ارزیابی و مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانی عصارۀ متانولی ماکروجلبک قرمز Gracilaria corticata از سواحل قشم و بندرلنگه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی ، بندر عباس، ایران

چکیده

جلبک های قرمز از مهم ترین گونه های موجود در سواحل خلیج فارس می باشند. در بررسی حاضر، نمونه برداری از ماکروجلبک قرمز جنس Gracilaria، از سواحل جزیره قشم و بندر لنگه جهت ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی عصارۀ قطبی ماکروجلبک قرمز Gracilaria corticata در سواحل جنوبی جزیره قشم انجام گردید. شناسایی نمونه های ماکروجلبک جمع ­آوری شده در سطح گونه، به روش های ریخت شناسی انجام شد. عصاره­ گیری از نمونه ­های جمع آوری شده با استفاده از حلال قطبی متانول صورت گرفت. فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های ماکروجلبک  Gracilaria corticata به روش احیا رادیکال آزاد (DPPH) انجام شد. نتایج نشان دادند که غلظت بازدارنده (IC50) عصاره متانولی نمونه های جلبک جمع آوری شده از بندرلنگه و قشم، به ترتیب در غلظت های µg/ml 5/261 و  µg/ml  4/315، معادل 50 درصد رادیکال های آزاد DPPH را مهار نمودند. در این بررسی، عصاره ماکروجلبک Gracilaria corticata جمع آوری شده از سواحل بندر لنگه در مقایسه با سواحل قشم، فعالیت آنتی اکسیدانی بیش تری نشان دادند. هم چنین عصاره ماکروجلبکی Gracilaria corticata استخراج شده با حلال قطبی متانول متعلق به سواحل بندر لنگه، در مقایسه با عصاره ماکروجلبکی متعلق به سواحل قشم، از جنبه مهار رادیکال های آزاد DPPH و با قدرت احیا کنندگی، فعالیت آنتی اکسیدانی بیش تری نشان دادند. بر اساس نتایج حاصل از این بررسی، می توان نتیجه گیری کرد که جمعیت های Gracilaria corticata موجود در سواحل بندرلنگه نسبت به سواحل قشم از نظر فعالیت آنتی اکسیدانی برای کاربردهای غذایی برتری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation and compression of antioxidant activity of metanolic extracts of Gracilaria corticata from the coasts of Bandar-e-Lengeh and Qeshm Island

نویسندگان [English]

 • Maryam Tala 1
 • Saeid Tamadoni Jahromi 2
 • Mansoor Azad 1
1 Department of Fisheries, Qeshm Island Branch, Islamic Azad University, Qeshm Island, Iran
2 Persian Gulf and Oman Sea Ecology Research Center, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Iranian Fisheries Sciences Research Institute, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

