بررسی آب دریاچه براساس شاخص کیفیت آب های سطحی ایران (IRWQISC) به منظور توسعه پایدار (دریاچه نئور اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرانزلی، ایران

10.22034/aej.2021.134992

چکیده

این مطالعه با هدف ارزیابی کیفیت آب دریاچه نئور با استفاده از شاخص های کیفی آب و  با توجه به وجود فعالیت های کشاورزی ، تفریحی و پرورش ماهی در اطراف این دریاچه و تعیین وضعیت آب، طراحی و اجرا گردید. با توجه به فعالیت های کشاورزی و دامداری اطراف دریاچه نئور، 5 ایستگاه نمونه برداری مشخص شده و نمونه برداری در فصول بهار و تابستان سال 1395 در دریاچه نئور انجام شد و پارامترهای مورد نیاز جهت محاسبه شاخص های کیفی آب طبق روش استاندارد اندازه گیری شد. با توجه به شاخص کیفی آب های سطحی ایران IRWQISC که با هدف استفاده از روش مناسب با شرایط طبیعی و مسائل و مشکلات منابع آب ایران تهیه شده است (IRWQISC) محاسبه و پارامترهای کلی ­فرم گرماپای، BOD ،COD، نیترات، اکسیژن محلول، هدایت الکتریکی، اکسیژن مورد نیاز شیمیایی، فسفات، کدورت، سختی کل، pH و آمونیوم تجزیه و تحلیل گردیدند. نتایج نشان داد که این شاخص برای تمام ایستگاه ­ها بین 50 تا 69 بوده و براساس شاخص IRWQISC در دو طبقه متوسط (55-45) و نسبتا خوب (70-55) قرار گرفت. به دلیل عبور دام در منطقه و برخی فعالیت های توریستی و کشاورزی در فصول گرم سال در اطراف دریاچه برای زیست ماهیان خصوصا ماهیان سردآبی مطلوب نمی باشد ولی برای مصارف کشاورزی و تفریحی مناسب است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 1. ابراهیم ­پور، ص. و محمدزاده، ح.، 1392. ارزیابی و پهنه ­بندی کیفیت آب دریاچه زریوار با استفاده از شاخص ­های کیفی NSFWQI، OWQI، CWQI. مجله پژوهش ­های محیط زیست. دوره 4، شماره 7، صفحات 137 تا 146.
 2. استاندارد ملی ایران437. 1376. اندازه ­گیری کلی­ فرم ­های مدفوعی آیین کار. موسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. صفحات 1 تا 22.
 3. امین­ پورشیانی، س.؛ محمدی، م.؛ خالدیان، م. و روشندل، ا.، 1395. ارزیابی کیفیت آب رودخانه گاز رودبار با استفاده از شاخص کیفی NSFWQI و شاخص آلودگی LIOU. فصلنامه اکوبیولوژی تالاب. دوره 8، شماره 27، صفحات 63 تا 74.
 4. باقری، م.؛ فرزان، م.؛ کرمی، م. و منصوری، پ.، 1396. مقایسه پارامترهای کیفی آب رودخانه ­های صمصامی و دیناران با استانداردهای کیفی آب برای پرورش ماهی. مجله علمی شیلات ایران. دوره 4، شماره 26، صفحات 25 تا 35.
 5. خلجی، م.؛ ابراهیمی، ع.؛ هاشمی ­نژاد، ه.؛ متقی، ا. و اسداله، س.، 1395. ارزیابی کیفیت آب دریاچه زاینده رود با استفاده از شاخص WQI. مجله علمی شیلات ایران. دوره 5، شماره 25، صفحات 51 تا 64.
 6. سمرقندی،م.؛ ویسی، گ.؛ ابویی­ مهریزی، ا.؛ کاسب، پ. و دانایی، ع.، 1392. بررسی کیفیت آب دریاچه سدمخزنی (اکباتان شهرستان همدان) با بهره ­گیری از شاخص کیفی NSFWQI. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. دوره 5، شماره 1، صفحات 63 تا 69.                                       
 7. شکوهی، ر.؛ حسین ­زاده، ا.؛ روشنایی، ق.؛ علی پور، م. و حسین زاده، س.، 1390. بررسی کیفیت آب دریاچه سد آیدغموش با استفاده از شاخص کیفیت آب (NSFWQI) و بیلان مواد مغذی. مجله سلامت و محیط. دوره 4، شماره 4، صفحات 429 تا 450.
 8. علیزاده ­اوصالو، ژ.؛ محسن ­پورآذری، ع.؛ نکوئی­ فرد، ع.؛ صیدگر، م.؛ یحیی ­زاده، م. و علیزاده­ کلشانی، م.، بررسی مقطعی روند تغییرات کیفی آب دریاچه پشت سد ارس. فصلنامه اکوبیولوژی تالاب. دوره 6، شماره 23، صفحات 5 تا 14.
 9. فئید، م.؛ بابایی، ه. و عابدینی، ع.، 1394. بررسی فاکتورهای میکروبیولوژی و فیزیکوشیمیایی در تالاب انزلی. فصلنامه اکوبیولوژی تالاب. دوره 7، شماره 25، صفحات 45 تا 54.
 10. فئید، م.؛ خداپرست، ح.؛ مهرابی، م. و میرهاشمی ­نسب، س.ف.، 1398. ارزیابی کیفیت آب دریاچه نئور (پارامترهای میکروبی و فیزیکوشیمیایی) به ­منظور آبزی­ پروری. فصلنامه محیط زیست جانوری. سال 11، شماره 2، صفحات 353 تا 360.
