کارایی پودر گل میخک Eugenia caryophyllata جهت بی هوشی مولدین ماهی سفیدک سیستان Schizothorax zarudnyi و سنجش پارامترهای بیوشیمیایی و ایمنی خون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، پژوهشکده تالاب بین المللی هامون، دانشگاه زابل، زابل، ایران

2 معاونت آبزی پروری، اداره کل شیلات آب های داخلی سیستان و بلوچستان، سازمان شیلات ایران، زابل، ایران

3 مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان بومی و گرمابی، اداره کل شیلات آب های داخلی سیستان و بلوچستان، سازمان شیلات ایران، زهک، ایران

چکیده

گل میخک (Eugenia caryophyllata) به دلیل این که محصولی طبیعی و ارزان قیمت می ­باشد و خطرات سمیت کمی دارد به عنوان ماده بی هوشی در ماهی مورد استفاده قرار می­ گیرد. مطالعه حاضر به منظور تعیین غلظت مناسب بی هوشی مولدین ماهی سفیدک سیستان Schizothorax zarudnyi توسط پودر گل میخک جهت استفاده در تکثیر مصنوعی این ماهی انجام شد. مولدین نر (55/8 ± 407/14 گرم) و ماده (291/3 ± 1240/1 گرم) با غلظت­ های 200، 250 و 300 میلی­ گرم در لیتر پودر گل میخک  و هفت تکرار برای هر غلظت بی هوش شدند. علاوه بر مدت زمان لازم برای طی مراحل بی هوشی و احیا، پارامترهای بیوشیمایی سرم خون شامل گلوکز و پروتئین کل و پارامترهای ایمنی سرم خون شامل C3 ،C4 و IgM قبل و بعد از بی هوشی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد مدت زمان صرف شده برای طی مراحل بی هوشی و احیا مولدین ماده در غلظت 250 میلی­ گرم در لیتر به ترتیب 9/78 ± 160/14 و 12/1 ± 145 ثانیه بود که مجموعا کم تر از غلظت ­های 200 (20/2 ± 319 ثانیه بی هوشی و 12/15 ± 108/63 ثانیه احیا) و 300 (7/86 ± 117 ثانیه بی هوشی و 22/24 ± 271 ثانیه احیا) میلی ­گرم در لیتر بود؛ هم چنین، برای مولدین نر این زمان در غلظت 300 میلی­ گرم در لیتر (3/73 ± 86 ثانیه بی هوشی و 11/25 ± 64/71 ثانیه احیا) کم تر از غلظت­ های 200 (7/81 ± 155/71 ثانیه بی هوشی و 7/73 ± 56/43 ثانیه احیا) و 250 (12/57 ± 116/86 ثانیه بی هوشی و 14/44 ± 70/71 ثانیه احیا) میلی ­گرم در لیتر بود. مقادیر گلوکز، پروتئین کل و C4 تحت تاثیر بی هوشی تغییر نکردند، ولی مقدار IgM در غلظت 300 میلی­ گرم در لیتر مولدین نر و ماده کاهش معنی­ دار و مقدار C3 در غلظت 300 میلی­ گرم در لیتر مولدین نر افزایش معنی­ دار داشت (0/05>p ). نتایج نشان داد که غلظت 250 میلی  ­گرم در لیتر برای بی هوشی مولدین ماهی سفیدک سیستان مناسب می ­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The efficacy of clove powder Eugenia caryophyllata as an anesthetic for snow trout Schizothorax zarudnyi broods and measurement of blood biochemical and immunity parameters

نویسندگان [English]

 • Abdolali Rahdari 1
 • Ali Khosravanizadeh 1
 • Ahmad Gharaei 1
 • Alireza Afshari 2
 • Samira Sarani 3
1 Department of Fisheries, Hamoun International Wetland Research Institute, University of Zabol, Zabol, Iran
2 Deputy of Aquaculture, General Office of Sistan and Baluchistan Fisheries, Iran Fisheries Organization, Zabol, Iran
3 Fish Hatchery Center, General Office of Sistan and Baluchistan Fisheries, Iran Fisheries Organization, Zahak, Iran
چکیده [English]

