شاخص های تولیدی و تولیدمثلی بز خلخالی در زیست بوم های پرورشی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف شناخت صفات تولیدی و تولید­مثلی جمعیت بز بومی خلخالی موسوم به بز آران در زیستگاه بومی آن و استحصال اطلاعات پایه برای بهبود بخشیدن به وضعیت پرورش و افزایش تولید در آینده انجام گرفت. برای  اجرای این طرح، 20 روستا از سه زیست بوم مرکزی، خورش رستم و امامرود شهرستان خلخال به طور تصادفی و به روش انتصاب متناسب انتخاب و در هر روستا 3 گله مطالعه گردید. نتایج نشان داد که میانگین زایش 3/4±88/7 درصد، میانگین دو قلوزایی 4/8±11/11 درصد، میانگین وزن تولد بزغاله‌های نر 0/47±1/9 کیلوگرم و ماده‌ها 0/45±1/78 کیلوگرم،‌ میانگین وزن بلوغ جنسی نرها 2/3±12/5 و ماده‌ها 2/88±16/73 کیلوگرم، فاصله بین دو زایش به طور متوسط 5/4±12/72 ماه، میانگین طول دوره شیردهی 45/3±167/1 روز، میانگین تولید شیر روزانه 230±760 گرم، میانگین چربی شیر 1/19±4/39 درصد، میانگین سن از شیرگیری 0/76 ± 5/56 ماه، وزن از شیرگیری بزغاله‌ها 2/7±9/79 کیلوگرم و میانگین مو و کرک تولیدی/راس بز نر و ماده بالغ 116±222/3 گرم می ­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Production and reproductive indices of Khalkhali goats in its breeding ecosystems

نویسندگان [English]

 • Akbar Abarghani
 • Mahmood Sahraei
Department of Animal Research Science, Ardabil Agriculture and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to identify the productive and reproductive traits of Khalkhali indigenous goat population (Aran goat) in its native habitat and to obtain basic information to improve breeding status and increase future production. To implement this project, 20 villages from three parts in Khalkhal (Central, Khorosh Rostam and Imam rood) were randomly selected by proportional selection method and 3 herds were studied in each village. The results showed that the average of kidding was 88.7±3.4 %, average of twining rate was 11.11±4.8 %, average of birth weight was 1.9±.47 kg in male and 1.78±0.45 kg in female kids. Average of puberty weight was 12.5±3.2 kg in males and 16.73±2.88 kg in females. Average of kidding interval was 1.06±0.45 year. Average of length lactation was 167.1±45.3 days and average of milk yield was 760±230 g with the mean of 4.39±1.19 % milk fat. Average of weaning age was 5.56±0.76 month and weaning weight was 9.79±2.7 kg. Average of hair and mohair production in mature male and female goat was 222.3±116 g in year.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Goat
 • Production
 • Reproduction
 • Ecosystem
 1. ابرغانی، ا. و صحرایی، م.، 1398. شاخص ­های نژادی، زیست سنجی و تغذیه ­ای بز خلخالی در زیستگاه بومی آن. فصلنامه محیط زیست جانوری. دوره 11، شماره 2، صفحات 85 تا 94.
 2. توکلیان، ج.، 1378. نگرشی بر ذخائر ژنتیکی دام و طیور بومی ایران. موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج، ایران
 3. خجسته­ کی، م. و حاجی ­رجبعلی ح.، 1394. آشنایی با پرورش بز سانن و آلپاین. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. تهران، ایران
 4. دولتی ­قره­ درویشلو، و.؛ هدایت ­ایوریق، ن.؛ نیک­ بین، س. و بهمرام، ر.، 1396. آنالیزفیلوژنتیکی جمعیت بزهای خلخالی با استفاده ژن سیتوکروم b. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی. دوره 9، شماره 3، صفحات 75 تا 86.
 5. کریمی ­عوری، و.؛ هدایت ­ایوریق، ن.؛ سیدشریفی، ر. و نیک بین، س.، 1396. بررسی ساختار ژنتیکی و آنالیز فیلوژنتیکی جمعیت بز خلخالی با استفاده از ژنوم میتوکندری. فصلنامه علمی ژنتیک نوین. دوره 12، شماره 2، فصلنامه 217 تا 227.
 6. هدایت ­ایوریق، ن.؛ نوروزی، ز.؛ سیدشریفی،ر.  و عبدی، ح.، 1397. بررسی تنوع اگزون 4 ژن هورمون رشد و ارتباط آن با صفات شیر و چندقلوزایی در بزهای خلخالی. فناوری زیستی در کشاورزی. دوره 7، شماره 2، صفحات 21 تا 27.
 7. AAI. 2019. Data on breeds of indigenous Italian goats. Italian Breeders Association.
 8. ARCA. 2019. National indigenous breed information system. Spanish Ministery of Agriculture, Fisheries and Food.
 9. Dereje, T.; Mengistu, U.; Getachew, A. and Yoseph, M., 2015. A review of productive and reproductive characteristics of indigenous goats in Ethiopia. Livestock Research for Rural Development. Vol. 27, No. 2, pp: 1-19.
