بررسی زیست شناسی تولیدمثل ماهی حلوا سفیدPampus argenteus (Euphrasen1788) در آب های شمال خلیج فارس و دریای عمان (استان هرمزگان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران

3 پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (AREO)، بندرعباس، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف تعیین خصوصیات زیستی و تولید مثل ماهی حلوا سفید، Pampus argenteus (Euphrasen, 1788)، در آب ­های استان هرمزگان (محدوده­ جزیره قشم) صورت پذیرفت. تعداد 955 نمونه ماهی صید شده با استفاده از تورهای ترال، گوشگیر و ابزار صید مشتا به مدت 12 ماه (از فرودین تا اسفند سال 1397) مورد توزین و زیست­ سنجی قرار گرفت. هم چنین تعاد 565 نموه نیز به منظور انجام مطالعات تولید مثلی به آزمایشگاه انتقال یافت. بیش ترین میانگین طول چنگالی و وزن بدن برای جنس­ های نر و ماده، به ترتیب 18/08 سانتی متر و 263/70 گرم در اردیبهشت ماه و و  22/77 سانتی متر و 488/09 گرم در مرداد ماه محاسبه گردید. نتایج حاصل از آزمون کولموگراف اسمیرنف دو نمونه ­ای نشان داد که توزیع فراوانی طولی ماهیان ماده­ بین دو فصل زمستان و  بهار و دارای اختلاف معنی‌ داری نبود، در حالی که برای ماهیان نر توزیع فراوانی طولی در بین تمامی فصول اختلاف معنی ­داری داشت. نسبت جنسی نر به ماده در طول یک سال نمونه برداری (1/49)، دارای اختلاف معنی ­داری بود (0/05>p ). با استفاده از روش باتاچاریا، برای جنس نر و ماده 4 گروه همزاد تشخیص داده شد. طول در اولین بلوغ جنسی (Lm50) برای حلوا سفید نر و ماده، به ترتیب برابر 18/12 سانتی­ متر و 21/72 سانتی ­متر محاسبه شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که فعالیت تولید مثلی این گونه از فروردین ماه تا مرداد ماه در بیش ترین حد است. با توجه به نتایج این مطالعه پیشنهاد می­ گردد جهت حفاظت از ذخایر این گونه از فعالیت ماهیگیری در این ماه­ ها به صورت شدیدتری جلوگیری شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of biological characterizes of reproductive of Silver Pomfret, Pampus argenteus (Euphrasen, 1788) in northern waters of Persian Gulf and Oman Sea (Hormozgan Province)

نویسندگان [English]

 • Ali nekuru 1
 • Ehsan Kamrani 1
 • Mohsen Safaie 1
 • Hadi Raeisi 2
 • Mohammad Momeni 3
1 Department of Fisheries, Faculty of Marine Science and Technology, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran
2 Department of Fisheries, Faculty of Agricultural and Natural Resources, Gonbad Kavous University, Gonbad Kavous, Iran
3 Persian Gulf and Oman Sea Ecological research center, Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

This study aimed to determine Biological and reproductive characteristics of Silver pomfret, Pampus argenteus (Euphrasen, 1788) in the Persian Gulf and the Oman Sea waters (around of Qeshm Island). Sampling was carried out using fishing gears including: trawl, gillnet, and fishing traps (Moshta) during 12 months from April to March 2018. 955 specimens were weighed and 565 specimens were transferred to the laboratory, for biological and reproductive cycle study. The maximum average length and weight body for males was 18.08 cm and 263.7 gr, respectively, observed in May and for females was 22.77 cm and 488.09 gr, respectively, observed in July. The results of Kolmogorov-Smirnov test showed that the length distribution frequency of female was not significantly different between winter and spring seasons (DKs = 1.34, P = 0.054). For males, there was a significant difference among all the season that examined. There was a significant difference in male to female sex ratio during the one year (1.49). For both sex, four cohorts were diagnosed using the Bhattacharya's method. Length at first sexual maturity for males and females was calculated 18.12 cm and 20.84 cm, respectively. It is concluded that the reproductive activity of this species is highest from April to August. According to the results of this study, it is suggested that fishing activities should be stopped during these months to protect the stock of this species.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pampus argenteus
 • Reprodutive biology
 • Cohort
 • Sexsual maturity
 • Hormozgan Province
 1. دلیری، م.؛ کامرانی، ا. و پیغمبری، ی.، 1395. بررسی صید غیرمجاز ماهی حلواسفید Pampus argenteus  با استفاده از تورهای گوشگیر ثابت در آب ­های ساحلی جزیره قشم. مجله بوم شناسی آبزیان. دوره 6، شماره 3، صفحات 22 تا 32.
