تاثیر استفاده از مخلوط عصاره گیاهان دارویی دارچین، نعناع و فلفل در دوره آغازین رشد، بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تغذیه دام و طیور، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند ، بیرجند، ایران

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثر استفاده از مخلوط عصاره گیاهان داروئی دارچین، نعناع و فلفل در دوره اول پرورش (10-1 روزگی) بر عملکرد، خصوصیات لاشه، وزن اندام ­های داخلی و فرانسجه ­های خونی جوجه ­های گوشتی به مدت 42 روز انجام شد. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار، 4 تکرار و 10 قطعه جوجه در هر تکرار انجام گردید. تیمارهای آزمایشی عبارتند از: (T1) جیره پایه، (T2) جیره پایه + 50 گرم در تن مخلوط عصاره گیاهان دارویی، (T3) جیره پایه + 100 گرم در تن مخلوط عصاره گیاهان دارویی و (T4) جیره پایه + 200 گرم در تن مخلوط عصاره گیاهان دارویی. مصرف مخلوط عصاره گیاهان داروئی باعث افزایش معنی­دار وزن جوجه ­های گوشتی نسبت به تیمار شاهد شد (0/05>p ). نتایج نشان داد وزن نسبی سینه و بال به وسیله تیمارهای دریافت کننده 100 و 200 گرم و وزن نسبی پانکراس و قلب با استفاده از 100 گرم در تن مخلوط عصاره گیاهان داروئی به طور معنی­ داری افزایش یافت (0/05>p ). مصرف مخلوط عصاره گیاهان داروئی به شکل معنی ­داری سبب کاهش کلسترول و افزایش HDL سرم خون گردید (0/05>p ). گلوبولین، اوره، پروتئین، گلوکز و آلبومین سرم تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند (0/05<p ). با این حال 100 گرم در تن مخلوط عصاره گیاهان داروئی سبب افزایش معنی­ دار کراتینین شد (0/05>p ). بر اساس یافته ­های این مطالعه می ­توان نتیجه گرفت که استفاده از سطح 100 گرم در تن مخلوط عصاره گیاهان داروئی در دوره آغازین پرورش می ­تواند اثرات مفیدی بر عملکرد جوجه گوشتی، وزن اندام ­های داخلی و فراسنجه ­های خونی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Cinnamomun cassia, Origanum vulgare and Capsicum annuum extracts in first period on performance, carcass characteristics and blood parameters of Broiler chickens

نویسندگان [English]

 • Zahra Tahami 1
 • Seyed Mohammad Hosseini 2
1 Department of Livestock and Poultry Nutrition, Faculty of Animal Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
2 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Birjand University, Birjand, Iran
چکیده [English]

This experiment was conducted to investigate the effect of use of the blend of medicinal plants extract in starter (1-10 days) on performance, carcass characteristics, weight of internal organs and blood parameters at the end period (42days) broiler chickens. Experiment was conducted in a completely randomized design with 4 treatments, 4 replications and 8 chicken in each replication. The experiment treatments included: (T1) Control diet, (T2) Control diet+50 g/ton blend of medicinal plants Extract, (T3) Control diet+100 g/ton blend of medicinal plants Extract and (T4) Control diet+200 g/ton blend of medicinal plants Extract. Using of medicinal plants extract caused a significant increase in body weight of broilers compared to the control treatment (p < 0.05). The results showed that the relative weight breasts and wings treatments received 100 and 200 and relative weight pancreas and heart by 100 g/ton blend of medicinal plants extract were Increased significantly (p < 0.05). Blend of medicinal plants extract significantly reduces cholesterol and increases HDL in blood serum (p < 0.05). Globulin, urea, protein, glucose, and serum albumin in broilers were not affected by experimental treatments (P>0.05). While 100 g/ton of blend of medicinal plants extract significant increased creatinine (p < 0.05). Based on the findings of this study can conclude that the use of 100 g/ton blend of medicinal plants extract at the first of the can have beneficial effects on the internal organs weight, broiler performance and blood parameters period.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Carcass characteristics
 • Broiler
 • Performance and Medicinal plants
 1. اربابیان، ه.؛ طهماسبی، ع.؛ وکیلی، ر. و زکی ­زاده، س.، 1390. اثر پودرفلفل قرمز و چربی برعملکرد و فراسنجه­ های خونی جوجه ­های گوشتی. نشریه پژوهش ­های علوم دامی ایران. جلد 3، شماره 4، صفحات 393 تا 405.
