بررسی تاثیر اسیدآمینه هیستیدین بر رشد، بقا، برخی شاخص های خونی و پروفیل اسیدآمینه لاشه بچه فیل ماهی (Huso huso)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

اسیدهای آمینه آزاد به عنوان موادی که می ­توانند رفتار جستجوی غذا را به خصوص در گونه­ هایی که برای یافتن طعمه متکی به حس بویایی و چشایی هستند، تحریک کرده و نقش جاذب را ایفا کند، شناخته شدند. این طرح آزمایشی به مدت 9 هفته به منظور تعیین اثر اسید آمینه هیستیدین به عنوان جاذب در جیره غذایی فیل ماهی جوان (Huso Huso) بر عملکرد رشد، پارامترهای خونی و پروفیل اسیدهای آمینه انجام شد. برای انجام این آزمایش، تعداد 180 قطعه فیل ماهی جوان با میانگین وزنی 0/99± 26/3 گرم در 18 تانک پلی اتیلنی در قالب یک طرح کاملا تصادفی قرار داده شد (تعداد 10 قطعه ماهی در هر تانک). ماهیان روزانه در سه وعده غذایی در حد سیری در ساعت­ های 7، 14 و 17 با جیره غذایی آزمایشی شامل: 0/5، 1 و 1/5 درصد اسیدآمینه هیستیدین تغذیه شدند. نتایج این آزمایش نشان داد که بالاترین میزان افزایش وزن (WG)، درصد افزایش وزن (WG%)، ضریب تبدیل غذایی (FCR)، نرخ رشد ویژه (SGR)، نرخ رشد روزانه (DGR) و فاکتور وضعیت (CF) مربوط به تیمار تغذیه شده با جیره آزمایشی حاوی 1/5 درصد اسیدآمینه هیستیدین به عنوان جاذب غذایی بود (0/05>p )؛ در پایان آزمایش شاخص ­های خون ­شناسی مانند: تعداد سلول­ های گلبول قرمز (RBC)، گلبول سفید (WBC)، هماتوکریت (Htcهموگلوبین (Hb) و فعالیت­  های کمپلمان مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان داد میانگین فعالیت­ های کمپلمان، حجم متوسط گلبول­ های قرمز (MCV)، میزان متوسط هموگلوبین (MCH) و غلظت متوسط هموگلوبین در گلبول قرمز (MCHC) تفاوت معنی داری بین تیمارها نداشت (0/05<p ). هم چنین نتایج نشان داد که در نرخ رشد تمامی گروه­ های ماهیان تغذیه شده با جیره­ های غذایی حاوی درصدهای متفاوت هیستیدین تفاوت معنی داری وجود داشت (0/05>p )؛ هم چنین، پروفیل اسیدهای آمینه ترکیبات بدن در تیمارهای مختلف اختلاف معنی دار نداشت (0/05<p ). با توجه به نتایج به دست آمده، افزودن این اسید آمینه به عنوان جاذب غذایی در جیره غذایی فیل ماهی جوان جهت ارتقای سلامتی و بهبود عملکرد رشد این گونه اقتصادی توصیه می ­گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of Histidine on growth performance, Survival, some blood parameters and amino acid profile of body composition of Beluga (Huso huso)

نویسندگان [English]

 • Mohammad Sudagar
 • Hamideh Zakaryaei
 • Ali Hajibeglou
Department of Aquaculture, Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

A 9-week feeding trial was conducted to estimate effect of Histidin as a feed attractant on growth performance, blood parameters and amino acid profile of great Sturgeon (Huso huso), One hundred and eighty juvenile great sturgeons (26.3 ± 0.98 g) were stocked in 18, 500-L polyethylene tanks (10 fish per group) in a completely randomized design trial (n=3). Fish were fed three daily meals ad libitum at 7h, 14 h and 17h, for 63 days, the best weight gain(WG), percentage weight gain (Wg%), feed conversion ratio (FCR), specific growth rate (SGR), daily growth rate (DGR), condition factor (CF), were recorded with treatment feed having Histidin 1.5 %. (p < 0.05), and phenylalanine had no significant differences between treatments (p < /em>>0.05). At the end of experiment, hematological parameters, such as red blood cell (RBC), white blood cell (WBC), hematocrit (Hct), hemoglobin (Hb) and complementary activities were determined. Results suggested that, mean and complementary activities were determined (MCV), mean corpuscular hemoglobin (MCH) mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC) had no significant differences between treatments. Results indicated that Histidin had no significant effects on some hematological parameters in beluga, also the results showed that survival rate of fish fed with diets containing Histidine had significant difference between treatments and amino acid profile of body composition had no significant differences between treatments (P>0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Huso huso
 • Histidin
 • Feed attractant
 • Blood parameters
 • Amino acid
 1. پورعلی­ فشتمی، ح.ر.؛ غقله­ مرمضی، ج.؛ یزدانی، م.؛ شکوریان، م.؛ نظامی، ا.؛ یگانه، ه.؛ سیدحسنی، م.؛ پژند، ذ.؛ پیکران، ن.؛ صادقی ­راد، م.؛ دهقانی، م.؛ یارمحمدی، م. و حافظیه، م.، 1395. تاثیر جاذب ­های غذایی (متیونین، لیزین و آلانین) در رشد و نرخ بازماندگی لارو و بچه­ ماهی انگشت ­قد تاس ­ماهی ایرانی. طرح تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقاتی علوم شیلاتی کشور، انیستتوی تحقیقات بین­ المللی تاس ­ماهیان دریای خزر. 62 صفحه.
