مقایسه هیبریدهای وارداتی و داخلی کرم ابریشم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات ابریشم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به منظور مقایسه توان تولیدی شش هیبرید تجاری داخلی با چهارده هیبرید تجاری وارداتی در مرکز تحقیقات ابریشم کشور انجام گردید. در این بررسی 3 تکرار به میزان نیم گرم از هر جعبه تخم نوغان از ابتدای خروج تخم از سردخانه توزین در پاکت ­های مخصوص تفریخ قرار داده شد. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی انجام گرفت و داده‌ها تحت برنامه Graphpad Prism و Minitab تجزیه و تحلیل شدند. به منظور آنالیز تجزیه واریانس از روش ANOVA و برای مقایسه میانگین از روش آزمون Tukey استفاده گردید. بر طبق نتایج هیبریدهای 871*872 و 104*103 با حدود 98/5 درصد تفریخ در تخم ­ها بهترین هیبریدهای جمعیتی بودند (0/05>p ). وزن کل پیله استحصالی در هیبریدهای Q*B با 9/667 و L*OR و QA*BB با 663 گرم در گروه برتر قرار داشتند (0/05>p ). هم چنین نتایج نشان داد که اختلاف وزن متوسط قشر ابریشمی در هیبریدهای 872*871، 154*153، S*M و 103*104 در گروه، افزایش معنی داری را داشتند (0/05>p ). در مورد صفت تولید پیله به ازای ده هزار لارو هیبریدهای 154*153، 872*871وS*M، به ترتیب بهترین تولید پیله را  دارا بودند (0/05>p ). در ویژگی تعداد پیله در لیتر هیبریدهای S*M و 872*871 با کم ترین تعداد پیله در یک لیتر به عنوان بهترین گروه در این صفت بودند. نتیجه گیری کلی از این تحقیق نشان می ­دهد که هیبریدهای داخلی در بسیاری از صفات اقتصادی مطرح در زمینه پرورش کرم ابریشم همسطح و یا بهتر از هیبریدهای وارداتی بوده و می ­توان از آن ها به عنوان جایگزین مناسبی در این صنعت در ایران استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison about import and inner silkworm’s hybrids

نویسندگان [English]

 • Mohammadreza Biabani 1
 • Ali Khezrian 1
 • Yusof Kheirkhah Rahimabad 1
 • Fthollah Shahbazi 1
 • Seyedeh Kheironnesa Tayeb Naeimise 1
 • Reza Sourati 1
 • Bizhang Jelveh Zideh Saraei 1
 • Alireza Seidavi 2
 • Mohammmadreza Poorghasemi 2
1 Iran Silk Research Center (ISRC), Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Rasht, Iran
2 Department of Animal Sciences, Faculty of Agricultural Sciences, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

