اثر سطوح مختلف اسیدآمینه لایزین بر عملکرد رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه بچه ماهی ازون برون (Acipenser stellatus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف تعیین اثر افزایش اسید آمینه لایزین بر شاخص­ های رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه در بچه­ماهی ازون برون (Acipenser stellatus) در طی 8 هفته صورت گرفت. بدین ­منظور، تعداد 144 قطعه بچه ­ماهی با میانگین وزن اولیه 1/3±20/01 گرم به ­طور تصادفی در 12 مخزن فایبرگلاس توزیع گردیدند. ماهیان دو بار در روز به ­میزان 4 درصد وزن بدن با جیره ­های غذایی حاوی سطوح مختلف اسید آمینه لایزین (1 درصد، 2 درصد، 3 درصد و جیره شاهد) تغذیه شدند. شاخص ­های رشد و تغذیه شامل ضریب چاقی، درصد افزایش وزن بدن، ضریب رشد ویژه، ضریب تبدیل غذایی، بازده غذایی، شاخص احشائی و میزان بازماندگی و هم ­چنین ترکیب لاشه بدن ارزیابی شدند. براساس نتایج حاصل، تفاوت معنی ­داری در پارامترهای رشد بین تیمارهای آزمایشی وجود داشت (0/05>p ). بر این اساس، بیش ­ترین میزان عملکرد شاخص ­های رشد در تیمار حاوی 2 درصد لایزین و کم ­ترین میزان آن در تیمار 3 درصد مشاهده گردید. میزان بقاء در کلیه تیمارها اختلاف معنی­ داری نشان نداد. از سوی دیگر، نتایج نشان داد افزودن لایزین در جیره سبب کاهش نسبت پروتئین و چربی در تیمار 2 درصد در مقایسه با تیمار 3 درصد می­ گردد. از این­ رو، طبق نتایج حاصله، می­ توان بیان کرد که افزودن اسیدآمینه لایزین به ­میزان 2 درصد در جیره بچه ­ماهی ازون ­برون سبب بهبود عملکرد رشد می گردد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of lysine on growth performance, survival and body composition of juvenile of stellate sturgeon (Acipenser stellatus)

نویسنده [English]

 • Davoud Mohammadrezaei
Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources and Environment, Malayer University, Malayer, Iran
چکیده [English]

 This study aimed to investigate the effect of increasing the Lysine on growth, survival and body composition in juvenile of stellate sturgeon (Acipenser stellatus) during 8 weeks. A total of 144 fish with an initial average weight of 20.10±3.1 gram were randomly distributed in 12 tanks. Fish were fed diets containing 4 levels of Lysine (1%, 2%, 3% and control diet) twice daily with 4% of body weight. Growth and nutrition indices, including condition factor, body weight increasing, specific growth rate, food conversion ratio, food efficiency, visceral index and survival rate as well as carcass composition were evaluated. According to the results, there was a significant difference in growth parameters between the treatments (p < 0.05). The results showed the highest growth indices in the treatment containing 2% Lysine and the lowest in the treatment containing 3% Lysine. There was no significant difference in survival rate in all treatments. On the other hand, the results showed that the presence of Lysine in the diet reduced the ratio of protein and fat in the 2% treatment compared to the 3% treatment. Therefore, it can be stated that the addition of the 2 percent Lysine in the diet of stellate sturgeon juvenile will improve growth performance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lysine
 • Growth Parameters
 • Carcass Composition
 • Acipenser
 1. افشار مازندرانی،ن.، 1381. راهنمای عملی نهاده ­های غذائی و داروئی آبزیان در ایران .انتشارات نوربخش. 216 صفحه.
 2. اکبری، پ. و نامدارعلی­ صوفی، ق.، 1398. اثرسطوح مختلف عصاره گیاه سالیکورنیا Salicornia sp بر عملکرد رشد و ترکیبات شیمیایی بدن ماهی کفال خاکستری(Mugil cephalus Linnaeus 1758). فصلنامه محیط زیست جانوری. دوره 11، شماره 4، صفحات 139 تا 146.
 3. ایمانپور، م.؛ محسنی، م. و کرمی­ نسب، م.، 1398. عملکرد مکمل فیتاز بر جایگزینی پودر ماهی با آرد سویا بر شاخص ­‏های رشد و برخی پارامترهای خونی و بیوشیمیایی سرم خون ماهی آزاد دریای خزر.(Salmo trutta caspius)  فصلنامه محیط زیست جانوری. دوره 11، شماره 4، صفحات 177 تا 186.