Red macro algae are one of the most important species in the coastal areas of the Persian Gulf, which are of great importance in terms of food, pharmaceutical and industrial applications. In the present study, sampling of Gracilaria red macroalgae from the coasts of Qeshm Island and Lengeh Port was performed to evaluate the antioxidant activity of Gracilaria Corticata polar extracs. Identification of macroalgae samples collected at the species level was performed by morphological methods. Extraction the polar extracs of the collected samples was performed using methanol polar solvent. The antioxidant activity of Gracilaria corticata macroalgae extracts was performed by DPPH test. The results showed that the inhibitory concentration (IC50) of methanolic extract of algae samples collected from Bandar Lengeh and Qeshm, in concentrations of 26.5 µg / ml and 155.4 µg / ml, respectively and equivalent to 50% of DPPH free radicals. In this study, Gracilaria corticata extract of macroalgae collected from the coasts of the port of Lengeh showed more antioxidant activity compared to the coasts of Qeshm. Also, Gracilaria corticata extract extracted with methanol polar solvent belonging to the coasts of Bandar Lengeh, compared to extracts belonging to Qeshm coast showed more antioxidant activity in terms of inhibition of DPPH free radicals and regenerative power. Based on the results of this study, the populations of Gracilaria Corticata on the coasts of Bandar Lengeh can be considered as superior to Qeshm beaches in terms of antioxidant activity, for food applications.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gracilaria corticata
 • Red algae
 • Antioxidant
 1. حیدری، م،؛ قطب­ الدین، ن. و پذیر، م.، 1396. بررسی تأثیر عصاره جلبک دریایی سارگاسوم آنگوستیفلوم بر روی شاخص­ های رشد و بازماندگی میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei). فصلنامه محیط زیست جانوری. سال 9، شماره 2، صفحات 223 تا 230.
 2. ربانی­ ها، م.؛ ایزدپناهی، غ.؛ محسنی ­زاده، ف. و عوفی، ف.، 1391. تغییرات اجتماع پلانکتون ­ها در آب ­های دور از ساحل جنوب استان، بوشهر. نشریه اقیانوس­ شناسی. دوره 3، شماره 11، صفحات 21 تا 31.
 3. ربیعی، ر. و کیانمهر، ه.، 1369. مطالعه اکولوژیک گیاهان دریایی جزیره قشم. کنگره علوم و فنون دریایی- نور.
 4. ربیعی، ر. و سهرابی ­پور، ج.، 1376. گزارش نهایی طرح بررسی اکولوژیک رویش‌ها‌ی جلبکی سواحل جزیره قشم. انتشارات مرکز تحقیقات منابع طبیعی هرمزگان.
 5. ربیعی، ر. و سهرابی ­پور، ج.، 1381. گزارش نهایی طرح مطالعه اکولوژیک جلبک قرمز Gelidiella acerosa در سواحل استان هرمزگان. انتشارات مرکز تحقیقات منابع طبیعی هرمزگان.
 6. سهرابی ­پور، ج.، 1376. گزارش نهایی طرح جمع­ آوری و شناسایی فلور جلبکی سواحل خلیج فارس و دریای عمان (استان هرمزگان). انتشارات مرکز تحقیقات منابع طبیعی هرمزگان.
 7. سهرابی­ پور، ج. و سرطاوی، ک.، 1380. گزارش نهایی طرح فلورجلبکی استان بوشهر. مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان بوشهر.
 8. فرامرزی، م. و فروتن­ فر، م.، 1389. بیوتکنولوژی ریزجلبک ­ها. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی ایران. 276 صفحه.
 9. قرنجیک، ب. و روحانی ­قادیکلایی، ک.، اطلس جلبک ­های دریایی سواحل خلیج فارس و دریای عمان. انتشارات موسسه تحقیقات شیلات ایران. 170 صفحه.
 10. حیدری، م.؛ ذوالقرنین، ح.؛ سخایی، ن.؛ میرزایی، ع. و موحدی­ نیا، ع.، 1394. مقایسه قدرت ضدرادیکالی و ضدباکتریایی ماکروجلبک­ ها در سواحل شمالی خلیج فارس. مجله علمی شیلات ایران. دوره 24، شماره 2، صفحات 53 تا 64.
 11. علویان، ز.؛ سواری، ا. و فرمحمدی، س.، ۱۳۸۱. بررسی فراوانی و پراکنش جلبک‌ها‌ی ماکروسکوپی Seaweeds سواحل کیش در ارتباط با آلودگی‌ها‌ی زیست محیطی. مجله علمی شیلات ایران. دوره 11، شماره 3، صفحات 63 تا 90.
 12. قرنجیک، ب.، 1378. بررسی تغییرات تراکم، بسامد و بیوماس سه گونه مهم از جلبک قهوه ­ای Sargassum glausencens , Cystoseira indica  ,Nizimuddinia zanardinii در سواحل استان سیستان و بلوچستان. مجله علمی شیلات ایران. دوره 11، شماره 3، صفحات 91 تا 102.
 13. گل­ پور، آ.؛ حسینی، س.ع.؛ هدایتی، س.ع.ا. و جافرنوده، ع.، 1399. اثر عصاره جلبک پادینا (Padina astraulis) بر شاخص رشد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio). فصلنامه محیط زیست جانوری. سال 12، شماره 2، صفحات 203 تا 208.
