بررسی مقدماتی برخی از جنبه های زیست شناسی جکوی انگشت برگی اندرسون (Asaccus andersoni)

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، صندوق پستی: 618

2 مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری، دیواندره، کردستان

چکیده

جکوی برگ انگشتی اندرسونی گونه ای از جکوها می باشد که اخیرا در استان ایلام شناسایی شده است. این گونه جکو اندمیک ایران می باشد.اطلاعات اکولوژیکی در این زمینه محدود به مطالعات توصیف اولیه است به همین دلیل، این مطالعه خود بر روی این گونه کمیاب متمرکز شده است. برای این منظور سفرهای متعددی به تایپ لوکالیتی گونه در کوه مانشت، شهر ایوان، استان ایلام در غرب ایران، در طول چند هفته از اوایل بهار تا اواخر تابستان انجام شد. در این مقاله اولین گزارشات رفتارشناسی به ویژه رژیم غذایی و نحوه شکارگری جکوی برگ انگشتی اندرسونی گزارش شده است. 

کلیدواژه‌ها