 2. مؤمنی، م. و کامرانی، ا.، 1385. بررسی تولیدمثل ماهی حلوا سفید در صیدگاه­ های بندرعباس. مجله­ علوم و فنون دریایی ایران. دوره­ 5، شماره ­های 4-3، صفحات 53 تا 64.
 3. Abdurahiman, K.P.; Zacharia, P.U.; Nayak, T.H. and Mohamed, K.S., 2006. Diet and trophic ecology of silver pomfret, Pampus argenteus (Euphrasen, 1788) exploited from the Southeast Arabian Sea. Journal of marine biology. Vol. 48, No. 2, pp: 206 -212.
 4. Abu-Hakima, R.; Al-Abdol-Elah, K.M.; El-Zahr, C. and Akatsu, S., 1983. The reproductive biology of Pampus argenteus (Family Stromatidae) in Kuwaiti waters. KISR, Technical Report, Kuwait. pp: 1-20.
 5. AL-Husaini, M.,2006. Fishery of shared stock of Silver Pomfret (Pampus argenteus) in the northern Persian Gulf; A case study. Aquaculthure & Fisheries Department. Kuwait Institute for Scientific Research. FAO. 17 p.
 6. Al-hussaini, M., 2003. Fishery of shared stock of the Pomfret (Pampus argenteus) in the Northern Gulf. FAO Fisheries Department. No. 658, FAO, Rome.
 7. Ali, T.S.; Mahamed, R.M. and Hussain, N.A., 2000. Growth, mortality and stock assessement of Silver Pomfret (Pampus argenteus) in north western Arabian Gulf, IRAQ. Marina Mesopotamica. Vol. 15, No. 2, pp: 373-378.
 8. Almatar, S.M.; Lone, K.P.; Abu-Rezq, T.S. and Yusef, A.A., 2004. Spawning frequency, fecundity, egg weight and spawning type of Silver Pomfret, Pampus argenteus (Euphrasen) (Stromateidae), in Kuwait waters. Journal of Applied Ichthyology. Vol. 20, No. 3, pp: 176-188.
 9. Biswas, S.P., 1993. Manual of method in Fish Biology. South Asian Publisher. PVT. LTD. New Dehli international Book CO. Absecon High lands. NI. 157 p.
 10. Boopendranath, M.R.; Pravin, P.; Remesan, M.P., Saly, T. and Edwin, L., 2012. Trawl Codend Selectivity in respect of Silver Pomfret, Pampus argenteus (Euphrasen, 1788). Fishery Technology. Vol. 49, No. 2, pp: 14-17.
 11. Dadzie, S.; Abu-Seedo, F. and Al-Shalal, T., 1998. The onest of spawning in the Silver Pomfret in Kuwait waters and its implications for management. Fisheries Management and Ecology. Vol. 5, No. 6, pp: 501-510.
 12. Dadzie, S., Abu-Seedo, F. and Al-Shalal., 2000. Reproductive biology of the Silver Pomfret, Pampus argenteus (Euphrasen, 1978) in Kuwait waters. Journal of Applied Ichthyology. Vol. 16, No. 6, pp: 247-253. 
 13. Dersio, R.B., 1980. Harvestin strategies and parameter estimation for an agestructure model. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Science. Vol. 37, No. 2, pp: 268-282.
 14. Esmaeili, A., 2006. Technical efficiency analysis for the Iranian fishery in the Persian Gulf. ICES Journal of Marine Science. Vol. 63, No. 9, pp: 1759-1764.
 15. FAO. 2014. The State of World Fisheries and Aquaculture. Rome, Italy. 243 p.
 16. Gayanilo, F.C. and Pauly, D., 1997. Computed information series fisheries, FAO-ICLARM stock assessment tools. Reference manual. Rome Italy. 262 p.
 17. Gopalan, U.K., 1969. Studied on maturity and spawning of Silver pomfret (Pampus argenteus) in the Arabian Sea. Bull. The National Institute of Sciences of India, now the Indian National Science Academy. Vol. 38, pp: 785-796.
