بررسی وضعیت تولیدمثل در گاوداری های صنعتی شیری استان قزوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، قزوین، ایران

2 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، قزوین، ایران

3 موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی برخی از فراسنجه ­های تولیدمثلی در گاوداری ­های صنعتی شیری استان قزوین انجام شد. برای انجام این تحقیق گاوداری­ های مورد مطالعه در پنج دسته ظرفیتی شامل گاوداری­ های با ظرفیت کم تر از 100 رأس، 199-100 رأس، 499-200 رأس، 999-500 رأس و بیش از 1000 رأس دسته­ بندی شدند. سپس خروجی اطلاعات مربوط به فراسنجه ­های تولیدمثلی از سامانه ثبت اطلاعات گاوداری ­ها اخذ و داده های حاصل در قالب طرح کاملاً تصادفی نامتعادل مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد از نظر میانگین روز اولین تلقیح پس از زایش بین گروه­ های تیماری تفاوت معنی­ داری وجود نداشت. دوز اسپرم مصرفی به ازای هر آبستنی در تلیسه­ ها بین دسته­  های مختلف ظرفیتی تفاوت معنی­ داری داشت (P≤0/05) و در تیمار 1 و 2 بهتر از سایرین بود (به ترتیب 1/23 و 1/40 درصد). روزهای باز در گله­ های مورد مطالعه به طور میانگین 14/57±144/55 روز بود و از این نظر بین گروه­ های مختلف تیماری تفاوت معنی­  داری وجود نداشت. اگرچه از نظر درصد باروری گاو بین گله­ های مورد بررسی تفاوت معنی­ داری وجود نداشت، ولی باروری تلیسه­ ها بین گروه­ های مختلف تیماری تفاوت معنی­ داری داشت (P≤0/05) و تیمارهای 1 و 2 بهتر از سایر دسته های ظرفیتی بودند. میانگین روزهای خشک در گله های مورد بررسی 0/31±75/91 روز بود و بین تیمارها تفاوتی وجود نداشت. از نظر میزان سقط نیز بین تیمارهای مختلف تفاوت معنی­ دار بود و تیمار یک کم ترین میزان سقط را داشت (P≤0/05). به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد با افزایش ظرفیت گاوداری ها فراسنجه های تولید مثلی به طور منفی تحت تاثیر قرار می­ گیرند و میزان بروز نقایص تولید مثلی مانند سقط در آن ها افزایش می ­یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Survey of reproductive status in industrial dairy herds in Qazvin province

نویسندگان [English]

 • Mahdi Eftekhari 1
 • Ehsan Shahrami 2
 • Amirreza Safaei 3
 • Masoud Mostashari Mohases 1
1 Department of Animal Science Research, Qazvin Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Animal Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Qazvin, Iran
2 Qazvin Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Animal Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Qazvin, Iran
3 Animal Science Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate reproductive parameters in industrial dairy herds in Qazvin province. To conduct this study Herds were categorized into five capacity categories of dairy cows including herds by capacity less than 100, 100-199, 200-499, 500-999 and more than 1000 heads, and the data were analyzed in a completely unbalanced randomized design. The results of this study showed that there was no significant difference among treatments in terms of mean day of first insemination after calving. The dose of sperm consumed per each pregnancy in heifers was significantly different among the different category of capacities. (P≤ 0.05), It was better than others in treatments 1 and 2 (1.23 and 1.40%, respectively). The open days in the studied herds were 144.55 ±14.57 days on average and there was no significant difference among different treatments. Although there was no significant difference among the herds in terms of cattle fertility but fertility of heifers differed significantly among different treatment groups (P≤ 0.05), and treatments 1 and 2 were better than other capacity categories. Mean dry days in herds were 75.91 ± 0.31 days but there was no difference between treatments. Abortion rate was significantly different among treatments and treatment 1 had the lowest abortion rate (P≤ 0.05).  The results of this study showed that in general with increasing capacity of dairy farms, the reproductive parameters are negatively affected and the incidence of abortion increases.  

