بررسی یونی و اسمزی در ماهیان خاویاری نورس در انتقال مستقیم به آب دریای خزر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه انتقال مستقیم چهارگونه از بچه ماهیان خاویاری (فیل ماهی، قره برون، تاس ماهی روسی و شیب) حاصل از تکثیر مصنوعی به آب دریای خزر بود. ماهیان در چهار گروه سنی (35، 50 و 65 روزه) و در سه غلظت آب شور (0/5، 9/5 و 12/5 گرم در هزار) بررسی شدند. بچه ماهیان مستقیماً از آب شیرین به آب لب شور منتقل شدند. پس از 168 ساعت، نمونه برداری از  خون ماهیان به عمل آمد. نتایج نشان داد که بازماندگی در تمام گروه ها از 65 تا 100درصد بود و با افزایش سن و وزن ماهی افزایش یافت. برخی از پارامترهای خونی، سطح کورتیزول، اسمولاریته و غلظت یون ها در پلاسما تعیین شد. سطوح عملکردی مکانیسم هموستاز اسمزی و یونی در همه گروه ها مشابه بود (0/05<p )، اما در شوری های مختلف متفاوت بود (0/05>p ). اختلاف معنی داری بین سطح غلظت یون پلاسما در محیط های مختلف مشاهده شد (0/05>p ). غلظت یون های سدیم، پتاسیم و کلسیم  در پلاسما بالاتر از محیط آب شیرین و کم تر از محیط آب لب شور بود (0/05>p ). غلظت منیزیم پلاسما کم تر از آب شیرین و لب شور بود. با افزایش شوری محیط، هماتوکریت، هموگلوبین، حجم گلبول قرمز، متوسط هموگلوبین گلبولی و اسمولاریته پلاسما کاهش و غلظت متوسط هموگلوبین گلبولی و سطح کورتیزول پلاسما افزایش داشته است (0/05>p ). اما تعداد گلبول های سفید و قرمز تغییر نکرد (0/05<p ) و به حالت پایدار رسید. در نتیجه امکان رهاسازی مستقیم ماهیان خاویاری نورس با افزایش وزن و سن از آب شیرین به آب لب شور وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of ionic and osmotic in newly sturgeon in direct transfer to Caspian Sea water

نویسندگان [English]

 • Seyed Mohammad Vahid Farabi 1
 • Mahmoud Bahmani 2
 • Mansour Sharifian 2
 • Mahdi Golaghaei Darzi 1
1 Caspian Sea Ecology Research Center, Iranian Fisheries Research Organization, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Sari, Iran
2 Iranian Fisheries Research Organization, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was direct transfer of four species of newly sturgeon (Huso huso, Acipenser persicus, Acipenser gueldenstaedti and Acipenser nudiventris) obtained from artificial reproduction to the Caspian Sea water. The fish in four different age groups (35, 50 and 65 days) and in three different saline water (FW: <0.5‰, EW: 9.5‰, and CSW: 12.5‰) were investigated. The fish were transferred directly from fresh water to brackish water. After 168 hours, blood samples were taken from the fish. The results showed that the survival in all groups was from 65 to 100% and increased with increasing age and weight of fish. Some blood parameters, cortisol level, osmolarity and plasma ion concentration were determined. The functional levels of the mechanism of osmotic and ionic homeostasis were similar in all groups (P>0.05) but differed in experimental media (p < 0.05). Significant differences were observed between the levels of plasma ion concentrations in different media (p < 0.05). Plasma Na+, K+ and Ca+2 concentrations were higher than those of FW media, but lower than in Brackish water media (p < 0.05). Plasma Mg+2 concentrations were lower than those of FW and Brackish water media (p < 0.05). The Hct, Hb, MCV, MCH and plasma osmolarity decreased and MCHC and plasma cortisol levels increased with increasing salinity (p < 0.05). But the number of WBC and RBC did not change (p < 0.05) and reached a stable state. As a result, it is possible to release newly sturgeon directly from fresh water to brackish water with increasing weight and age.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Newly sturgeon
 • Caspian Sea
 • Ion
 • Cortisol
 • Osmolarity
 1. ایمانپور، م.ر.، 1378. بررسی عادات غذائی و میزان مرگ و میر بچه­ ماهیان قره ­برون رهاسازی شده به گرگان ­رود. پایان­ نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 72 صفحه.