 2. اسماعیلی، ح.ر.؛ وکیلی، ن.؛ افضلی، ن.؛ امیری، ا.؛ نعیمی پور، ح. و نصیمی، م.،1389. تأثیر استفاده از پودر دارچین در جیره بر عملکرد جوجه گوشتی. چهارمین کنگره علوم دامی ایران. دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی کرج، ایران.
 3. باغبان­ کنعانی، پ.؛ دانشیار، م. و نجفی، ر.، 1395. تاثیر مکمل سازی پودر دارچین و زردچوبه بر عملکرد، صفات لاشه و برخی فراسنجه ­های خونی جوجه­ های گوشتی تحت تنش گرمایی. نشریه پژوهش ­های علوم دامی. جلد 26، شماره 1، صفحات 63 تا 75.
 4. پیرمحمدی، ع.؛ دانشیار، م. و فرمومند، پ.، 1394. بررسی تاثیر پودر گیاهان آویشن و پونه بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه­ های خونی جوجه ­های گوشتی تحت تنش گرمایی. مجله دامپزشکی ایران. جلد 11، شماره 2، صفحات 12 تا 25.
 5. جادری، ن.؛ نوبخت، ع. و مهمان ­نواز، ی.، 1390. بررسی اثرهای استفاده از گیاهان دارویی مرزه (Satureja hortensis L.)، کاکوتی (Ziziphora tenuir L.)  و گزنه (Urtica dioica L.) و مخلوط ­های مختلف آن ­ها بر عملکرد، کیفیت تخم ­مرغ و فراسنجه­ های خونی و ایمنی مرغ­ های تخم­ گذار. فصلنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. شماره 1، صفحات 11 تا 24.
 6. جمالی، م.ر.؛ قربانی، م.ر.؛ طاطار، ا.؛ سالاری، س. و چاجی، م.، 1395. اثرات سطوح مختلف پودر خرفه بر جمعیت میکروبی، فراسنجه­ های بیوشیمیایی خون و خصوصیات استخوان درشت نی مرغان تخم گذار. مجله دامپزشکی ایران. دوره 4، شماره 12، صفحات 31 تا 42.
 7. حاتمی، ح.؛ شکوری، م.؛ اسماعیل­ پور، ب. و بهروز، ر.، 1392. اثر گیاهان دارویی نعناع و ریحان در جیره بر عملکرد رشد، قابلیت هضم مواد مغذی، برخی فراسنجه ­های خونی و سیستم ایمنی جوجه ­های گوشتی. پایان­ نامه کارشناسی­ ارشد تغذیه دام. دانشگاه محقق اردبیلی.
 8. حسینی­ کاریزعمر، س.م.؛ کریمی، ک. و خدایی­ مطلق، م.، 1393. مقایسه تأثیر تزریق عصاره شوید و لواستاتین بر کاهش غلظت کلسترول سرم خون، ماهیچه ­ها و کبد جوجه­ های گوشتی هایپرکلسترولمی شده. فصلنامه محیط زیست جانوری. دوره 6، شماره 3، صفحات 203 تا 212.
 9. خدایی ­مطلق، م.؛ کریمی، ک. و عبدالمحمدی، م.، 1393. تزریق عصاره سیر و لواستاتین بر غلظت کلسترول جوجه ­های گوشتی هایپرکلسترولمیک. فصلنامه محیط زیست جانوری. دوره 7، شماره 3، صفحات 95 تا 102.  
