بررسی مقایسه ای سطوح متفاوت اسیدی فایرهای سدیم دی فرمات (NDF) و فورمی(Formic) بر کارایی رشد، تغذیه و فعالیت آنزیم های گوارشی در فیل ماهی (Huso huso)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران

2 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

اخیرا استفاده از محرک های رشد مثل اسیدی فایرها (گروهی از اسیدهای آلی) در آبزی پروری افزایش یافته است. این مطالعه با هدف بررسی اثر سطوح مختلف اسیدی فایر سدیم دی فرمات (NDF) و اسید فرمی (فورمیک) بر پارامتر های رشد، تغذیه و آنزیم های گوارشی در بچه فیل ماهیان (Huso huso) انجام شد. تعداد 420  قطعه  بچه ماهی فیل ماهی با میانگین وزن 1/72± 30/55 گرم تهیه و به طور تصادفی در قالب هفت گروه با سه تکرار (هر تکرار 20 عدد ماهی) تقسیم به مدت 60 روز با جیره های آزمایشی تغذیه شدند. گروه های 1، 2 و 3 به ترتیب حاوی 0/05، 0/1 و 0/15 درصد سدیم دی فرمات (NDF) و گروه های 4، 5 و 6 حاوی مقادیر 0/05، 0/1 و 0/15 درصد اسید فرمی (فرمیک) در جیره غذایی بودند. جیره گروه شاهد بدون اسیدی فایر بود. نتایج نشان داد اکثریت پارامترهای رشد (% BWI، CF، SGR، FCR، FER، PER) و آنزیم گوارشی در گروه ها تغذیه شده با اسیدی فایر نسبت به گروه شاهد اختلاف معنی داری داشتند (0/05>p ). به طوری که کم ترین ضریب تبدیل غذایی (FCR) (0/5 ± 0/0) و بیش ترین ضریب رشد ویژه (0/005 ± 5/3) در گروه 0/1 درصد سدیم دی فرمات در روز 30 اما کم ترین ضریب تبدیل غذایی (FCR) (0/81 ± 0/001) و بیش ترین ضریب رشد ویژه (0/001 ± 2/77) در گروه 0/1 درصد اسید فرمیک در روز 60  مشاهده شد (0/05>p ). هر دو آنزیم مورد بررسی (تریپسین، کیمو تریپسین) تحت تاثیر اسیدی فایر قرار گرفتند به طوری که بیش ترین فعالیت آنزیم تریپسین و کیمو تریپسین در گروه 0/1 درصد سدیم دی فرمات در 30 روز اول بود (0/05>p ). فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز در  تیمارهای اسیدی فایر افزایش نسبی داشت ولی این افزایش در تیمارهای سدیم دی فرمات نسبت به گروه شاهد معنی دار نبود (0/05<p ) اما در روز 30 میزان این آنزیم در گروه های اسید فرمیک بیش تر بود. به طور کلی می توان بیان کرد افزودن ترکیبی اسیدی فایر سدیم دی فرمات (NDF) به میزان 0/1 درصد به جیره غذایی فیل ماهی ترجیحا در به مدت 30 روز باعث بهبود پارامترهای رشد و کاهش ضریب تبدیل غذایی (FCR)، افزایش سطح آنزیم گوارشی می شود که نهایتا شاخص سلامت این ماهی را بهبود می بخشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Different Levels of Sodium Di-formate (NDF) and Formic Acidifiers on Nutrition, Growth and Activity of Digestive Enzymes in beluga (Huso huso)

نویسندگان [English]

 • Arash Jedi Mostafalou 1
 • Masoud Hedayatifard 1
 • Mojtaba Keshavarz Divkolai 1
 • Takavar Mohamadyan 2
1 Department of Fisheries, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Ghaemshahr Branch, Islamic Azad University, Ghaemshahr, Iran
2 Deputy of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine. Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Recently, the use of Acidifier (a group of organic acids) has been increased in aquaculture. The purpose of this study is to evaluate the effects of Acidifier (sodium diformate and Formic acid) on the growth performance, nutrition indices, and Digestive enzymes activity of the juvenile Huso huso. A total of 420 juvenile Huso huso (30.55 ± 1.72 g) was randomly divided into seven experimental treatments (Three replicates each). All groups were fed with the experimental diet for 60 days. The Bioassay conducted on the first day and after 30 and 60 days and then growth parameters were investigated. The experimental diets contain 0.05, 0.1 and 0.15 % sodium diformate (NDF) and 0.05, 0.1 and 0.15 % Formic acid (Formi). diet control was without any acidifier. Results show that all growth and Intestinal enzymes (trypsin, chymotrypsin and alkaline phosphatase) are affected by acidifier and in these two parameters  groups that fed 0.1 % supplemented food by NDF and citric acid compared to the control group. The best FCR and SGR observed in