 4. بیرمی، ن.؛ ذاکری، م.؛ کوچنین، پ.؛ یاوری، و. و محمدی آذرم، ح.، 1395. اثرات سطوح مختلف اسیدهای آمینه لایزین و متیونین بر شاخص­  های رشد و تغذیه ماهیان جوان صبیتی (Sparidentex hasta). مجله علوم و فنون دریایی. دوره 15، شماره 3، صفحات 89 تا 104.
 5. حسینی، ه.؛ قلیچی، ا.؛ اکرمی، ر. و جرجانی، س.، 1393. اثر ال-لایزین بر عملکرد رشد، بازماندگی و ترکیب لاشه در بچه ­ماهی انگشت ­قد کپورمعمولی (Cyprinus carpio). نشریه توسعه آبزی پروری. دوره ۸، شماره ۱، صفحات 35 تا 43.
 6. سنچولی، ن.؛ خندان­ بارانی، ه. و راهداری، ع.ع.، 1395. تأثیر سطوح مختلف اسیدآمینه لایزین بر رشد، ترکیب بدن، راندمان غذایی ماهی سفیدک سیستان. فصلنامه زیست ­شناسی جانوری تجربی. دوره 5، شماره 3، صفحات 107 تا 116.
 7. محسنی، م.؛ پورکاظمی, م.؛ سیدحسنی، م. و پورعلی، ح.، 1395. اثر مکمل متیونین و لایزین بر روند رشد، کارایی غذا، قابلیت هضم و ترکیب بدن فیل ماهی پرورشی (Huso huso) تغذیه شده با جیره محتوی پروتئین سویا. مجله علمی شیلات ایران. دوره 25، شماره 1، صفحات 119 تا 133.
 8. AOAC. 1995. Official Methods of Analysis, Association of Official Analytical Chemists International. 4nd edition. Arlington, VA, USA. 634 p.
 9. Aprodu, I.; Vasile, A.; Gurau, G.; Ionescu, A. and Paltenea, E., 2012. Evaluation of nutritional quality of the common carp (Cyprinus carpio) enriched in fatty acids. Food Technology. Vol. 36, pp: 61-73.
 10. Bai, S.C. and Gatlin, D.M., 1994. Effect of L-lysine supplementation of diets with different protein levels and sources on channel catfish, Ictalurus punctatus (Rafinesque). Aquaculture Research. Vol. 25, No. 5, pp:  465-474.
 11. Bicudo, Á.J.; Sado, R.Y. and Cyrino, J.E., 2009. Dietary lysine requirement of juvenile pacu Piaractusmes opotamicus (Holmberg, 1887). Aquaculture. Vol. 297, pp: 151-156.
 12. Cho, S.H.; Lee, S.M. and Lee, J.H., 2005. Effect of dietary protein and lipid levels on growth and body composition of juvenile turbot (Scophthalmus maximus L.) reared under optimum salinity and temperature conditions. Aquaculture Nutrition. Vol. 11, pp: 235-240.
 13. El-Haroun, E. and Bureau, D.P., 2007. Comparison of the bioavailability of Lysine in blood meals of various origins to that of L-lysine HCL for Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture. Vol. 263, pp: 402-409.
 14. Farhat, H. and Khan, M.A., 2014. Total sulfur amino acid requirement and cysteine replacement value for fingerling stinging catfish, Heteropneustes fossilis (Bloch). Aquaculture. Vol. 426-427, pp: 271-281.
 15. Halver, J.E.; Belong, D.C. and Mertz, E.T., 1958. Threonine and Lysine requirements of Chinook salmon. Federation of American Society of Experimental Biology. Vol. 17, pp: 1873.
 16. Hosseini, S.M.; Hosseini, S.A. and Soudagar, M., 2013. Effects of dietary free L-Lysine on growth performance and muscle composition of Beluga Huso huso (Linnaeus 1785) juveniles. Int J Aqua Biol. Vol, 1, No. 2, pp: 42-47.
 17. Kerr, B.J.; McKeith, F.K. and Easter, R.A., 1995. Effect on performance and carcass characteristics of nursery to finisher pigs fed reduced crude protein, amino acid supplemented diets. J. Anim. Sci. Vol. 73, pp: 433-440.
 18. Li, P.; Mai, K.S.; Trushenski, J. and Wu, G.Y., 2009. New developments in fish amino acid nutrition: towards functional and environmentally oriented aquafeeds. Amino Acids. Vol. 37, pp: 43-53.
 19. Lovell, T., 1989. Nutrition and Feeding of Fish. Van Nostrand-Reinhold, New York, NY.
 20. Luo, Z.; Liu, Y.J.; Mai, K.S.; Tian, L.X.; Tan, X.Y.; Yang, H.J.; Liang, G.Y. and Liu, D.H., 2006. Quantitative L-lysine requirement of Juvenile grouper (Epinephelus coioides). Aquaclture Nutrition. Vol. 12, pp: 165-172.