 10. رضائی، م.؛ زارعی، ا.؛ افشار، م. و رحیمی، ا.، 1398. اثر سطوح مختلف رنگدانه­ های طبیعی گل جعفری و فلفل قرمز در جیره بر عملکرد و صفات کیفی تخم ­مرغ در مرغ ­های تخم گذار. علوم دامی (پژوهش و سازندگی). دوره 32، شماره 123، صفحات 233 تا 246.
 11. سلطانی، ح. و نوبخت، ع.، 1394. اثرات استفاده از گیاهان دارویی پنیرک، گزنه، مرزه تابستانی و نعناع بر عملکرد، صفات لاشه، فراسنجه‌ های بیوشیمیایی و سلول‌ های ایمنی خون در جوجه­ های گوشتی. مجله تحقیقات دام و طیور. دوره 4، شماره 4، صفحات 13 تا 27.
 12. شریفی، س.د.؛ حسنی­ خورسندی، س.؛ خادم، ع.ا. و صالحی، ع.ر.، 1390. اثرات چهار گیاه دارویی بر عملکرد و غلظت لیپیدهای سرم جوجه­ های گوشتی. فصلنامه گیاهان داروئی. دوره 1، شماره 8، صفحات 83 تا 91.
 13. شلایی، مو حسینی، س.م.، 1393. تأثیر سطوح مختلف بذر خرفه بر فراسنجه ­های خونی، مینرال ­های پلاسما، آنزیم ­های کبدی و برخی خصوصیات تخم ­مرغ در مرغان تخم گذار. تحقیقات تولیدات دامی. دوره 3، شماره 3، صفحه 45-55.
 14. شیرزادگان، ک. و رضائی­ پور، و.، 1395. تأثیر سطوح متفاوت پودر دارچین بر عملکرد، فراسنجه­ های خونی و وزن اندام ­های داخلی جوجه ­های گوشتی. پژوهش ­های تولیدات دامی. دوره 7، شماره 13، صفحات 16 تا 23.
 15. صفامهر, ع.؛ چاووشی، ف. و نوبخت، ع.، 1396. اثرات آویشن، مرزه با و بدون آنزیم بر عملکرد، فراسنجه­ های خونی و ایمنی در جوجه ­های گوشتی. پژوهش ­های تولیدات دامی. دوره 6، شماره 16، صفحات 70 تا 78.
 16. فتحی، م.؛ نیک ­گو، ا. و مهری، م.، 1396. اثرات سطوح مختلف پودر دارچین بر عملکرد، وضعیت آنتی ­اکسیدانی، پایداری اکسیداتیو گوشت، فعالیت آنزیمی و برخی فراسنجه­ های خونی در جوجه­ های گوشتی. پژوهش­ های تولیدات دامی. شماره 17، صفحات 18 تا 25.
 17. محیطی ­اصلی، م.؛ حسینی، س.ع.؛ میمندی ­پور، ا. و مهدوی، ع.، 1390. گیاهان داروئی در تغذیه دام و طیور. موسسه تحقیقات علم دام کشور. 238 صفحه.
 18. مداحیان، ع.، 1392. بررسی تاثیر سطوح مختلف پودر فلفل قرمز بر رنگ زرده تخم ­مرغ و عملکرد مرغ ­های تخم گذار تجاری نژاد لگهورن. اولین ملی الکترونیکی سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار. موسسه آموزش عالی مهرآوند.
 19. ملائی­ نژاد، م.؛ اسماعیلی ­پور، ا.ع.؛ میرمحمودی، ر. و مظهری، م.، 1396. اثر سطوح مختلف پودر پونه کوهی و دارچین بر عملکرد، متابولیت ­های خونی و فعالیت آنزیم گلوتاتیون پروکسیداز خون جوجه ­های گوشتی تحت تنش گرمایی. نشریه علوم دامی ایران (پژوهش و سازندگی). شماره 115، صفحات 221 تا 232.
