جدا شده از ماهیان آکواریومی مشکوک به سپتی سمی در شهرستان اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بهداشت آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

4 پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران

چکیده

بیماری باکتریایی شایع‌ ترین مشکل عفونی ماهیان زینتی است. اکثر عفونت‌ های باکتریایی توسط ارگانیسم‌های گرم منفی از جنس آئروموناس، ادواردوزیلا، فلاکسی‌باکتر، سودوموناس، ویبریووسیتروباکتر ایجاد می‌شوند. باکتری ­های جنس آئروموناس، بی‌ هوازی اختیاری، گرم منفی، اکسیداز و کاتالاز مثبت هستند و در خانواده آئروموناداسه قرار داشته و به دو دسته متحرک و غیرمتحرک تقسیم می ­شوند. در این مطالعه در مجموع از تعداد 250 قطعه ماهی زینتی شامل مولی، گوپی، آنجل، پرت، اسکار، گلدفیش، پلاتی، دم‌ شمشیری، فایتر جمع آوری شده از مراکز فروش ماهیان آکواریومی در سطح شهر اهواز و یا مراجعه­ کننده به بیمارستان دامپزشکی، مورد بررسی قرار گرفت. پس از بررسی ماهیان مشکوک به عفونت باکتریایی، نمونه ­برداری‌ از زخم­ های پوستی، آبشش، کلیه­ ها  و مغز انجام و کشت باکتریایی تهیه گردید. بعد از جداسازی و خالص ­سازی جدایه ­های مشکوک به جنس آئروموناس با تست‌ های بیوشیمیایی، با روش مولکولی (با پرایمرهای اختصاصی ژن 16s rRNA) جدایه های مشکوک به جنس‌ آئروموناس مورد تایید قطعی قرار گرفت. نتایج تست‌ های بیوشیمیایی و PCR نشان ­دهنده­ میزان شیوع بالای آئروموناس در ماهیان زینتی سطح شهر اهواز است به ­طوری ­که 49/4 درصد از نمونه‌ های مشکوک کشت شده مربوط به جنس‌ های آئروموناس بود. بنابراین لازم است اقدامات مناسب در جهت پیشگیری و کنترل عفونت­ های ناشی از جنس‌ آئروموناس در ماهیان زینتی انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Molecular and biochemical study of Aeromonas spp. Isolated from aquarium fish suspected of septicemia in Ahvaz

نویسندگان [English]

 • Tahere Abyavi 1
 • Rahim Payghan 2
 • Naghmeh Moori Bakhtiyari 3
 • Masoud Ghorbanpour 3
 • Mina Ahangarzadeh 4
1 Department of Aquatic Animal Health, Faculty of Veterinary, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
4 South of Iran Aquaculture Research Institute, Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Ahvaz, Iran
چکیده [English]