Clove (Eugenia caryophyllata) powder is used as a fish anesthetic because it is a natural and inexpensive product with low toxicity risks. The goal of the present study was to determine the appropriate concentration of clove powder for anesthetizing of snow trout, Schizothorax zarudnyi broods to be used in artificial reproduction. We applied three different clove powder concentrations (200, 250 and 300 mg/L) with 7 replicates for each concentration on female (1240.1 ± 291.3 g) and male (407.14 ± 55.8 g) broods. In addition to the time required for anesthesia and reduction, serum biochemistry parameters including glucose, total protein, IgM, C3 and C4 were monitored before and after anesthesia. Results showed that time elapsed for anesthesia and recovery of female broods at 250 mg/L was 160.14 ± 9.78 and 145 ± 12.1 seconds, respectively, which was less than 200 (319 ± 20.2 sec. for anesthesia and 108.63 ± 12.15 sec. for recovery) and 300 (117 ± 7.86 sec. for anesthesia and 271 ± 22.24 sec. for recovery) mg/L concentrations. Also, this time for male broods at 300 mg/L (86 ± 3.73 sec. for anesthesia and 64.71 ± 11.25 sec. for recovery) was less than the 200 (155.71 ± 7.81 sec. for anesthesia and 56.43 ± 7.73 sec. for recovery) and 250 (116.86 ± 12.57 sec. for anesthesia and 70.71 ± 14.44 sec. for recovery) mg/L concentrations. The anesthesia did not change blood glucose, total protein, and C4 levels, but IgM concentration was decreased at 300 mg/L in both female and male fish (p < 0.05) and C3 concentration was increased at 300 mg/L in the male brood (p < 0.05). We conclude that 250 mg/L of clove oil is the most efficient dose that requires fish euthanization for artificial reproduction.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Anesthesia
 • Brood
 • Snow trout
 • Immunity
 • Clove powder
 1. اخلاقی، م. و میراب ­بروجردی، م.، 1378. بررسی اثر بی ­هوش کنندگی گل میخک در ماهی و تعیین LC50 آن. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران. دوره 54، شماره 2، صفحات 49 تا 52.
 2. خسروانی ­زاده، ع.، 1397. مقایسه اثرات بی­ هوش­ کننده اسانس گل میخک در ماهیان آنجل (Pterophyllum scalare)، گوپی (Poecilia reticulate) و طلایی (Carassius auratus). فصلنامه محیط زیست جانوری. دوره 10، شماره 3، صفحات 315 تا 322.
 3. سلطانی، م.؛ امیدبیگی، ر.؛ رضوانی، س.؛ مهرابی، م. و چیت­ ساز، ح.، 1380. مطالعه اثرات هوشبری اسانس و عصاره گل میخک در ماهی قزل­ آلای رنگین ­کمان تحت برخی شرایط کیفی آب. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران. دوره 56، شماره 4، صفحات 85 تا 89.
 4. صدیق ­بازکیاگوراب، م.؛ ایمانپورنمین، ج. و موسی­ پورشاجانی، م.، 1391. اثرات بی­ حسی و بی ­هوشی عصاره روغنی میخک (Clove oil) و عصاره سنبل الططیب (Valeriana officinalis L.) بر قزل آلای رنگین­ کمان (Oncorhynchus mykiss). فصلنامه محیط زیست جانوری. دوره 4، شماره 4، صفحات 163 تا 168.
 5. علیشاهی، م.؛ چشمه، ب.؛ پیغان، ر.؛ قربانپور، م. و محمدیان، ت.، 1392. بررسی تاثیر بی­ هوشی با MS222، اسانس گل میخک و فنوکسی اتانول بر برخی شاخص ­های ایمنی ماهی کپورمعمولی. فصلنامه اکوبیولوژی تالاب. دوره 5، شماره 18، صفحات 23 تا 32.
 6. Barata, M.; Soares, F.; Aragao, C.; Almeida, A.C.; Pousao-Ferreira, P. and Ribeiro, L., 2016. Efficiency of 2-phenoxyethanol and clove oil for reducing handling stress in reared meagre, Argyrosomus regius. Journal of the World Aquaculture Society. Vol. 47, pp: 82-92.
 7. Becker, A.G.; Cunha, M.A.; Garcia, L.O.; Zeppenfeld, C.C.; Parodi, T.V.; Maldaner, G.; Morel, A.F. and Baldisserotto, B., 2013. Efficacy of eugenol and the methanolic extract of Condalia buxifolia during the transport of the silver catfish Rhamdia quelen. Neotropical Ichthyology. Vol. 11, pp: 675-681.
 8. Bressler, K. and Ron, B., 2004. Effect of anesthetics on stress and the innate immune system of gilthead seabream (Sparus aurata). The Israeli Journal of Aquaculture Bamidgeh. Vol. 56, pp: 5-13.
 9. Buckley, R.H., 1986. Humoral immunodeficiency. Clinical Immunology and Immunopathology. Vol. 40, pp: 13-24.
 10. Burtis, C.A.; Ashwood, E.R. and Bruns, D.E., 2011. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. Saunders, 5th edition. 2256 p.
 11. Cagiltay, F.; Atanasoff, A.; Saglam, M.; Cagatay, S.; Nikolov, G.; Ekim, O. and Secer, F.S., 2017. Comparison of different anesthetic protocols for morphometric measurements of carp (Cyprinus carpio). Advanced Research in Life Sciences. Vol. 1, pp: 81-84.
 12. Coyle, S.D.; Durborow, R.M. and Tidwell, J.H., 2004. Anesthetics in Aquaculture. Southern Regional Aquaculture Center Publication no. 3900, pp: 6.