 20. مولودی، ی. و دانشیار، م.، 1396. اثرات اسانس گیاهان نعناع فلفلی و رزماری برعملکرد، وزن اندام­ های داخلی و برخی فراسنجه ­های خونی بلدرچین ­های ژاپنی. دوماهنامه تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. جلد 33، شماره 6، صفحات 915 تا 927.
 21. مهدی ­خانی، م. و آقازاده، ع، م.، 1394. تأثیر استفاده از ترکیب تجاری عصاره گیاهان دارویی  و عصاره گیاهی آویشن و نعناع به عنوان جایگزین آنتی­ بیوتیک ­های محرک رشد بر عملکرد جوجه ­های گوشتی نر سویه راس. پایان ­نامه کارشناسی ­ارشد در رشته تغذیه طیور. دانشگاه ارومیه.
 22. نجفی، پ.م.؛ ترکی، و. و مدرسی، م.، 1387. بررسی تأثیر افزودن روغن­ های اسانسی آویشن، دارچین و میخک به جیره ­های غذایی بر عملکرد جوجه­ های گوشتی. مجموعه مقالات همایش ملی فناوری­ های نوین در کشاورزی و منابع طبیعی. صفحات 1581 تا 1587.
 23. نوبخت، ع.؛ آذرفر، س.؛ مهمان ­نواز، ی. و قلعه ­نوعی، م.ر.، 1394. اثرات استفاده از گیاهان دارویی پونه (.Mentha plugium L) و آویشن (.Thymus vulgaris L) بر عملکرد و متابولیت‌ های خون در بلدرچین‌ های تخم‌ گذار. نشریه علوم دامی ایران (پژوهش و سازندگی). دوره 28، شماره 109، صفحات 3 تا 14.
 24. ولی ­زاده، ر.، 1395. اثرات سطوح مختلف پودر زنجبیل و فلفل قرمز در جیره بر پایه گندم بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ، پاسخ ایمنی هومورال و برخی از فراسنجه ­های خونی مرغ­  های تخم گذار. پایان ­نامه کارشناسی ­ارشد علوم دامی. دانشگاه تبریز.
 25. Alcicek, A.; Zkurt, M. and Cabuk, M., 2003. The effect of an essential oil combination derived from selected herbs growing wild in turkey on broiler performance. South Africa Journal of Animal Science. Vol. 23, No. 2, pp: 89-94.
 26. Al-Kassie, G.A.M. and Al-Nasrawi, M.A.M., 2011. The effects of using hot red pepper a diet supplement on some performance traits in broiler. Pakistan Journal of Nutrition. Vol. 10, pp: 842-845.
 27. Alp, M.; Midilli, M.; Kocabagl, N.; Yilmaz, H.; Turan, N.; Gargil, A. and Acar, N., 2012. The effects of dietary oregano essential oil on live performance, carcass yield serum immunoglobulin g level, and oocyst count in broilers. Journal of Applied Poultry Research. Vol. 21, pp: 630-636.
 28. Amerah, A.M.; Mathis, G. and Hofacre, C.L., 2012. Effect of xylanase and a blend of essential oils on performance and Salmonella colonization of broiler chickens challenged with Salmonella Heidelberg. Poultry Science. Vol. 91, pp: 943-947.
 29. Burt, S.A.; Vlielander, R.; Haagsman, H.P. and Veldhuizen, E.J., 2005. Increase in activity of essential oil components carvacrol and thymol against Escherichia coli O157:H7 by addition of food stabilizers. Journal of Food Protection. Vol. 68, No. 5, pp: 919-926.