 18. Haedrich, R.L., 1984. Stromatidae. In: FAO Species Identification Sheets for Fishery Purposes, Fischer, w. and Bianchi, G. Western Indian ocean, Fishing Area 51. Vol. 4. FAO, Rome.
 19. Hashemi, S.A.R.; Safikhani, H. and vahabnejad, A., 2012. Growth, Mortality Parameters and Exploitation Rate of Silver Pomfret (Pampus argenteus Euphrasen, 1788) in Northwest of Persian Gulf (Khuzestan Coastal Waters, Iran. American Eurasian Journal Agriculture & Environmental Science. Vol. 12, No. 8, pp: 1095-1101.
 20. Hussain, N.A. and Abdullah, M.A.S., 1977. The length weight relationship, spawning season and food habits of six commercial fishes in Kuwaiti waters. Indian Journal of Fisheries, Vol. 24, pp: 181-194.
 21. Jones, R.E., Petrell, R.J., Pauly, D., 1999. Using modified Length-weight realationships to assess the condition of fish. Aquacultural Engineering, vol. 2, pp: 261-276.
 22. King, M., 1995. Fisheries biology assessment and management fishing News book. 340 p.
 23. King, M., 2007. Fisheries biology, assessment and management. Wiley-Blackwell, 2 editions. 400 p.
 24. Lone, K.P.; Al-Ablani, S. and Almarar, S., 2008. Oogenesis, histological gonadal cycle, seasonal variations and spawning season of female Silver Pomfret (Pampus argenteus) from the spawning grounds of Kuwait. Pakistan Journal of Zoology. Vol. 40, No. 6, pp: 397-407.
 25. Mohamed, A.M.; Resean, A.K. and Hashim, A.A., 2008. The stock assessment of Silver pomfret, Pampus argenteus (Euphrasen, 1788) in Iraq marine waters during the period 2004-2005. Department of Fisheries & Marine Resources, Agriculture College, Basrah University, Iraq Journal of agriculture science. 21 p.
 26. Morgan, G.R., 1985. Stock assessment of pomfret (Pampus argenteus) in Kuwaiti waters. International Council for the Exploration of the Sea (ICES). Vol. 42, No. 1, pp: 3-10.
 27. Nasir, N.AN., 2016. Distribution of Silver pomfret, Pampus argenteus in Iraqi marine water. Mesopotamia environmental journal. Vol. 2, No. 4, pp: 67-77.
 28. Nikolsky, G.V., 1969. Theory of fish population dynamics as the biological background for rational exploitation and management of fishery resources, Oliver's Boyd Edinburgh. 323 p.
 29. Parsamanesh, A., 2001. A comparison of Pampus argenteus stock parameters in east and west Asia. Indian Journal of Fisheries. Vol. 48, No. 1, pp: 63-70.
 30. Pati, S., 1981. Fecundity of Silver Pomfret, Pampus argenteus (Euphrasen), from Bay of Bengal. Indian Journal of Marine Sciences. Vol. 10, No. 1, pp: 103-104.
 31. Pati, S., 1982. Studies on the maturation, spawning and migration of Silver pomfret from Bay of Bengal, Matsaya. Indian Journal of Fisheries. Vol. 8, pp: 12-22.
 32. Pauly, D., 1983. Some simple methods for the assessment of tropical fish stocks. FAO Fish. Tech. pap. 234, Rome. 52 p.
 33. Pauly, D., 1980. On the inter relationships between natural mortality, growth parameters and mean environmental temperature in 175 fish stocks. International Council for the Exploration of the Sea (ICES). Vol. 39, No. 2, pp: 175-192.
 34. Peng, Sh.; Shi, Z.; Yin, F.; Sun, P. and Wang, J., 2012. Selection of diet for culuture of juvenile Silver Pomfret, Pampus argenteus, East China Sea. Chines Journal of Oceanology and Limnology. Vol. 30, No. 2, pp: 231-236.
 35. Sparre, P. and Venema, S.C., 1998. Introduction to tropical fish stock assessment. Part 1. Manual FAO Fish, Tech. Pap. 306. FAO, Rome, Italy. 407 P.
 36. Subhadeep Ghosh, Sh.; Mohanraj, P.K.; Asokan, H.K.; Dhokia, M.S. and Bhint, H.M., 2009. Fishery and stock estimates of the Silver Pomfret, Pampus argenteus landed by gill netters at Veraval. Indian J. Fish. Veraval Regional Centre of Central Marine Fisheries Research Institute, Matsya India. Vol. 56, No. 3, pp: 177-182.