مطالعه جوامع زئوپلانکتونی و بررسی رابطه آن با پارامترهای غیرزیستی آب دریاچه سد کارون 4

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

ﮔﺮوه ﺷﻴﻼت، داﻧﺸﻜﺪه کشاورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 14515-775

چکیده

این مطالعه در دریاچه سد کارون چهار واقع در استان چهارمحال و بختیاری بهمدت 1 سال از اسفند 90 تا بهمن 91 صورت گرفت. در این پژوهش سه ایستگاه درنظر گرفته شد، یک ایستگاه‌ در نزدیکی تاج سد و دو ایستگاه در سرشاخه ‌های ورودی دریاچه دررودخانه‌ های ارمند و بازفت. برخی پارامترهای کیفی آب  و همچنین پارامتر‌های زیستی مانند شناسایی و شمارش زئوپلانکتون‌ ها و میزان کلرفیل a مورد ارزیابی قرار گرفت. براساس بررسیهای صورت گرفته، چهار گروه زئوپلانکتونی در منطقه مورد مطالعه، شناسایی گردید. که شامل پروتوزوآ (Protozoa)، گردان‌تنان (Rotifera)، کلادوسرا (Cladocera) و پاروپایان (Copepoda) بودند. در این میان روتیفرا با 27 گونه دارای بالاترین تنوع بین گروه‌ های شناسایی شده بود. پس آن پاروپایان با 7، کلادوسرا با 5 و پروتوزوآ با 4 گونه بیش ‌ترین تنوع گونه ‌ای را به ‌خود اختصاص دادند. در مقایسه بین فصول مختلف از نظر تنوع، از مجموع 43 گونه شناسایی شده، تابستان با 36 گونه بالاترین تنوع گونه ‌ای را دارا بود. پاییز با 35، بهار با 32 و زمستان با 25 گونه در مراحل بعد از نظر تنوع گونه‌ ای قرار داشتند. در میان گروه‌ های زئوپلانکتونی به‌ جز کوپه ‌پودا بقیه در فصل زمستان فراوانی بسیار کمی داشتند.نرخ غلظت کلرفیل a، میزان پارامترهایی مانند فسفر  و گونه ‌های شناسایی شده زئوپلانکتونی نشان ‌دهنده غالبیت شرایط الیگوتروفی در دریاچه مورد مطالعه بود. براساس نتایج به‌دست ‌آمده تمامی شاخه‌ های زئوپلانکتونی دارای همبستگی مثبت و معنی‌ دار با پارامتر‌هایی مانند دما، و کلرفیل a  بودند (0/01>P). از طرفی فراوانی زئوپلانکتون‌ ها با اکسیژن محلول همبستگی منفی غیرمعنی‌ داری را نشان داد (0/05<P).  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Zooplankton communities and its relation to some physicochemical parameters Karoon 4 reservoir

نویسندگان [English]

  • Seyed Abdolmajid Mousavi
  • Abolghasem Kamali
  • Mehdi Soltani
  • Mehdi Shamsaei
Department of Fisheries, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Science and Research Branch, Islamic Azad University, P.O.Box:775-14515, Tehran, Iran
چکیده [English]

 This study was located at Karoon 4 reservoir, down-stream of Armand and Bazoft rivers (Southwest of Iran). Water samples were collected from March 2012 to February 2013 in three selected silts. Environmental parameters and chlorophyll a concentration were measured, as well as identification and abundance of zooplankton communities was studied. According to this study, 4 phyla of zooplankton was identified, include Rotifera, Protozoa, Cladocera and Copepoda. Overall 43 species were identified at four seasons.  Most abundance was related to the phyla Rotifera (27 species), Copepoda (7 species), Cladocera (5 species) and Protozoa (4 species) respectively. The results showed, the maximum rate of chlorophyll a concentration was measured in the warm and minimum of this, was measured in the cold months. Al groups of zooplankton phyla without copepod, showed the minimum abundance at winter.  The rate of chlorophyll a concentration, amount of phosphate and zooplankton indicator species, showed an oligotrophic condition in the lake of karoon 4 dam. As the results, we have the positive significant correlate between all groups of zooplanktons abundance and temperature, as well as chlorophyll a concentration (P<0.01). Whereas, there is negative correlation and not significant between DO and zooplankton communities (P>0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rotifera
  • Cladecera
  • Copepoda
  • protozoa
  • Karoon 4 reservoir
  • Physicochemical Parameters