تعیین پارامترهای رشد، مرگ و میر و نرخ بهره برداری ماهی حسون (Saurida tumbil) در آب های ساحلی بندر جاسک استان هرمزگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 ایستگاه تحقیقات نرم تنان خلیج فارس، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. بندرلنگه، ایران

چکیده

در این تحقیق پارامترهای رشد و ضریب مرگ و میر، رابطه طول-وزن و هم ­چنین وضعیت بهره‌ برداری ماهی حسون (Saurida tumbil) در منطقه ساحلی بندر جاسک مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ­برداری در یک ­دوره یک ­ساله از خرداد 94 تا اردیبهشت 95 به­ صورت ماهانه و با استفاده از تور گوشگیر مونوفیلامنت کف انجام شد. در مجموع در طی یک ­سال نمونه ­برداری تعداد 2336 عدد ماهی زیست­ سنجی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. رابطه طول کل­وزن برای کل ماهیان  W = 0/0055 TL3/07 برآورد گردید که نشان ­دهنده رشد ایزومتریک برای کل ماهیان بود. طول بی ­نهایت (L∞) و ضریب رشد (K) به‌ ترتیب 65/5 و 0/740 به ­دست آمد. سن در طول صفر t0 نیز 0/2- در سال محاسبه گردید. هم ­چنین مرگ و میر کل (Z)، مرگ و میر طبیعی (M) و مرگ و میر صیادی (F) به‌ ترتیب 3/38، 1/16 و 2/22 و میزان فای پریم مونرو ('3/25)Φ به‌ د ست آمد. مقدار عددی نرخ بهره‌ برداری 0/66 به‌ دست آمد. با توجه به پارامترهای رشد و مرگ و میر به ­دست آمده از ماهیان این ماهی جزء ماهیان با آسیب ­پذیری کم تا متوسط به‌ شمار می‌ آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determine of parameters of growth, mortality and exploitation ratio (Saurida tumbil) in coastal waters of Bandar -e- Jask province of Hormozgan

نویسندگان [English]

 • Mohammad Saberi 1
 • Ahmad Reza Jabaleh 1
 • Seyed Yousef Peyghambari 1
 • Sajjad Pourmozaffar 2
1 Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
2 Persian Gulf Mollusks Research Station, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Iranian Fisheries Sciences Research Institute, Bandar -e- Lengeh, Iran
چکیده [English]