 2. ایمانپور، م.ر.، 1384. اثرات طیف نور، دوره ­های نوری و غنی­ سازی روی پرورش لاروی و تنظیم اسمزی بچه ­ماهیان سفید. رساله دکتری شیلات. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 108 صفحه.
 3. پالینوف، ا.ل. و گارلوف، پ.ا.، 1972. اطلاعات مقدماتی در مورد وضعیت هیپوفیز عصبی در تاس ­ماهیانی که از آب دریا به آب شیرین منتقل می­ شوند. گزارش از اجلاس سینیورخ، 1972، 189 صفحه، بازسازی ذخائر تاس ­ماهیان در حوضه­ های دریای خزر و آزوف، دریای سیاه. مترجم نظری، ف.، 1380. انتشارات مؤسسه تحقیقات شیلات ایران. 228 صفحه.
 4. ترنکلر، ی.و. و استپانووا، ر.ن.، 1983. فیل ­ماهی موضوع پرورش در قفس در خزر جنوبی، اصول بیولوژیک تاس ­ماهی پروری، مسکو، علوم صفحات 150 تا 157. بازسازی ذخائر تاس ­ماهیان در حوضه ­های دریای خزر و آزوف،دریای سیاه. مترجم نظری، ف.، 1380.  انتشارات مؤسسه تحقیقات شیلات ایران. 228 صفحه.
 5. حافظ­ امینی، پ. و عریان، ش.، 1381. بررسی اثرات ناشی از استرس کلرید سدیم روی هماتوکریت و هموگلوبین خون در ماهی کپور معمولی (carpio‎‏Cyprinus). مجله علمی شیلات ایران. دوره  11، شماره 3،  صفحات 13 تا 22.
 6. عادلی، ا.، 1396. ارزیابی مدیریت بهره ­برداری ماهیان خاویاری در سواحل ایرانی دریای خزر (1306-1393). مجله علمی شیلات ایران. سال 27، شماره 1، DOI: 1022092/ISFJ.2018.116757
 7. عامری­ مهابادی، م.، 1378. روش ­های آزمایشگاهی هماتولوژی دامپزشکی. انتشارات دانشگاه تهران. 126صفحه.
 8. دوبروفسکایا، ن.س. و رونکینا، د.ل.، 1981. تاثیر حمل و نقل بر وضعیت فیزیولوژیک بچه تاس ­ماهیان و بچه ازون ­برون ­ها. اصول صحیح پرورش تاس ­ماهیان. ولگاگراد، صفحات 80 تا 81. بازسازی ذخائر تاس ­ماهیان در حوضه­ های دریای خزر و آزوف، دریای سیاه. مترجم نظری، ف.، 1380. انتشارات مؤسسه تحقیقات شیلات ایران. 228 صفحه.
 9. دوبینین، و.ی. و دولیدزه، ی.ب.، 1979. روند مهاجرت بچه ماهیان تکثیری. در کتاب شیلات آب­ های داخلی اتحاد جماهیر شوروی، آستاراخان. صفحات 77 تا 78. استاندارد وزن و سن بچه ماهیان خاویاری به­ منظور رهاسازی. مترجم: امانی، ق.ع.؛ عبدالملکی، ش.، انتشارات مؤسسه تحقیقات شیلات ایران. 1382. 216 صفحه.
 10. طبرستانی، م.، 1364. خون­ شناسی پزشکی. سازمان چاپ و نشر مشهد. 952 صفحه.
