تاثیر سطوح مختلف پربیوتیک ایزومالتوالیگوساکارید بر شاخص های رشد، بقاء و مقاومت در برابر تنش شوری در بچه ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138

چکیده

در این تحقیق اثرات پربیوتیک ایزومالتوالیگوساکارید بر شاخص‌ های رشد، بازماندگی و مقاومت در برابر تنش شوری بچه ‌ماهیان کپورمعمولی (Cyprinus carpio) بررسی شد. بچه ماهی ‌ها با میانگین (± انحراف استاندارد) وزنی 0/31±6/13 گرم از کارگاه خصوصی واقع در استان مازندران تهیه و با تراکم 20 عدد در حوضچه ‌های فایبرگلاس ذخیره‌ سازی و پس از سازگاری، به ‌مدت 8 هفته با جیره‌ های آزمایشی حاوی 0 (شاهد)، 0/5، 1 و 2 درصد پربیوتیک ایزومالتوالیگوساکارید تغذیه شدند (4 تیمار و 3 تکرار). در انتهای دوره (هفته هشتم) شاخص ‌های رشد (وزن نهایی، افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه و فاکتور وضعیت)، بازماندگی و مقاومت بچه ماهی ‌ها در برابر تنش شوری ppt 15 بررسی شد. نتایج به ‌دست آمده نشان داد پربیوتیک ایزومالتوالیگوساکارید اثر معنی ‌داری بر شاخص ‌های رشد (وزن نهایی و نرخ رشد ویژه، فاکتور وضعیت و ضریب تبدیل غذایی) در مقایسه با تیمار شاهد نداشت (0/05<P). هم‌ چنین اختلاف معنی ‌داری در میزان بازماندگی بین تیمارهای تحت تاثیر پربیوتیک و تیمار شاهد مشاهده نشد (0/05<P). استفاده از پربیوتیک ایزومالتو الیگوساکارید به ‌طور معنی‌ داری مقاومت بچه‌ ماهی‌ ها را در برابر تنش شوری افزایش داد (0/05>P).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of prebiotic isomaltooligosaccharide on some growth factors, survival and resistance to salinity stress of Common carp (Cyprinus carpio) fry

نویسندگان [English]

  • Maryam Haghipoor
  • Mohammad Sudagar
  • Mohammad Mazandarani
  • Seyed Hossein Hoseinifar
Department of Fishery, Faculty of Fishery and Environmental Science, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, P.O.Box: 49138-15739, Gorgan, Iran
چکیده [English]

 This study investigates the effects of isomaltooligosaccharide as prebiotic on some growth factors, survival, and resistance to salinity stress of Common carp (Cyprinius carpio) fry. Fish (average weight of 6.13±0.31g) were supplied from a private sector fish farm located in Mazandaran Province and were randomly allocated in 12 tanks (20 fry tank) and after acclimation, triplicate grouped were fed with diets supplemented with 0 (control), 0.5, 1 and 2% isomaltooligosaccharide for 8 weeks. At the end of the period growth factors (final weight, weight gain, SGR, CF) as well as survival rate and resistance to salinity stress were measured. Our results showed that common carp fry fed with isomaltooligosaccharide supplemented diet showed no significant effects on growth condition include final weight, specific growth rate, condition factor when compared with control treatment (P>0.05). Survival showed no significant difference between prebiotic supplemented treatment compare with control (p>0.05). Resistance showed a significantly increase in all treatments except the control treatment (p < 0.05) and the highest mortality was observed in control treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prebiotic isomaltooligosaccharide
  • growth performance
  • salinity stress
  • Common carp (Cyprinus carpio) fry