 14. Bambang, B.S; Kumalaningsih, S. and Hardoko, W., 2013. Polyphenol Content and Antioxidant Activities of Crude Extract from Brown Algae by Various Solvents, Journal of Life Science and Biomedicine. Vol. 3, pp: 439-443.
 15. Budhiyanti, S.A; Raharjo, S; Djagal, W. and Iwan, Y.B., 2011. Free radical scavenging, metal chelating and singlet oxygen quenching activity of fractionated brown seaweed Sargassum hystrix Journal of Biological Sciences. Vol. 11, pp: 288-298.
 16. Chouhury, S; Sree, A; Mukherjee, S.C; Pattnik, P. and Bapuji, M., 2005. In Vitro Antibacterial Activity of Extracts of Selected Marine Algae and Mangroves against Fish Pathogens. Asian Fisheries Science. Vo. 18, pp: 285-294.
 17. Cornish, M.L. and Garbary, D.J., 2000. Antioxidants from macroalgae: potential applications in human health and nutrition. Algae. Vol. 25, pp: 155-171.
 18. Dawes, C.J., 1997. Marine botany. John wiley and sons. New York. 480 p.
 19. Galal, H.R.M; Salem, W.M. and El-Deen, N., 2011. Biological control of some pathogenic fungi using Marine Algae Extracts. Research Journal of Microbiology. Vol. 6, No. 8, pp: 645-657.
 20. Ganesan, P.; Kumar, C.S. and Bhaskar, N., 2008. Antioxidant properties of methanol extract and its solvent fractions obtained from selected Indian red seaweeds. Bioresour Technology. Vol. 99, pp: 2717-2723
 21. Ismail, G.A; Gheda, S.F; Abo-Sahdy, A.M. and Abdel Karim, O.H., 2019. In vitro potential activity of some seaweeds as antioxidants and inhibitors of diabetic enzymes. Food Science and Technology. Epub. https://doi.org/10.1590 /fst.15619
 22. Kolanjinathan, K.; Ganesh, P. and Saranraj, P., 2014. Pharmacological Importance of Seaweeds: A Review. World Journal of Fish and Marine Sciences. Vol. 6, pp: 01-15.
 23. Kuda, T.; Tsunekawa, M.; Goto, H. and Araki, Y., 2005. Antioxidant properties of four edible algae harvested in the Noto Peninsula, Japan. Journal of Food Composition. Vol. 18, pp: 625-633.
 24. Kokilam, G.; Vasuki, S. and Sajitha, N., 2013. Biochemical composition, alginic acid yield and antioxidant activity of brown seaweeds from Mandapam region, Gulf of Mannar. Journal of Applied Pharmaceutical Science. Vol. 3, pp:
  99-104.
 25. Namvar, F.; Rosfarizan, M.; Baharara, J.; Fargahi, F. and Sulaiman, R., 2013. Antioxidant, Antiproliferative, and Antiangiogenesis Effects of Polyphenol-Rich Seaweed (Sargassum muticum), BioMed Research International. 9 p.
 26. Oyaizu, M., 1986. Studies on products of browning reactions: antioxidative activities of browning reaction prepared from glucosamine. Japanese Society of Nutrition and Dietetics. 44, pp: 307-315.
 27. Sadati, N.; Khanavi, M.; Mahrokh, A.; Nabavi, S.M.B.; Sohrabipour, J. and Hadjiakhoondi A., 2011. Comparison of Antioxidant Activity and Total Phenolic Contents of some Persian Gulf Marine Algae. Journal of Medicinal Plants. Vol. 10, pp: 73-79.
 28. Sheu, M.J.; Huang, G.J.; Wu, C.H.; Chen, J.S.; Chang, H.Y.; Chang, S.J. and Chung, J.G., 2008. Ethanol extract of Dunaliella salina induces cell cycle arrest and apoptosis in A549 Human non-small cell lung cancer. In vivo. Vol. 22, pp: 369-378.
 29. Shaklar, G. and Schwarts, J., 1988. Tumor necrosis factor in experimental cancer regression with alphatocopherol, beta-caroten, canthaxanthin and algae extract. European Journal of Cancer and Clinical Oncology. Vol. 24, pp: 839-850.
 30. Stryker, W.S.; Stampfer, M.J.; Stein, E.A.; Kaplan, L.; Louis, T.A.; Sober, A. and Wellett, W.C., 1990. Diet, plasma levels of beta-carotene and alphatocopherol, and risk of malignant melanoma. American Journal of Epidemiology. Vol. 131, pp: 597-611.
 31. Sun, Y.; Wang, H. and Guo, G., 2016. Isolation, purification, and identification of antialgal substances in green alga Ulva prolifera for antialgal activity against the common harmful red tide microalgae. Environmental Science and Pollution Research. Vol. 23, pp: 1449-1459.