The present study was conducted by comparing the production capacity of six domestic commercial hybrids with 14 imported commercial. In this study, 3 replications included half gram from the beginning of egg hatching were placed in hatchery envelopes. Considering the same breeding site, the best commercial hybrids in terms of yield can be identified and introduced. This experiment was conducted in a completely randomized design and data under Graphpad Prism and Minitab were analyzed. The analyses were performed using ANOVA and differences between means were examined using the Tukey test. According to the results, 872*871 and 103*104 hybrids were the best population hybrids with about 98.5% hatching (p < 0.05). The total weight of the cocoon obtained in hybrids with Q*B 9/667 and L*OR and QA*BB with 663 grams were in the top group (p < 0.05). The results showed that the average cocoon shell weight in hybrids 872*871, 154*153, S*M and 103*104 in the group, had a significant increase (p < 0.05). In the case of cocoon production for 10,000 larvae, 153*153, 872*871 and S*M hybrids had the best cocoon production, respectively (p < 0.05). Specifically, the number of cocoons per liter was S*M and 872*871 hybrids with the lowest number of cocoons per liter as the best group in this trait. The overall conclusion of this study shows that domestic hybrids in many economic traits in silkworm breeding are or better than imported hybrids and can be used as a suitable alternative in this industry in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Economic value
 • Sericulture
 • Domestic commercial hybrids
 • Imported commercial hybrid
 1. بیژن ­نیا، ع.ر.؛ صیداوی، ع.ر. و غنی­ پور، م.، 1387. ارزیابی تأثیر رژیم غذایی و زمان پرورش بر پارامترهای بیولوژیکی و اقتصادی کرم ابریشم. مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی). دوره 22، شماره 2، صفحات 1 تا 13. 
 2. صیداوی، ع.ر.؛ میرحسینی، س.ض.و غنی ­پور، م.، 1386. بررسی تأثیر انتخاب برخی صفات کمی پیله در سطوح گله لاین 3P و همبستگی آن با پارامترهای تولیدمثلی و مقاومت گله ­های هیبرید F1 کرم ابریشم نسبت به بیماری­ ها. مجله زیست شناسی ایران. دوره 20، شماره 3، صفحات 262 تا 268.
 3. صیداوی، ع.ر.؛ میرحسینی، س.ض.؛ غنی ­پور، م. و بیژن ­نیا، ع.ر.،1387. بررسی عملکرد و مقاومت نسبی پانزده هیبرید کرم ابریشم ایران در شرایط طبیعی و آلوده به گراسری. مجله علوم کشاورزی ایران (مجله دانش گیاه پزشکی ایران). دوره 39، شماره 1، صفحات 15 تا 24.
 4. میرحسینی، س.ض.؛ غلامی، م.ر.؛ صیداوی، ع.ر.؛ غنی­ پور، م.؛ بیژن­ نیا، ع.ر. و رکنی، ح.، 1387. عملکرد تلاقی‌ های دو طرفه، سه طرفه و چهار طرفه کرم ابریشم (Lep.: Bombycidae)  Bombyx mori ایران. پژوهش و سازندگی در امور دام. دوره 21، شماره 1، صفحات 47 تا 57.
 5. میرحسینی، س.ض.؛ مواج ­پور، م.؛ غنی ­پور، م. و صیداوی، ع.ر.، 1394. تاثیر تنش‌های محیطی در فصول مختلف و اثر فصل بر عملکرد واریته‌ های مختلف کرم ابریشم Bombyx mori. فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری. دوره 7، شماره 1، صفحات 51 تا 61.
 6. میرحسینی، س.ض.؛ نعمت­ الهیان، ش.؛ برزین، پ.؛ ناصرانی، م. و صیداوی، ع.ر.، 1392. اثر صفت مورد نظر در استفاده از روش شاخص انتخاب دو صفتی بر عملکرد دو لاین تجاری کرم ابریشم.فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری. دوره 5، شماره 3، صفحات 1 تا 8.
 7. نعمت­ الهیان، ش.؛ طرفه، ع.؛ مواج ­پور، م.؛ حسینی ­مقدم، س.ح. و صیداوی، ع.ر.؛ 1395. بررسی توان تولید هیبریدهای مختلف کرم ابریشم داخلی و خارجی.‎ فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری. دوره 8، شماره 1، صفحات 85 تا 94.
 8. FAO. 2014. FAO Statistics. Available at: http://faostat.fao. org
 9. Kumar, K.P. and Naik, S., 2011. Development of polyvoltine x bivoltine hybrids of mulberry silkworm, Bombyx mori L. tolerant to BmNPV. International Journal of Zoological Research. Vol. 7, pp: 300-309.
 10. Mano, Y.; Nishimura, M.; Kato, M. and Nagayasu, K., 1988. Breeding of an autosexing silkworm race N140 × C145. Bulletin of Sericultural Experimental Station. Vol. 30, pp:753-785.
 11. Mirhosseini, S.Z.; Ghanipoor, M.; Shadparvar, A. and Etebari, K., 2005. Selection indices for cocoon traits in six commercial silkworms (Bombyx mori) lines. Philippine Agricultural Scientist. Vol. 88, pp: 328-336.
 12. Moorthy, S.M.; Das, S.K.; Kar, N.B. and Raje Urs, S., 2007. Breeding of bivoltine breeds of Bombyx mori suitable for variable climatic conditions of the tropics. International Journal of Industrial Entomology. Vol. 14, No. 2, pp: 99-105.
 13. Ram, K.; Bali, R.K. and Koul, A., 2003. Seasonal evaluation of various cross combinations in bivoltine silkworm Bombyx mori.Skuast Journal of Research. Vol. 2, No. 2, pp:169-177.
 14. Reddy, M.N.; Begum, A.N.; Shekar, K.B.C.; Kumar, S.N. and Qadri, S.M.H., 2012. Expresssion of hybrid vigour in different crossing pattern involving the bivoltine silkworm Bombyx mori L. parents. Indian Journal of Sericulture. Vol. 51, No. 2, pp: 26-31.
 15. Satenahalli, S.B.; Govindan, R. and Goud, J.V., 1988. Variation in some polygenic traits of silkworm breeds and their F1 hybrids. Environment and Ecoligy. Vol. 6, No. 4, pp: 855-857.
 16. Singh, N.; Tara J.S.; Tayal, M.K.; Kour, A.; Sudan, K.; Sharma, K.; Kumar, V.; Sharma, A. and Mahroof, A., 2016. Evaluation of different silkworm hybrids in jammu region. International Journal of Advanced. Vol. 4, No, 8, pp: 201-204.
 17. Trivedi, S. and Sarkar, K., 2015. Comparative study on income generation through agriculture crop and sericulture at farmer’s level in Murshidabad district. Journal of Entomology and Zoology Studies. Vol. 3, No. 1, pp: 242-245.
 18. Vaez Jalali, E.; Seidavi, A.R. and Lavvaf, A., 2011. Hybrid and hybridization as appropriate tool for silkworm production improvement: A review. Journal of Food Agriculture and Environment. Vol. 9, No. 3, pp: 992-997.
 19. Weir, B.S.; Eisen, E.J.; Goodman, M.M. and Namkoong, G., 1988. Proceedings of 2nd International Conference on Quantitative Genetics. Sinaver Associates, Inc. USA. 724 p.
 20. Zhao, Y.; Chen, K. and He, S., 2007. Key principles for breeding spring and autumn silkworm varieties: From our experience of breeding 873×874. Caspian Journal of Environmental Science. Vol. 5, No. 1, pp: 57-61.