 11. دوبین، و.پ. و کیسیلیوا، س.گ.، 1983. سازگاری بچه تاس ­ماهیان نسبت به آب دریا در درجات مختلف دمائی و غذادهی، اصول بیولوژیک تاس ­ماهی پروری، مسکو. صفحات 167 تا 178. بازسازی ذخائر تاس ­ماهیان در حوضه ­های دریای خزر و آزوف، دریای سیاه. مترجم نظری، ف.، 1380. انتشارات مؤسسه تحقیقات شیلات ایران. 228 صفحه.
 12. ریکووا . ی.ن.، 1987. شاخص درجه شوری برای ارزیابی وضعیت بچه تاس ­ماهیان هنگام رهاسازی آن­ ها از استخرها و حمل به دریا. مسکو: انستیتو علمی بین ­المللی ماهی­  شناسی و اقیانوس ­شناسی. بازسازی ذخائر تاس ­ماهیان در حوضه ­های دریای خزر و آزوف، دریای سیاه. مترجم نظری، ف.، 1380. انتشارات مؤسسه تحقیقات شیلات ایران. صفحات 115 تا 127.
 13. فارابی، س.م.و. و رمضانی، ح.، 1384. بررسی مراحل رشد لاروی، بچه ­ماهی نورس و انگشت­ قد فیل­ ماهی در تکثیر و پرورش مصنوعی جهت بازسازی ذخائر. ششمین همایش علوم و فنون دریائی و اولین همایش آبنگاری ایران. 219 صفحه.
 14. کارزینکین، گ.س.، 1942. پاره ­ای اطلاعات در زمینه پرورش بچه ماهیان مهاجر. مجله جانورشناسی. جلد 11، جزوه 5، ، صفحات 62 تا 69. بازسازی ذخائر تاس ­ماهیان در حوضه ­های دریای خزر و آزوف، دریای سیاه. مترجم نظری، ف.، انتشارات مؤسسه تحقیقات شیلات ایران. 115 صفحه.
 15. کاظمی، ر.؛ بهمنی، م.؛ پورکاظمی، م. و مجازی­ امیری. ب.، 1381. بررسی سیستم اسمزی در تاس ­ماهی ایرانی Acipenser persicus. مؤسسه تحقیقات شیلات ایران، انستیتو تحقیقات بین ­المللی ماهیان خاویاری. 77 صفحه.
 16. گرانسر، ع.، 1379. بیوشیمی بالینی و آزمایشگاهی. انتشارات چهر. 308  صفحه.
 17. لوکیانینکو، و.ی.؛ کاسیموف، ر.ی. و کاکوزا، آ.آ.، 1984. استاندارد رشد و وزن بچه ­ماهیان کارگاهی. ولگاگراد. 229 صفحه. بازسازی ذخائر تاس ­ماهیان در حوضه ­های دریای خزر و آزوف، دریای سیاه. مترجم نظری، ف.، 1380. انتشارات مؤسسه تحقیقات شیلات ایران. 85 صفحه.
 18. ملک­نیا، ن.، 1380. کتاب جامع الایزا. معاونت فنی شرکت تولیدی تحقیق گستر. نشر کتاب میر. چاپ سیاوش. صفحات 143 تا 154.
 19. ودمیرگری، آ.، 2001. فیزیولوژی ماهی در سیستم ­های پرورش متراکم. ترجمه عبدالله مشائی، م.، انتشارات معاونت تکثیر و پرورش آبزیان. اداره کل آموزش و ترویج. 302 صفحه.
 20. Altinok, I.; Galli, S.M. and Chapman, F.A., 1998. Ionic and osmotic regeulation capabilities of juvenil Gulf of Mexico sturgeon, Acipenser oxyrinchus de sotoi. Comparative Biochemistry and physiology part A. Vol. 120, pp: 609-616.
 21. Amini, K.; Rostami, A.M. and Jorjani, M., 2006. Investigation of osmoregulation system in Iranian sturgeon (Acipenser persicus) released in the Gorgan River.5th International Symposiom on Sturgeon.General biology life history.GB1. 328 p.