 2. جعفری­ شموشکی، و.؛ کاسومیان، ا.؛ ابطحی، ب. و عابدیان کناری، ع.، 1385. مطالعه رفتار ترجیح بویایی در بچه تاس ­ماهی ایرانی (Acipenser persicus) با استفاده از اسیدهای آمینه آزاد. مجله علوم و فنون دریایی ایران. دوره 5، شماره­های 3 و 4، صفحات 13 تا 21.
 3. درویش ­بسطامی، ک.؛ سوداگر، م.؛ ایمانپور، م.ر. و طاهری، ع.، 1387. تأثیر سطوح مختلف عصاره دافنی و آرتمیا به ­عنوان مواد جاذب غذایی بر روی غذاگیری و شاخص ­های رشد در بچه فیل ماهیان پرورشی Huso huso. مجله علمی شیلات. دوره 17، شماره 4، صفحات 35 تا 44.
 4. دهقانی، م. و عادلی، ا.، 1395. تغذیه آبزیان پرورشی و مدیریت آن. همایش ملی آبزی­ پرری و اکوسیستم آبی پایدار. گروه شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، 7 مهرماه. 5 صفحه.
 5. سوداگر، م.، 1384. بررسی مقایسه ­ای تاثیر افزایش برخی از مواد جاذب (بتائین، متیونین و مخلوط بتائین و متیونین) در جیره غذایی فیل­ ماهیان پرورشی به­ منظور افزایش تحریک غذاگیری و بالا بردن میزان رشد و بازماندگی. رساله دکترا. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 79 صفحه.
 6. سوداگر، م.؛ جعفری ­شموشکی، و.؛ حسینی، س.؛ گرگین، س. و عقیلی، ک.، 1387. اثر اسید آمینه ­های آسپارتیک و آلانین به عنوان ماده جذب غذایی بر شاخص ­های رشد و بقاء بچه ­فیل ماهیان (Huso huso). مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی. دوره 15، شماره 1، صفحات 12 تا 25.
 7. گلی، ش.، 1398. بررسی تاثیر سطوح مختلف نانوذرات نقره روی بیان ژن­ های گرلین، فاکتور رشد شبه انسولین و رفتار غذایی در تاس ­ماهی ایرانی. رساله دکترا، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
 8. نوری، گ.؛ جعفری، و.؛ قربانی، ر. و گلی، ش.، 1392. بررسی ترجیح چشایی و رفتار تغذیه ­ای ماهی سفید (Rutilus frisii kutum)  با استفاده از غلظت­ های متفاوت اسیدهای آمینه آزاد. مجله شیلات (منابع طبیعی ایران). دوره 67، شماره 1، صفحات 123 تا 136.
 9. Adams, M.A.; Johnsen, P.B. and Zhou, H.Q., 1988. Chemical enhancement of feeding for the herbivorous fish Tilapia zillii. Aquaculture. Vol. 72, No. 1-2, pp: 95-107.
 10. Anderson, J.S.; Higgs, D.A.; Beams, R.M. and Rowshandeli, M., 1997. Fish meal quality assessment for Atlantic salmon (Salmo salar L.) reared in sea water. Aquaculture Nutrition.Vol. 3, pp: 25-38.
 11. Artyukhin, E.N., 1997. The current status of commercial sturgeon species in the Black Sea-Caspian Sea basin. Pp. 9-13 in Birstein, V.J.; Bauer, A. and Kaiser-Pohlmann, A., eds.  IUCN Species Survival Commision. Sturgeon stocks and caviar trade workshop. Bonn, Germany: Occasional Papers of the IUCN Species Survival Commission. No. 17.