 Bacterial disease is the most common infectious problem of ornamental fish. Most bacterial infections are caused by gram-negative organisms from Aeromonas, Eduardozilla, Felaxibacter, Pseudomonas, Vibrio and Citrobacter. Aeromonas bacteria are facultative anaerobe, gram-negative, oxidase and catalase positive and belong to the Aeromonadsaceae family and are divided into two motile and non-motile groups. In this study, a total of 250 ornamental fish including Molly, Guppy, Angel, Parrot, Oscar, Goldfish, Platy, Swordfish, Fighter collected from aquarium fish sales centers in Ahvaz city or referred to the Veterinary Hospital Was investigated. After examination of fish suspected of bacterial infection, samples were taken from skin wounds, gills, kidneys and brain and bacterial culture was performed. After isolation and purification of Aeromonas susceptible was evaluated and confirmed via biochemical tests and molecular methods (with 16s rRNA specific primers). Results of biochemical and PCR tests showed high prevalence of Aeromonas in ornamental fish in Ahvaz city, with 49.4% of suspected specimens being Aeromonas genera. Therefore, appropriate measures should be taken to prevent and control Aeromonas infections in ornamental fish.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aeromonas
 • Ornamental fish
 • Biochemical tests
 • PCR
 1. ابوالقاسمی، س.ج.؛ سلطانی، م.؛  پورکاظمی، م.؛ شریف ­پور، ع.؛ جلالی­ جعفری، ب. و شناور ماسوله، ع.، 1388. شناسایی و جداسازی باکتری­ های موجود در ضایعات خارجی ماهی پرورشی شیپ در مجتمع تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید بهشتی. مجله علمی شیلات ایران. سال 3، شماره 4، صفحات 89 تا 98.
 2. اخلاقی، م.، 1379. ایمنی­زایی باکتری آئروموناس هیدروفیلا در ماهی کپور معمولی. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران.  دوره 55، شماره 1، صفحات 57 تا 62.
 3. پیغان، ر. و اسماعیلی، ف.، 1372. آلودگی ماهی کپور علفخوار به ارگانیسم­ های شبیه آئروموناس­ های متحرک. مجله علمی شیلات ایران. سال 6، شماره 2، صفحات 1 تا 8.
 4. پیغان،ر. و عبدالله مشایی،م.،1388. پرورش و بیماری‌ های ماهی و میگو. انتشارات دانشگاه شهید چمران. چاپ اول. 527 صفحه.
 5. Austin, B. and Austin, D., 1993.Bacterial Fish Pathogen.Second edition, Ellis horwood, New york. pp: 172-182.
 6. Bailonea, R.L.; Martinsa, M.L.; Mouriñoa, J.L.P.; Vieiraa, F.N.; Pedrottia, F.S.; Nunesa, G.C. and Silva, B.C., 2010. Hematology and Agglutination Titer AfterPolyvalent Immunization and Subsequent Challenge with Aeromonas hydrophila in Nile Tilapia (Oreochromis Niloticus). Arch  Med Vet.  Vol. 42, pp: 221-227.
 7. Buller, N.B., 2004. Bacteria From Fish and other Aquatic Animals:a practical Identification Manual. CABI publishing. pp: 75-125.
 8. Cesar, I.; Geert, H.; Mauro, T.; Albert, M.J.; Swings, J.; Raffaele, P. and Jemmi, T., 1999. PCR Detection, Characterization, and Distribution of Virulence Genes in Aeromonas spp. Applied and Environmental Microbiology. pp: 5293- 5302. PMCID: PMC91719.
 9. Cipriano, R.C.; Bullock, G.L. and Pyle, S.W., 2001.Aeromonas hydrophila and Motile Aeromonad Septicemias of Fish. United State Department Of The Interior Fish and Wildlife Service Division of Fishery Research Washington, D.C. 20240.
 10. Fang, H.M.; Ge, R. and Sin, Y.M., 2004. Cloning, Characterisation and Expression of Aeromonas hydrophila Major Adhesion. Fish & Shellfish Immunology. Vol. 16, pp: 645-658.
 11. Fang, H.M.; Ling, K.C.; Ge, R. and Sin, Y.M., 2000. Enhancement of Protective Immunity In Blue Gourami, Trichogaster Trichopterus (Pallas), Against Aeromonas hydrophila And Vibrio Aanguillarum by A. hydrophila Major Adhesion. Journal of Fish Disease. Vol. 23, pp: 137-146.
 12. Ibrahem, M.D.; Arab, R.M.H.; Mostafa, M.M.  And Rezk, M.A., 2008. Evaluation of Different Vaccination Strategies For Control of (Mas) In Nile Tilapia (O. Niloticus) In Egypt. 8th International Symposium on Tilapia in Aquaculture. pp:1157-1174.
 13. Imani, P. and Akhlaghi, M., 2004. Immunogenicity of Hemolysin, Protease and Lipopolysaccharide Extracted from Aeromonas hydrophila in Common Carp (Cyprinus carpio L.). Arch. Razi Ins. Vol. 57, pp: 55-66.
 14. Ismail, N.E.D.A.; Sad, N.; Atta, I., Aziz, A.E. and Ahmed, M., 2010. Oral  Vaccination of Nile Tilapia (Orechromis niloticus) Against Motile Aeromonas Septicaemia. Nature and Science. pp: 21-26.
