تاثیر استفاده ازسطوح مختلف باکتری Pediococous acidlactici در جیره غذایی بر میزان بقاء مولدین، تولید سیست وناپلی، میزان فعالیت آنزیم های ایمنی و تعداد کلنی تشکیل شده در دستگاه گوارش آرتمیا فرانسیسکانا (Artemia franciscana)

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

این مطالعه به‌ منظور بررسی اثر استفاده از باکتری Pediococous acidlactici بر میزان بقاء مولدین آرتمیا، مقدار سیست و ناپلی تولید شده توسط مولدین هم‌ چنین میزان فعالیت آنزیم‌ های سیستم ایمنی بدن و مقدار کلنی باکتریایی پدیوکوکوس اسیدی‌لاکتیکی تشکیل شده در دستگاه گوارش آرتمیا فرانسیسکانا (Artemia franciscana) انجام شد. در این آزمایش از سه سطح 102 (تیمار اول)،  104 (تیمار دوم)، 106 (تیمارسوم)  CFUباکتری در هر گرم غذا و تیمار شاهد (بدون پروبیوتیک) در قالب یک طرح کاملاً تصادفی (4 تیمار هر یک در 3 تکرار) به‌ صورت روزانه استفاده گردید. نتایج به‌ دست آمده از این آزمایش نشان‌ دهنده افزایش معنی ‌دار تعداد سیست و ناپلی تولید شده توسط مولدین آرتمیا فرانسیسکانا و هم‌ چنین میزان بقاء مولدین آرتمیا درتیمارهای آزمایشی نسبت به گروه شاهد بود (0/05>p). بیش ‌ترین مقدار تولید سیست در تیمار دوم (215 عدد) به ‌دست آمد و بیش ‌ترین مقدار تولید ناپلی ازمولدین آرتمیا در تیمار اول (1909 عدد) بود. در این آزمایش میزان آنزیم ‌های ایمنی آرتمیا فرانسیسکانا در تیمارهای آزمایشی نسبت به گروه شاهد تفاوت معنی ‌داری نداشت اما درتیمار دوم مقادیر آنزیم ‌های لیزوزیم (15/4) واحد بر میکرو ‌گرم پروتئین، فنولوکسیداز (2/74) و سوپراکسید دیسموتاز (0/82±2/90) واحد بر دقیقه بیش‌ ترین مقدار بود درحالی‌ که بیش ‌ترین مقدار فعالیت آنزیم ایمنی کاتالاز، 2/79 واحد بر دقیقه در تیمار سوم دیده شد. نتایج حاکی از آن است که تعداد کلنی باکتری پدیوکوکوس اسیدی لاکتیکی تشکیل شده در دستگاه گوارش آرتمیا فرانسیسکانا در تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی ‌داری (0/05>P) نسبت به گروه شاهد داشت. تعداد کلنی باکتری پدیوکوکوس اسیدی لاکتیکی موجود در دستگاه گوارش (CFU در میلی‌ لیتر) در تیمار اول، 760 CFU بود که بیش ‌ترین مقدار را نسبت به گروه شاهد (500) نشان داد. با توجه به نتایج ذکرشده از این بررسی مقدار پروبیوتیک برای تغذیه آرتمیا فرانسیسکانا 102CFU و 104CFU درگرم غذا پیشنهاد می‌ گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of different levels of Pediococous acidlactici in the diet on survival rate of broodstocks, cyst and naupli production, immunological enzymes and coloy count of digestive tract of Artemia franciscana

نویسندگان [English]

 • Shahnaz Jabari 1
 • Mohammadreza Imanpoor 1
 • Vahid Taghizadeh 1
 • Omid Safari 2
 • Hamidreza Ahmadnia Motlagh 2
1 Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Environmental Science, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, P.O.Box: 49138-15739, Gorgan, Iran
2 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources and Environmental Science, Ferdousi University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

 The effects of probiotic effects of (Pediococous acidlactici) on survival rate of broodstocks, cyst and naupli production, immunological enzymes and coloy count of digestive tract of Artemia franciscana were examined. Three diets containing 102 (T1), 104 (T2), 106 (T3) CFU of probiotics g feed-1 and a control diet (C) without probiotic were used daily through a completely randomized design (each with three replicates). The results showed a significantly (P<0.05) increment in the number of cyst and produced naupli with Artemia franciscana and also the survival rate of broodstocks compared to those of control. The highest number of cyst and naupli was obtained in the T2 (215 l-1) and T3 (1909 l-1), respectively. The immunological enzymes of Artemia franciscana fed the experimental diets did not show significant differences with those of control group but Artemia fed the T2 showed the highest activities of lysozyme (4.15 U µg-1), phenoloxidasse (2.74 U min-1) and superoxide dismutase (2.90 U min-1) while the highest activity of catalase (2.79 U min-1) was for T3. The colony count (CFU ml-1) of Pediococous Acidlactici formed in the digestive tract of artemia showed a significant difference with that of control group and the highest count was observed for T1 (760). Based on the results, the proposed range of probiotic in the diet of Artemia franciscana was 102-104 CFU g-1.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Artemia franciscana
 • Pediococous acidlactici
 • Broodstock survival rate
 • Cyst
 • Immunity
 • bacterial count