بررسی قابلیت جذب زیستی نانوذرات اکسید روی توسط دوکفه ای های Maytilaster lineatus و Dressina poly morpha در دوره کوتاه مدت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 گروه محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی و کشاورزی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

چکیده

در این مطالعه میزان جذب مستقم نانو ذرات اکسید روی توسط دوکفه ­ای ­های M. lineatus وD. poly morpha در دوره کوتاه مدت 96 ساعتی بررسی گردید. 60 عدد دوکفه ­ای D.polymorpha با دامنه طولی 0/8±2/53 سانتی ­متر و 60 عدد M. lineatus با دامنه طولی 0/5±2/7 سانتی­ متر از محیط طبیعی استحصال گردید. نانو ذرات با استفاده از دستگاه التراسونیک با 400 دور در دقیقه پخش شد. جهت یک فاز شدن آب مخازن با محلول نانو ذره از دستگاه هموژنایزر با 14000 دور در دقیقه استفاده شد و تیمارها با غلظت­ های 0/25، 25 و 50 بخش در میلیون تهیه گردید. انباشت نانو ذرات در توده بافتی دوکفه ­ای با دستگاه ICp و نحوه توزیع نانو ذرات در مخازن دوکفه­ ای  با تست DLS سنجیده شد. نتایج مربوط بهICP  نشان داد بیش ­ترین میزان انباشت نانو ذرات در توده بافتی دوکفه ­ای­ ها در بالاترین غلظت مواجهه (0/05˂p ) می ­باشد و کم ­ترین میزان جذب در کم­ ترین غلظت مواجهه به ­صورت معنی­ داری (0/05˂p ) نسبت به سایر تیمارها مشاهده شد. هم­ چنین دوکفه­  ای D. polymorpha نسبت به دوکفه ­ای M. lineatus در طول دوره­ مواجهه توان جذب بالاتری از خود نشان داد. نتایج تست DLS نشان داد که ذرات از لحاظ اندازه بین 100-10 نانومتر بوده ­اند که موید عدم ترسیب و هموژن بودن نانو ذرات در مخازن بوده است. هر دو گونه دوکفه­  ای به ­عنوان شاخص­ های بسیار مناسبی جهت پایش اثرات نانو ذرات اکسید روی در محیط­ های آبی پیشنهاد می­ شود.

کلیدواژه‌ها


 1. آذرﺑﺎد، ح.، 1389. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺟﺬب ﻓﻠﺰات سنگین ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺪف Saccostrea cucullata (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: جنگل های ﻣﺎﻧﮕﺮو ﻻﻓﺖ). ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ کارشناسی ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ شیلات. داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
 2. بابایی سیاهگل، ه.، 1383. ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺬب ﻓﻠﺰات سنگین در ﺻﺪف آﻧﻮدوﻧﺖ (Anodonta cygnea) در ﺗﺎﻻب بین المللی اﻧﺰﻟﻲ. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ شیمی دریا. داﻧﺸﮕﺎه آزاداﺳﻼﻣﻲ، واﺣﺪ تهران ﺷﻤﺎل.
 3. قادرمرزی، ا.؛ هدایتی، ع.؛ معزی، ف. و حسینی، ع .، ۱۳۹۵. مطالعه پیامدهای اثرات بافتی و فراساختاری مواجهه با نانو ذرات اکسید مس در اندام ­های آبشش و مانتل در دوکفه ­ای آب شیرین Anodonta cygnea. فصلنامه سلول و بافت. دوره 7، شماره 2، صفحات 201 تا 208.
 4. Abel, P.D., 1976. Effects of some pollutants on the filtration rate of Mytilus. Marine pollution bulletine. Vol. 7, No. 12, pp: 228-231
 5. Andujar, P.; Simon-Deckers, A.; Galateau-Sallé, F.; Fayard, B.; Beaune, G.; Clin, B. and Lanone, S., 2014. Role of metal oxide nanoparticles in histopathological changes observed in the lung of welders. Particle and Fiber Toxicology. Vol. 11, No. 1, pp: 1-13.
 6. Barnett, B.P.; Arepally, A.; Karmarkar, P.V.; Qian, D.; Gilson, W.D.; Walczak, P. and Bulte, A., 2007. Magnetic resonance guided, real time targeted delivery and imaging of magnetocapsules immunoprotecting pancreatic islet cells. Nature medicine. Vol. 13, No. 8, pp: 986-991.
 7. Cashike, J.A. and Ward, J.V., 1995. Nitrate (NO3–N) toxicity to aquatic life: a proposal of safe concentrations for two species of Nearctic freshwater invertebrates. Chemosphere. Vol. 31, pp: 3211-3216.
 8. Fukunaga, A. and Anderson, M.J., 2011. Bioaccumulation of copper, lead, zinc by the bivalve Macomona liliana and Austrovenus stutchburyi. Journal of experimental marine biology and ecology. Vol. 396, pp: 244-252.
 9. Gerhard, A., 1993. Review of impact of heavy metals on stream invertebrates with special emphasis on acid conditions. Water, air, and soil pollution. Vol. 66, No. 3, pp: 289-314.
 10. Golovanova, I.L. and Frolova, T.V., 2005. Influence of copper, zinc and cadmium upon carbohydrase activities in aquatic invertebrates. Biologica Vnutrennih. Vol. 4, pp:73-83.
 11. Hakanson, L., 1984. Metals in fish and sediment from the river kolbacksan water system, Sweden. Archive for hydrobiology. Vol. 101, pp: 373-400.
 12. Kachynski, A.V.; Kuzmin, A.N.; Nyk, M.; Roy, I. and Prasad, P.N., 2008. Zinc oxide nanocrystals for nonresonant nonlinear optical microscopy in biology and medicine. The Journal of Physical Chemistry. Vol. 112, No. 29, pp:10721-10724.
 13. Luoma, S.N.; Tyler, C.R.; Fabrega, L.; Galloway, T.S. and Lead, J.R., 2011. Silver nanoparticles. Behavior and effects in the aquatic environment. Environment international. Vol. 37, No. 2, pp: 517-531.
 14. Martins, J.; Oliva, T.L. and Vasconcelos, V., 2007. Assays with Daphnia magna and Danio rerio as alert systems in aquatic toxicology. Environ Int. Vol. 33, No. 3, pp: 414-425.
 15. Moezzi, F.; Javanshir, A.; Eagderi, S.; Pourbagher, H. and Sallaki, M., 2013. Evaluation of bivalve clearance (CR) as a physiological indicator of heavy metal toxicity in freshwater mussel, Anodonta cygnea (Linea, 1876). Scientific journal of animal sciences. Vol. 2, No. 4, pp:89-94.
 16. Moore, M.N., 2006. Do nanoparticles present ecotoxicological risks for the health of the aquatic environment. Environment International. Vol. 32, No. 8, pp: 967-976.
 17. Shi, D. and Wang, W.X., 2004. Modification of trace metal accumulation in the green mussel Perna viridis by exposure to Ag, Cu and Zn. Environmental pollution. Vol. 132, pp: 265-277.
 18. Viarengo, A.; Zinicchi, G.; Moore, M.N. and Orunesu, M., 1981. Accumulation and detoxification of copper by the mussel Mytilus galloprovincialis Lam: a study of the subcellular distribution in the digestive gland cells. Aquatic toxicology. Vol. 1, pp: 147-157.
 19. Wei, H. and Wang, E., 2008. Fe3O4 magnetic nanoparticles as peroxidase mimetics and their applications in H2O2 and glucose detection. Analytical chemistry. Vol. 80, No. 6, pp: 2250-2254.