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dairy cattle
 • Disease
 • Herd capacity
 • Insemination
 • Reproductive parameters
 1. توحیدی، آ.؛ زارع­ شحنه، ا. و معتمدی، ا.، 1386. تعیین برخی عوامل مؤثر بر عملکرد تولیدمثل در دو گله گاو هلشتاین اصفهان. مجموعه مقالات دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور. صفحات 1495 تا 1497.
 2. عباسپور، ی.؛ مقدم، ع.ا.؛ ورمقانی، ص.؛ جعفری، ه.؛ سرحدی، ف. و مقصودی ­نژاد، ق.، 1390. بررسی شاخص ­های تولیدمثلی در گاوداری ­های شیری صنعتی استان ایلام. علوم دامی. دوره 24، شماره 90، صفحات 8 تا 13.
 3. فراستی، س. و امیری نیا، س.، 1393. برآورد برخی از پارامترهای تولیدمثلی در گاوهای هلشتاین استان کرمانشاه. نشریه علوم دامی. شماره 105، صفحات 3 تا 10.
 4. گرجی، ر.؛ قربانی،غ.؛ رحمانی، ح. و صادقی­ سفیدمزگی، ع.، 1394. تحلیل فنوتیپی باروری در گله­ های گاو شیری هلشتاین ایران. دوره 3، شماره 2، صفحات 149تا 162.
 5. مهنانی، ا. و صادقی­ سفیدمزگی، ع.، 1397. بررسی علل و زیان مالی ناشی از حذف زودهنگام در گله ­های هلشتاین استان اصفهان. علوم دامی ایران. دوره 49، شماره 2، صفحات 311 تا 320.
 6. هدایت، ن. و پوراسدآستمال، ک.، 1396. بررسی عوامل موثر بر حذف در گاوهای شیری هلشتاین شمال­ غرب ایران. پژوهش­ های تولیدات دامی. دوره 8، شماره 16، صفحات 183 تا 191.
 7. Ansari-Lari, M.; Kafi, M.; Sokhtanlo, M. and Nategh Ahmadi, H., 2010. Reproductive performance of Holstein dairy cows in Iran. Tropical Animal Health and Production. Vol. 42, pp: 1277-1283.
 8. Ferguson, J.D. and Skidmore, A., 2013. Reproductive performance in a select sample of dairy herds. Journal of dairy science. Vol. 96, pp: 1269-1289.
 9. Grimard, B.; Freret, S.; Chevallier, A.; Pinto, A.; Ponsart, C. and Humblot, P., 2006. Genetic and environmental factors influencing first service conception rate and late embryonic/foetal mortality in low fertility dairy herds. Animal Reproduction Science. Vol. 91, pp: 31-44.
 10. Jamrozik, J.; Fatehi, J.; Kistemaker, G.J. and Schaeffer, L.R., 2005. Estimates of genetic parameters for Canadian Holstein female reproduction traits. Journal of dairy science. Vol. 88, pp: 2199-2208.
 11. Karakaya, E.; Yilmazbas-Mecitoglu, G.; Keskin, A.; Alkan, A.; Tasdemir, U.; Santos, J.E.P. and Gumen, A., 2014. Fertility in Dairy Cows after Artificial Insemination Using Sex-Sorted Sperm or Conventional Semen. Reproduction in Domestic Animals. Vol. 49, pp: 333-337.
 12. Krpalkova, L.; Cabrera, V.E.; Kvapilik, J. and Burdych, J., 2016. Dairy farm profit according to the herd size, milk yield, and number of cows per worker. Agricultural Economics. Vol. 62, pp: 225-234.
 13. Lee, L.A.; Ferguson, J.D. and Galligan, D.T., 1989. Effect of disease on days open assessed by survival analysis. Journal of dairy science. Vol. 71, pp: 1020-1026.
 14. Lucy, M.C., 2001. Reproductive Loss in High-Producing Dairy Cattle: Where Will It End? Journal of dairy science. Vol. 84, pp: 1277-1293.
 15. Mohammadi, G.R. and Sedighi, A., 2009. Reasons for culling of Holstein dairy cows in Neishaboor area in northeastern Iran. Iranian Journal of Veterinary Research. Vol. 10, No. 28, pp: 278-282.
 16. Nienartowicz-Zdrojewska, A.; Dymarski, I.; Ymarski, I.; Sobek, Z. and Wolic, A., 2009. Culling reasons as related to lifetime dairy performance in Polish Friesian (Black and White) cows on Pawłowice farm in the years 1909- 2006. Animal Science Papers and Reports. Vol. 27, No. 3, pp: 173-180.
 17. Oleggini, G.H.; Ely, L.O. and Smith, J.W., 2001. Effect of Region and Herd Size on Dairy Herd Performance Parameters. Journal of dairy science. Vol. 84, pp: 1044-1050. 
 18. Rethmeier, J.; Wenzlau, M.; Wagner, M.; Wiedemann, S. and Bachmann, L., 2019. Fertility parameters in German dairy herds: Associations with milk yield and herd size. Czech Journal of Animal Science. Vol. 64, pp: 459-464.
 19. Sheldon, I.M.; Cronin, J.; Goetze, L.; Donofrio, G. and Schuberth, H.J., 2009. Defining postpartum uterine disease and the mechanisms of infection and immunity in the female reproductive tract in cattle. Biology of Reproduction. Vol. 81, pp: 1025-1032.
 20. Vacek, M.; Standik, L. and Stipkova, M., 2007. Relationships between the incidence of health disorders and the reproduction traits of Holstein cows in the Czech Republic. Czech Journal of Animal Science. Vol. 52, No. 8, pp: 227-235.
 21. Vergara, O.; Elzo, M.A. and Cerón-Muñoz, M.F., 2009. Genetic parameters and genetic trends for age at first calving and calving interval in an Angus-Blanco Orejinegro-Zebu multibreed cattle population in Colombia. Livestock Science. Vol. 126, pp: 318-322.
 22. Walsh, S.W.; Williams, E.J. and Evans, A.C.O., 2011. A review of the causes of poor fertility in high milk producing dairy cows. Animal Reproduction Science. Vol. 123, pp: 127-138.
 23. Weigel, K.A., 2006. Prospects for improving reproductive performance through genetic selection. Animal Reproduction Science. Vol. 96, pp: 323-330.
 24. Weigel, K.A.; Palmer, R.W. and Caraviello, D.Z., 2002. Investigation of factors affecting voluntary and involuntary culling in expanding dairy herds in Wisconsin using survival analysis. Journal of Dairy Science. Vol. 86, pp: 1482-1486.
 25. Williams, E.J.; Fischer, D.P.; Noakes, D.E.; England, G.C.W.; Rycroft, A.; Dobson, H. and Sheldon, I.M., 2007. The relationship between uterine pathogen growth density and ovarian function in the postpartum dairy cow. Theriogenology. Vol. 68, pp: 549-559.