 12. Baruah, K.; Pal, A.K.; Sahu, N.P.; Debnath, D. and Yengkokpam, Y., 2009. Dietary Crude Protein, Citric Acid and Microbial Phytase Interacts to Influence the Hemato Immunological Parameters of Rohu, LabeoRohita, Juveniles. Journal of the World Aquaculture Society.Vol. 40, No. 6, pp: 824-831.
 13. Berg, L.S., 1948. Freshwater fishes of the U. S. S. R. and adjacent countries. Akad. Nauk SSSR 2ool. Inst., Vol. 1, 4th ed. 493 p. plus appendix (Translation by Israel Program for Scientific Translations, 1962).
 14. Carr, W.E.S.; Netherton, J.C.; Gleeson, R.A. and Derby, C.D., 1996. Stimulants of feeding behavior in fish: Analyses of tissues of diverse marine organisms. Biological Bulletin. Vol. 190, pp: 149-160.
 15. Cheng, Z.J.; Hardy, R.W. and Usry, J.L., 2003. Effects of lysine supplementation in plant protein-based. diets on the performance of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and apparaent digestibility coefficients of nutrients. Aquaculture. Vol. 215, pp: 225-265.
 16. Dabrowski, K. and Poczyczynski, P. 1988. Comparative experiments on starter diets for grass carp and common carp. Aquaculture, 69: 317-332.
 17. Dabrowski, K. and Guderley, H., 2002. Intermediary metabolism. Fish nutrition. Vol. 3, pp: 309-365.
 18. De la Higuera, M., 2001. Effects of nutritional factors and feed characteristics on feed intake. In: Food Intake in Fish. (eds Houlihan, D.; Boujard, T. and Jobling, M.,).
 19. Dongmeza, E.; Siddhuraju, P.; Francis, J. and Becker, K., 2006. Effects of dehydrated methanol extracts of moringa (Moringa oleifera Lam.) leaves and three of its fractions on growth performance and feed nutrient assimilation in Nile tilapia (Oreochromis niloticus (L.)). Aquaculture. Vol. 261, pp: 407-422.
 20. Freedman, B., 1999. Encyclopedia of Endangered Species. Detroit: International Limited.
 21. Fuller, M.F.; Reeds, P.J.; Cadenhead, A. and Seve, B., 1987. Protein synthesis and retention in some tissues of the young pig as influenced by dietary protein intake after early weaning. Possible connection to the energy metabolism. British Journal of Nutrition. Vol. 58, pp: 287-300.
 22. Guo, Z.; Zhu, X.; Liu, J.; Han, D.; Yang, Y.; Lan, Z. and Xie, S., 2012. Effects of dietary protein level on growth performance, nitrogen and energy budget of juvenile hybrid sturgeon, Acipenser baerii ♀×A. gueldenstaedtii ♂. Aquaculture. Vol. 338-341, pp: 89-95.
 23. Hasan, M.R., 2001. Nutrition and feeding for sustainable aquaculture development in the third millennium. In Subasingle, R.P.; Bueno, P.; Philips, M.J.; Hough, C.; McGladdery, S.E. and Arthur, J.R., (Eds). Aquaculture in the third millennium. Technical proceedings of the conference on aquaculture in the third millennium, Bangkok, Thailand, 20-25 Februry 2000. NACA, Bangkok and FAO, Rome. pp: 193-219.
 24. Higurea, M., 2001. Effects of nutritional factors and feed characteristics on feed intake. In: Houlihan, D.; Boujard, T. Jobling, M., (Eds.) Food intake in fish. Blackwell Science Ltd. Oxford. pp: 250-268.
 25. Jobling, M.; Gomes, E. and Dias, J., 2001. Feed types, manu­facture and ingredients. In: Food Intake in Fish. (eds Houlihan, D.; Boujard, T. and Jobling, M.,). Blackwell Science, Oxford, pp: 25-48.
 26. Jones, H.W.; Jones, G.S.; Andrews, M.C.; Acosta, A.; Bundren, C. and Garcia, J., 1982. The program for in vitro fertilization at Norfolk. Fertil Steril. Vol. 38, pp: 14-21.
 27. Johnsen, P.B. and Adams, M.A., 1986. Chemical feeding stimulants for the herbivorous fish, Tilapia zillii. Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Physiology. Vol. 83, No. 1, pp: 109-112.
 28. Kasumyan, A.O., 2002. Taste preference in fish. Journal of Ichthyology. Vol. 41, pp: 88-128.
 29. Kasumyan, A.O. and Doving, K., 2003. Taste preferences in fishes. Fish and fisheries. Vol. 4, pp: 289-347.
 30. Kasumyan, A.O., 1999. Olfaction and taste in sturgeon behaviour. Journal of Applied Ichthyology. Vol. 15, pp: 228-232.