 10. Dickson-Urdaneta, L.; Torres-HernaÂndez, G.; Becerril PeÂrez, C.; GonzaÂlez-Cossio, F.; Osorio-Arce, M. and GarcõÂa-Betancourt, O., 2000. Comparison of Alpine and Nubian goats for some reproductive traits under dry tropical conditions. Small Ruminant Research. Vol. 36, pp: 91-95.
 11. FAO. 2014. Statistical yearbook, Asia and the Pacific Food and Agriculture. Bankok.
 12. Gebreyowhens, W. and Kumar, R., 2018. Management and Breeding Objectives of Maefur goat breed type in Erob district eastern Zone of Tigray, Northern Ethiopia. International Journal of Livestock Production. Vol. 9, No. 3, pp: 50-66.
 13. Hetherington, L. and Matthews, G., 1992. All about goats. Farming press, kingdom.
 14. Hedayat Evrigh, N.; Nourouzi, Z.; Vahedi, V. and Abdi Benemar, H., 2018. Genetic association between the variation of DGAT1 gene and milk production traits in Khalkhali goats. Agriculture and Food. Vol. 6, pp: 188-194.
 15. Idele. 2018. Goat production, Meat and milk production. Livestock Institute.
 16. Joshi, A.; Kalauni, D. and Bhattarai, N., 2018.  Factors Affecting Productive and Reproductive Traits of Indigenous Goats in Nepal.  Arch Vet Sci Med. Vol. 1, No. 1, pp: 19-27.
 17. Knight, M. and garcia, G. W., 1997. Characteristics of the goat (Capra hircus) and its potential role as a significant milk producer in the tropics: A review. Small Ruminant Research. Vol. 26, pp: 203-215.
 18. Kolachhapati, M.R., 2005. Goat nutrition and management for meat production. Green field Journal of Himalayan College of Agricultural Science and Technology (HICAST), Gathaghar, Bhactapur, Nepal. Vol. 5, pp: 82-94.
 19. Kolachhapati, M.R., 2006. Phenological study of hill goats under different management systems and nutritional regimes, Ph. D. Thesis. 148 p.
 20. Kukovics, S., 2014. Sustainable Goat breeding and goat farming in Central and Eastern European countries. Proceedings of European Regional Conference on Goats. Rome, Italy: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 297 p.
 21. Mellado, M.; Valdéz, R.; García, I.E.; López, R. and Rodríguez, A., 2006. Factors affecting the reproductive performance of goats under intensive conditions in a hot arid environment. Small rurninant reseurch. Vol. 63, pp :110-118.
 22. Parajuli, A.K.; Kolachhapati, M.R. and Bhattarai, N., 2015. Effect of non genetic factors on reproductive performance of hill goat in Nawalparasi, Nepal. Nepalese Journal of Animal Science. Vol. 2, pp: 29-40.
 23. Porter, V. and Tebbit, J., 1996. Goats of the world. Farming Press Miller Freeman Professional Ltd. UK.
 24. Pulina, G.; Milán, M.J.; Lavín, M.P.; Theodoridis, A.; Morin, E.; Capote, J.; Thomas, D.L.; Francesconi, A.H.D. and Caja, G., 2018. Current production trends, farm structures, and economics of the dairy sheep and goat sectors. Journal of Dairy Science. Vol. 101, No. 8, pp: 6715-6729.
 25. Ruiz Morales, F.A.; Castel Genis, J.M. and Guerrero, Y.M., 2019. Current status, challenges and the way forward for dairy goat production in Europe. Asian-Australas Journal of Animal Science. Vol. 32, pp: 1256-1265.
 26. Sharma, S.; Bhattarai, N. and Sapkota, S., 2017. Evaluation of Reproductive Efficiency of Nepalese Hill Goat (Capra hircus L.) in Western Nepal. International Journal of Livestock Research. Vol. 7, pp: 107-116.
 27. Shrestha, B.S. and Pokharel, P.K., 2012. Potential and performances of goat breeds and future breeding strategies for commercialization of goat production in Nepal. Proceedings of the national workshop on research and development strategies for goat enterprises in Nepal. pp: 14-22.
 28. Tsedeke, K.K., 2007. Production and Marketing System of Sheep and Goat in Alaba, Southern Ethiopia. M.Sc Thesis. Department of Animal and Range Science School of Graduate Studies, Hawassa University, Awassa, Ethiopia.
 29. Wilson, R.T. and Durkin, J.W., 1988. Small ruminant production in central Mali: reproductive performance in traditionally managed goats and sheep. Livestock Production Science. Vol. 19, pp: 523-550.
 30. Zeder, M.A., 2008. Domestication and early agriculture in the Mediterranean Basin: Origins, diffusion, and impact. Proc Natl Acad Sci USA. Vol. 105, No. 33, pp: 11597-11604.