بررسی رشد و بقاء پریان میگوی Phallocryptus spinosa (Crustacea:Anostraca) در تغذیه با تراکم های مختلف جلبک Haematococus sp.

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، صندوق پستی: 3995

2 گروه اکولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان، پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 165

3 گروه تکثیر و پرورش آبزیان، پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 165

4 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 165

چکیده

برای تعیین مقدار بهینه غذا برای رشد و بقای پریان میگویPhallocryptus spinosa  تحت شرایط آزمایشگاهی استاندارد، از جلبک دونالیلا ترتیولکتا در پنج تراکم مختلف: 106×18،  106×36، 106×54،106×72 و 1cells ml-106×90 استفاده گردید. در این تحقیق، رشد و بقای پریان میگوها در روزهای پرورشی 3، 6، 9، 12 و 15 مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج اختلاف معنی ‌داری در رشد و بقای پریان میگوها تغذیه شده با تراکم ‌های مختلف جلبک نشان داد. بیش ‌ترین رشد و کم ‌ترین میزان بقا در موجودات تغذیه شده با تراکم 1cells ml- 106×90  در روز پانزدهم مشاهده شد. پریان میگوهای تغذیه شده با تراکم 1cells ml- 106×54 بیش ‌ترین بقا را در بین سایر تیمارها داشتند. از این ‌رو می ‌توان نتیجه گرفت که رشد و بقای P. spinosa با افزایش جلبک تا حد مشخصی افزایش می ‌یابد و هرگونه تغیر در غلظت جلبک، تاثیر منفی روی رشد و بقای Phallocryptus spinosa می‌ گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of Growth and Survival of Fairy shrimp Phallocryptus spinosa (Crustacea: Anostraca) in fed with different concentrations of algae Haematococus sp.

نویسندگان [English]

  • Mohamad Reza Gharibi 1
  • Behrooz Atashbar 2
  • Naser Agh 3
  • Mandana Kazemi 4
1 Department of Fishery, Faculty of Marine Science and Technology, Hormozgan University, P.O.Box: 3995, Bandar Abbas, Iran
2 Urmia Lake Research Institute, Urmia University, P.O. Box: 165, Urmia, Iran
3 Urmia Lake Research Institute, Urmia University, P.O. Box: 165, Urmia, Iran
4 Department of Biology, Faculty of Science, Urmia University, P.O. Box: 165, Urmia, Iran
چکیده [English]

To determine the optimal amount of food for growth and survival of Phallocryptus spinosa (Milne-Edwards, 1840) under standardized laboratory conditions, the Haematococussp. was used at five different concentrations: 18×106, 36×106, 54×106, 72×106 and 90×106 cells ml-1. We studied growth and survival of the fairy shrimp on 3, 6, 9, 12 and 15 days of culture. The results indicated significant difference between the growth and survival of the fairy shrimps fed by different algae densities. The highest growth and lowest survival among the treatments was observed in animals fed with concentration 90×106 cells ml−1 on days of 15. The fairy shrimp fed with concentration 54×106 cells ml−1 had the higher survival than all other treatments. Hence, we can conclude that the growth and survival of the P. spinosa increase with increasing density of algae to the given level and any changes have significant negative effects on growth and survival of Phallocryptus spinosa.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fairy shrimp
  • Phallocryptus spinosa
  • Haematococus sp
  • growth
  • survival