 31. Kerr, B.J. and Easter, R.A., 1995. Effect of feeding reduced protein, amino acid supplemented diets on nitrogen and energy balance.  Journal of Animal Sciences. Vol. 73, pp: 3000-3008.
 32. Khodorevskaya, R.; Dovgopol, G.; Zhuravleva, O. and Vlasenko, A., 1999. Present status of commercial stocks of sturgeon in the Caspian Sea basin. Environmental Biology of Fishes. Vol. 48, pp: 209-219.
 33. Khajepour, F.; Hosseini, S.A. and Hoseini, S.M., 2011. Study on some hematological and biochemical parameters of Juvenile Beluga (Huso huso) fed citric acid supplemented diet. Global Veterinaria. Vol. 7, No. 4, pp: 361-364.
 34. Li, P.; Mai, K.; Trushenski, J. and Wu, G., 2009. New developments in fish amino acid nutrition: towards functional and environmentally oriented aqua feeds. Amino acid. Vol. 37, pp: 43-53.
 35. Mok, W.J.; Hatanaka, Y.; Seoka, M.; Itoh, T.; Tsukamasa, Y. and Ando, M., 2014. Effects of additional cysteine in fish diet on mercury concentration. Food chemistry. Vol. 147, pp: 340-345.
 36. Okumus, I., 2000. Coastal aquaculture: sustainable development resource use and integrated enviromental management. Turkish journal of Marine Sciences. Vol. 6, pp: 151-174.
 37. Pikitch,E.K.;Doukakis,Ph.;Lauck,L.;Chakrabarty,P.andErickson,D.L.,2005. Status, trends and management of sturgeon and paddlefish Fisheries. Fish and Fisheries. Vol. 6, pp: 233-265.
 38. Piste, P., 2013. Cysteine–master antioxidant. International Journal of Pharmaceutical Chemical and Biological Sciences. Vol. 3, No. 1, pp: 143-149.
 39. Polat, A. and Beklevik, G., 1998. The importance of betaine and some attractive substances as fish feed additives. Tubitak, Nature, Zoology.
 40. Raspopov, V., 1993. Growth rate of Caspian Sea beluga. Journal of Ichthyology. Vol. 33, No. 9, pp: 72-84.
 41. Rønnestad, I.; Conceição, L.E.; Aragão, C. andDinis, M.T., 2000. Free amino acids are absorbed faster and assimilated more efficiently than protein in postlarval Senegal sole (Solea senegalensis). The Journal of Nutrition.Vol. 130, pp: 2809-2812.
 42. Rønnestad, I.; Conceição, L.E.; Aragão, C. andDinis, M.T., 2001. Assimilation and catabolism of dispensible and indispensible free amino acid in post-larval senegal sol (Solea senagalensis). Comparative biochemistry and Physioloy, Part C: Toxology and Pharmacology. Vol. 130, pp: 461-466.
 43. Secor, D.; Arefiev, A.; Nikolaev, A. and Sharov, A., 2000. Restoration of sturgeons: lessons from the Caspian Sea sturgeon ranching programme. Fish and Fisheries. Vol. 1, No. 3, pp: 215-230.
 44. Takeda, M.; Takii, K. and Matsui, K., 1984.  Identification of feeding stimulants for juvenile eel. Bulletin of the Japanese Society of Scientific Fisheries. Vol. 50, pp: 645-651.
 45. Takeda, M. and Takii, K., 1992. Gustation and nutrition in fishes: application to aquaculture. In Fish Chemoreception. pp: 271-287. Springer, Dordrecht.
 46. Takii, K.; Takeda, M. and Nakao, Y., 1984. Effects of supplement of feeding stimulants to formulated feeds on feeding activity and growth of juvenile eel [Anguilla japonica]. Bulletin of the Japanese Society of Scientific Fisheries.
 47. Tacon, A.G.J., 1997. Global trends in aquacalture and aquafeed production 1984-1995, Internatonal Aquafeed Directory 1997/8.
 48. Traffic. 2000. Review of 10 species of Acipenseriformes, prepared in the Sixteenth Meeting of the CITES Animals Committee. 18 p.
 49. Verina, I. and Persidi, N., 1979. On the sturgeon spawning grounds conditions in the Ural River. Sturgeon Culture of Inland Waters, Caspian fisheries Institute, Astrakhan. pp: 33-34.
 50. Wu, G. and Davis, A., 2005. Interrelationship among methionine, choline, and betaine in channel catfish, Ictalurus punctatus. Journal of the World Aquaculture Socciety. Vol. 36, pp: 337-345.
 51. Wilson, R.P., 2003. 3 amino acid and proteins. In, Hardy, J.E.H.W., (Ed), fish nutrition (third edition). Academic press, San diego. pp: 143-179.