 11. ملوندی، ح.؛ مغنی ­زاده، ر. و عبدلی، ا.، 1397. ارزیابی کیفیت آب رودخانه دهبار با استفاده از شاخص ­های زیستی. فصلنامه محیط زیست جانوری. سال 10، شماره 1، صفحات 381 تا 390.
 12. میرمشتاقی، س.؛ امیرنژاد، ر. و خالدین، م.، 1390. بررسی کیفیت رودخانه سفیدرود با استفاده از شاخص NSFWQI و QWQI . فصلنامه اکوبیولوژی تالاب. دوره 3، شماره 9، صفحات 23 تا 34.
 13. نصراله ­زاده ­ساروی، ح.، پرافکنده، ف.؛ فضلی، ح.؛ میرزایی، ر.؛ حسین­ پور، ح.؛ افرایی، م.ع.؛ نصراله ­تبار، ع.؛ مخلوق، آ. و واحدی، ن.، 1395. مطالعه خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب در دریاچه پشت سد آزاد سنندج به ­منظور فعالیت ­های شیلاتی. مجله علمی شیلات ایران. دوره 25، شماره 4، صفحات 143 تا 157.
 14. Abbasi, T. and Abbasi, S.A., 2012. Water Quality Indices. Elsevier, Oxford, UK. APHA, AWWA, WEF, 2005.Standard Methods for the Examination of Water andWastewater, 21st ed. American Public Health Association, Washington, DC.
 15. Ahip, M.V. and Puttaiah, E.T., 2006. Ecological characteristics of Vrishabhavathy River in Bangalore(India). Environmental geology. Vol. 49, No. 8, pp: 1217-1222.
 16. Alobaidy, A.H.M.J.; Abid, H.S. and Maulood, B.K., 2010. Application of water quality index for assessment of Dokan Lake Ecosystem. Kurdistan Region, Iraq, Water Resource and Protection. pp: 290-293.
 17. APHA (American Public Health Association). 2005. American Water Works Association (AWWA) & Water Environment Federation (WEF). Standard methods for the examination of water and wastewater. pp: 1-22.
 18. Blocksom, K.A.; Kurtenbach, J.P. and Klemm, D.J., 2002. Development and evaluation of the lake macroinvertebrate integrity index (LMII) for New Jersey lakes and reservoirs. Environmental Monitoring and Assessment. Vol. 77, pp: 311-333.
 19. Eaton, A.D. and Franson, M.A., 2005. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. Washington, DC: American Public Health Association. pp: 1-18.
 20. Kazi, T.G.; Arain, M.B.; Jamali, M.K.; Jalbani, N.; Afridi, I.; Sarfraz, R.A.; Baig, J.A. and Shah, A.Q., 2009. Assessment of water quality of polluted lake using multivariate statistical techniques: A case study. Ecotoxicology and Environmental Safety Journal. Vol. 72, pp: 301-309.
 21. Li, X.; Manman, C. and Anderson, B.C., 2009. Design and performance of a water quality treatment wetland in a public park. Vol. 36, No. 1, pp: 291-297.
 22. Parham, H.; Jafarzadeh, N.; Dehghan, S. and Kian Ersi, F., 2007. Cjanging in nitrogen and phosphorous concentration and some physicochemical parameters to budget determination of Karkheh reservoir. Shahid Chamran University Journal of Science, new series (17section B). pp: 25-117.
 23. Ramirez, N.F. and Solano, F., 2004.Physicochemical water quality indices-A Comparative Review. Revista Bifua Journal. Vol. 27, pp: 437-441.
 24. Samadi J., 2016. Survey of Spatial-Temporal Impact of Quantitative and Qualitative of Land Use Wastewaters on Choghakhor Wetland Pollution Using IRWQI Index and Statistical Methods. Iranian Water Resour Res (IR-WRR). Vol. 11, No. 3, pp: 159-171.
 25. Tank, S.K. and Chippa, R.C., 2013.Analysis of water quality of Halena Block in Bharatpur Area. International Journal of Scientific and Research Publications.Vol. 3, No. 3, pp: 124-210.
 26. WHO (World Health Organization). 2004. Guidelines for drinking water quality, 3rd Edition, World Health Organization (WHO) Geneva.10.