ارزیابی کیفی آب تالاب چغاخور با استفاده از شاخص WQS

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

به منظور ارزیابی کیفیت آب تالاب چغاخور با استفاده از شاخص WQS، 10 ایستگاه نمونه‌ برداری انتخاب و با 3 تکرار در هر ایستگاه، از اردیبهشت تا اسفند ماه 1389، با تناوب 45 روز یکبار اقدام به نمونه ‌برداری از آب گردید. فراسنجه ‌های اکسیژن محلول (DO)، نیتروژن غیر آلی کل  (TN)، فسفر کل (TP)، آمونیاک (NH3)، pH، کدورت، TDS و BOD5  اندازه‌ گیری شد. آنالیز واریانس داده‌ ها، اختلاف معنی‌ داری  را بین فراسنجه‌ های مورد اندازه‌ گیری در مراحل مختلف نمونه‌ برداری نشان داد (0/01>P). براساس فراسنجه‌ های اکسیژن محلول، فسفات، آمونیاک و  pHکیفیت آب تالاب در رتبه 5 (وضعیت مطلوب)، براساس فراسنجه ‌های نیتروژن غیر آلی کل در رتبه 3 و1 (به ‌ترتیب در وضعیت ضعیف و بد) و در نهایت براساس فراسنجه‌ BOD5  در رتبه 1 (وضعیت بد) ارزیابی شد. با استفاده از این شاخص، ایستگاه‌ های مورد مطالعه از نظر کیفیت کاملاً مشابه بوده و رتبه کلی برای تالاب 3/96 تعیین شد. نتایج حاصل از مقایسه شاخص WQS، در فصول مختلف نیز تفاوت معنی ‌داری را نشان نداد. براساس یافته ‌های این تحقیق به‌ طور کلی کیفیت آب تالاب در طبقه کیفی ضعیف قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Choghakhor water quality assessment using WQS index

نویسندگان [English]

  • Pejman Fathi
  • Eisa Ebrahimi
  • Alireza Esmaeili
Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
چکیده [English]

 This study was carried out to assess Choghahor water quality using WQS index. Sampling was done at 10 stations (3 repetitions) with the frequency of every 45 days from May to March 2010. Dissolved oxygen (DO), TN (nitrate, nitrite and ammonium), TP, NH3, pH, TDS and BOD5 were evaluated. The results of analyses of variance showed that differences were significant (P<0.01) for all parameters in whole stages. According to DO, TP, NH3 and pH, WQS were placed in grade 5 showing good water quality. But to TN it was in grade 3 and 1 indicating poor and bad quality, respectively. Finally, BOD5 was placed in grade 1 showing bad water quality. Using WQS, high similarities have been seen between water qualities in various stations. Total value was found 3.96 for the whole studied area indicating poor water quality.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • WQS
  • Choghakhor wetland
  • Cheharmahal bakhtiari
  • physicochemical factors