 21. Mai, K.; Zhang, L.; Ai, Q.; Duan, Q.; Zhang, C.; Li, H.; Wan, J. and Liufu, Z., 2006. Dietary lysine requirement of juvenile Japanese seabass, Lateolabrax japonicus. Aquaculture. Vol. 258, pp: 535-542.
 22. Nordas, H.; Sveier, H.; Berge, G. and Lied, E., 2001. Dietary inclusion of crystalline D and L-methionine: effects on growth, feed and protein utilization, and digestibility in small and large Atlantic salmon (Salmon salar L.). Aquaculture Nutrition. Vol. 7, pp: 169-181.
 23. Nose, T., 1979. Summary report on the requirements of essential amino acids for carp. In: Halver, J.E. and Tiews, K., (Eds.), Proc. World Symposium on finfish nutrition and fish feed technology, 20-23 June 1978, Hamburg. Heenemann, Berlin. Vol. 1, pp: 145-156.
 24. Peres, H. and Oliva-Teles, A., 2008. Lysine requirement and efficiency of lysine utilization in turbot (Scophthalmus maximus) juveniles. Aquaculture. Vol. 275, pp: 283-290.
 25. Ronnestad, I.; Conceiçao, L.E.; Aragao, C. and Dinis, M.T., 2000. Free amino acids are absorbed faster and assimilated more efficiently than protein in post larval Senegal sole (Solea senegalensis). The Journal of nutrition. Vol. 130, pp: 2809-2812.
 26. Sandell, L.J. and Daniel, J.C., 1988. Effect of ascorbic acid on RNA levels in short term chonrocyte cultures. Connect. Tissue Research. Vol. 17, pp: 11-22.
 27. Sardar, P.; Abid, M.; Randhawa, H. and Prabhakar, S., 2009. Effect of dietary lysine and methionine supplementation on growth, nutrient utilization, carcass compositions and haemato‐biochemical status in Indian Major Carp, Rohu (Labeo rohita H.) fed soy protein‐based diet. Aquaculture nutrition. Vol. 15, pp: 339-346.
 28. Takagi, S.; Shimeno, S.; Hosokawa, H. and Ukawa, M., 2002. Effect of lysine and methionine supplementation to a soy protein concentrate diet for red sea bream (Pagrus major). Fish. Sci. Vol. 67, pp: 1088-1096.
 29. Tantikitti, C. and Chimsung, N., 2001. Dietary lysine requirement of freshwater catfish (Mystusnemurus Aquaculture Research. Vol. 32, pp: 135-141.
 30. Viola, S. and Lahav, E., 1991. Effects of lysine supplementation in practical carp feeds on total protein sparing and reduction of pollution. Israeli J. Aquacult. Vol. 43, pp: 112-118.
 31. Walton, K.J.; Cowey, C.B. and Adron. J.W., 1984. The effect of dietary lysine levels on the growth and metabolism on rainbow trout (Salmo gairdneri). British journal of Nutrition. Vol. 52, pp: 115-122.
 32. Wilson, R.P., 2002. Amino acids and proteins. In: Fish nutrition (ed. by Halver, J. and Hardy, R.,) Academic Press. San Diego, California, USA. pp: 143-179.
 33. Xie, F.; Ai, Q.; Mai, K.; Xu, W. and Wang, X., 2012. Dietary lysine requirement of large yellow croaker (Pseudosciaena crocea, Richardson 1846) larvae. Aquaculture Research. Vol. 43, No. 6, pp: 917-928.
 34. Yang, H.J.; Liu, Y.J.; Tian, L.X.; Liang, G.Y. and Lin, H.R., 2010. Effects of Supplemental Lysine and Methionine on Growth Performance and Body Composition for Grass Carp (Ctenopharyngodon idella). American Journal of agricultural and biological sciences. Vol. 5, No. 2, pp: 222-227.
 35. Yang, S.D.; Liu, F.G. and Liou, C.H., 2011. Assessment of dietary lysine requirement for silver perch (Bidyanus bidyanus) juveniles. Aquaculture. Vol. 312, pp: 102-108.
 36. Zarate, D.D. and Lovell, R.T., 1997. Bioavailability of free vs. protein-bound lysine in practical diets for young channel catfish Ictalurus punctatus. Aquaculture. Vol. 159, pp: 87-100.
 37. Zhou, F.; Shao, Q.j.; Xiao, J.X.; Peng, X.; Ngandzali, B.O.; Sun, Z. and Ng, W.K., 2011. Effects of dietary arginine and lysine levels on growth performance, nutrient utilization and tissue biochemical profile of black sea bream, (Acanthopagrus schlegelii), fingerlings. Aquaculture. Vol. 319, pp: 72-80.