the groups fed with 0.1 % supplemented food by NDF)0.5±00), (0.5±0.005) (p < 0.05) at day 30 respectively. Although the best FCR and SGR observed in the groups fed with 0.1 % supplemented food by Formic acid (0.81±0.001), (2.7±0.005) (p < 0.05) at day 60 respectively. Intestinal enzymes (trypsin, chymotrypsin and alkaline phosphatase) are affected by acidifier. The highest activity of trypsin and chymotrypsin was significant in groups 0.1 % supplemented food by NDF (P˂0.05) in  the first 30 days. Alkaline phosphatase activity increased with increasing acidifier diets in groups, but this increase was not significant compared to the control (p>0.05). It can be concluded that the addition of  0.1% of NDF to beluga diets improves growth parameters and decreases FCR, increases digestive enzyme activity. Moreover, these results indicated that 0.1 % of NDF and citric acid in the diet could be a useful food supplement preferably at 30 days and can be used to improve the growth parameters in juvenile Huso huso.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Acidifiers
 • Growth
 • Nutrition
 • Intestinal enzymes
 • Huso huso
 1. ایمانی، ا.؛ یزدان ­پرست، ر.؛ فرهنگی، م.؛ بختیاری، م.؛ مجازی امیری، ب. و سلجوقی، ظ،ش.، 1388. بررسی فعالیت آنزیم­ های گوارشی ماهی قزل ­آلای رنگین­ کمان (Oncorhynchus mykiss) در طی دوره محرومیت غذایی و غذادهی مجدد. مجله علوم دریایی ایران. دوره 8، شماره­های 3 و 4، صفحات 24 تا 33.
 2. خواجه ­پور، ف.، 1389. تاثیر جایگزینی بخشی از پودر ماهی با آرد سویا و اسیداستیک بر عملکرد رشد، بقا و ترکیب لاشه فیل ­ماهی جوان (Huso huso). پایان­ نامه کارشناسی ­ارشد. دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 71 صفحه.
 3. زمانی، ع.؛ حاجی ­مرادلو، ع.؛ مدنی، ر.؛ فرهنگی، م. ویلکی، ا.، 1386. اندازه ­گیری و مقایسه سطح فعالیت برخی آنزیم­ های گوارشی در لارو ماهی آزاد دریای خزر و ماهی قزل­ آلای رنگین­ کمان در مرحله شروع تغذیه خارجی. مجله علمی شیلات ایران. دوره 16، شماره 3، صفحات 73 تا 80.
 4. محمدیان، ت.، 1392. ارزیابی توان پروبیوتیکی و تحریک کنندگی ایمنی برخی لاکتوباسیلوس‌های جدا شده از روده ماهی شیربت (Barbus grypus). پایان­ نامه دکتری. دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز. 80 صفحه.
 5. Ahmadnia, H.R.; Motlag, H.R.; Farhangi, M.; Rafiee, Gh. and Noori, F., 2012. Modulating gut microbiota and digestive enzyme activities of Artemia urmiana by administration of different levels of (Bacillus subtilisand) and (Bacillus licheniformis). Aquaculture International. Vol. 20, No. 4, pp: 693-705. 
 6. Castillo, A.; Sanchez, C.; Dominguez, J.; Kaattari, S.L. and Villena, A.J., 1993. Ontogeny of IgM and IgM-bearing cells in (rainbow trout). Developmental and Comparative Im­munology. Vol. 17, No. 5, pp: 419-424.
 7. Castillo, S.; Rosales, M.; Pohlenz, M. and Gatlin, D.M., 2014. Effects of organic acids on growth performance and digestive enzyme activities of juvenile red drum (Sciaenops ocellatus). Aquaculture. Vol. 433, pp: 6-12.
 8. Ebrahimi, M.; Daeman, N.H.; Chong, C.M.; Karami, A.; Kumar, V.; Hoseinifar, S.H. and Romano, N., 2017. Comparing the effects of different dietary organic acids on the growth, intestinal short-chain fatty acids, and liver histopathology of red hybrid tilapia (Oreochromis sp.) and potential use of these as preservatives. Fish Physiology and Biochemistry. Vol. 43, No. 4, pp:1195-1207.
 9. Erlanger, B.F.; Kokowsky, N. and Cohen, W., 1961. The preparation and properties of two new chromogenic substrates of trypsin. Archives of Biochemistry and Biophysics. Vol. 95, No. 2, pp: 271-278.
 10. Hardy, R.W., 2000. New developments in aquatic feed ingredient, and potential of enzyme supplements. A vances en Nutricion Aquicola V. memorias, V. Simposium Internacional de nutricion Acuicola. 19-22 Noviembre Merdia, Yucatan, Mexico. pp: 216-227.