 22. Cataldi, E.; Di Marco, P.; Mandich, A. and Cataudella, S., 1998. Serum parameters of Adriatic sturgeon Acipenser naccarii (Pisces: Acipenseriformes): effects of temperature and stress. Comp. Biochem. Physiol A. Vol. 121, pp: 351-354.
 23. Doroshov, S., 1985. The biology and culture of sturgeon. In: Recent advance in aquaculture, (Eds. Muir, J. and Roberts, R.,) Croon Helm publ. London.
 24. He, X.; Zhuang, P.; Zhang, L. and Xie, C., 2009. Osmoregulation in juvenile Chinese sturgeon (Acipenser sinensis Gray) during brackish water adaptation. Fish Physiology and Biochemistry, DOI: 10.1007/s10695-008 9230-5
 25. Heggberget, T.G.; Staurnes, M.; Strand, R. and Husby, J., 1992. Smoltification in salmonids. NINA Norsk Institutt for Naturforskning Forskningsrapport. Vol. 31, pp: 3-42.
 26. Howell, B.R., 1994. Fitness of hatchery reared fish for survival in the sea. Aquaculture and Fisheries Management. Vol. 25, No. 1, pp: 3-17.
 27. Ivanov, V.P.; Vlasenko, A.D.; Khodorevskaya, R.P. and Raspopov, V.M., 1999. Contemporary status of Caspian sturgeon stock and its conservation. J.Appl. Ichthyol. Vol. 15, pp: 103-105.
 28. Jabbarzadeh Shiadeh, S.M.; Mojazi Amiri, B.; Abtahi, B. and Nazari, R.M., 2000. Study on the changes of some physiological factors during osmoregulation of juvenile Persian sturgeons (Acipenser persicus). Iranian Journal of Fisheries Sciences. Vol. 2, No. 1, pp: 61-74.
 29. Keshtkar Langerudi, E.; Jamili, Sh.; Ramezani-Fard, E. and Khoshnood, Z., 2020. Osmoregulation, endocrine capability, and histopathological alteration of starry sturgeon (Acipenser stellatus) fry after transfer to Brackish Water. Iranian Journal of Fisheries Sciences. Vol. 20, No. 2, pp: 449-462.
 30. Khodorevskaya, R.P. and Novikova, A.S., 1995. Status of beluga sturgeon, Huso huso, in the Caspian Sea. Journal of Ichthyology. Vol. 35, No. 9, pp: 59-68.
 31. Krayushkina, L.S., 1983. Level of development of osmoregulatory system of young sturgeons depends on size and age. In: Biological principles of sturgeon Fish_Farming. (Barannikova, I.A. and Berdichevski, M.A., Eds.) Moscow: Science. pp: 158-166 (in Russian).
 32. Krayushkina, L.S., 1999. Adaptation of brackish water and fresh water sturgeons to hyperosmotic media.st. Petersburg state (Russia).
 33. Krayushkina, L.S., 2005. Evolution of mechanisms of osmotic and ionic regulation in a number of acipenserids. 5th International Symposiom on Sturgeon.General biology life history.GB13. 328 p.
 34. Krayushkina, L.S. and Semenova, O.G., 2004. Feature of osmotic regulation in Caspian Acipenserids.proceeding of the fourth international Iran and Russia Conference, In the shahrecord. pp: 1501-1505.
 35. Krayushkina, L.S. and Semenova, O.G., 2006. Osmotic and ion regulation in different species of Acipenserids (Acipenseriformes, Acipenseridae). J. Ichthyol. Vol. 46, No. 1, pp: 108-119.
 36. Legeza, M.I., 1970. Quantitative distribution of sturgeons (family Acipenseridae) in the Caspian Sea. TSNIORKH Proceedings Vol.2. Food Industry. pp: 57-63.
