برآورد حجم توده زنده و پراکنش میگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus) در آب های حوزه جنوبی استان بوشهر (خلیج فارس)

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، صندوق پستی: 3995

2 پژوهشکده میگوی کشور، بوشهر، صندوق پستی: 1374

چکیده

حجم توده زنده و پراکنش میگوی ببری سبز در آب‌ های حوزه جنوبی استان بوشهر در سال 1393 مورد بررسی قرار گرفت. CPUE کل میگوی ببری سبز 264/313 کیلوگرم بر ساعت محاسبه شد. تفاوت معنی ‌داری در میزان CPUE میگوی ببری سبز در بین مناطق مختلف و لایه‌ های عمقی مشاهده نشد (0/05<P). از نظر لایه ‌های عمقی، بیش‌ ترین میانگین CPUE در لایه عمقی 20-10 متر با 3/21±10/92 کیلوگرم بر ساعت مشاهده شد و از نظر مناطق مختلف، منطقه رأس‌خان تا مطاف بیش‌ترین میانگین CPUE را با 3/88±15/35 کیلوگرم بر ساعت به ‌خود اختصاص داد و اختلاف معنی ‌داری نیز در میانگین CPUE بین مناطق و لایه‌ های عمقی مشاهده نشد (0/05<p).
 CPUA کل میگوی ببری سبز 1460 کیلوگرم بر مایل مربع برآورد شد. تفاوت معنی ‌داری در میزان CPUA میگوی ببری سبز در بین مناطق مختلف و لایه‌ های عمقی مشاهده نشد (0/05<P). توده زنده کل میگوی ببری سبز در کل منطقه مطالعاتی 524 تن تخمین زده شد. بیش ‌ترین میزان توده زنده در منطقه رأس‌خان تا انتهای مطاف با 389 تن و لایه عمقی 30-20 متر با 205 تن برآورد شد.


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating the biomass and distribution of Penaeus semisulcatus in the Southern water of Bushehr province (Persian Gulf)

نویسندگان [English]

  • Mehran Parsa 1
  • Ehsan Kamrani 1
  • Mehrnoush Amini 1
  • Mohammad Javad Shabani 2
1 Department of Fishery, Faculty of Marine Science and Technology, Hormozgan University, P.O.Box: 3995, Bandar Abbas, Iran
2 Shrimp Research Center, P.O.Box: 1374, Bushehr, Iran
چکیده [English]

The biomass and distribution of Penaeus semisulcatus were investigated in the Southern water of Bushehr province in 2014. Total CPUE of Penaeus semisulcatus was calculated 264/313 kg/h. There was no significant difference in CPUE of Penaeus semisulcatus indifferent regions and depth layers (P>0.05). From the depth layers and various regions, maximum mean CPUE were observed in 10-20 m layer zone with 10.92±3.21 kg/h and Rase Khan to Motaf region with 15.35±3.88, respectively. There was no significant difference in mean CPUE of Penaeus semisulcatus indifferent regions and depth layers (P>0.05). Total CPUA of Penaeus semisulcatus was calculated 1460 kg/nm2. CPUA did not differ significantly between various regions and depth layers (P>0.05). Total biomass of Penaeus semisulcatus was estimated 524 tons in the entire study area. Maximum biomass was estimated in Rase Khan to Motaf region with 389 tons and 20-30 m layer zone with 205 tons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Penaeus semisulcatus
  • Bushehr Province
  • Biomass
  • Persian Gulf