 The study was conducted to determine growth parameters, mortality, length-weight relationship and exploitation ratio of Saurida tumbil in Coastal Waters of Jask, Iran. Totally, 2336 specimen of S. tumbil were measured during 2015-2016. Length-Weight relationship was calculated as: W = 0.0055 TL3.07 According to the equation, growth of S. tumbil is isometric. Population parameters were estimated. The growth parameters of von Bertalanffy equation were estimated as, L∞: 65.5 and K: 0.74 and t0: -0.2. Mortality coefficients such as total mortality, Z: 3.38 and natural mortality, M: 1.16 and fishing mortality, F: 2.22 were estimated. Exploitation ratio was estimated to be 0.66. According to biological characteristics, S. tumbil is classified as low vulnerable group fishes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Saurida tumbil
 • Growth parameters exploitation ratio
 • Bandar-e- Jask
 • Hormozgan
 1. محمدخانی، ح. و عنایت غلام ­پور، ط.، 1390. زی­ توده، پراکنش و فراوانی طولی ماهی حسون، کفشک تیزدندان و زمین­ کن خال باله در فصول تابستان و پاییز در سواحل سیستان و بلوچستان. فن آوری­ های نوین در توسعه آبزی­ پروری (شیلات).  شماره 3، صفحات 55 تا 66. 
 2. بارک ­زایی، ا.؛ ولی ­نسب، ت. و شمسایی ­مهرجان، م.، 1390. بررسی وضعیت تغذیه طبیعی ماهی حسون (Saurida tumbil) در آب­ های دریای عمان. تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده. شماره 1، صفحات 17 تا 24.
 3. Bartulovic, V.; Glamuzina, B.; Conides, A.; Dulcic, J.; Lucic, D.; Njire, J. and Kozul, V., 2004. Age, growth, mortality and sex ratio of sand smelt, Atherinaboyeri, Risso, 1810 (pisces: Atherinidae) in the estuary of the mala neretva river (middle-eastern adriatic, croatia). Journal of Applied Ichthyology. Vol. 20, pp: 427-430.
 4. Cheung, W.; Pitcher, T. and Pauly, D., 2005. A fuzzy logic expert system to estimate intrinsic extinction vulnerabilities of marine fishes to fishing. Biological conservation. Vol. 124, pp: 97-111.
 5. Dadar, M.; Peigham, R. and Razi jalali. M.H., 2011. The study of infection Zahreh River Khosestan to parasitic Metazoa. Journal of Veterinary Medicine. Vol. 12, No. 2, pp: 48-57.
 6. Froese, R. and Binohlan, C., 2000. Empirical relationships to estimate asymptotic length, length at first maturity and length at maximum yield per recruit in fishes, with a simple method to evaluate length frequency data. Journal of Fish Biology. Vol. 56, pp: 758-773.
 7. Froese, R. and Pauly, D., 2012. Fishbase world wide web electronic publication http://www.fishbase.org; (26,05. 2012).
 8. Gayanilo, F.C.; Sparre, P. and Pauly. D., 2003. FAO, ICLARM stock assessment tools (FiSAT) user’s Guide. FAO computerised information series (fisheries). No.8. Rome, FAO, pp: 266.
 9. Jaiswar, A.K.; Chakraborty, S.K.; Raja Prasad, R.; Palaniswamy, R. and Bommireddy, S., 2003. Poppulation dynamics of lizard fish Saurida tumbil (Teleostomi/Synodontidae) from Mumbai, west coast of India. Indian Journal of Marine Sciences. Vol. 32, No. 2, pp: 147-150.
 10. Jenning, S.; Kasier, M. and Reynold. J., 2000. Marine fisheries ecology. Black well Science. 391 p.
 11. King, M., 2007. Fisheries biology assessment and management. Second edition published by Blackwell Publishing Ltd., ISBN. 978-1-4051-5831-2, pp. 189-194.
 12. Laleye, P.A., 2006.Length-weight and length-length relationships of fish from the Ouémé River in Bénin (West Africa). Journal of Applied Ichthyology. Vol. 22, pp: 502-510.
 13. Leis, J.M. and Transky, T., 1989. The larvae of Indo Pacific shore fishes. New South Wales University Press, Sydney. 371 p.
 14. Moghimi, B.; Peyghambari, S.Y.; Shabani, M.J. and Daliri, M., 2015. Determine the density and distribution of commercial fish Hassoun (Sauridae tumbil) swept through the area in water The Persian Gulf (Bushehr). In Persian.
 15. Moralez-Nin, B., 1992. Determination of growth in bony fishes from otolith microstructure FAO fiheries technical paper 322, 51 p, FAO, Rome, Italy.
 16. Mytilineou, C. and Sarda, F., 1995. Age and growth of Nephrops norvegicus in the Catalan Sea, using length frequency analysis. Fisheries Research. Vol. 23, No. 3, pp:283-299.
 17. Owfi, F.; Fatemi, M.R.; Motallebi, A.A.; Coad, B.; Abbasi-Ghadikolahi, H. and Abbasi-Ghadikolakie, M., 2015. Systematic review of Anguilliformes order in Iranian museums from the Persian Gulf and Oman Sea. Iranian Journal of Fisheries Sciences. Vol. 13, No. 82, pp: 407-426.
 18. Pauly, D., 1998. Tropical fishes: patterns and propensities. Journal of fish biology. Vol. 53 (Suppl. A), pp: 1-17.
 19. Pillia, P.; Pillia, N.; Muthian, C.; Yohannan, T.; Mohamad Kasiam, H. and Gopakumar, G., 2000. Stock assessment of castal tuna in the Indian sea. In. Pillai, N.G.K., Menon, N.G., Pillai, P.P. and Ganga, U. (Eds.) Management Scombroids Fisheries, Central Marine Fishery Research Institute, Kochin. pp: 125-130.
 20. Rao, K.V.S., 1984. Age and growth of lizardfishes (Saurida Spp.) from the Northwestern Bay of Benegal. Indian Journal of Fisheries. Vol. 31, No. 1, pp: 19-30.
 21. Soofiani, N.M.; Keivany, Y. and Shooshtari, A.M., 2006. Contribution to the biology of the Lizardfish, Saurida tumbil (Teleostei: Aulopiformes), from the Persian Gulf. Zoology in the Middle East. Vol. 38, pp: 49-56.
 22. Sparre, P. and Venema, S.C., 1998. Introduction to tropical fish stock assessment, FAO Fisheries technical paper, Roma. 450 p.
 23. Vahabnejad, A.; Taghavimotlagh, A. and Shabani, M.J., 2012. Assessing food habits, estimate the rate of food fish consumption Hassoun Mamoli (Synodontidae / Teleostomi) in the Persian Gulf (Bushehr). Journal of Fisheries Iran. Vol. 21, No. 4. In Persian.
 24. Winemiller, K.O. and Rose, A.K., 1992. Patterns of life history diversification in North American fishes: Implications for population regulation. Canadian journal of Fisheries and Aquatic Sciences. Vol. 49, pp: 2196-2217.
 25. Yildırım, A.; Erdoğan, O. and Turkmen, M., 2002. On the age, growth and reproduction of the Barbel, Barbus plebejus (Steindachner,1897) in the Oltu Stream of Coruh River (Artvin-Turkey). Turkish Journal of Zoology. Vol. 25, pp: 163-168.