 30. Cabuk, M.; Bozkurt, M.; Alcicek, A.; Akbas, Y. and Kucuyilmaz. K., 2006. Effect of herbal essential oil mixture on growth and internal organ weight of broilers from young and old breeder flocks. South. African Journal of Animal Science. Vol. 36, pp: 135-141.
 31. Caterina, M.J.; Schumacher, M.A.; Tominaga, M.; Rosen, T.A.; Levine, D.; Ciftci, M.; Simsek, U.G.; Yuce, A.; Yilmaz, O. and Dalkilic, B., 2010. Effects ofdietary antibiotic and Cinnamon oil supplementation on antioxidant enzymeactivities, cholesterol levels and fatty acid compositions of serum and meat inbroiler chickens. ActaVeterinaria Brno. Vol. 79, pp: 33-40.
 32. Deriu, A.; Zanetti, S.; Sechi, L.A.; Marongiu, B.; Piras, A.; Porcedda, S. and Tuveri, E., 2008. Antimicrobial activity of InulaheleniumL. essential oil against Gram positive and Gram negative bacteria and Candida spp. IJAA.
 33. Dorman, H.J.D. and Deans, S.G., 2000. Antimicrobial agents from plants: antibacterial activity of plant volatile oils. Journal of Applied Microbiology. Vol. 88, pp: 308-316.
 34. Durrani, F.R.; Sultan, A.; Latif-Marri, M.; Chand, N. and Durrani, Z., 2007. Effect of wild mint infusion on the overall performance of broiler chicks. Pakistan Journal Biology Science. Vol. 10, No. 7, pp: 1130-1133.
 35. Eldeeb, M.; Metwally, M.A. and Galal, A.E., 2006. The impact of botanical extract, capsicum (Capsicum frutescence l), oil supplementation and their interactions on the productive performance of broiler chicks. World's Poultry Science. pp: 243-247.
 36. Eltazi, S.M.A., 2014. Effect of using cinnamon powder as natural feed additive on performance and carcass quality of broiler chicks. International Journal of Innovations and Research. Vol. 2, No. 3, pp: 1-8.
 37. Farrell, D.J., 1978. Efficiency of utilisation by growing chickens of the energy of dietary fat and oil. Poultry Science. Vol. 19, No. 1, pp: 105-109.
 38. Garcıa, V.; Catala-Gregori, P.; Hernandez, F.; Megıas, M, D. and Madrid, J., 2007. Effect of Formic Acid and Plant Extracts on Growth, Nutrient Digestibility, Intestine Mucosa Morphology, and Meat Yield of Broilers. Journal of Applied Poultry Research. Vol. 16, pp: 555-562. 
 39. Gill, C., 2001. Safe and sustainable feed ingredients. Feed International. Vol. 22, pp: 40-45.
 40. Golian, A.; Akbarian, A. and Saleh, H., 1390. Medician plants in animal nutritions (natural compounds to improve and efficiency gastrointestinal function). Ferdowsi university of mashhad publications. First edition.
 41. Hermes, I.H.; Attia, F.M.; Ibrahim, M.K.A.; EL-nesr, S. and Hafez, S.I., 2011. Physiological Responses of Broiler Chickens to Dietary Different Forms and Levels of Nigella Sativa L., During Egyptian Summer Season. Journal of Agricultural and Veterinary Sciences. Vol. 4, pp: 17-35.
 42. Hernandez, F.; Madrid, J.; Garcia, V.; Orengo, J. and Megias, M.D., 2004. Influence of two plant extracts on broiler performance, digestibility and digestive organ size. Poultry Science. Vol. 83, pp: 169-174.
 43. Jamroz, D. and Kamel, C., 2002. Plant extracts on immunity, health, and performance. Journal of Animal Science. Vol. 80, pp: 41.
 44. Jang, I.S.; Ko, Y.H.; Kang, S.Y. and Lee, C.Y., 2007. Effect of a commercial essential oil on growth performance, digestive enzyme activity and intestinal micro flora population in broiler chickens. Animal Feed Science and Technology. Vol. 134, pp: 304-315.