 11. Hassaan,M.S.; Wafa, M.A.; Soltan, M.A.; Goda, A.S. and Mogheth, N.M.A., 2014. Effect of Dietary Organic Salts on Growth, Nutrient Digestibility, Mineral Absorption and Some Biochemical Indices of Nile Tilapia; Oreochromis niloticus L. Fingerlings. World Applied Sciences Journal Vol. 29, No. 1, pp: 47-55.
 12. Hoseinifar, S.H.; Sun, Y.Z. and Caipang, C.M., 2017. Short chain fatty acids as feed supplements for sustainable aquaculture: an updated view. Aquaculture Research. Vol. 48, No. 2, pp:1380-1391.
 13. Hoseinifar, S.H.; Esteban, M.Á.; Cuesta, A.  and Sun, Z., 2015. Prebiotics and fish immune response: a review of current knowledge and future perspectives. Reviews in Fisheries Science & Aquaculture. Vol. 23, pp: 315-328.
 14. Kuzmina, V.V.; Shekovtsova, N. and Bolobonina, V., 2010. Activity dynamics of proteinases and glycosidases of fish chyme with exposure in fresh and brackish water. Biology Bulletin. Vol. 37, No. 6, pp: 605-611.
 15. Li, W.F.; Feng, J.; Xu, Z.R. and Yang, C.M., 2004. Effects of non-starch polysacarides enzymes on pancreatic and small intestinal digestive enzyme activities in piglet fed diets containing high amounts of barley. World Journal of Gastroenterology. Vol. 10, No. 6, pp: 856-890.
 16. Liebert, F.; Mohamed, K. and Lückstädt, C., 2010. Effects of diformates on growth and feed utilization of all male Nile Tilapia fingerlings (Oreochromis niloticus) reared in tank culture.  XIV International Symposium on Fish Nutrition and Feeding, Qingdao, China, Book of Abstracts. 190 p.
 17. Lim, C.; Lückstädt, C.; Webster, C.D. and Kesius, P., 2015. Organic acids and their salts (chapter 15) In: Lee, C.S.; Lim, C.; Gatlin, D.M. and Webster, C.D., (Eds.), Dietary Nutrients, Additives and Fish Health. Wiley-Blackwell. pp: 305-315.
 18. Luckstadt, C., 2008. The use of acidifiers in fish nutrition. CAB Reviews: Perspectives in Agriculture, Veterinary Science, Nutrition and Natural Resources. Vol. 3, pp: 1-8.
 19. Mohammadian, T.; Alishahi, M.; Tabandeh, M.; Ghorbanpoor, M. and  Gharibi, D., 2017. Effect of Lactobacillus plantarum and Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus on growth performance, gut microbial flora and digestive enzymes activities in Tor grypus (Karaman, 1971). Iranian Journal of Fisheries Sciences. Vol. 16, No. 1, pp: 296-317.
 20. Morken, T.; Kraugerud, O.F.; Barrows, F.T.; Sorensen, M.; Storebakken, T. and Overland, M., 2011. Sodium diformate and extrusion temperature affect nutrient digestibility and physical quality of diets with fish meal and barley protein concentrate for rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture. Vol. 317, pp :138-145.
 21. Ng, W.K.; Koh, C.H.; Teoh, C.Y. and Romano, N., 2015. Farm-raised tiger shrimp (Penaeus monodon) fed commercial feeds with added organic acids showed enhanced nutrient utilization. Aquaculture Resources. Vol. 449, pp: 69-77.
 22. Romano, N.; Koh, C.B. and Ng, W.K., 2015. Dietary microencapsulated organic acids blend enhances growth, phosphorus utilization, immune response, hepatopancreatic integrity and resistance against Vibrio harveyi in white shrimp, Litopenaeus vannamei. Aquaculture. Vol. 435, pp: 228-236.
 23. Rungruangsak, T.K.; Rustad, A.; Sunde, J.; Eiane, S.A.; Jensen, H.B.; Opstvedt, J.; Nygård, E.; Samuelsen, T.A.; Mundheim, H. and Luzzana, U., 2002. In vitro digestibility based on fish crude enzyme extract for prediction of feed quality in growth trials. Journal of the Science of Food and Agriculture. Vol. 82, No. 6, pp: 644-654.
 24. Silva, B.C.; Nolasco, S.H.; Magallón Barajas, F.; Civera Cerecedo, R.; Casillas Hernández, R. and Seiffert, W., 2015.  Improved digestion and initial performance of white leg shrimp using organic salt supplements. Aquac.Nutr. Vol. 22, No. 5, pp: 997-1005.
 25. Zhu, Y.; Qiu, X.; Ding, Q.; Duan, M. and Wang, C., 2014. Combined effects of dietary phytase and organic acid on growth and phosphorus utilization of juvenile yellow catfish (Pelteobagrus fulvidraco). Aquaculture. Vol. 430, pp: 1-8.