 13. Fernandes, I.M.; Bastos, Y.F.; Barreto, D.S.; Lourenço, L.S. and Penha, J.M., 2017. The efficacy of clove oil as an anaesthetic and in euthanasia procedure for small-sized tropical fishes. Brazilian J of Biology. Vol. 77, pp: 444-450.
 14. Gilderhus, P.A. and Marking, L.L., 1987. Comparative efficacy of 16 anesthetic chemicals on rainbow trout. North American J of Fisheries Management. Vol. 7, pp: 288-292.
 15. Harikrishnan, R.; Kim, J.S.; Balasundaram, C. and Heo, M.S., 2012. Immunomodulatory effects of chitin and chitosan enriched diets in Epinephelus bruneus against Vibrio alginolyticus infection. Aquaculture. Vol. 326, pp: 46-52.
 16. Husen, M.A.; Sharma. S., 2014. Efficacy of anesthetics for reducing stress in fish during aquaculture practices a review. Journal of Sciences, Engineering and Technology. Vol. 10, pp: 104-123.
 17. Iwama, G.K.; McGeer, J.C. and Pawluk, M.P., 1989. The effects of five fish anaesthetics on acid-base balance, hematocrit, cortisol and adrenaline in rainbow trout. Canadian Journal of Zoology. Vol. 67, pp: 2065-2073.
 18. Keene, J.L.; Noakes, D.L.; Moccia, R.D. and Soto, C.G., 1998. The efficacy of clove oil as an anaesthetic for rainbow trout. Aquaculture Research. Vol. 9, pp: 89-101.
 19. Mylonas, C.C.; Cardinaletti, G.; Sigelaki, I. and Polzonetti-Magni, A., 2005. Comparative efficacy of clove oil and 2-phenoxyethanol as anesthetics in the aquaculture of European sea bass and gilthead sea bream (Sparus aurata) at different temperatures. Aquaculture. Vol. 246, pp: 467- 481.
 20. Nelson, J.S.; Grande, T.C. and Wilson, M.V.H., 2016. Fishes of the World. John Wiley & Sons, Fifth edition. 752 p.
 21. Ortuno, J.; Esteban, M.A. and Messeguer, J., 2002. Effects of four anesthetics on the innate immune response of gilthead seabream. Fish and Shellfish Immunology. Vol. 12, pp:49-59.
 22. Ringø, E.; Olsen, R.E.; Vecino, J.L.G.; Wadsworth, S. and Song, S.K., 2012. Use of immunostimulants and nucleotides in aquaculture: a review. Journal of Marine Science: Research & Development. Vol. 2, pp: 1-22.
 23. Ross, G.L. and Ross, B., 2008. Anaesthetic and Sedative Techniques for Aquatic Animals. Blackwell Scientific, Oxford, UK, 3rd edition. 240 p.
 24. Schreck, C.B., 1981. Stress and compensation in teleostean fishes: responses to social and physical factors. pp: 295-321. In: Pickering, A.D., Stress in Fish. Academic Press, London.
 25. Schreck, C.B. and Moyle, P.B., 1990. Methods for fish biology. Maryland: American Fisheries Society.
 26. Shaluei, F.; Hedayati, A.; Jahanbakhshi, A. and Baghfalaki, M., 2012. Physiological responses of great sturgeon to different concentrations of 2-phenoxyethanol as an anesthetic. Fish Physiology and Biochemistry. Vol. 38, pp: 1627-1634.
 27. Silva, E.M.P.; Oliveira, R.H.F.; Ribeiro, M.A.R. and Coppola, M.P., 2009. Anesthetic effect of clove oil on lambari (Astyanax altiparanae). Revista de Ciência Rural. Vol. 39, pp: 1851-1856.
 28. Suljević, D.; Alijagić, A. and Islamagić, E., 2017. Temporal influence of spawning on serum biochemical parameters in brown trout Salmo trutta (teleostei: salmonidae). Bulgarian Journal of Agricultural Science. Vol. 23, pp: 485-490.
 29. Thomas, P. and Robertson, L., 1991. Plasma cortisol and glucose stress responses of red drum (Sciaenops ocellatus) to handling and shallow water stressors and anesthesia with MS 222, quinaldine sulphate and metomidate. Aquaculture. Vol. 96, pp: 69-86.
 30. Uribe, C.; Folch, H.; Enriquez, R. and Moran, G., 2011. Innate and adaptive immunity in teleost fish: A review. Veterinarni Medicina. Vol. 56, pp: 486-503.
 31. Velišek, J. and Svobodova, Z., 2004. Anaesthesia of common carp with 2-phenoxyethanol: Acute toxicity and effects on biochemical blood profile. Acta Vetrinaria Brno. Vol. 73, pp: 247-252.
 32. Velisek, J.; Svobodova, Z. and Piackova, V., 2007. Effects of 2-phenoxyethanol anesthesia on haaematological profile on common carp (Cyprinus carpio) and rainbow trout. Acta Vetrinaria Brno. Vol. 76, pp: 487-492.
 33. Wedemeyer, G.A., 1997. Effects of rearing conditions on the health and physiological quality of fish in intensive culture. pp. 35-72. In: Iwama G.K., Pickering A.D., Sumpter J.P., Schreck C.B. (eds.). Fish Stress and Health in Aquaculture. Cambridge University Press, Cambridge.
 34. Woolsey, J.; Holcomb, M.; and Ingermann, R.L., 2004. Effect of temperature on clove oil anesthesia in steelhead fry. North American Journal of Aquaculture. Vol. 66, pp: 35-41.