 45. Koochacsaraie, R.R.; Irani, M. and Gharavysi, S.H., 2011. The effect of cinnamon powder feeding onsome blood metabolites in broiler chicks. Journal of Brazilian Poultry Science. Vol. 13, pp: 197-201.
 46. Langhout, P., 2000. New additives for broiler chickens. World Poultry Elsevier. Vol. 16, pp: 22-27.
 47. Lasgti, M., 1995. History of Agriculture and Livestock in Iran (First Volume). Tehran. Amir kabir Publication Institute.
 48. Lee, K.W.; Everts, H. and Beyen, A.C., 2003. Dietary carvacrol lowers body gain but improves feed conversion infemale broiler chickens. Journal of Applied Poultry research. Vol. 12, pp: 394-399.
 49. Lee, K.W.; Everts, H.; Kappert, H.J.; Frehner, M.; Losa, R. and Beynen, A.C., 2003. Effects of dietary essential oil components on growth performance, digestive enzymes and lipid metabolism in female broiler chickens. British Poultry Science. Vol. 44, pp: 450-457.
 50. Mehmet, C.; Simsek, U.G.; Yuce, A.; Yilmaz, O. and Dalkilic. B., 2010. Effects of dietary antibiotic and cinnamon oil supplementation on antioxidant enzyme activities, cholesterol levels and fatty acid compositions of serum and meat in broiler chickens. Acta VeterinariaBrunensis. Vol. 79, pp: 33-40.
 51. Mellor, S., 2000. Antibiotics are not the only growth promoters. World Poultry Science Journal. Vol. 16, pp: 14-15.
 52. Nobakht, A.; olimanzadeh, S. and Pishjangh, J., 2011. Effects of Varying Levels of Nettle (Urtica dioica L.), Pennyroyal (Mentha pulegium L.) Medicinal Plants and Enzyme on Performance and Egg Traits of Laying Hens. Global Veterinaria. Vol. 7, No. 5, pp: 491-496.
 53. Rehani Mohassess, A., 2011. Effect of different levels of Mentha and Ajowan on performance and carcass characteristics of broilers. South African. Journal of Animal Science. Vol. 16, pp: 12-18.
 54. Sadeghi, G. and Khaliqi-Ghara-Tape, F., 2008. Effect of Plant and Essential Oil on Performance of Broiler Chickens. 4th Iranian Animal Science Congress.
 55. Solaiman, F.; El-Sohly, M.; Fathy, M. and El-Sakhawy, F., 2008. A comparative study of the essential oils from certain Mentha and Saliva species grown in Egypt. Egyptian journal of pharmaceutical sciences. Vol. 38, pp: 553-564.
 56. Swennen, Q.; Janssens, G.P.; Decuypere, E. and Buyse, J., 2004. Effects of substitution between fat and protein on feed intake and its regulatory mechanisms in broiler chickens: energy and protein metabolism and diet-induced thermogenesis. Poultry Science. Vol. 83, No. 12, pp: 1997-2004.
 57. Tahami, Z.; Hosseini, S.M. and Shalaei, M., 2016a. Study of carcass characteristics and relative weight of internal organs of broiler chickens Fed with a mixture of medicinal plants in the early period. 2 nd National Congress on the Development Agricultural Science and Natural Resource Gorgan.
 58. Tahami, Z.; Hosseini, S.M. and Shalaei, M., 2018b. Effect of Use of Mixture of Herbal Extracts on Performance, Carcass Characteristics, Blood Serum Metabolites and Enzyme Activity of Broiler Chickens. Iranian Journal of Animal Science Research. Vol. 9, pp: 446-460.
 59. Tannock, G.W.; Dashkevicz, M.P. and Feighner,S.D., 1989. Lactobacilli and bile salt hydrolase in the marine intestinal tract. Applied and Environmental Microbiology. Vol. 55, pp: 1848–1851.