 15. Kalbassi, M.R.; Soltani, M.; Pourbakhsh, S.A. and Adams, A., 2000. Humoral Immune Response of Cultured Persian Sturgeon to Four Different Aeromonas hydrophila Antigens. Arch. Razi Ins. No. 51, pp: 75-84.
 16. Khushiramani, R.; Girisha, S.K. and Karunasagar, I., 2007. Cloning and Expression of an Outer Membrane Protein OmpTS of Aeromonas hydrophila and Study of Immunogenicity in Fish. Protein Expression and Purification. No. 51, pp: 303-307.
 17. Kingombe, C.I.B.; Huys, G.; Tonolla,  M.; Albert, M.J.; Swings, J.; Peduzzi, R. and Jemmi, T., 1999. PCR Detection, Characterization, andDistribution of Virulence Genes in Aeromonas spp. Applied And Enviromental Microbiology. Vol. 65, No. 12, pp: 5293-5302.
 18. Králová, S.; Staňková, E. and Sedláček, I., 2016. Classification of Aeromonas spp. isolated from water and clinical sources and distribution of virulence genes. Folia microbiologica. Vol. 61, No. 6, pp: 513-521.
 19. Maji, S.; Mali, P. and Joardar, S.N., 2006. Immunoreactive Antigens of the Outer Membrane   Protein of Aeromonas hydrophila, Isolated from Goldfish, Carassius auratus (Linn.) Fish & Shellfish Immunology. Vol. 20, pp: 462-473.
 20. Nam, I.Y. and Joh, K., 2007. Rapid Detection of Virulence Factors of Aeromonas Isolated from a Trout Farm by Hexaplex‐PCR. The Journal of Microbiology. Vol. 45,  No. 4, pp: 297-304.
 21. Nayak, K.K.; Mukherjee, S.C. and Das, B.K., 1999. Observation on Different Strains of Aeromonashydrophilafrom Various Diseased Fishes. Indian J. Fish. Vol. 3, No. 46, pp: 245-250.
 22. Nielsen, M.E.; Høi, L.; Schmidt, A.S.; Qian, D.; Shimada, T.; Shen, J.Y. and Larsen, J.L., 2001. Is Aeromonas hydrophila the Dominant Motile Aeromonas Species that Causes Disease Outbreaks in Aquaculture Production in the Zhejiang Province of China? Disease Of Aquatic Organism. Vol. 46, pp: 23-29.
 23. Osman, K.M.; Mohamed, L.A.; Abdel Rahman, E.H. and Soliman, W.S., 2009. Trials for Vaccination of Tilapia Fish Against Aeromonas and Pseudomonas Infections Using Monovalent, Bivalent and Polyvalent Vaccines. World J of Fish and Marine Sciences. Vol. 1, No. 4, pp: 297-304.
 24. Ottaviani, D.; Parlani, C.; Citterio, B.; Masini, L.; Leoni, F.; Canonico, C.; Sabatini, L.; Bruscolini, F. and Pianetti,  A., 2011. Putative Virulence Properties of Aeromonas Strains Isolated from Food, Environmental and Clinical Sources in Italy: A comparative study. International Journal of Food Microbiology,No.44,Vol.1 :538–545.
 25. Peyghan, R.; Khadjeh, G.H.; Mozarmnia, N. and Dadar, M., 2010. Effect of Intraperitoneal and Intramuscular Injection of Killed Aeromonas hydrophila on Lymphocytes and Serum Proteins of  Common Carp, Cyprinus carpio. Advances in bioscience and biotechnology. Vol. 1, pp: 26-29.
 26. Porteen, K.; Agarwal, R.K. and Bhilegaonkar, K.N., 2006. PCR  Based  Detection  of  Aeromonas  from  Milk  Samples.  Journal  of  Food  Technology. Vol. 4, No. 2, pp: 111-115.
 27. Roberts, H.E.; Palmeiro, B. and Weber, E.S., 2009. Bacterial and Parasitic Diseases of Pet Fish. Veterinary Clinic of North America. Viol. 12, No. 3, pp: 610- 638.
 28. Sen, K. and Rodgers, M., 2004. Distribution of six virulence factors in Aeromonas species isolated from US drinking water utilities: a PCR identification. U.S. Environmental Protection Agency Paper. 153 p.
 29. Shome, R.; Shome, B.R.; Mazumder, Y.; Das, A.; Kumar, A.; Rahman, H. and Bujarbaruah, K.M., 2005. Abdominal Dropsy Disease in Major Carps of Meghalaya: Isolation and Characterization of Aeromonas hydrophila. Current Science. Vol. 88, No. 12, pp: 1897-1900.
 30. Tarr, C.L.; Patel, J.S.; Puher, N.D.; Sowers, E.G.; Bopp, C.A. and Strockbine, N.aA., 2007. Identification of Vibrio isolates by a multiplex PCR assay and rpoB sequence determination. J. Clin. Microbiol. Vol. 45, No. 1, pp: 145-140.
 31. Toranzo, A.E.; Romalde, J.L.; Magariños, B. and Barja, J.L., 2009. Present and future of aquaculture vaccines against fish bacterial diseases. The use of veterinary drugs and vaccines in Mediterranean aquaculture, No. 86, pp: 155-176.
 32. Trust, T.J. and Bartlett, K.H., 1974. Occurrence of potential pathogens in water containing ornamentalfishes. Appl Microbiol. Vol. 28, No. 1, pp: 35-40.