 37. Martinez Álvarez, R.M.; Hidalgo, M.C.; Domezain, A.; Morales, A.E.; García Gallego, M. and Sanz, A., 2002. Physiological changes of sturgeon Acipenser naccarii caused by increasing environmental salinity. Journal of Experimental Biology. Vol. 205, pp: 3699-3706.
 38. McDonald, D.G. and Milligan, C.L., 1992. Chemical properties of the blood. In Fish Physiology, Vol. XIIB (ed. Hoar, W.S.; Randall, D.J. and Farrell, A.P.,), pp: 56-133. London: Academic Press.
 39. McKenzi, D.J.; Cataldi, E.; Di Marco, P.; Mandlich, A.; Romano, P.; Ansferri, S.; Bronzi, P. and Cataudella, S., 1999. Some aspects of osmotic and ionic regulation in Adriatic sturgeon Acipenser naccarii. II: Morpho physiological adjustments to hyperosmotic environment. J. Appl. Ichthyol. Vol. 15, pp: 61-66.
 40. Nasri Tajan, M. and Zohrabi, M., 2019. Determination of some hematological and biochemical parameters of Cultured Stellate sturgeon (Acipenser stellatus) and Ship sturgeon (Acipenser nudiventris) the changes age and Sex dependent. Iranian Journal of Fisheries Sciences. Vol. 13, No. 2, pp: 125-137.
 41. Olla, B.L.; Davis, M.W. and Ryer, C.H., 1998. Understanding how the hatchery environment represses or promotes the development of behavioural survival skills. Bulletin of Marine Science. Vol. 62, pp: 531-550.
 42. Olson, K.R., 1998, The cardiovascular system. In: Evans. D. H, editor. The physiology of fishes. Boca Raton: CRC Press. pp: 129-154.
 43. Plaut, I., 1998. Comparison of salinity tolerance and osmoregulation in two closely related species of blennies from different habitats. Fish Physiol. Biochem. Vol. 19, pp: 181-188.
 44. Pourkazemi, M., 1999. Problems Associated in Sustainable Management of Sturgeon in the Caspian Sea. Journal of Sustainable Use. Specific Aspect of Sustainable Use of Other Aquatic Resources. http:// IWMC.org.2nd Symposium. Aquatic Resources.htm.
 45. Pourkazemi, M., 2006. Caspian Sea Sturgeon Conservation and Fisheries: Past, Present and Future. Journal of Applied Ichthyology. Vol. 22, No. 1, pp: 12-16. DOI:10.1111/j.1439 0426.2007.00923.x.
 46. Sanchez de Lamadrid, A.; Garcia Gallego, M.; Sanz, A.; Munos, J.L.; Domezain, J.; Soriguer, M.C.; Domezain, A., and Hernando, J.A., 1998. Acclimation of the sturgeon, Acipenser naccarii Bonaparte 1836 to saltwater: Effect of age and weight. 6 p.
 47. Suboski, M.D. and Templeton, J.J., 1989. Life skills training for hatchery fish: social learning and survival. Fisheries Research (Amsterdam). Vol. 7, pp: 343-352.
 48. Tomas, L., 1998. Clinical laboratory diagnostics.1st ed. Frankfurt: TH Books Verlagsgesellschaft. pp: 231-241.
 49. Wallace, J.C. and Asgord, D., 1984. An investigation of the consequences of egg size for the culture of arctic charr, Salvelinus alpinus (L). J. Fish Biol. Vol. 24, pp: 427-435.
 50. Wang, Y.S.; Gonzalez, R.J.; Patrick, M.L.; Grosell, M.; Zhang, C.; Feng, Q.; Du, J.; Walsh, P.J. and Wood, C.M., 2003. Unusual physiology of scale less carp Gymnocypris przewalskii in Lake Qinghai: Ahigh altitude alkaline saline lake. Comparitive Biochemistery and Physiology Part A. Vol. 134, pp: 409-421.